Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novadpētniecības konference "Šodienas notikums – rītdienas vēsture" (programma)

199 views

Published on

2017. gada 20.-21. septembrī Madonā notiks novadpētniecības konference "Šodienas notikums – rītdienas vēsture". Konferenci organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Madonas novada bibliotēka.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Novadpētniecības konference "Šodienas notikums – rītdienas vēsture" (programma)

  1. 1. BIBL IOT ĒKU NOVAD PĒT NIEC ĪBAS KON F ER ENC E ŠODIENAS NOTIKUMS – RĪTDIENAS VĒSTURE 2017. gada 20.–21. septembris Madona PROGRAMMA • TREŠDIENA, 20. SEPTEMBRIS 10.00 Izbraukšana no Rīgas t/c “Origo”, Satekles iela 4 (bijuša pasta vietā) 12.45–13.15 Ierašanās un iekārtošanās Madonas viesnīcā, Saieta laukums 10, Madona 13.15–13.45 Pusdienas Madonas 2. vidusskolā, Valdemāra bulvāris 6, Madona MADONAS NOVADA BIBLIOTĒKA Skolas iela 12, Madona 14.00–14.15 KONFERENCES ATKLĀŠANA Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Imelda Saulīte, Madonas novada bibliotēkas direktore 14.15–14.45 IEPAZ ĪSIM IES – MAD ON AS NOVAD S Sanita Soma, Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra speciāliste 14.45–15.15 VISS IR TEPAT – M AN Ā MAD ON Ā: N OVAD PĒTN IEC ĪBAS AKT IVIT ĀT ES MAD ON AS BIBLIOT ĒKĀ Sarmīte Radiņa, Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre 15.15–15.45 KAFIJAS PĀRTRAUKUMS 15.45–16.15 LAT VIJAS VALST S SIM TGAD E - PAŠU R AD ĀMS ST ĀST S Jolanta Borīte, Latvijas Valsts simtgades biroja Reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja 16.15–16.45 SKOLA – MU ZEJS – BIBLIOT ĒKA : VISI VIEN Ā KOPIEN Ā . PROJEKT S “LAT VIJAS SKOLAS SOM A” KĀ IESPĒJA T ĀL ĀKAI SAD AR BĪBAI Aija Tūna, Dr. paed., Latvijas Valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja Organizatori patur tiesības mainīt uzstāšanās kārtību vai arī papildināt programmu
  2. 2. 16.45–17.10 NER ED Z AM Ā BIBL IOT ĒKA : LAT VIJAS NAC ION ĀL ĀS BIBLIOT ĒKAS SIM TGAD ES PR OJEKT S Inga Surgunte, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja 17.10–17.30 NOVAD A T AU T ISKĀ TĒR PA AT T ĪST ĪBA LAT VIJĀ, KALSN AVAS JOST A Anete Karlsone, LU Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece, doktore – novadniece 17.30–19.30 Dalībnieku izbraukumi uz Sarkaņu pagasta lokālās kultūras vides studijām un Sarkaņu pagasta bibliotēkas darba iepazīšana. Dalībnieki dalās 3 daļās 19.40 Vakarēšana profesora A. Bieziņa muzejā “Dilmaņi” CETURTDIENA, 21.SEPTEMBRIS 7.15–7.50 un 8.00–8.40 brokastis viesnīcā (dalībnieki dalās 2 daļās) MADONAS NOVADPĒTN IEC ĪBAS UN MĀKSLAS MUZE JS Skolas iela 10, Madona 9.00–9.20 MUZ EJS U N BIBLIOT ĒKA : KOPĪGAIS U N AT ŠĶIR ĪGAIS SAD AR BĪBĀ Zane Grīnvalde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja 9.20–9.50 BIBLIOT ĒKU N OVAD PĒTN IEC ĪBAS VADL ĪN IJAS UN BIBL IOT ĒKU NOVAD PĒT NIEC ĪBAS R OKASGR ĀM AT A : PAVEIKT AIS U N PLĀN OT AIS Marlēna Krasovska, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā speciāliste 9.50–11.00 LATVIJAS BIBLIOTĒKU NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA PIEREDZE CĒSU R EĢION A NOVADU KU LT ŪR VĒST UR ES IZ PĒT ES VEIC IN ĀŠAN A U N AT BAL ST S Ināra Elbrete, Cēsu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības bibliogrāfe NOVAD PĒTN IEC ĪBAS KON KU RSI ALŪ KSN ES N OVAD Ā : SATU R S UN PIER EDZ E Maija Semjonova, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe ”AIZ KATR ĀM DU RVĪM IR CIT S ST ĀST S…”: NOVAD PĒT NIEC ĪBA VAL KAS, SM IL TEN ES UN STR EN ČU NOVADU BIBL IOT ĒKĀS Jana Čākure, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre novadpētniecības darbā KUL DĪGAS GALVEN ĀS BIBL IOT ĒKAS N OVAD PĒTN IEC ĪBAS KR ĀJUM S D IGIT ĀL AJĀ VID Ē
  3. 3. Inita Fogele, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Automatizācijas un informācijas resursu apstrādes nodaļas speciāliste 11.00–11.30 KAFIJAS PĀRTRAUKUMS 11.30–12.00 KUL TŪ RAS M AN TOJUM S : TEKST A UN KIN O DIGIT AL IZ ĀCIJA Artūrs Žogla, LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs 12.00–12.30 LAT VIJAS KUL TŪ RAS KAN ON S: JAU N AS IESPĒJAS VĒRT ĪBU APZ IN ĀŠAN Ā U N PIEEJAM ĪBĀ Dagnija Baltiņa, LNB Letonikas un Baltijas centra projekta vadītāja 12.30–13.20 Noslēguma lekcija: IZ AIC INĀJUM I AT M IŅ AS PĒT N IEC ĪBĀ UN IN T ER PRET ĀC IJĀ Vita Zelče, Dr. hist., LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes maģistra un doktora studiju programmu direktore 13.30–14.00 Pusdienas Madonas 2. vidusskolā, Valdemāra bulvāris 6, Madona 14.10 Izbraukšana uz Rīgu 17.00 Ierašanās Rīgā KONFERENCI ORGANIZĒ: LNB Attīstības departaments Bibliotēku attīstības centrs Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423 Tālr.: 67716053 E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv Madonas novada bibliotēka Skolas ielā 12, Madona, LV - 4801 Tālr.: 63781869 E-pasts: imelda@madona.lv

×