Successfully reported this slideshow.

KoBSON (pristup, mogućnosti, namena...)

0

Share

1 of 87
1 of 87

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

KoBSON (pristup, mogućnosti, namena...)

 1. 1. KKooBSONBSONKKooBSONBSON (( pristuppristup,, mogumogućnosti,ćnosti, namena...)namena...)
 2. 2. KoBSON se koristi za:KoBSON se koristi za:KoBSON se koristi za:KoBSON se koristi za: t ži jt ži j č ič i ii k jik jipretraživanjepretraživanje časopisačasopisa ii knjigaknjiga uviduvid uu podatkepodatke namenjenenamenjene vrednovanjuvrednovanju promocijupromociju naučnognaučnog publikovanjapublikovanja uu SrbijiSrbiji novinenovine uu naučnomnaučnom izdavaštvuizdavaštvu
 3. 3. KoBSONKoBSON htt //k b bhtt //k b bhttp://kobson.nb.rshttp://kobson.nb.rs
 4. 4. PRETRAŽIVANJE ČASOPISAPRETRAŽIVANJE ČASOPISAPRETRAŽIVANJE ČASOPISAPRETRAŽIVANJE ČASOPISA
 5. 5. ……
 6. 6. ........
 7. 7. ........
 8. 8. ....
 9. 9. ....
 10. 10. ....
 11. 11. ....
 12. 12. ....
 13. 13. ....
 14. 14. ......
 15. 15. ......
 16. 16. ......
 17. 17. ......
 18. 18. ......
 19. 19. ......
 20. 20. ......
 21. 21. ......
 22. 22. ......
 23. 23. ......
 24. 24. ......
 25. 25. ......
 26. 26. ……
 27. 27. ……
 28. 28. ......
 29. 29. ......
 30. 30. ……
 31. 31. ……
 32. 32. VrednovanjeVrednovanjeVrednovanjeVrednovanje sstalnatalna potrebapotreba vrednovanjavrednovanja naunaučnečnesstalnatalna potrebapotreba vrednovanjavrednovanja naunaučnečne produkcijeprodukcije problemproblem jeje pronalaženjapronalaženja načinanačina
 33. 33. Impact Factor( Faktor uticaja)Impact Factor( Faktor uticaja)Impact Factor( Faktor uticaja)Impact Factor( Faktor uticaja) Kako se Impact factor računa:Kako se Impact factor računa:pp BrojnaBrojna vrednostvrednost impaktimpakt faktorafaktora dobijadobija seseBrojnaBrojna vrednostvrednost impaktimpakt faktorafaktora dobijadobija sese takotako štošto sese brojbroj citatacitata zaza dvedve poslednjeposlednje godinegodine podelipodeli brojembrojem objavljenihobjavljenih radovaradova uugodinegodine podelipodeli brojembrojem objavljenihobjavljenih radovaradova uu tete dvedve godinegodine..
 34. 34. PRIMERPRIMERPRIMER...PRIMER...
 35. 35. Petogodišnji Impact factorPetogodišnji Impact factorPetogodišnji Impact factorPetogodišnji Impact factor OnOn sese izračunavaizračunava nana istiisti načinnačin kaokao ii dvogodišnji,dvogodišnji,OnOn sese izračunavaizračunava nana istiisti načinnačin kaokao ii dvogodišnji,dvogodišnji, ss timtim štošto sese uzimauzima opsegopseg odod poslednjihposlednjih petpet (umesto(umesto dve)dve) godinegodine.. UkolikoUkoliko sese nprnpr.. želiželi izračunatiizračunati IFIF zaza 20082008.. godinu,godinu, potrebanpotreban jeje ukupanukupan brojbroj radovaradova objavljenihobjavljenih uu 20072007,, 20062006,, 20052005 20042004 ii 20032003 di idi i kk ii b jb j it tit t20052005,, 20042004.. ii 20032003.. godini,godini, kaokao ii brojbroj citatacitata uu radovimaradovima 20082008.. godinegodine..
 36. 36. Kada se objavljuje IFKada se objavljuje IFKada se objavljuje IFKada se objavljuje IF IFIF sese objavljujuobjavljuju uu JournalJournal CitationCitation ReportuReportu junajunasese obja jujuobja juju uu Jou aJou a C tat oC tat o epo tuepo tu ju aju a mesecameseca svakesvake godinegodine zaza prethodnuprethodnu.. IzračunavanjaIzračunavanja sese obavljajuobavljaju nana osnovuosnovu stanjastanja uu svesve tritri citanecitane bazebaze (SCIe(xpanded)(SCIe(xpanded) SSCISSCI AHCI)AHCI)svesve tritri citanecitane bazebaze (SCIe(xpanded),(SCIe(xpanded), SSCI,SSCI, AHCI)AHCI) nana prviprvi dandan martamarta.. Časopis, u najvećem broju slučajeva, dobija IFČasopis, u najvećem broju slučajeva, dobija IFČasopis, u najvećem broju slučajeva, dobija IFČasopis, u najvećem broju slučajeva, dobija IF nakon dve godine referisanja u WoSnakon dve godine referisanja u WoS--u. To značiu. To znači da ako je referisanje časopisa počelo u 2008.da ako je referisanje časopisa počelo u 2008. di i ć d biti IF 2010 k ji ć bitidi i ć d biti IF 2010 k ji ć bitigodini, on će dobiti IF za 2010, a koji će bitigodini, on će dobiti IF za 2010, a koji će biti objavljenobjavljen juna 2011.juna 2011.
 37. 37. Journal Citation ReportJournal Citation ReportJournal Citation ReportJournal Citation Report JCRJCR izlaziizlazi uu dvedve sekcijesekcije:: JCRJCR ScienceScience EditionEdition ii JCRJCR SocialSocial ScienceScience Edition,Edition, aa kojekoje sese delimičnodelimično preklapajupreklapaju.. SviSvi časopisičasopisi susu podeljenipodeljeni uu 220220 naučnihnaučnih oblastioblasti (nazivi(nazivi oblastioblastipp p jp j (( susu dostupnidostupni prekopreko KoBSONKoBSON servisaservisa EleCas),EleCas), aa svakisvaki naslovnaslov možemože pripadatipripadati uu nekolikonekoliko naučnihnaučnih oblastioblasti.. No,No, iakoiako jeje časopisčasopis razvrstanrazvrstan uu viševiše naučnihnaučnih oblastioblasti njegovnjegoviakoiako jeje časopisčasopis razvrstanrazvrstan uu viševiše naučnihnaučnih oblastioblasti njegovnjegov impaktimpakt faktorfaktor jeje istiisti..
 38. 38. Indeksne bazeIndeksne baze IndeksneIndeksne bazebaze podatakapodataka sadržesadrže bibliografskebibliografske podatkepodatke oo radovimaradovima iziz časopisačasopisa kojikoji susu uu njimanjima zastupljenizastupljeni.. ZaZa svakisvaki članakčlanak datidati susu detaljnidetaljni podacipodaci::članakčlanak datidati susu detaljnidetaljni podacipodaci:: autorautor radarada ii institucijainstitucija ll ddnaslovnaslov radarada nazivnaziv časopisčasopisaa godinagodina jezikjezik radarada tiptip radarada sažetaksažetak •• UkolikoUkoliko zapiszapis obuhvataobuhvata ii popispopis korišćenekorišćene literature,literature, takvetakve bazebaze nazivamonazivamo citatnimcitatnim ((WebWeb ofof ScienceScience,, ScopusScopus,, SrpskiSrpski citatnicitatni indeksindeks))..
 39. 39. Web of ScienceWeb of Science Web of Science obuhvataWeb of Science obuhvata::Web of Science obuhvataWeb of Science obuhvata:: a)a) tri citatna indeksatri citatna indeksa pretplaćeno od 1996pretplaćeno od 1996a)a) tri citatna indeksatri citatna indeksa -- pretplaćeno od 1996pretplaćeno od 1996 SCIexpandedSCIexpanded -- Science Citation Index ExpandedScience Citation Index Expanded -- za 2009za 2009pp pp godinu obuhvata 7100 naslova časopisagodinu obuhvata 7100 naslova časopisa SSCISSCI -- Social Science Citation IndexSocial Science Citation Index -- za 2009 godinuza 2009 godinu -- obuhvata 2100 naslova časopisaobuhvata 2100 naslova časopisapp AHCIAHCI -- Arts and Humanities Citation IndexArts and Humanities Citation Index -- za 2009 godinuza 2009 godinu obuhvata 1200 naslova časopisaobuhvata 1200 naslova časopisa
 40. 40. b)b) dvedve sekcijesekcije zbornikazbornika radovaradova sasa konferencijakonferencija -- pretplaćenopretplaćeno odod 20012001 CPCICPCI--SS ConferenceConference ProceedingsProceedings CitationCitation IndexIndex -- ScienceScience CPCICPCI--SSHSSH ConferenceConference ProceedingsProceedings CitationCitation IndexIndex -- SocialSocial ScienceScience && HumanitiesHumanities c)c) dvedve sekcijesekcije JournalJournal CitationCitation ReportaReporta (JCR)(JCR) -- pretplaćenopretplaćeno odod 20062006 JCRJCR ScienceScience EditionEdition CRCR SocialSocial SciencesSciences EditionEdition
 41. 41. ……
 42. 42. ..
 43. 43. ...
 44. 44. ..
 45. 45. ..
 46. 46. Srpski citatni indeksSrpski citatni indeksSrpski citatni indeksSrpski citatni indeks
 47. 47. ..
 48. 48. …..
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51. ..
 52. 52. NaNaši u WOSši u WOS--uuNaNaši u WOSši u WOS uu
 53. 53. ......
 54. 54. ......
 55. 55. DomaDomaćići časopisi referisani učasopisi referisani u Web of scienceWeb of scienceWeb of scienceWeb of science
 56. 56. ....
 57. 57. ……
 58. 58. ……
 59. 59. ……
 60. 60. ……
 61. 61. KategorizacijaKategorizacija časopisačasopisa(( preupreuzzeta sa stranice Ministarstva Nauke)eta sa stranice Ministarstva Nauke)
 62. 62. ....
 63. 63. ....
 64. 64. Science DirectScience DirectScience DirectScience Direct
 65. 65. ...
 66. 66. ....
 67. 67. ……
 68. 68. ……
 69. 69. ……
 70. 70. ……
 71. 71. Pretraživanje knjiga
 72. 72. Kako do KoBSONKako do KoBSON--aaKako do KoBSONKako do KoBSON aa Svi koji su na akademskoj mreži Srbije,Svi koji su na akademskoj mreži Srbije,Svi koji su na akademskoj mreži Srbije,Svi koji su na akademskoj mreži Srbije, jednostavnim podešavanjem.jednostavnim podešavanjem.
 73. 73. ......
 74. 74. ......
 75. 75. ZZ d lj id lj i i ti t ““ dd k ćk ć ””ZaZa udaljeniudaljeni pristuppristup-- ““odod kućekuće”,”, nephodnonephodno jeje potpisatipotpisati ii popunitipopuniti zahtevzahtev--licenculicencu,, preuzetupreuzetu sasa KoBSONaKoBSONa ii predatipredati bibliotekarubibliotekaru institucijeinstitucije uupp jj kojojkojoj jeje istraživačistraživač zaposlenzaposlen iliili CentruCentru zaza naučnenaučne informacijeinformacije NarodneNarodnezaza naučnenaučne informacijeinformacije NarodneNarodne bibliotekebiblioteke SrbijeSrbije..
 76. 76. ....
 77. 77. ……
 78. 78. ……
 79. 79. ……
 80. 80. VVAŽNO!!!AŽNO!!!VVAŽNO!!!AŽNO!!! ZabranjenoZabranjeno jeje preuzimanjepreuzimanje svihsvih radovaradova iziz jednejedne sveskesveske časopisačasopisa (od(odjj pp (( koricakorica dodo korica)korica) jerjer bibi toto moglomoglo dovestidovesti dodo ukidanjaukidanja pristupapristupa tomtomjj p pp p servisuservisu celojceloj akademskojakademskoj zajednicizajednici SrbijeSrbijejj
 81. 81. KorisneKorisne informacijeinformacijeKorisneKorisne informacijeinformacije……
 82. 82. ……
 83. 83. KorisneKorisne informacijeinformacijeKorisneKorisne informacijeinformacije Na sajtu MinistarstvaNa sajtu Ministarstva prosveteprosveteNa sajtu MinistarstvaNa sajtu Ministarstva prosvete,prosvete, naukenauke i tehnoloi tehnološkog razvoja:škog razvoja: http://www.mpn.gov.rs/http://www.mpn.gov.rs/p // p g /p // p g /
 84. 84. HHVALAVALA NA PAŽNJI!NA PAŽNJI!HHVALAVALA NA PAŽNJI!NA PAŽNJI! MiljanaMiljana TodoroviTodoroviććMiljanaMiljana TodoroviTodorovićć MatematiMatematički fakultet, Beogradčki fakultet, Beograd ee-- mail:mail: miljanamiljana@matf.bg.ac.rs@matf.bg.ac.rs

×