Am07 l01 v

255 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Am07 l01 v

  1. 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng 1 Cao Hào Thi 1 Các phương pháp phân tích 1 KINH TEÁ LÖÔÏNG 2 KINH TEÁ LÖÔÏNG LAØ GÌ ? Aùp duïng caùc phöông phaùp thoáng keâ trong kinh teá Söï hôïp nhaát + Lyù thuyeát kinh teá + Coâng cuï toaùn hoïc + Phöông phaùp luaän thoáng keâ
  2. 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng 1 Cao Hào Thi 2 Các phương pháp phân tích 3 KINH TEÁ LÖÔÏNG LAØ GÌ ? Öôùc löôïng caùc moái quan heä kinh teá Kieåm ñònh giaû thuyeát veà caùc haønh vi kinh teá Döï baùo 4 DÖÏ BAÙO Moâ hình nhaân quaû Y = f(X1,X2, …., Xi, …, Xn) Moâ hình chuoãi thôøi gian Y = f(t) Tính baát ñònh
  3. 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng 1 Cao Hào Thi 3 Các phương pháp phân tích 5 NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM Thieát laäp moâ hình Thu thaäp döõ lieäu Öôùc löôïng moâ hình Kieåm ñònh giaû thieát Dieãn dòch keát quaû 6 NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM LYÙ THUYEÁT KINH TEÁ, KINH NGHIEÄM, NGHIEÂN CÖÙU KHAÙC THIEÁT LAÄP MOÂ HÌNH ÖÔÙC LÖÔÏNG MOÂ HÌNH KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT DIEÃN DÒCH KEÁT QUAÛTHIEÁT LAÄP LAÏI MOÂ HÌNH CAÙC QUYEÁT ÑÒNH VEÀ CHÍNH SAÙCH DÖÏ BAÙO
  4. 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng 1 Cao Hào Thi 4 Các phương pháp phân tích 7 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ Lyù thuyeát so vôùi Thöïc tieãn Quan heä nhaân quaû so vôùi Quan heä Töông quan 8 DÖÕ LIEÄU Döõ lieäu cheùo Döõ lieäu chuoãi thôøi gian Döõ lieäu baûng

×