Alkoholi

3,697 views

Published on

Za učenike 8. razreda

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,423
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alkoholi

 1. 1. U organska jedinjenja koja pored C i H sadrže i O spadaju : • ALKOHOLI • ALDEHIDI i KETONI • Karboksilne KISELINE • ESTRI
 2. 2. ALKOHOLI su jedinjenja kod kojih je za ugljovodoniĉni niz vezana jedna ili više OH grupa. OH grupa je FUNKCIONALNA grupa alkohola i naziva se HIDROKSILNA GRUPA
 3. 3. Hidroksilna grupa je funkcionalna grupa alkohola što znaĉi da je imaju svi alkoholi i da ona odreĊuje njihova svojstva. U OH grupi atom kiseonika je jednom jednostrukom kovalentnom vezom vezan za atom ugljenika, a drugom jednostrukom kovalentnom vezom za atom vodonika. *U HIDROKSIDNOJ grupi koju sadrže hidroksidi, atom kiseonika je kovalentnom vezom vezan za vodonik, a jonskom vezom za metal(razlika hidroksidne od hidroksilne). Hidroksilna grupa je uvek vezana za zasićeni C-atom.
 4. 4. Opšta formula alkohola je R ─ OH R može biti bilo koja alkil grupa ( CnH2n+1) ALKAN /alkil grupa ALKOHOL METAN CH4 METIL ─ CH3 CH3 ─ OH METANOL ETAN C 2H6 ETIL ─ C 2H5 C 2H5 ─ OH ETANOL PROPAN C 3H8 PROPIL ─ C 3H7 C 3H7 ─ OH PROPANOL BUTAN C 4H10 BUTIL ─ C 4H9 C 4H9 ─ OH BUTANOL
 5. 5. Nazivi alkohola izvode se iz naziva ugljovodonika sa istim brojem ugljenikovih atoma dodavanjem nastavka OL. Obeležavanje C-atoma u ugljovodoniĉnom nizu poĉinje od kraja kome je bliža OH grupa. Alkoholi koji imaju više hidroksilnih grupa dobijaju nastavak DIOL,TRIOL itd.
 6. 6. Prema broju hidroksilnih grupa, alkoholi se dele na: MONOHIDROKSILNE (sadrže jednu OH grupu) i POLIHIDROKSILNE (sadrže dve ili više OH grupa)
 7. 7. Najvažniji predstavnici monohidroksilnih alkohola su : METANOL ETANOL PROPANOL BUTANOL CH3 OH C 2H5 OH C 3H7 OH C 4H9 OH
 8. 8. Najvažniji predstavnici polihidroksilnih alkohola su : Sa dve OH grupe – DIOLI Sa tri OH grupe – TRIOLI ili 1,2,3 propantriol Gikol ili 1,2 etandiol
 9. 9. PRIMARNI ALKOHOLI – oni kod kojih je OH grupa vezana za primarni C-atom metanol, etanol, 1-butanol SEKUNDARNI ALKOHOLI – oni kod kojih je OH grupa vezana za sekundarni C-atom 2-butanol, 2-propanol TERCIJARNI ALKOHOLI - oni kod kojih je OH grupa vezana za tercijarni C-atom. 2-metil- 2-propanol
 10. 10. Postoji više naĉina za dobijanje alkohola • ADICIJOM VODE na ALKENE • ALKOHOLNIM VRENJEM ŠEĆERA C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 glukoza etanol
 11. 11. Fiziĉka svojstva alkohola odreĊuje njegova funkcionalna grupa OH, ali i dužina i oblik samog ugljovodoniĉnog niza. OH grupa zbog polarnosti veze izmeĊu O i H, ĉini molekul alkohola polarnim. Polarne osobine su izraženije ukoliko je broj OH grupa veći. Ugljovodoniĉni niz je nepolarni deo molekula alkohola. Sa povećanjem broja C atoma u ugljovodoniĉnom nizu alkohola, izraženije su i fiziĉke osobine karakteristiĉne za nepolarna organska jedinjenja.
 12. 12. AGREGATNO STANJE TEĈNO – alkoholi sa manje od 11 C-atoma ĈVRSTO – alkoholi sa više od 11 C-atoma. Imaju više temperature kljuĉanja od alkana sa istim brojem C – atoma, zbog prisustva polarne OH grupe i meĊumolekulskih privlaĉnih sila izmeĊu njih.
 13. 13. RASTVORLJIVOST Alkoholi kraćeg niza odlično se rastvaraju u vodi, a ne rastvaraju se u nepolarnim organskim rastvaračima. Alkoholi koji u molekulu sadrže više od 4 C- atoma ne rastvaraju se u vodi, već samo u nepolarnim organskim rastvaračima. Sa porastom broja OH grupa u molekulu alkohola, povećava se i njihova rastvorljivost u vodi.
 14. 14. Zbog prisustva OH grupe, alkoholi su reaktivniji od alkana i podležu različitim hemijskim reakcijama u kojima može učestvovati : • ceo molekul alkohola • atom vodonika iz hidroksilne grupe • cela hidroksilna grupa • hidroksilna grupa i atom vodonika sa susednog C- atoma
 15. 15. Sagorevanje alkohola je burna reakcija. Nastaju dva proizvoda – ugljenik (IV) oksid i voda. Oslobađa se i velika količina toplote, na čemu se zasniva primena alkohola kao goriva. R─OH + O2 → C O2 + H2O + toplota Sagorevanje metanola 2CH3─OH + 3O2 → 2C O2 + 4H2O Sagorevanje etanola C 2H5─OH + 3O2 → 2C O2 + 3H2O
 16. 16. Špiritus- gorivo za špiritusne lampe. Nastaje od etanola kome se dodaju neke supstance zbog kojih je neupotrebljiv za piće. Naziva se i DENATURISANI ALKOHOL.
 17. 17. U ovoj reakciji uĉestvuje vodonik iz hidroksilne grupe. To je reakcija supstitucije jer se dešava zamena tog H nekim izrazitim metalom. Proizvodi reakcije su ALKOKSIDI ili ALKOHOLATI,tj. soli alkohola i izrazitih metala. 2R-OH + 2M → 2RO- M + + H2 alkohol metal alkoksid 2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2O-Na + + H2 Etanol Natrijum-etoksid
 18. 18. Ovo je reakcija ELIMINACIJE. U njoj uĉestvuje OH grupa sa jednog C-atoma i H sa susednog C-atoma. Izdvaja se voda i nastaje ALKEN. Da bi došlo do reakcije potrebno je neko dehidrataciono sredstvo (supstanca koja vezuje vodu, kao što je sumporna kiselina). CH2HCH2OH → CH2 = CH2 + H2O
 19. 19. Blaga oksidacija alkohola odvija se pod dejstvom OKSIDACIONIH SREDSTAVA. Ovakvom oksidacijom alkohola dobijaju se KARBONILNA JEDINJENJA. Karbonilna jedinjenja su organska jedinjenja kod kojih je atom kiseonika vezan za ugljenik dvostrukom vezom. Funkcionalna grupa karbonilnih jedinjenja je KARBONILNA GRUPA C=O
 20. 20. Karbonilna jedinjenja su ALDEHIDI I KETONI. Aldehidi nastaju blagom oksidacijom primarnih alkohola. Ketoni nastaju blagom oksidacijom sekundarnih alkohola. ALDEHID KETON
 21. 21. U molekulu aldehida za ugljenik karbonilne grupe vezan je jedan atom H i jedna alkil- grupa, ili 2 atoma vodonika. C-atom je primaran Ime dobijaju tako što se na naziv alkana doda nastavak AL.
 22. 22. U molekulu ketona za ugljenik karbonilne grupe vezane su dve alkil grupe. C-atom je sekundaran. Ime dobijaju tako što se na naziv alkana doda nastavak ON.
 23. 23. Najprostiji aldehid je METANAL. Njegovo uobiĉajeno ime je FORMALDEHID. METANAL ETANAL Najprostiji keton je PROPANON. Njegovo uobiĉajeno ime je ACETON. ACETON
 24. 24. Najvažniji alkohol je ETANOL. To je lako isparljiva, zapaljiva, bezbojna teĉnost karakteristiĉnog mirisa i ukusa. Gori svetloplavim plamenom. Kljuĉa na 78C0. Dobar je polarni rastvaraĉ. Hemijski je vrlo reaktivan. Proizvodi se kao apsolutni alkohol (99,9%). U medicini se za dezinfekciju i obloge koristi razblaženi 70% alkohol. Kao dobar rastvaraĉ, etanol je sastojak parfema, losiona, dezodoranasa i drugih kozmetiĉkih preparata. Koristi se i za pravljenje tinktura (npr.tinkzura propolisa).
 25. 25. Ostali alkoholi se koriste: • METANOL – kao gorivo.Njegova upotreba je ograniĉena jer je veoma otrovan. • GLICEROL - proizvodnja lekova za bolesti srca-nitroglicerin • za dobijanje eksploziva - nitroglicerin od koga je Alfred Nobel napravio DINAMIT. • GLIKOL – 40% vodeni rastvor ovog alkohola koristi se kao ANTIFRIZ jer snižava taĉku mržnjenja vode.
 26. 26. Nažalost, alkohol je uzroĉnik bolesti zavisnosti – ALKOHOLIZMA. Alkoholna pića se prave od razliĉitih biljnih sirovina – voća, povrća i žitarica. Njihova prekomerna upotreba dovodi do brojnih štetnih posledica po zdravlje.

×