Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatīvs materiāls "Profesionālās kvalifikācijas eksāmens bibliotekāriem"

41 views

Published on

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens (Profesionālās izglītības likums, 1. pants) ir pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts valsts pārbaudījums, kurā personai, iegūstot pietiekamu vērtējumu, piešķir profesionālo kvalifikāciju atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim, ko apliecina valsts atzīts dokumentāri apstiprināts novērtējums.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatīvs materiāls "Profesionālās kvalifikācijas eksāmens bibliotekāriem"

 1. 1. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 ESF projekts Nr. 8.4.1.0./16/I/001 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Profesionālās kvalifikācijas eksāmens bibliotekāriem Profesionālās kvalifikācijas eksāmens (Profesionālās izglītības likums, 1. pants) ir pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts valsts pārbaudījums, kurā personai, iegūstot pietiekamu vērtējumu, piešķir profesionālo kvalifikāciju atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim, ko apliecina valsts atzīts dokumentāri apstiprināts novērtējums. Izglītības ieguves forma Izglītības ieguves veids Profesionālās kvalifikācijas eksāmens KLĀTIENE (Tai skaitā darba vidē balstītas mācības.) 1.Profesionālās pamatizglītības programmas. 2.Arodizglītības programmas. 3. Profesionālās vidējās izglītības programmas. 4. Profesionālās tālākizglītības programmas. NEKLĀTIENE (Tai skaitā tālmācība.) 1.Profesionālās pamatizglītības programmas. 2.Arodizglītības programmas. 3. Profesionālās vidējās izglītības programmas. 4. Profesionālās tālākizglītības programmas. PAŠIZGLĪTĪBA (Tai skaitā ģimenē.) Profesionālās kompetences apgūšana ārpus formālās izglītības sistēmas Profesionālās kvalifikācijas eksāmens kā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūrair valsts noteikts pārbaudījums, kura mērķis ir novērtēt eksaminējamās personas zināšanu, prasmju un profesionālo kompetenču atbilstību profesijas standarta (2015.gada 20. maija Bibliotekāraprofesijasstandarts)prasībām un to pietiekamību profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai.
 2. 2. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS Valsts noteikts pārbaudījums Novērtēšana Zināšanas Atbilstība Prasmes Profesijas standarta prasībām Pietiekamība Profesionālās kompetences Profesionālās kvalifikācijas piešķiršana Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs, norise, laiks un vērtēšana tiek organizēta pēc valstī vienotas kārtības un metodikas. (2011. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumiNr.662 “Profesionālāskvalifikācijaseksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”) Profesionālās kvalifikācijas eksāmena sagatavošanas dokumenti Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas norises darbību laiki Profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvs Rīkojums par izglītojamo tiesībām kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Iepazīšanās ar profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises kārtību un darbību laikiem Izstrādā, pamatojoties uz profesijas standarta prasībām Saskaņā ar 2011. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” Saskaņā ar metodiskajiem norādījumiem Ar eksaminējamo nesaistītas personas Mācību priekšmetu apguves, vērtējumu iegūšana, prakses vērtējuma iegūšana Izglītojamais apliecina ar parakstu Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma ir plānošanas dokuments, kas dod iespēju infomēt eksaminējamos par eksāmena norises nosacījumiem, laikus plānot arī eksāmena norisei nepieciešamos materiālos līdzekļus un citus resursus. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma nosaka profesionālās kvalifikācijas eksāmena struktūru, pārbaudāmos elementus, vērtēšanas kārtību.
 3. 3. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Vienu eksāmena programmu atļauts izmantot vairākiem eksāmeniem, nemainot uzdevumu aprakstu, bet mainot uzdevumu nosacījumus, lai tie ieviestu atšķirības uzdevumu rezultātos vai to izpildes gaitā. Ja eksāmena saturu izstrādā atkārtoti, tad ņem vērā iepriekšējo eksāmenu rezultātus, izvērtējumu, nozares ekspertu un eksaminācijas komisijas ieteikumus. Eksāmena uzdevumu izpildi vērtē eksaminācijas komisija eksāmena norises vietā atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. Visu uzdevumu izpildes vērtējumos iegūtos punktus summē. Eksāmena uzdevumu izpildi katrs eksaminācijas komisijas loceklis vērtē atsevišķi. Eksaminācijas komisija vienojoties pieņem lēmumu par gala vērtējumu. Ja viedokļi atšķiras, galīgo lēmumu pieņem eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas saturu veido pamatojoties uz bibliotekāra profesijas standartā definētajām profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm, ņemot vērā arī bibliotekāra darba uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Bibliotekāra profesijas standarts 1. Profesijas nosaukums – bibliotekārs. 2. Profesijas kods – 3433 01. SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2015.gada 20. maija sēdē, protokols Nr.3 Bibliotekāra profesijas standarts atrodams https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0526.pdf Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma tiek izstrādāta pēc Valsts izglītības satura centra noteikta parauga. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas izstrādes paraugs atrodams https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/prof_eks_progr_paraugs.pdf
 4. 4. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Paraugs Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma Profesionālā kvalifikācija Bibliotekārs Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis Profesionālās tālākizglītības programmas noslēgums vai Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana _____________________________________________________________ Eksāmena mērķis Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences profesionālajā kvalifikācijā „Bibliotekārs” atbilstoši profesijas standarta prasībām. Eksāmena adresāts Izglītojamais profesionālās tālākizglītības programmas noslēgumā. vai Persona, kura vēlas, lai novērtē tās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci. Eksāmena darba uzbūve Eksāmenam ir divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa. Eksāmena daļu norise Eksāmena 1. diena – teorētiskā daļa un praktiskās daļas 1. uzdevums. Eksāmena 2. diena – praktiskās daļas 2. uzdevums. Teorētiskā daļa Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas rakstisko pārbaudes darbu veido 80 uzdevumi, no kuriem 70 ir atbilžu izvēles uzdevumi un 10 – paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumi. Teorētiskās daļas uzdevumu izpildes laiks – 100 minūtes. Teorētiskajā daļā maksimālais iegūstamo punktu skaits – 100 punkti. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas rakstiskā pārbaudes darba saturu veido atbilstoši profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba matricai:
 5. 5. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu veic ar zilas vai melnas tintes pildspalvu. Labojumiem nav atļauts lietot korektoru. Nav atļauts izmantot mobilo telefonu vai citu individuālo elektronisko datu pārraides ierīci. Nr. p.k. Pārbaudāmās zināšanas (tēmas) Uzdevumu skaits Kopā No tiem paaugstinātas grūtības 1. Bibliotēkas funkcijas 25 4 1.1 Bibliotēkas krājuma pārvaldība, uzskaite, tehniskā apstrāde 10 2 1.2. Bibliotekārie un informācijas pakalpojumi 10 2 1.3. Profesionālā terminoloģija 5 2. Bibliotēkas informācijas sistēmas un elektroniskie resursi 20 4 2.1. Bibliotēkas informācijas sistēmas un tehnoloģiskie procesi 10 2 2.2. Datubāzu, e-grāmatu un digitālo kolekciju izmantošanas iespējas 10 2 3. Bibliotēkas darbības tiesiskais pamats 15 2 3.1. Latvijas bibliotēku nozares normatīvie dokumenti 5 2 3.2. Latvijas bibliotēku sistēma, bibliotēku veidi un bibliotēkas funkcijas 5 3.3. Informācijas un komunikācijas tiesiskie aspekti 5 4. Bibliotēkas vadības pamati 10 4.1. Bibliotēkas vadība 4 4.2. Profesionālās ētikas pamatprincipi 3 4.3. Saskarsmes psiholoģija 3 5. Bibliotēka un sabiedrība 5 5.1. Bibliotēku publicitāte un sociālās komunikācijas sistēmas 3 5.2. Starpkultūru un sabiedrības integrācijas jautājumi 2 6. Darba un vides drošība 5 6.1. Darba un vides drošība un pirmā palīdzība 3 6.2. Darba tiesiskās attiecības 2 KOPĀ 80 10
 6. 6. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Praktiskā daļa Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu veido praktisko uzdevumu kopums profesionālo kompetenču un prasmju apliecināšanai. Praktiskās daļas uzdevumu izpildes kopējais laiks – 300 minūtes. Praktiskās daļas 1. uzdevuma izpildes laiks – 120 minūtes. (Šajā laikā eksaminējamie veic uzdevumu izpildi visi vienlaicīgi. Uzdevuma izpildes noslēguma darbību izpildei katram eksaminējamajam paredzētas vēl 10 minūtes. Kopīgais 1. uzdevuma izpildes laiks tādējādi ir atkarīgs no eksaminējamo skaita.) Praktiskās daļas 2. uzdevuma izpildes laiks – 180 minūtes. Praktiskajā daļā maksimālais iegūstamo punktu skaits – 200 punkti. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas uzdevumu saturu veido atbilstoši profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba matricai: Nr. p.k. Pārbaudāmās profesionālās kompetences un prasmes Maksimālais iegūstamo punktu skaits 1. Spēja pārvaldīt bibliotēkas krājumu. 50 Uzdevums. Veikt piegādāto iespieddarbu pieņemšanu, apstrādi un uzņemšanu bibliotēkas krājumā. 2. Spēja izmantot bibliotēku un citu informācijas institūciju krājumus un resursus pakalpojumu sniegšanā. 90 Uzdevums. Saņemt tematisku uzziņas pieprasījumu, meklēt, atrast un izgūt informāciju, sastādīt izgūtā informācijas resursa bibliogrāfisko sarakstu, sagatavot un nosūtīt tematiska uzziņas pieprasījuma gala dokumentu. 3. Spēja sazināties valsts valodā un lietot svešvalodu informācijas resursu izmantošanā un tematiska uzziņas pieprasījuma izpildē. 20 Tiek iekļauts 1. un 2. uzdevuma izpildes kritērijos. 4. Spēja izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un biroja tehniku darba uzdevumu veikšanai. 30 Tiek iekļauts 1. un 2. uzdevuma izpildes kritērijos. 5. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam. 5 Tiek iekļauts 1. un 2. uzdevuma izpildes kritērijos. 6. Spēja ievērot darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 5 Tiek iekļauts 1. un 2. uzdevuma izpildes kritērijos. KOPĀ 200 Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu veic individuāli. Nav atļauts izmantot mobilo telefonu vai citu individuālo elektronisko datu pārraides ierīci.
 7. 7. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums, palīglīdzekļi un telpas Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas norisei nepieciešams:  datorklase ar interneta pieslēgumu  klase ar individuālajām darba vietām  printeris  grāmatu plaukti  iespieddarbi  daleņi  grāmatu pārvietojamie ratiņi  rakstāmpiederumi  A4 formāta rakstāmpapīrs  kanceleja
 8. 8. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Telpas un to aprīkojums atbilst darba drošības prasībām, tehnoloģiskās iekārtas ir darba kārtībā. Telpas ir piemērotas profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisei un atbilst eksaminējamo skaitam. Eksāmena vērtēšanas kārtība Profesionālās kvalifikācijas eksāmena darbus vērtē eksaminācijas komisija. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pareizo atbilžu izvēles uzdevuma atbildi vērtē ar 1 punktu, bet paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevuma atbildi vērtē ar 0 līdz 3 punktiem. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas uzdevumu izpildi vērtē atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs pēc šādas skalas: Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iegūto punktu skaits 1– 53 54– 105 106– 157 158– 209 210– 225 226– 240 241– 255 256– 270 271– 285 286– 300 Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm (viduvēji). Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu apstiprina izglītības iestādes direktors, bet saskaņo Valsts izglītības satura centrs. Jau izstrādāta bibliotekāra profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma atrodama https://macies.lnb.lv/pluginfile.php/1119/block_html/content/programma_05.pdf Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis arī paraugu profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas norises darbību laiku noteikšanai https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/prof_eks_nor_darb_laiki.pdf
 9. 9. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Paraugs Profesionālāskvalifikācijaseksāmena teorētiskās un praktiskās daļas norises darbību laiki Teorētiskā daļa Laiks Vieta Darbību laiki Darbības 30 minūtes pirms eksāmena teorētiskās daļas sākuma Plkst. 9.30 Izglītības iestādes “Latvijas Nacionālā bibliotēka” direktora, eksaminācijas komisijas, novērotāja un eksaminējamo pārstāvja klātbūtnē eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs atver aploksni ar eksāmena teorētiskās daļas materiāliem. Eksaminācijas komisija iepazīstas ar eksāmena teorētiskās daļas saturu. 15 minūtes pirms eksāmena teorētiskās daļas sākuma Plkst. 9.45 Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs aicina eksaminējamos uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un uzaicina ienākt eksāmena telpā. 10 minūtes pirms eksāmena teorētiskās daļas sākuma Plkst.9.50 Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs organizē eksāmena teorētiskās daļas materiālu izdalīšanu. 7 minūtes pirms eksāmena teorētiskās daļas sākuma Plkst. 9.53 Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina eksaminējamos ar eksāmena teorētiskās daļas norisi. No plkst.10.00 līdz plkst. 11.40 Eksaminējamie veic eksāmena teorētisko daļu. Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs organizē eksāmena teorētiskās daļas vērtēšanu.
 10. 10. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Paraugs Praktiskā daļa Laiks Vieta Darbību laiki Darbības 30 minūtes pirms eksāmena praktiskās daļas sākuma Plkst. 12.00 Izglītības iestādes “Latvijas Nacionālā bibliotēka” direktora, eksaminācijas komisijas, novērotāja un eksaminējamo pārstāvja klātbūtnē eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs atver aploksni ar eksāmena praktiskās daļas materiāliem. Eksaminācijas komisija iepazīstas ar eksāmena praktiskās daļas saturu. 20 minūtes pirms eksāmena praktiskās daļas sākuma Plkst. 12.10 Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs uzaicina eksaminējamos ienākt eksāmena telpā. 15 minūtes pirms eksāmena praktiskās daļas sākuma Plkst. 12.15 Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina eksaminējamos ar darba drošības noteikumiem. Iepazīšanos ar darba drošības prasībām eksaminējamie apliecina ar parakstu. 5 minūtes pirms eksāmena praktiskās daļas sākuma Plkst. 12.25 Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs iepazīstina eksaminējamos ar eksāmena praktiskās daļas uzdevumiem, to veikšanas secību un vietu. Plkst. 12.30 līdz plkst. 14.00 Eksaminējamie veic eksāmena praktiskās daļas 1.uzdevumu. Plkst. 14.30 līdz plkst. 17.00 Eksaminējamie veic eksāmena praktiskās daļas 2.uzdevumu. 240 min. Eksāmena praktiskās daļas norises kopējais ilgums vienam eksaminējamajam. Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs organizē eksāmena praktiskās daļas vērtēšanu. Ar bibliotekāra profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas norises darbību laikiem iespējams iepazīties https://macies.lnb.lv/pluginfile.php/1119/block_html/content/Laiki.pdf Konkrēta profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises laiks tiek plānots saskaņā ar profesionālās izglītības programmas apguves mācību plānu. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas grafiks kalendārajam gadam atrodams https://macies.lnb.lv/pluginfile.php/1119/block_html/content/Grafiks_2019_.pdf
 11. 11. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Atbilstoši 2011.gada 30.augustā Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” tiek izveidota un ar direktora rīkojumu apstiprināta profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisija. Paraugs Profesionālās kvalifikācijaseksāmena komisija Ar konkrēta profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu, eksāmena darbību norises laikiem un eksaminācijas komisiju eksaminējamie tiek iepazīstināti vienu mēnesi pirms profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises. Informācija tiek ievietota mācību e- vidē (profesionālās tālākizglītības grupu izglītojamajiem) vai publiskota www.macies.lnb.lv (ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pretendentiem). Nr. Statuss komisijā Vārds, uzvārds Darba vieta, ieņemamais amats Izglītība, izglītības iestāde, beigšanas gads un profesionālā kvalifikācija Darba stāžs nozarē Piezīmes 1. Eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja Aija Janbicka- Vība Rīgas Tehniskā universitāte, Zinātniskā bibliotēka, direktore Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1996. inženierzinātņu maģistra grāds lietišķās datorzinātnēs 23 gadi Izglītības iestāžu akreditācijas ekspertu komisijas locekle 2. Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece Daiga Orbidāne Salaspils novada bibliotēka, direktore Augstākā Latvijas Universitāte 2003. sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā 32 gadi Reģiona (Pierīgas reģiona publisko bibliotēku) galvenās bibliotēkas direktore 3. Eksaminācijas komisijas loceklis Mārtiņš Lagzdons Saldus novads, Kursīšu pagasta bibliotēka- informācijas centrs, vadītājs Augstākā Latvijas Universitāte 2009. profesionālā maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā 12 gadi Latvijas Bibliotēku biedrības Kurzemes reģionālās nodaļas vadītājs
 12. 12. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Tiesības kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Tiesības kārtot bibliotekāra profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izglītojamais iegūst saskaņā ar 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” noteikto kārtību. 7. Kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu var sākt kārtot pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums – atzīme 10 ballu vērtējuma skalā vai "ieskaitīts" – visos mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās, bet praktiskās daļas kārtošanu – pēc tam, kad saņemts galīgais vērtējums kvalifikācijas praksē. 9. Persona, kura ieguvusi profesionālo izglītību profesionālās izglītības iestādē vai apguvusi noteiktu profesionālās izglītības programmu pašizglītības ceļā (turpmāk – eksaminējamais), katru kvalifikācijas eksāmena daļu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot tikai vienu reizi. 61. Eksaminējamais uz katru kvalifikācijas eksāmena daļu ierodas norādītajā laikā un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Eksaminējamais, kurš ir nokavējis kvalifikācijas eksāmena sākumu, ir tiesīgs piedalīties kvalifikācijas eksāmenā, taču kvalifikācijas eksāmena daļas izpildes laiks netiek pagarināts. 64. Eksaminējamais kvalifikācijas eksāmena laikā drīkstlietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādītiattiecīgajā kvalifikācijas eksāmena programmā. 65. Ja eksaminējamais kvalifikācijas eksāmena laikā lieto neatļautus palīglīdzekļus vai traucē citus eksaminējamos, komisijas priekšsēdētājs viņu izraida no kvalifikācijas eksāmena norises telpas.
 13. 13. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 66. Pēc eksāmena vai tā daļas beigām komisija sastāda aktu par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no kvalifikācijas eksāmena norises telpas (3.pielikums), norādot izraidīšanas iemeslu. Ja eksaminējamais tiek izraidīts, viņa darbs netiek vērtēts. 67. Eksaminējamais, kas izraidīts no kvalifikācijas eksāmena, atkārtoti kvalifikācijas eksāmenu var kārtot nākamajā mācību gadā, sedzot kvalifikācijas eksāmena izmaksas. 68. Eksaminējamais nodod darbuvērtēšanai komisijai ne vēlāk kā pēc kvalifikācijas eksāmena attiecīgās daļas veikšanai paredzētā laika. 29. Komisijas sastāvā iekļauj attiecīgajā tautsaimniecības nozarē strādājošas personas, kuras atbilst šādām prasībām: 29.1. komisijas priekšsēdētājs ir persona ar augstāko izglītību atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijas izglītības tematiskajai jomai un strādā attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar augstāko izglītību un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē; 29.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir persona ar augstāko izglītību un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē vai persona ar attiecīgu vai augstāku profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu ne mazāk kā trīs gadi attiecīgajā tautsaimniecības nozarē; 29.3. komisijas loceklis ir persona ar attiecīgu vai augstāku profesionālo kvalifikāciju. 30. Komisijas sastāvā iekļautā persona nevar būt eksaminējamā pedagogs, tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais. 31. Ja nepieciešams, eksaminācijas institūcijas vadītājs var norīkotkomisijas palīgu, kurš sagatavo telpas, aprīkojumu, materiālus un dokumentāciju. Komisijas palīgs nepiedalās eksaminējamās personas vērtēšanā.
 14. 14. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 32. Komisijas palīgs nevar būt persona, kas piedalījusies kvalifikācijas eksāmena satura izstrādē, eksaminējamā pedagogs, tēvs, māte, vectēvs, vecāmāte, aizbildnis, brālis, māsa vai laulātais. 62. Komisijas palīgs un komisijas locekļi nav tiesīgi kvalifikācijas eksāmena laikā skaidrot eksaminējamajam kvalifikācijas eksāmena saturu. 69. Kvalifikācijas eksāmena norises laikā eksaminējamais ar komisijas priekšsēdētāja atļauju drīkst iziet no telpas, ja radušās veselības problēmas vai fizioloģisku iemeslu dēļ. Šādāgadījumā eksaminējamais savu darbu atstāj komisijas priekšsēdētājam, un komisijas priekšsēdētājs uz kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas atbilžu lapas vai kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas vērtēšanas lapas atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Kvalifikācijas eksāmena izpildes laiks eksaminējamajam netiek pagarināts. 70. Eksaminējamais, kurš attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies uz kvalifikācijas eksāmenu vai kādu tā daļu, iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu un pievieno attaisnojošu dokumentu. Eksaminācijas institūcija triju darbdienu laikā informē eksaminējamo par iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu, kā arī kvalifikācijas eksāmena norises vietu un laiku. 71. Eksaminējamajam, kurš nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai tā daļu attaisnojošu iemeslu dēļ, eksaminācijas institūcija organizē papildu kvalifikācijas eksāmenu laikā līdz nākamā mācību gada sākumam, bet ne agrāk kā mēnesi pēc kvalifikācijas eksāmena norises. 80. Eksaminācijas institūcija nodrošina kvalifikācijas eksāmena vērtējuma paziņošanu eksaminējamajiem divu darbdienu laikā pēc attiecīgā kvalifikācijas eksāmena norises.
 15. 15. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 72. Eksaminējamais, kurš kvalifikācijas eksāmenu vai tā daļu nav kārtojis bez attaisnojoša iemesla vai kuru neapmierina vērtējums, ir tiesīgs kārtot kvalifikācijas eksāmenu nākamajā mācību gadā, sedzot kvalifikācijas eksāmena izmaksas. 81. Personai, kura ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu, ir tiesības mēneša laikā pēc kvalifikācijas eksāmena vērtējuma paziņošanas iesniegt attiecīgās eksaminācijas institūcijas vadītājam iesniegumu ar lūgumu pārskatīt kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena divas daļas – teorētiskā daļa un praktiskā daļa Vērtē tikai konkrētajai profesijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, summējot tikai sasniegumus. Teorētiskā daļa Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa parasti tiek organizēta kā rakstisks pārbaudes darbs – tests, kas īsā laika periodā nodrošina eksaminējamās personas objektīvu zināšanu novērtēšanu atbilstoši profesijas standartam. Kopā 80 jautājumi 70 pamatjautājumi 10 paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumi Atbilžu izvēles uzdevumi (tests) Uzdevumi, kas paredz tikai vienu, konkrētu atbildi Pareizās atbildes izvēle no četrām sagatavotajām atbildēm Eksaminējamajam pašam ir jāatrod un jānoformulē atbilde Vienīgā pareizā atbilde dotajā formulējumā Pareiza atbilde arī tad, ja pieļautas redakcionālas atšķirības 1 punkts par katru pareizu atbildi 3 punkti par katru pareizu atbildi Kopā 100 punkti 70 punkti 30 punkti
 16. 16. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 PARAUGS Atbilžu izvēles uzdevumu (testa) piemērs 1. Bibliotēkas darbībureglamentē 1. bibliotēkas nolikums 2. krājuma attīstības koncepcija 3. bibliotēkas stratēģiskais plāns 4. domes saistošie noteikumi 2. Lēmumu par pašvaldības bibliotēkas dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu pieņem 1. Ministru kabinets 2. Kultūras ministrija 3. attiecīgā pašvaldība 4. reģiona galvenā bibliotēka 3. Kura no nosauktajām bibliotēkām atbilst Latvijas bibliotēku sistēmas valsts nozīmes bibliotēkas statusam? 1. Saeimas bibliotēka 2. Banku augstskolas bibliotēka 3. Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 4. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka PARAUGS Teorētiskās daļas pārbaudes darba atbilžu lapas piemērs Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba atbilžu lapa Izglītības iestāde „Latvijas Nacionālā bibliotēka” Profesionālā kvalifikācija „Bibliotekārs” Izglītojamais Vārds un uzvārds Mācību grupa Eksaminācijas datums Vērtēšana Uzdevumos no 1. līdz 70. katra pareizā atbilde – 1 punkts 1. 1  2  3  4  2. 1  2  3  4  3. 1  2  3  4  4. 1  2  3  4  5. 1  2  3  4  6. 1  2  3  4  7. 1  2  3  4  8. 1  2  3  4  9. 1  2  3  4 10. 1  2  3  4  Vēršam uzmanību, ka pareizās atbildes atzīmējamas tikai un vienīgi ar . Uz katru jautājumu ir tikai viena vienīga pareiza atbilde
 17. 17. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 PARAUGS Teorētiskās daļas pārbaudes darba paaugstinātas grūtības uzdevumu atbilžu lapas piemērs Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas pārbaudes darba paaugstinātas grūtības uzdevumu atbilžu lapa Izglītības iestāde „Latvijas Nacionālā bibliotēka” Profesionālā kvalifikācija „Bibliotekārs” Izglītojamais Vārds un uzvārds Mācību grupa Eksaminācijas datums Vērtēšana Uzdevumos no 71. līdz 80. atbilstoši vērtēšanas kritērijiem no 0 līdz 3 punktiem 79. Bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkā ir ieteicamas šādas bibliotekārās aktivitātes ir… 1.uzklausīt mērķa grupu priekšlikumus; 2.mērķtiecīgi anketēt un 3.intervēt; 4.aptaujāt; 5.sadarboties; 6.analizēt; 7.ieviest uzlabojumus. Nosauktas vismaz 6-7 iespējas – 3 punkti Nosauktas vismaz 4-5 iespējas – 2 punkti Nosaukta vismaz 1-3 iespēja – 1 punkts 80. Galvenās darbības informācijas meklēšanas un izguves procesāir… 1.meklēt; 2.atrast; 3.atlasīt; 4.izgūt informāciju. Nosauktas 4 darbības – 3 punkti Nosauktas 3 darbības – 2 punkti Nosauktas 1-2 darbības – 1 punkts Norādījumiem par teorētiskās daļas pārbaudes darba izpildi Pirms profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas norises eksaminējamais tiek iepazīstināts ar konkretizētiem norādījumiem par teorētiskās daļas pārbaudes darba izpildi. Paraugs pieejams arī https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/prof_eks_titullapa.pdf
 18. 18. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 1. Pirms sākat pārbaudes darba izpildi, pārbaudiet ierakstus uzdevumu atbilžu lapās:  eksaminējamā vārds un uzvārds  izglītības iestāde  profesionālā kvalifikācija  eksaminācijas datums 2. Atbilžu lapās rakstiskās darbības veiciet ar zilas vai melnas tintes pildspalvu. 3. Atbilžu lapās nav atļauts lietot zīmuli un/ vai korektoru. 4. Pārbaudes darba komplektā (atbilžu izvēles lapas un atbilžu lapas) aizliegts veikt dažādas piezīmes. 5. Uzdevumus drīkst izpildīt pēc kārtas vai izvēles secībā. 6. Atbilžu izvēles uzdevumā (jautājumi no 1. līdz 70.) atzīmējiet tikai vienu pareizo atbildi. 7. Atbilžu lapā pareizās atbildes atzīmējiet, ievelkot kvadrātiņā skaidri saskatāmu krustiņu. 8. Ja, atzīmējot atbildi, radusies kļūda, tad nepareizo atbildi izlabojiet, aizkrāsojot kvadrātiņu pilnībā, un izvēlieties pareizo atbildi. 9. Paaugstinātas grūtības uzdevumu (jautājumi no 71. līdz 80.) veiciet atbilstoši katra jautājuma norādījumiem. 10. Darba izpildes kopējais laiks - 100 minūtes. 11. Pēc darba pabeigšanas nododiet pārbaudes darba komplektu (atbilžu izvēles lapas un atbilžu lapas) eksaminācijas komisijai. PARAUGS 9. 1  2 3  4  10. 1 2  3  4
 19. 19. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Praktiskā daļa Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļa tiek organizēta kā praktisks darbs, kura izpildes gaitā eksaminējamā persona demonstrē prasmju un profesionālo kompetenču atbilstību profesijas standarta prasībām. Eksaminējamajai personai tiek nodrošināta iespēja demonstrēt profesijai būtiskas prasmes un profesionālās kompetences. Eksaminējamais uzsāk eksāmena praktiskās daļas izpildi pēc tam, kad ar parakstu darba drošības instruktāžas lapā ir apliecinājis iepazīšanos ar darba drošības prasībām. PARAUGS Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas darba drošības prasības I. Vispārīgās prasības 1.1.Prasības ir saistošas eksaminējamajam profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā 2018. gada 27. un 28. jūnijā. 1.2.Pirms kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba sākšanas eksaminācijas komisija iepazīstina eksaminējamo ar darba drošības prasībām. 1.3.Iepazīšanos ar darba drošības prasībām eksaminējamais apliecina ar parakstu. II. Prasības darba vides organizēšanai pirms praktisko uzdevumu izpildes uzsākšanas 2.1.Novērtēt darba vietas atbilstību darba aizsardzības prasībām. 2.2.Racionāli izvietot darba procesam nepieciešamos priekšmetus uz darba galda virsmas. III. Prasības darba vides organizēšanai praktisko uzdevumu veikšanas laikā 3.1.Visā praktisko uzdevumu veikšanas laikā uzturēt sakoptu darba vidi un ievērot darba drošības prasības. IV. Prasības darba vides sakopšanai pēc praktisko uzdevumu izpildes 4.1.Pēc praktisko uzdevumu izpildes atstāt sakārtotu darba vietu. V. Noslēguma jautājumi 5.1.Eksaminācijas komisija var izteikt aizrādījumu eksaminējamajam par profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas darba drošības prasību neievērošanu. 5.2.Eksaminējamajam ir tiesības praktisko uzdevumu izpildi turpināt pēc iespējamā darba drošības prasību neievērošanas riska novēršanas.
 20. 20. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Pēc darba drošības instruktāžas eksaminējamais iepazīstas ar norādījumiem par profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darba izpildi. PARAUGS Norādījumi par praktiskās daļas pārbaudes darba izpildi 1. Pirms praktiskās daļas pārbaudes darba uzdevumu izpildes uzmanīgi izlasāmi šie norādījumi par praktiskās daļas pārbaudes darba izpildi. 2. Praktiskās daļas pārbaudes darbā katram eksaminējamajam individuāli veicami divi uzdevumi. 3. Pārbaudes darba uzdevumi veicami tikai norādītajā telpā un laikā. 4. Pirms sākt katra uzdevuma izpildi, pārbaudāmi ieraksti darba lapās – eksaminējamā vārds un uzvārds, izglītības iestāde, profesionālā kvalifikācija, eksaminācijas datums. 5. Uzdevumu izpildē rakstiskās darbības veicamas ar zilas vai melnas tintes pildspalvu. 6. Uzdevumu izpildē netiek pieļauta zīmuļa vai korektora lietošana. 7. Uzdevumu izpildes darba lapās aizliegts veikt dažādas piezīmes. 8. Pirms katra konkrētā pārbaudes darba uzdevuma veikšanas nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar precizēto katra uzdevuma izpildei aktuālo informāciju. 9. Pārbaudes darba uzdevumu vērtēšana tiek veikta atbilstoši izpildes kvalitātes kritērijiem. 10.Kopējais visu pārbaudes darba uzdevumu izpildes laiks – 340 minūtes. 11.Pirmā pārbaudes darba uzdevuma izpildes laiks – 160 minūtes. 12.Otrā pārbaudes darba uzdevuma izpildes laiks – 180 minūtes. 13.Pēc uzdevumu izpildes darba lapas parakstāmas un iesniedzamas profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijai. 14.Eksaminējamais pēc darba lapu iesniegšanas eksaminācijas telpu atstāj.
 21. 21. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Kopā ar profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas pārbaudes darbauzdevumu, eksaminējamais saņem arī precizētus norādījumus par jau konkrētā uzdevuma izpildi. Uzdevums. Veikt piegādāto iespieddarbu pieņemšanu, apstrādi un uzņemšanu bibliotēkas krājumā. PARAUGS Saņem Pārbaudi Pieņem Reģistrē Apstrādā Ievieto Iespieddarbi Pavaddokuments Iespieddarbi Pavaddokuments Akts Uzskaites grāmatas Obligātie elementi Konkrētā krājuma kārtojums 120 minūtes Uzdevuma izpildi veic individuāli Eksaminējamo grupa vienlaicīgi 1. Atvērt uz darbvirsmas novietoto elektronisko dokumentu mapi LNB_PKE_T-3_2019_PARAUGI_1 un iepazīties ar 1. uzdevuma veikšanai nepieciešamajām darba lapām un atbalsta materiāliem. 2. Lai aizpildītu un saglabātu aizpildītās darbalapas, izveidot jaunu elektronisko dokumentu mapi ar savu vārdu un uzvārdu LNB_ PKE _T-3_2019_VĀRDS_UZVĀRDS_1 3. Sākt 1. uzdevuma izpildi. 4. Darba noslēgumā aizpildīto un elektronisko dokumentu mapē LNB_ PKE _T-3_2019_VĀRDS_UZVĀRDS_1saglabāto 2.,3., 4. darba lapu izdrukāt un parakstītu iesniegt profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijai. 5. Iepazīties ar Jasmīnu bibliotēkas krājuma kārtojumu. 6. Precizēt UDK indeksu, lai atbilstoši bibliotēkas krājuma kārtojumam ievietotu iespieddarbus plauktā. 7. Uz līmlapiņām uzrakstīt monogrāfiju tehniskās apstrādes elementu nosaukumus un līmlapiņas ielīmēt monogrāfijās tam atbilstošajās vietās. 8. Tehniski apstrādātos iespieddarbus kopā ar pavaddokumentu iesniegt profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijai. 10 minūtes katram eksaminējamajam Uzdevuma izpildi veic individuāli Eksaminējamie vienlaicīgi pa divi Uzdevuma izpildi noslēguma fāzē eksaminējamie veic eksaminācijas komisijas locekļu klātbūtnē uzdevuma izpildes iepriekšējo darbību pabeigšanas secībā. 1. Apstrādātos iespieddarbus ievietot bibliotēkas krājumā atbilstoši sistemātiskajam un alfabētiskajam kārtojumam.
 22. 22. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Ja ir pamatota nepieciešamība, praktiskās daļas pārbaudes darba uzdevuma izpildei tiek nodrošināti atbalsta materiāli. Piemēram, 1. Konkrētās eksāmena bibliotēkas krājuma kārtošanas principi. 2. Rīkojums par bibliotēkas krājuma komisiju. 3. Akta veidne. PARAUGS 0 Vispārīgā pamatklase 004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. Datu apstrāde 1 Filozofija. Psiholoģija 159.9 Psiholoģija 2 Reliģija. Teoloģija 3 Sociālās zinātnes 34 Tiesības. Tiesību zinātne 37 Izglītība 39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Paražas. Ieražas. Tradīcijas. Dzīvesveids. Folklora 5 Matemātika un dabaszinātnes 6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika 61 Medicīnas zinātnes 63 Lauksaimniecība 64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi 7 Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports 79 Atpūta. Izklaide. Spēles. Sports 8 Valoda. Valodniecība. Literatūra 81 Valodniecība un valodas 82 Literatūrzinātne 821 Tulkotā literatūra 821.174 Latviešu oriģinālliteratūra 821.174 Dzeja 821-93 Bērnu literatūra 9 Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture 91 Ģeogrāfija. Ceļojumi 908 Pētījumi par noteiktu teritoriju. Pētījumi par apvidu/vietu, reģionu 93/94 Vēsture
 23. 23. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 PARAUGS Jasmīnu bibliotēka Rīkojums Rīgā 2017. gada 10. maijā Nr. 1.2-14/2017 Par bibliotēkas krājuma komisiju 1. Ar šo rīkojumu nosaku bibliotēkas krājuma komisiju šādā sastāvā: 1.1. Komisijas priekšsēdētāja Linda Līdaka,galvenā bibliotekāre. 1.2. Komisijas locekļi: 1.2.1. Guna Grāvīte, bibliotekāre; 1.2.2. Vita Virsnīte, bibliogrāfe; 1.2.3. Rita Rumba, grāmatu labotāja. 2. Uzdodu bibliotēkas krājuma komisijai uzraudzīt un kontrolēt bibliotēkas krājuma veidošanu. 3. Uzdodu bibliotēkas krājuma komisijai uzraudzīt un kontrolēt iespieddarbu un citu dokumentu iegādi un uzņemšanu bibliotēkas krājumā. 4. Rīkojums stājas spēkā ar 2017. gada 10. maiju. Pamatojums: Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi” 4. punkts. Direktors Sagatavoja Ziedīte Zeltstarīte, 20555555
 24. 24. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 PARAUGS Pavadzīme Nr.STR006-2019 Datums Prečunosūtītājs: SIA STRAUME Reģ. Nr. UR 40003124552 PVN reģ.Nr. LV40003124552 Juridiskāadrese: Zemeņuiela5,Liepzeme,LV-1717 Izsniegšanasadrese: Zemeņuiela5,Liepzeme,LV-1717 Bankasrekvizīti: AS BnD banka,kods:LORIKLV2X,konts:LV 39 LORIK0002013152533 Prečusaņēmējs: Jasmīnubibliotēka Maksātājs: Jasmīnunovadadome Reģ. Nr. UR 40001886512 Juridiskāadrese: Ziedlejuiela3,Jasmīni,LV-1818 Saņemšanasadrese: Ziedlejuiela3,Jasmīni,LV-1818 Bankasrekvizīti: AS BnD banka,kods:LORIKLV2X,konts:LV 93 LORIK0005332513102 Samaksas veidsun kārtība: Speciālāsatzīmes: ar pārskaitījumulīdz 22.03.2019. prečurealizācija N. p.k. Preces nosaukums Mērv. Skaits Cena ar PVN EUR Summa ar PVN EUR 1. M. Kaningems. Stundas gab. 1 6.50 6.50 2. D. Šteinberga.Spēle gab. 1 5.75 5.75 3. Tukumagadagrāmata gab. 1 8.00 8.00 4. R. Feldmanis.Credo gab. 1 7.00 7.00 5. J.A.Plaudis.Slavenākie pareģojumipasaules gab. 2 9.00 18.00 Kopā izsniegts 6 36.25 45.25 Pavisam apmaksai EUR 36.25 45.25 Summavārdiem: četrdesmitpieci eiro,divdesmitpiecicenti Pretenzijaspar saņemto prečuatbilstībupasūtījumam var pieteikt5 (piecu) darba dienu laikā no preču saņemšanas. Piegādāja Saņēma: Vārds,uzvārds Nils Burtlicis Vārds,uzvārds Paraksts: Paraksts: Z. v Z.v.
 25. 25. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 PARAUGS Akts par saņemto iespieddarbu un citu dokumentu skaita neatbilstību pavaddokumentam un uzņemšanu bibliotēkas krājumā Rīgā 20__.gada __.________ Nr.____ Aktu sastādīja: _______________________________________________________________ (vārds, uzvārds, amats) _______________________________________________________________ (vārds, uzvārds, amats) _______________________________________________________________ (vārds, uzvārds, amats) par to, ka ______________________________________________________________, (datums) saņemot no _______________________________________________________________ (piegādātājs) ___________________________________________________________________________ (saņemto iespieddarbu un citu dokumentu veids) ar pavaddokumentu ________________________________________________________, (pavaddokumenta nosaukums, numurs, datums) Konstatēts: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Nolemts: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Uzņemt bibliotēkas krājumā ___________________________________________________________________________ (saņemto iespieddarbu un citu dokumentu veids un skaits) par kopējo summu ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________, kas atbilst pavaddokumentā norādītajai summai/ kas neatbilst pavaddokumentā norādītajai summai Paraksti: (vārds, uzvārds) ______________________ (vārds, uzvārds) ______________________ (vārds, uzvārds) ______________________ EXCEL! Summārās uzskaites grāmatas 1. daļa Tiek aizpildīta jau iesākta grāmata. Individuālās uzskaites grāmata Tiek aizpildīta jau iesākta grāmata.
 26. 26. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Uzdevums. Saņemt tematisku uzziņas pieprasījumu, meklēt, atrast un izgūt informāciju, sastādīt izgūtā informācijasresursa bibliogrāfiskosarakstu, sagatavotun nosūtīt tematiska uzziņas pieprasījuma gala dokumentu. Saņem sākotnējo pieprasījumu Precizē sākotnējo pieprasījumu Saņem precizēto pieprasījumu Meklē Nosūta atbildi uz precizēto pieprasījumu Atrod Atlasa Izgūst PARAUGS 2. uzdevuma izpildes laiks – 180 minūtes 1. Atvērt uz darbvirsmas novietoto elektronisko dokumentu mapi LNB_PKE_2019_PARAUGI_2 un iepazīties ar 2. uzdevuma veikšanai nepieciešamajām darba lapām. 2. Lai aizpildītu un saglabātu aizpildītās darba lapas, izveidot jaunu elektronisko dokumentu mapi ar savu vārdu un uzvārdu LNB_AF_5_2019_VĀRDS_UZVĀRDS_2 un saglabāt to uz darbvirsmas. 3. Sākt 2. uzdevuma izpildi. 4. Darba noslēgumā aizpildīto un elektronisko dokumentu mapē LNB_AF_5_2019_VĀRDS_UZVĀRDS_2 saglabāto 1. un 2. darba lapu izdrukāt un parakstītu iesniegt profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijai. 5. No periodiskajiem izdevumiem izgūto rakstu pilntekstus PDF formas dokumentā saglabāt tikai elektronisko dokumentu mapē LNB_AF_5_2019_VĀRDS_UZVĀRDS_2 6. Nosūtīt tematiskās uzziņas pieprasījuma izpildes gala dokumentu, pievienojot nepieciešamos pielikumus.
 27. 27. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Praktiskās daļas pārbaudes darba uzdevuma veikšanai nepieciešamās darba lapas Paraugs Izgūtie informācijas avoti 2. uzdevuma izpildes 1. darba lapa Nr. p.k. Izgūtā informācijas avota bibliogrāfiskais apraksts Elektroniskais resurss Priekšmets Iespieddarbi Raksti periodiskajos izdevumos Periodisko izdevumu rakstu pilnteksti Paraugs Izgūto informācijas avotu bibliogrāfiskais saraksts alfabētiskā secībā pa materiālu veidiem 2. uzdevuma izpildes 2. darba lapa 3. Temats: Atslēgas vārds: Priekšmets/ Priekšmeti: 1. Iespieddarbi 2. Raksti
 28. 28. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Vispārējo prasmju novērtēšana Profesionālās kvalifikācijas eksāmenā vispārējās prasmes tiek vērtētas saistībā ar profesionālo uzdevumu izpildi.  Spēja sazināties valsts valodā un lietot svešvalodu informācijas resursu izmantošanā un tematiska uzziņas pieprasījuma izpildē. Saziņa un dokumentu sagatavošana valsts valodā. Angļu valodas lietošana informācijas pieprasījuma izpildē. Citas svešvalodas lietošana informācijas pieprasījuma izpildē.  Spēja izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un biroja tehniku darba uzdevumu veikšanai. Darbs ar Word, Excel un PDF dokumentiem. E-pasta izmantošana saziņai, dokumentu nosūtīšanaiun saņemšanai. Printera izmantošana darba uzdevumu veikšanai.  Spēja noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumam. Dokumentu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Spēja ievērot darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. Darba vides atbilstības un drošības novērtēšana un uzturēšana.
 29. 29. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Mācību literatūra Likumi  Bibliotēku likums  Likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"  Obligāto eksemplāru likums Noteikumi  Bibliotēku akreditācijas noteikumi  Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi  Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtība  Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi  Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi  Bibliotēku darbībainepieciešamā finansējuma normatīvi  Noteikumi par valsts bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumu noteikšanas metodiku  Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus  Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldībubibliotēkās Nolikumi  Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums  Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums Metodiskie ieteikumi  Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas reglamenta paraugs  Statistiskā uzskaite. Vadlīnijas Latvijas bibliotēkām Konkrētas bibliotēkas iekšējie normatīvie akti • Bibliotēkas lietošanas noteikumi • Bibliotēkas nolikums • Bibliotēkas plānošanas dokumenti
 30. 30. “Latvijas Nacionālā bibliotēka” Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV- 1423 Profesionālās tālākizglītības programmas izglītojamie, uzsākot mācības, un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pretendenti pēc pieteikšanās profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, tiek nodrošināti ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu un Kompetenču attīstības centra pedagogu sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem un mācību palīglīdzekļiem. Izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības programmu “Bibliotēku zinības”, gatavojoties profesionālās kvalifikācijas eksāmenam noteikti noder mācību priekšmetu apguves materiāli, patstāvīgo darbu izpildes un mācību priekšmetu apguves noslēguma pārbaudījumu izpildes pieredze. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pretendentiem ir iespēja nepieciešamības gadījumā apgūt 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, gan mācīties Kompetenču attīstības centra piedāvātajos ikdienas kursos. https://macies.lnb.lv/pluginfile.php/1123/block_html/content/kursu_grafiks_2 019_aug_dec.pdf Konsultācijas par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nodrošina Kompetenču attīstības centrs. Kontaktpersona izglītības metodiķe Jautrīte Ašurova. Jautrīte Ašurova 2 779 8 779 jautrite.asurova@lnb.lv

×