Kristalne rešetke

443 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kristalne rešetke

 1. 1. KRISTALNE REŠETKE Biljana Butorović
 2. 2. Fiziĉka svojstva supstance – priroda hemijske veze Fiziĉka svojstva supstance, a posebno agregatno stanje, temperatura topljenja, provodljivost i tvrdoća, mogu se predvideti na osnovu prirode hemijskih veza u supstanci.
 3. 3. Agregatno stanje supstanci ĈVRSTO TEĈNO GASOVITO
 4. 4. Supstance u ĉvrstom agregatnom stanju Da li su sve ĉvrste supstance iste po strukturi? Po ĉemu se razlikuju vosak ili ĉokolada od dijamanta, dragog kamenja ili kuhinjske soli? Neke supstance nemaju pravilnu unutrašnju graĊu – njih nazivamo amorfnim supstancama. Za razliku od njih, postoje supstance koje imaju pravilnu unutrašnju graĊu – njih nazivamo KRISTALNIM
 5. 5. KRISTALNA STRUKTURA Kada su elementarne ĉestice koje grade supstancu, atomi, molekuli ili joni, pravilno rasporeĊeni u prostoru i takav raspored se ponavlja u svim pravcima, onda te ĉestice grade kristalnu rešetku. Kristalne rešetke izgledaju kao geometrijska tela
 6. 6. TIPOVI KRISTALNIH REŠETKI U zavisnosti od prirode ĉestica koje je izgraĊuju, razlikujemo tri tipa kristalnih rešetki: ATOMSKE MOLEKULSKE JONSKE
 7. 7. Atomske kristalne rešetke Strukturne jedinice ovih rešetki su ATOMI koji su meĊusobno povezani jakim kovalentnim vezama. Primeri atomskih kristalnih rešetki su rešetke DIJAMANTA i GRAFITA.
 8. 8. Sliĉnosti i razlike Dijamant i grafit su izgraĊeni od atoma ugljenika, ali je prostorni raspored atoma unutar kristala drugaĉiji. Različita svojstva dijamanta i grafita su posledica različitog prostornog rasporeda atoma ugljenika.
 9. 9. DIJAMANT U kristalnoj reĉetki dijamanta, svaki atom ugljenika povezan je sa još ĉetiri atoma, gradeći tetraedar u ĉijem je središtu taj atom.Tetraedarski raspored atoma ugljenika se ponavlja veliki broj puta u prostoru, tako da se dobija ogroman molekul izgraĊen od velikog broja atoma ugljenika. Veze izmeĊu atoma su kovalentne i izuzetno jake.
 10. 10. GRAFIT U kristalnoj rešetki grafita atomi ugljenika su rasporeĊeni slojevito, u obliku šestoĉlanih prstenova. Unutar šestoĉlanih prstenova atomi su povezani jakim kovalentnim vezama, dok su izmeĊu paralelnih slojeva te veze mnogo slabije, tako da slojevi klize jedan preko drugog. IzmeĊu slojeva nalaze se i slobodni elektroni.
 11. 11. Svojstva DIJAMANTA Zbog jakih kovalentnih veza izmeĊu atoma ugljenika, dijamant se odlikuje : • VELIKOM TVRDOĆOM, najtvrĎi mineral u prirodi, • VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA, • VELIKOM HEMIJSKOM OTPORNOŠĆU i • SLABOM ELEKTRIČNOM PROVODLJIVOŠĆU
 12. 12. Svojstva GRAFITA Zbog slabih veza izmeĊu paralelnih slojeva atoma ugljenika povezanih u šestoĉlane prstenove i mogućnosti da klize jedan preko drugog, grafit ima svojstvo da : • OSTAVLJA TRAG NA PAPIRU – grafitne olovke • PRAVI ZAŠTITNI SLOJ DRUGIM MATERJALIMA – koristi se kao sredstvo za podmazivanje • MEKAN JE I LAKO SE LOMI Zbog prisustva slobodnih elektrona izmeĊu slojeva • GRAFIT JE DOBAR PROVODNIK ELEKTRIĈNE STRUJE, što je izuzetak meĊu nemetalima.
 13. 13. MOLEKULSKE KRISTALNE REŠETKE Ove rešetke sagraĊene su od MOLEKULA hemijskih elemenata ili jedinjenja. Takve kristalne rešetke imaju elementi JOD i FOSFOR, JOD CRVENI FOSFOR a od jedinjenja LED, KVARC i ŠEĆER KRISTALI ŠEĆERA
 14. 14. Svojstva supstanci sa molekulskom kristalnom rešetkom Molekuli JODA, FOSFORA, ŠEĆERA i drugih supstanci sa molekulskom kristalnom rešetkom, povezani su slabim vezama ( Van der Valsove sile* ), pa je za te supstance karakteristiĉno da : • IMAJU MALU TVRDOĆU • NISKU TEMPERATURU TOPLJENJA • LAKO ISPARAVAJU * Van der Valsove sile su slabe meĊumolekulske interakcije, mnogo slabije od kovalentne veze.
 15. 15. JONSKE KRISTALNE REŠETKE Ĉestice koje izgraĊuju ove kristalne rešetke su JONI. Anjoni i katjoni su meĊusobno povezani JAKIM elektrostatiĉkim PRIVLAĈNIM SILAMA. Jonsku kristalnu rešetku ima veliki broj supstanci – KUHINJSKA SO, MAGNEZIJUM-OKSID, KALCIJUM- OKSID.....
 16. 16. Svojstva supstanci sa jonskom kristalnom rešetkom Zbog veoma jakih privlaĉnih sila izmeĊu suprotno naelektrisanih jona, supstance sa jonskom kristalnom rešetkom se odlikuju VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA Zbog prisustva jona (naelektrisanih ĉestica), RASTVORI supstanci sa jonskom kristalnom rešetkom DOBRO PROVODE STRUJU. Kada je natrijum-hlorid u ĉvrstom agregatnom stanju, joni Na i Cl se privlaĉe jakim silama, nisu slobodni i zbog toga ne provode struju. U vodenom rastvoru, molekuli vode se umeću izmeĊu njih, unutar rešetke, slabe privlaĉne sile i joni postaju slobodni pa tako i dobri provodnici struje.
 17. 17. METALNA KRISTALNA REŠETKA METALI grade posebnu vrstu kristalne rešetke, METALNU KRISTALNU REŠETKU Metalna kristalna rešetka je izgraĊena od atoma i jona, izmeĊu kojih se kreću elektroni. Zato su metali ODLIĈNI PROVODNICI TOPLOTE I STRUJE. Kristalna rešetka metala Metalni kristal
 18. 18. KRISTALI U PRIRODI
 19. 19. Kad može priroda, možemo i MI

×