Chuong 5 6 slide kinh doanh ngoại hối

1,012 views

Published on

kinh doanh ngoại hối

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 5 6 slide kinh doanh ngoại hối

  1. 1. 1 2 N I DUNG CHƯƠNG 5 • 5.1 Khái ni m giao d ch ti n t tương lai. GIAO D CH TI N T TƯƠNG LAI • 5.2 T ch c giao d ch t i s giao d ch. CURRENCY FUTURE CONTRACT • 5.3 Cơ ch giao d ch. • 5.4 T giá áp d ng trong h p đ ng ti n t tương lai. Ph m Th Tuy t Trinh • 5.5 ng d ng h p đ ng ti n t tương lai. Khoa Ngân hàng Qu c t Trư ng Đ i h c Ngân hàng TP.HCM 3 4KHÁI NI M GIAO D CH TI N T TƯƠNG LAI T i sao ph i H p đ ng currency future ra đ i có h p đ ng • Giao d ch ti n t tương lai (currency future) là giao đ kh c ph c 3 v n đ c a h p đ ng tương lai? d ch trong đó ngư i bán có nghĩa v giao cho ngư i kỳ h n: mua m t s ti n c a m t lo i ti n t nh t đ nh vào • Khó khăn trong vi c tìm đ i tác m t th i đi m xác đ nh trong tương lai v i m t m c giao d ch. t giá đư c xác đ nh và th a thu n ngay t trư c. • R i ro đ i tác không th c hi n h p đ ng (risk of default). • Khó tháo g nghĩa v h p đ ng. 5 6T CH C GIAO D CH C A TH TRƯ NG TƯƠNG LAI S giao d ch • S giao d ch. • Là nơi các h p đ ng tương lai đư c mua bán. • Các tiêu chu n hóa c a h p đ ng • Vai trò: đ m b o cho các giao d ch tương lai đư c ti n t tương lai. di n ra có tr t t , đ m b o tính an toàn, hi u qu c a • Các nhà kinh doanh. th trư ng và tính công b ng cho các bên giao d ch. • Công ty thanh toán bù tr . ▫ Thi t l p nguyên t c ho t đ ng và qui ch giao d ch. ▫ Giám sát quá trình di n ra giao d ch. ▫ Thu th p, t ng h p và cung c p nh ng thông tin di n bi n trên sàn. • Hình th c t ch c: t ch c theo mô hình s h u thành viên.
  2. 2. 7 8 Các tiêu chu n hóa c a H p đ ng Tương lai IMM EURO FUTURES Contract size/ Trading Unit EUR 125,000 Price quote USD per EUR Minimum Price Fluctuation 0.0001 (USD 12.5) • Qui mô h p đ ng (Contract size/ Trading unit). (tick size and value) • Y t giá (Price quotation). Daily Price Limit 200 points • M c bi n đ ng giá t i thi u (Minimum price fluctuation). Delivery month Mar, Jun, Sep, Dec • Biên đ dao đ ng giá (Daily price fluctuation limit). 7.20 am – 2.00 pm Trading Hour (Chicago Time) • Gi giao d ch (Trading hours). Last day: 7.20 – 9.26 am • Tháng giao hàng (Delivery months/ Contract months). Two business days before the Last day of trading third Wednesday of the contract • Ngày giao hàng (Delivery date/ Settlement date). month • Ngày giao d ch cu i cùng (Last day of trading). Third Wednesday of the contract Delivery date month 9 10 Qui mô h p đ ng (Contract size/ Trading unit) Y t giá (Price quotation) IMM • Y t giá theo ki o M ho c ki u châu Âu. Future against the USD Unit of trading • T i CME y t giá theo ki u M : y t giá v i USD là đ ng Pound Sterling GBP 62,500 ti n đ nh giá. Japanese Yen JPY 12,500,000 • VD: ngày 24/11/2006, h p đ ng currency future giao Swiss Franc CHF 125,000 hàng tháng 12 c a các đ ng ti n có giá m c a như sau: ▫ USD 0.7736/AUD Australia Dollar AUD 100,000 ▫ USD 0.91000/10 MXN Mexican Peso MXN 500,000 ▫ USD 1.9265/EUR Euro EUR 125,000 ▫ USD 1.9161/GBP ▫ USD 0.8625/100 JPY 11 12M c bi n đ ng giá t i thi u (tick) Biên đ dao đ ng giá (Daily price fluctuation limit) • M c bi n đ ng giá t i thi u: m c thay đ i nh nh t c a giá tr h p đ ng. • M c thay đ i giá t i thi u thông thư ng là m t đi m • Biên đ dao đ ng giá là m c cao nh t/ th p nh t mà t giá. m t h p đ ng tương lai có th thay đ i giá tr . • VD: CME British Pound Future. • Biên đ dao đ ng giá là nh m gi i h n m c l phát sinh trong ngày cho các nhà kinh doanh. ▫ Size: GBP 62,500 ▫ Minimum price fluctuation : • Hi n nay các h p đ ng currency future đ u không USD 0.0001 per GBP = USD 6.25 per contract gi i h n biên đ dao đ ng giá.
  3. 3. 13 14 Tháng giao hàng và ngày giao hàngGi giao d ch (Trading hours) (Delivery month/ Delivery date) • IMM (Mon – Fri): 7:20 – 14:00 (Chicago time) • IMM (Globex): • Có 4 tháng giao hàng trong năm: 3, 6, 9, 12. ▫ Weekday openings: 17:00 • Ch có m t ngày giao hàng trong tháng giao ▫ Sunday openings: 15:00 hàng. ▫ All closing: 16:00 • T i IMM, ngày giao hàng là th tư th 3 (the third Wednesday). • Ch có 4 ngày giao hàng trong m t năm. 15 16 Ngày giao d ch cu i cùng (Last day of trading) Các nhà kinh doanh • Ngày giao d ch cu i cùng là ngày làm vi c trư c • Theo cơ c u t ch c: ngày giao hàng 2 ngày làm vi c (trư c ngày th tư ▫ Nhà kinh doanh t i sàn; th 3). ▫ Nhà kinh doanh ngoài sàn. • Giá c a h p đ ng tương lai vào ngày giao d ch cu i • Theo m c đích kinh doanh: cùng s b ng v i giá c a h p đ ng giao ngay. ▫ Nhà đ u cơ. ▫ Nhà phòng ng a r i ro t giá. ▫ Nhà kinh doanh chênh l ch t giáLast date of trading Delivery date 17 18Công ty thanh toán bù tr (Clearing house) Currency • Thu c s h u c a s giao d ch. Buyer Future Seller • Đóng vai trò là đ i tác c a t t c các h p đ ng tương lai. • B o đ m th c hi n nghĩa v c a các bên trong m i h p đ ng. • Giúp các bên d dàng tháo g nghĩa v h p đ ng. Buyer Currency Clearing Currency Seller Future house Future
  4. 4. 19 20 CƠ CH GIAO D CH Cơ ch thanh toán • Ký qu ban đ u và ký qu duy trì:• Ch đ thanh toán hàng ngày ▫ Ký qu ban đ u (Initial margin): s ti n ký qu c n• T t toán h p đ ng Currency Future thi t đ m m t h p đ ng tương lai. ▫ Ký qu duy trì (Maintenance margin): là s dư t i thi u ph i duy trì t i tài kho n margin trong các ngày giao d ch sau đó. M c ký qu duy trì là m c th p nh t đư c phép trư c khi nhà kinh doanh nh n đư c yêu c u ký qu b sung (margin call). 21 22 • Ch đ thanh toán hàng ngày (daily settlement) CURRENCY INITIAL MAINTENANCE ▫ Cu i m i ngày, công ty thanh toán bù tr s xác đ nh giá MARGIN MARGIN thanh toán c a các h p đ ng tương lai. AUD 1,485 1,100 ▫ Giá thanh toán thư ng là giá bình quân c a m t vài giao GBP 1,755 1,300 d ch cu i ngày. CAD 1,485 1,100 ▫ Tài kho n c a nhà kinh doanh s đư c đi u ch nh theo th JPY 2,700 2,000 giá (marked-to-market). CHF 1,755 1,300 N u giá thanh toán tăng so v i ngày hôm trư c s ti n chênh l ch s đư c ghi có cho tài kho n margin c a ngư i mua h p EUR 2,835 2,100 đ ng và ghi n cho ngư i bán h p đ ng. N u giá thanh toán gi m so v i ngày hôm trư c, s ti n chênh l ch s đư c ghi có cho các tài kho n margin c a bên Last update: 08/31/2006 bán h p đ ng và ghi n cho tài kho n c a bên mua. 23 24 Quá trình thanh toán hàng ngày Mua h p đ ng tương lai EUR t 10/11/2006 - 20/11/2006 Ngày giao d ch 10/11/2006 Settlement Contract Marked to Deposit / Margin AC Date Exchange Tháng giao hàng 06/2007 rate value market (Withdraw) balance Giá tr h p đ ng 1.253 USD/EUR Khi ký h p 1.2530 156,625 2349.375 2349.375 đ ng Qui mô 1 h p đ ng EUR 125,000 10/11/2006 1.2535 156,687.5 62.5 2411.875 M c ký qu ban đ u 1.5% giá tr h p đ ng 13/11/2006 1.2537 156,712.5 25 2436.875 14/11/2006 1.2547 156,837.5 125 2561.875 M c ký qu duy trì USD 2,000 15/11/2006 1.2540 156,750 (87.5) 2474.375 16/11/2006 1.2538 156,725 (25) 2449.375B n duy trì tr ng thái trư ng, cho đ n khi bán l i h p đ ng vào 17/11/2006 1.2550 156,875 150 2599.375ngày 20/11/2006 20/11/2006 1.2545 156,812.5 (62.5) (2536.875)
  5. 5. 25 26 T t toán h p đ ng currency future• Các nhà kinh doanh thư ng không duy trì h p đ ng • N u m t h p đ ng future đư c duy trì cho đ n khi cho đ n khi đáo h n: đáo h n, vi c giao hàng – thanh toán theo h p đ ng ▫ N u m t ngư i đang v th trư ng m t h p đ ng s đư c s giao dich t ch c: future, anh ta có th đóng l i v th này b ng cách bán ▫ Bên mua s bán l i h p đ ng future cho công ty thanh l i h p đ ng trên th trư ng. toán bù tr , s ti n c n mua s mua trên th trư ng giao ▫ N u m t ngư i đang v th đo n m t h p đ ng ngay. future, anh ta có th đóng l i v th này b ng cách mua ▫ Bên bán s mua l i h p đ ng future t công ty thanh l i h p đ ng trên th trư ng. toán bù tr , s ti n c n bán s bán trên th trư ng giao ngay. 27 28T GIÁ ÁP D NG TRONG H P Đ NG NG D NG C A H P Đ NG CURRENCY FUTURES CURRENCY FUTURES • T giá áp d ng trong h p đ ng tương lai b ng t giá kỳ h n có cùng kỳ h n. • Chênh l ch gi a t giá giao ngay và t giá tương lai • Phòng ng a r i ro t giá ph n ánh m c chênh l ch lãi su t gi a hai đ ng ti n (Hedge) áp d ng cho kỳ h n c a giao d ch tương lai. • Đ u cơ (Speculation) • Khi ti n đ n g n ngày giao d ch, chênh l ch gi a t giá giao ngay và t giá tương lai s g n ti n lên. • T giá tương lai b ng t giá giao ngay vào ngày giao d ch cu i cùng. 29 30 Phòng ng a r i ro t giá SPOT MARKET FUTURE MARKET • Đ i tư ng: các nhà xu t nh p kh u, các nhà đ u tư • Phân lo i: Long hedge và short hedge Spot price Future sprice Profit Profit • VD1: short hedge ▫ Các nhà xu t kh u, nhà đ u tư có kho n ph i thu b ng Falling Rising ngo i t trong tương lai (đang tr ng thái trư ng) ▫ R i ro: ngo i t gi m giá Falling Rising Loss Loss ▫ X lý: bán h p đ ng tương lai ▫ K t qu : N u t giá th c s gi m trong tương lai, l i nhu n thu đư c t h p đ ng tương lai có th s d ng Net spot loss Net futures loss đ bù đ p cho kho n l phát sinh khi th c hi n giao d ch giao ngay kho n ph i thu b ng ngo i t Short hedge
  6. 6. 31 32 SPOT MARKET FUTURE MARKET• VD2: ▫ Nhà nh p kh u, nh ng ngư i đi vay có kho n ph i tr Spot sprice Futures price Profit Profit b ng ngo i t trong tương lai Falling Rising ▫ R i ro: ngo i t lên giá ▫ X lý: mua h p đ ng tương lai Falling Rising Loss Loss ▫ N u ngo i t th c s lên giá, kho n l phát sinh khi th c hi n giao d ch giao ngay mua ngo i t s đư c bù đ p b ng l i nhu n thu đư c t h p đ ng tương lai. Net spot loss Net future loss Long hedge 33 34• Không th s d ng h p đ ng tương lai đ b o hi m hoàn toàn r i ro t giá: ▫ Qui mô c a h p đ ng tương lai không trùng kh p v i qui mô mà nhà b o hi m mu n b o hi m ▫ Có s khác nhau v kỳ h n c a kho n ph i thu/ph i tr , và th i gian giao hàng c a h p đ ng tương lai. ▫ Do có s khác nhau gi a bi n đ ng c a t giá trên th trư ng tương lai và th trư ng giao ngay (r i ro cơ b n)

×