Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulisanje autorskih prava (za naučnike)

472 views

Published on

Pišete pregledni rad i želite da u njemu objavite grafičke priloge koje ste vi ili neko drugi ranije objavili u nekom časopisu. Objavili ste naučni rad koji želite da uključite u zbornik radova ili monografiju. Za to vam je često potrebna saglasnost nosilaca autorskih prava.

Tipične procedure dobijanja saglasnosti za ponovno objavljivanje takvih sadržaja.
Kako funkcioniše servis RightsLink?
Kako treba napisati molbu u slučajevima kada se zahtev ne može poslati preko servisa RightsLink?
Šta su Creative Commons licence?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regulisanje autorskih prava (za naučnike)

 1. 1. Regulisanje autorskih prava (za naučnike) Milica Ševkušić Institut tehničkih nauka SANU
 2. 2. Problemi • Naučnici u Srbiji ne poznaju dovoljno pojam autorskih prava, kao ni zakonsku regulativu i standarde koji se na tom polju primenjuju. • Nizak nivo svesti i o sopstvenim, i o tuđim autorskim pravima. • Većina naučnika prenosi autorska prava na izdavače časopisa u kojima  objavljuje radove a da nikada ne pročita ugovor koji potpisuje. • Većina naučnika krši prava prenesena na izdavača postavljajući svoje  članke na društvene mreže. • Vlada uvrerenje da je dozvoljeno sve ono što nije eksplicitno  zabranjeno.  Međutim, ako nije eksplicitno dozvoljeno da se neki  sadržaj zaštićen autorskim pravima koristi na određeni način,  podrazumeva se da to nije dozvoljeno i mora se tražiti eksplicitna  pisana saglasnost nosioca autorskih prava.
 3. 3. Osnovni pojmovi • Autorska prava (ko je vlasnik autorskih prava) • Prava korišćenja (na koji način materijal sme da se koristi) Nosilac autorskih prava Prava korišćenja: nosilac autorskih  prava zadržava sva prava i treba  dobiti njegovu pisanu saglasnost da  bi se materijal mogao koristiti.
 4. 4. Autori  zadržavaju  prava Prava korišćenja regulisana  su Creative Commons  licencom.
 5. 5. Javni domen i slične licence • Autorska prava su istekla ili je  delo nastalo pre uvođenja  pojma autorskih prava • Autor se odriče prava i predaje  delo u javni domen Sadržaj se može koristiti i za to nije potrebno tražiti saglasnost.
 6. 6. Creative Commons licence
 7. 7. Creative Commons licence https://creativecommons.org/
 8. 8. • Proverite da li je delo u javnom domenu i da li vam je uopšte  potrebna saglasnost  (http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/OpposingCopyrightEx tension/publicdomain/SearchC‐R.html ) • Proverite ko je nosilac autorskih prava za materijal koji vam je  potreban. • Proverite na koji način su regulisana prava korišćenja. • Utvrdite kome treba uputiti zahtev (izdavači imaju posebne  službe koje se bave ovim pitanjem ili sklapaju ugovor sa firmama  koje za njih obavljaju taj deo posla). • Ako je autor nosilac prava, zahtev se šalje autoru.
 9. 9. Gde se ti podaci mogu naći? • Na sajtu izdavača/časopisa, u posebnom  odeljku koji se bavi pravima • U štampanim i elektronskim verzijama  publikacija • Uz svaki članak/knjigu  na sajtu
 10. 10. Elsevier  (https://www.elsevier.com/about/company‐information/policies/copyright/permissions)
 11. 11. Springer  (https://www.springer.com/gp/rights‐permissions/obtaining‐permissions/882)
 12. 12. Wiley  (http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id‐403426.html)
 13. 13. PLOS One  (http://journals.plos.org/plosone/s/licenses‐and‐copyright)
 14. 14. Sva prava su zadržana • Tražite dozvolu za korišćenje sadržaja zaštićenih autorskim  pravima. • Korišćenje u predavanjima i prezentacijama koje neće biti  javno dostupne najčešće je dozvoljeno ili se toleriše. • Korišćenje na sajtovima i blogovima nije dozvoljeno i može  biti sankcionisano. Nosilac autorskih prava može da  zahteva da se sadržaj ukloni i/ili da tuži vlasnika  sajta/bloga. • Korišćenje u naučnim člancima i monografijama nije  dozvoljeno i obično izdavač od autora zahteva da pribave  pisanu saglasnost za korišćenje takvih materijala.
 15. 15. • Ako su preneli prava na izdavača, autori, često pod istim uslovima kao i  treća lica, moraju da traže saglasnost da bi ponovo objavili svoj rad ili  koristili neke njegove delove. Uslovi pod kojima mogu da koriste svoj  rad i njegove delove navedeni su u ugovoru o prenosu autorskih prava  (ali većina autora te ugovore ne čita i ne čuva). • Ako autori nisu sačuvali ugovor, relevantne podatke će naći u  izdavačkoj politici, na sajti izdavača. • Neki izdavači u svojoj izdavačkoj politici navode na koji način autori  mogu da koriste svoje tekstove i njihove delove i u tim slučajevima nije  potrebno tražiti saglasnost (autorima daju veća prava nego trećim  licima, pa npr. mogu da preštampaju svoj radu u nekoj monografiji, da  koriste ilustracije iz istog i sl.). Pre nego što pošaljete zahtev, proverite  da li izdavačka politika sadrži takve elemente i da li su vam prava koja  biste tražili već data.
 16. 16. Samoarhiviranje • Ako su preneli pravo na (komercijalnog) izdavača, autori  najčešće ne smeju da deponuju objavljenu verziju svog rada u  institucionalni ili tematski repozitorijum bez odobrenja izdavača,  i ne smeju da je postave na društvene mreže za naučnike  (ResearchGate, Academia.edu). • Čak i kada mogu da deponuju recenziranu verziju, to  podrazumeva kraći ili duži embargo period. • Šta je dozvoljeno a šta nije, obično piše u politici samoarhiviranja  (self‐archiving policy) časopisa/izdavača. • Ti podaci se mogu naći i u bazi podataka SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) 
 17. 17. • Izdavači uglavnom daju saglasnost da se sadržaj zaštićen autorskim pravima  koristi, ali pod različitim uslovima u zavisnosti od toga da li će se sadržaj  koristiti u komercijalne svrhe i u kom kontekstu će se koristiti. • Izdavanje saglasnosti nije uvek besplatno (npr. najčešće će biti besplatno ako  se materijal koristi u nekomercijalne svrhe, ako se saglasnost traži za ilustraciju  koja će biti objavljena u članku u časopisu, naročito ako taj časopis izdaje  izdavač od kog se saglasnost traži; ako se materijal koristi u komercijalne svrhe  ili će se pojaviti u monografiji drugog izdavača, pravo korišćenja najverovatnije  neće biti ustupljeno besplatno). • Ako su autori na izdavača preneli ekskluzivno pravo objavljivanja, najčešće će  morati da plate kako bi im bilo omogućeno da koriste materijal. • Vodite računa pod kojim će se uslovima distribuirati delo u koje želite da  inkorporirate  sadržaj za koji tražite saglasnost. Ako će se distribuirati pod  slobodnom licencom, to morate precizirati prilikom formulisanja zahteva.
 18. 18. RightsLink – Copyright Clearance Center • Većina komercijalnih izdavača ima ugovor sa kompanijom  RightsLink, koja u njihovo ime izdaje  pisane saglasnosti o  korišćenju sadržaja i, ako je to potrebno, naplaćuje i izdaje račune. • Procedura je jednostavna. • Sistem obuhvata i sistem za naplatu. • Korisnik  se registruje i na svom nalogu prati status zahteva i  dinamiku rešavanja zahteva. • Procedura je najčešće brza i jednostavna (ako se ne zahteva  plaćanje, saglasnost se dobija odmah po popunjavanju formulara).
 19. 19. RightsLink • Ako se dozvola za korišćenje plaća, sadržaj se sme koristiti  tek nakon evidentiranja uplate u elektronskom sistemu. • Ima izdavača koji naplaćuju čak i korišćenje ilustracija u  edukativne svrhe ili na pedavanjima zatvorenog tipa. • Ima izdavača koji ne naplaćuju dozvolu za korišćenje, ali  naplaćuju „obradu zahteva“ (desetak dolara po zahtevu).
 20. 20. U kom kontekstu će  se koristiti sadržaj
 21. 21. Zahtev: • Tri slike koje će se koristiti u  doktorskoj tezi, koja će imati i  štampanu i elektronsku formu. • Lice koje traži saglasnost nije  autor  članka u kom se  ilustracije nalaze. • Tekst u ilustracijama i legende  biće prevedeni na srpski. • Opcija Quick price omogućava  da se izračuna cena bez  pokretanja procedure. • Saglasnost se može dobiti  besplatno, bez troškova obrade  zahteva. • U sledećem koraku treba  popuniti formular  – uneti  podatke o tezi i o ilustracijama  koje će se koristiti.
 22. 22. Podaci o tezi u kojoj  će se slike koristiti.
 23. 23. Podaci o  ilustracijama
 24. 24. Nakon potvrde (Accept), dobija se  saglasnost da se  materijal koristi.
 25. 25. Prilikom korišćenja materijala, mora  se navesti izvor, ako i činjenica da se  koristi ljubaznošću izdavača. Suitable acknowledgement to the  source must be made, either as a  footnote or in a reference list at the  end of your publication, as follows:  “Reprinted from Publication title,  Vol number, Author(s), Title of  article, Pages No., Copyright (Year),  with permission from Elsevier”
 26. 26. Komercijalna upotreba
 27. 27. Odobreni zahtevi
 28. 28. • Ako izdavač nema ugovor sa kompanijom RightsLink ili ako  se saglasnost traži za sadržaj licenciran Creative Common  licencom ili nekom sličnom, treba uputiti pisani zahtev  elektronskom poštom. • Ako je zahtev odobren, kao odgovor će stići poruka u kojoj  se daje saglasnost za korišćenje sadržaja i precizira pod  kojim uslovima.  • Glavni uslov: precizno navođenje izvora ilustracije, nosioca  autorskih prava i činjenice da je isti dao saglasnost za  korišćenje.
 29. 29. Forma zahteva Dear Madam/Sir, This is to request permission to use figures x and y from the  paper navesti bibliografske podatke o radu in the review article titled naslov to be published in the journal  naslov, published by naziv izdavača, in okvirni datum (mesec i  godina). With best regards, potpis
 30. 30. Forma zahteva Dear Madam/Sir, This is to request permission to republish the entire contents of the  following article: navesti bibliografske podatke o radu The article is to be published in the book naslov, edited by imena, and  published by naziv izdavača, due in navesti datum (mesec i gorina). This is not a commercial publising project and the print run shall not exceed  tiraž copies. (Ako je u pitanju komercijalno izdanje, navedite samo tiraž.) With best regards, potpis
 31. 31. Saglasnost
 32. 32. Creative Commons licence • Saglasnost se traži samo ako se sadržaj koristi na način  koji nije predviđen licencom. • Ako modul licence sadrži uslov NonDerivatives, mora  se tražiti pisana saglasnost za prevođenje ili preradu  dela. • Ako modul licence sadrži uslov NonCommercial, mora  se tražiti pisana saglasnost  za komercijalnu upotrebu. • Prilikom korišćenja materijala, moraju se navesti  njegov prvi autor, URL adresa i link ka licenci.

×