Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Management, marketing pentru proiecte culturale sau programe de cultura informatiei

2,874 views

Published on

 • Be the first to comment

Management, marketing pentru proiecte culturale sau programe de cultura informatiei

 1. 1. Integrarea logo-ului culturii informației un manual de marketing Draft - Decembrie 2009 IFLA - Secțiunea pentru Cultura Informației / UNESCO Pregătit de:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexic) Jesus Cortes jcortes@uacj.mx Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Ciudad Juarez (Mexic) *Linda Goff a oferit feedback și a editat documentul Veracruz, MEXIC – 2009 Traducere în limba română:Delia Pantea - bibliotecar metodist, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”, Oradea Nicolaie Constantinescu - arhitect informațional, Comunitatea Kosson Rădoi Valentin - Vicepreședinte, Marketing and Sales for Transstellar Journal Publications and Research Consulting Raluca Trifu - Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
 2. 2. Catalogul resurselor InfoLit al IFLA Acest proiect a fost realizat cu sprijinul următorilor membri ai Secțiunii Permanente pentru Cultura Informației: 2009 - 2011 Mari Carme Torras – Președinte Antonio Calderón Rehecho – Secretar Albert K Boekhorst – Information Officer 2007 – 2009 Sylvie Chevillote – Președinte Antonio Calderón Rehecho – Secretar Albert K Boekhorst – Information Officer UNESCO Liaison Jesús Lau Această traducere este rezultatul unui efort colaborativ al membrilor comunității online a specialiștilor din științele informării Kosson. Această lucrare vine în întâmpinarea tuturor specialiștilor și instituțiilor care plănuiesc sau au în desfășurare activități din domeniul Culturii informației Mulțumim întregii comunități pentru sprijin. www.kosson.ro 2011 Tehnoredactare computerizată: Nicolaie Constantinescu DTP prin SARMINFO S.R.L2
 3. 3. Cuprins 5. Marca instituțională 17 5.1 Țintele bibiotecilor non-profit 17 5.2 Conceptul de elaborare a unei mărci 18Introducere 4 5.3 Importanța mărcii 181 Utilizarea logo-ului 5 5.4 Elementele cheie ale unei mărci 18 1.1 Scopul logo-ului 5 5.5 Auditarea mărcii existente 19 1.2 Scopul manualului 5 5.6 Cum să realizați o marcă 19 1.3 Supporting Resources 5 5.7 Un proces participativ 202. Înțelesul logo-ului și instrucțiuni 6 5.8 Principiile succesului 20 2.1 Instrucțiuni tehnice 6 5.9 Test rapid 20 2.1.1 Restricții. 6 6 Bibliografie și lectură suplimentară 21 2.1.2 Pantone 6 6.1 Surse citate 21 2.1.3 Dimensiuni 6 6.2 Lectură suplimentară - Crearea de mărci și 2.1.4 Combinații 6 2.1.5 Tipar 6 marketing pentru biblioteci, compilată de Linda 2.1.6 Recunoaștere 7 J. Goff 22 2.2 Galeria aplicațiilor 7 7 Web Resources and Best Practices in3. Un plan general de Marketing 7 Marketing 23 3.1 Ce acoperă această secțiune 7 7.1 Resurse de interes general pentru CI 23 3.2 Două curente importante 7 7.2 Liste de email în domeniu 24 3.3 Produse și servicii 7 8 Apendice: 24 3.4 Caracteristicile serviciilor 8 Apendix 1 Provenineța logo-ului și ghidul concur- 3.4.1 Reducerea efectului intangibilității 8 sului 24 3.5 O definiție a marketingului 8 Finanțarea 24 3.5.1 Produsul 8 Ghidul concursului 25 3.5.2 Prețul 8 Juriul. 26 3.5.3 Poziționare 8 Apendix 2 Media, Formate și utilizatori țintă și materiale 3.5.4 Promovarea 8 promoționale 284 Planul de marketing propriu 9 Apendix 3 30 4.1 Ținte și obiective 9 Comunicarea de bune practici în utilizarea logo-ului pen- tru a promova programele de cultura informației 30 4.2 Care sunt și cum sunt atinse obiectivele 9 Apendix 4 31 4.3 Analiza SWOT 10 Galerie cu posibile domenii de aplicare a logo-ului 31 4.4 Segmentarea pieței 10 4.4.1 Segmentarea pieței - concepte 10 4.4.2 Factori esențiali ai succesului 10 4.4.3 Beneficiile segmentării pieței 11 4.4.4 Identificarea beneficiarilor – segmentare 11 4.5 Atingerea propriilor obiective CI 11 4.6 Cum comunicați 12 4.6.1 Elaborarea mesajului 12 4.6.2 Mesaj, conținut, structură și format 12 4.6.3 Structura 12 4.6.4 Formatul 13 4.6.5 Cum transmiteți un mesaj plin de înțeles 13 4.6.6 Ce spuneți și cum spuneți 13 4.6.7 Propriile concepte „puternice” 13 4.6.8 Testează mesajul cu ajutorul unui coleg 13 4.7 Comunicări de marketing 13 4.7.1 Promovare 14 4.7.2 Relații cu publicul 14 4.7.3 Publicitate 14 4.7.4 Comunicate de presă 15 4.7.5 Elaborarea știrilor 15 4.7.6 Emailuri directe 15 4.7.7 Expoziții 16 4.8 Evaluarea activităților de marketing 16 4.9 Bune practici în utilizarea logo-ului - povestea ta 17 3
 4. 4. Introducere Manualul este organizat în opt secțiuni. Prima indică cum poate fi logo-ul descărcat și utilizat. Următoa- Scopul redactării acestui manual de marketing este rele secțiuni privesc marketingul CI și sunt ordonate acela de a impulsiona folosirea logo-ului IFLA- după procesul de marketing corespondent. Acestea UNESCO pentru Cultura Informației - International mai includ la final informații privind modul în care Federation of Library Associations and Institutions a fost selectat logo-ul plus o bibliografie, o listă de (IFLA), United Nations Educational, Scientific and site-uri și un apendix în care sunt tratate aplicațiile Cultural Organization (UNESCO). logo-ului. Logo-ul a fost ales în urma unei competiții Dacă aveți nevoie de informații privind modul de internaționale care a avut ca obiectiv crearea utilizare a logo-ului și asupra manualului de market- unei imagini care să întărească comunicarea în- ing, precum și de resurse suplimentare, vă rugăm să-l tre participanții la programele pentru Cultura contactați pe Jesus Lau la jlau@uv.mx sau pe Linda Informației (CI): cei care le finanțează, instituții și Goff la ljgoff@csus.edu ori pe Ofițerii Executivi ai organizații, pentru cei care mijlocesc programele, in- Secțiunii Culturii Informației a IFLA. Vă invităm să structorii și pentru cei care beneficiază de pe urma vizitați site-ul IFLA pentru a găsi adresele lor actua- dezvoltării competențelor în domeniul informației, lizate – www.ifla.org cursanții. Adoptarea și utilizarea logo-ului de că- tre profesioniștii din domeniul informației va ușura Pr. Dr., Jesus Lau recunoașterea simbolului CI în toate țările, făcând Președintele Comisiei pentru Logo astfel comunicarea în CI mai ușoară. Universitatea Veracruzană Veracruz, Mexico Sunteți invitați să folosiți logo-ul extensiv și creativ. Utilizarea formală și mandatul logo-ului implică, în general, mandatarea programelor de CI. De fiecare dată când este utilizat logo-ul, acesta va servi la pro- movarea activităților CI, așa că, vă invit să-l adoptați și să pledați pentru utilizarea acestuia între colegii de CI. Acest manual, elaborat de Secția pentru Cultura Informației a IFLA, este un ghid privind eforturile de marketing ale bibliotecarilor și profesioniștilor din domeniul informării care au nevoie să-și poziționeze și să-și personalizeze propriile activități CI. Este dis- ponibil și ca document PDF la adresa www.infolitglo- bal.info/logo. Competiția a fost finanțată de UNESCO iar schițarea acestui manual a fost sprijinită de IFLA ca finanțare de proiect oferită de Secțiunea pentru Cultura Informației (InfoLit). Mulțumim călduros și Ofițerilor Executivi ai InfoLit din perioada 2007 – 2009: Președintelui Sylvie Che- villotte (Franța), Secretarului Andoni Calderón (Spa- nia), Ofițerului pentru Informație Albert Boekhorst (Olanda) și lui Linda Goff (USA) care a fost o se- cretară foarte activă a Comitetului pentru Logo In- foLit. Adresăm mulțumiri speciale tuturor celor care au participat cu entuziasm la concursul pentru logo sau care și-au exprimat sprijinul pentru acest proiect dar și grupului care a oferit feed-back la atelierul de lucru de la Milano în 2009.4
 5. 5. 1 Utilizarea logo-ului importanța menținerii personalului informat și implicat în fiecare pas. Urmându-se un procesConceptele privind cultura informației - information normal de marketing și formare de brand, precumliteracy - sunt complexe și nu sunt ușor de definit la cel inclus în acest manual, poate ajuta echipa denivel internațional. În multe limbi termenii nici nu lucru să integreze folosirea logo-ului în propriilepot fi traduși cu ușurință. În consecință a fost creată programe. Cititorii sunt încurajați să selecteze și săo imagine (non-verbală) așa cum este logo-ul IFLA- adopte recomandările manualului care se vor potriviUNESCO InfoLit pentru a reprezenta fără cuvinte cel mai bine pentru bibliotecile și instituțile lor.ideile și valorile Culturii Informației. Logo-ul în sinepoate deveni un instrument util dacă se dezvoltă un 1.3 Supporting Resourcesplan de marketing și o marcă eficientă. Schițareaunui plan de marketing presupune un proces pe care Conex logo-ului culturii informației, IFLAacest manual îl sintetizează într-un format ușor de și UNESCO au dezvoltat și alte programe cucitit. Sunt descriși pe scurt pașii distincți, urmați scopul de „a oferi un cadru pragmatic pentrude cele mai multe ori de o listă de acțiuni. Nu este acei profesioniști care au nevoie sau care suntnecesar să se citească sau să se folosească întregul interesați în demararea unui program de cultu-manual. Se pot selecta după propria preferință părțile ra informației de la zero”. Resursele sunt:care deservesc cel mai bine nevoile individuale. (1) Information Literacy Guidelines for Li- fe-Long Learning (Lau, 2006), care a fost tra-1.1 Scopul logo-ului dusă în mai mult de zece limbi. Alături de În- drumător (Guidelines) este pus la dispozițieÎn ultimii 40 de ani programele de cultura informației (2) un workshop online de 20 de ore des-(CI) au primit o atenție sporită din partea comunității pre Cum să dezvolți un program de cul-bibliotecilor, asemănător modului în care abordările tura informației. Disponibil este șide învățarea pe tot parcursul vieții au captat atenția (3) International Information Literacy Resour-în sectorul educațional și la fel cum societățile au ces Directory (și un depozit), care oferă pestenevoie de cetățeni multitalentați. Logo-ul IFLA- 1500 instrumente și modele de bună practică,UNESCO pentru cultura informației este un simbol multe fiind gratuite. Directorul oferă posibilita-care va sprijini eforturile de comunicare a culturii tea de împărtășire a propriilor resurse de culturainformației. Va permite o asociere rapidă și simplă cu informației și vizibilitate propriilor experiențe.serviciile educaționale CI, a organizațiilor corespon-dente și produselor pe care le oferiți. Logo-ul are în O altă resursă esteintenție să devină un simbol internațional pentru Cul- (4) International Information Literacy State-of-thetura Informației și se așteaptă ca la nivel mondial să Art Report. Toate resursele sunt coordonate de cătrestrângă persoanele și instituțiile care au recunoscut autor și sunt disponibile la www.infolitglobal.info.importanța deosebită a programelor de CI ca o com-ponentă esențială a societății bazate pe cunoaștere. Profesioniștii în cultura informației sunt invitațiScopul creări acestui logo, potrivit invitațiilor de co- să viziteze și să folosească pe deplin materi-laborare, a fost acela de „a face mai ușoară comuni- alele și experiențele oferite de aceste resur-carea dintre cei care se ocupă de proiectele de cultura se, mulțumită muncii altor mulți profesioniștiinformației, comunitățile lor și societate în general”. în cultura informației pe plan mondial. În secțiunea 6 se găsește o listă cu o selecție de1.2 Scopul manualului branduri accesibile gratuit și resurse de mar- keting care se pot dovedi utile în implemen-Obiectivul acestui manual este de a ghida folosi- tarea programelor de cultura informației.rea logo-ului în fazele de marketing și de creare debrand a oricărui program de CI. ținta marketingu-lui sunt bibliotecarii, instructorii și orice persoanăimplicată în activități conexe. Planurile de market-ing sunt țintite de regulă spre audiențe externe, darimplică și o audiență internă: angajații, prietenii șivoluntarii, ei fiind un element critic în obținereasuccesului oricărui efort comunicațional; sporește 5
 6. 6. 2. Înțelesul logo-ului și ® rotirea instrucțiuni Dacă urmați aceste cerințe, utilizatorii materialelor produse și marcate cu logo-ul InfoLit se vor baza pe Imaginea logo-ului comunică într-o manieră simplă acesta ca o indicație a unui material de promovare abilitatea omului de a căuta și accesa informație, nu de înaltă calitate și vor învăța să se încreadă în acest numai prin mijloace tradiționale, dar și cu ajutorul logo. tehnologilor de informare și comunicare din moment ce utilizează referințe grafice care sunt recunoscute 2.1.2 Pantone în întreaga lume așa cum sunt cartea și cercul. Pri- mul simbolizează studiul iar cel de-al doilea repre- Culorile logo-ului corespund următoarelor valori din zintă cunoașterea și informația care astăzi ajunge sistemul Pantone: la noi mult mai ușor datorită Internetului, indicând în același timp și rolul social al comunicării. Logo- ul reprezintă și o carte deschisă alăturat cercului Pantone C M Y K R G B care integrează o metaforă vizuală și care repre- 298C 68 3 0 0 14 188 238 zintă toate acele persoane 653C 96 59 4 17 0 150 150 care au abilitățile cognitive pentru a extrage informația Atunci când logo-ul este utilizat într-un context me- cu ușurință și pentru a acu- dia neconvențional în care culorile standard Pantone mula cunoașterea pe care Matching System (PMS) nu sunt disponibile (de aceasta o oferă. Cei avizați exemplu, atunci când este brodat pe un tricou sau pe pot vedea, de asemenea o bluză tip Polo sau vopsit pe o suprafață metalică), litera „i” care este utilizată trebuie utilizate culori care să se potrivească cât mai la nivel internațional pentru fidel cu tonurile Pantone. Logo-ul alb-negru ar trebui informație. utilizat doar atunci când întregul document sau me- diu este lipsit de culoare. 2.1 Instrucțiuni tehnice 2.1.3 Dimensiuni Utilizatorii sunt încurajați să utilizeze în mod creativ logo-ul. Următoarele sunt câteva instrucțiuni de bază Dimensiunea logo-ului trebuie corelată cu spațiul care trebuie urmate cu scopul de a garanta pe deplin disponibil. În cazul materialelor promoționale tipări- beneficiile derivate din stabilirea unei mărci. Logo- te, nu trebuie să aibe o dimensiune sub ½” (jumătate ul oficial este disponibil pentru a fi descărcat având dintr-un inch). rezoluții joase și mari de la http://www.infolitglobal. info/logo/?s=download . Există versiuni pentru PC și 2.1.4 Combinații Macintosh deopotrivă. Este de așteptat ca logo-ul InfoLit să fie publicat frec- 2.1.1 Restricții. vent împreună cu logo-ul care aparține instituțiilor gazdă sau al companiilor sponsor. Pentru a-i menține Logo-ul poate fi utilizat pentru a promova sau pen- integritatea, logo-ul InfoLit ar trebui pus independent tru a sprijini activitățile sau programele care implică beneficiind de un spațiu de delimitare echivalent cu cultura informației. Pentru a respecta IFLA, cel puțin jumătate din dimensiunea unui logo accep- UNESCO și drepturile de autor, acesta nu trebuie re- tat între două alte două sau între logo-ul InfoLit și desenat, modificat sau completat, restricționate fiind un alt text. Atunci când este prezent împreună cu alte următoarele: logo-uri, InfoLit trebuie să aibe dimensiuni similare. ® adăugarea de caractere (linii, umbre sau altele) ® modificarea sau adăugarea de culori 2.1.5 Tipar ® deformarea ® plasarea într-un cartuș rectangular, triunghi sau Textul alăturat logo-ului, care ar putea fi desemnat cerc. Există o versiune care are fundal atunci pentru a numi programe InfoLit în diferite limbi sau când logo-ul este tipărit pe o suprafață întunecată. un motto cu scop promoțional, ar trebui tipărit folo- ® redesenarea sind caractere Futura Md BT, care să aibe dimensiu- nea în raport cu dimensiunile logo-ului.6
 7. 7. proprii privind cultura informațională. Abordarea2.1.6 Recunoaștere este schematică, cu un paragraf introductiv, urmat de o prezentare a ideilor principale, făcând citirea șiUtilizatorii ar trebui să recunoască UNESCO și înțelegerea ușoară. Rețineți faptul că nu a fost posibilSecțiunea pentru Cultura Informației IFLA ori de să fie inclusă în acest manual limitat o monografiecâte ori este utilizat logo-ul, fie în materiale tipări- completă și detaliată pe acest subiect. Elementelete (incluzând buletinele de știri, cataloage, broșuri, din acest manual sunt bazate pe concepte și reco-anunțuri, invitații și declarații de presă), filme și mandări a diverșilor autori, dar lucrarea principalăbenzi video, transmisii electronice (incluse fiind și utilizată aparține lui Hart, Keith (1999) Puttingsite-uri Internet) și anunțuri fără suport scris (pre- Marketing Ideas into Action. London: Library Asso-cum descrierile audio). În cazul materialelor tipărite, ciation Publishing. Dacă aveți timpul necesar, citițimențiunea ar trebui să fie inserată în pagina de titlu această carte și căutați și alte materiale pe subiect. Încu un font nu mai mic de 8 puncte. Citarea referinței general, marketingul este un subiect bine acoperit,care este recomandată este: deci veți putea găsi cu ușurința literatură pentru a oUNESCO – IFLA, logo-ul Culturii Informației. adapta propriilor eforturi CI. Verificați și bibliografia prezentă la finalul acestui document. În aceasta seEste recomandabil ca ori de câte ori este posibil să se află o serie de publicații de valoare privind serviciilefacă un link către site-ul InfoLitglobal.info/logo. de marketing din bibliotecă, scrise de autori cu un istoric în domeniul administrativ. Textele menite să2.2 Galeria aplicațiilor promoveze organizațiile nonprofit sunt la fel de utile. Puteți adapta conceptele și strategiile la necesitățileO mostră de aplicații este oferită ca apendix. Dincolo CI proprii.de a oferi sugestii privind un număr de materiale șiformate, imaginile sunt menite a indica calea corectă 3.2 Două curente importantede a face acest lucru. Apendixul 2 include și o listăa materialelor și a mediilor în care logo-ul poate fi Este important să cunoașteți faptul că există douăinserat. Toate aceste materiale sunt disponibile și pe curente importante care schimbă fața comunicării însite-ul web InfoLit Global. marketingul modern (Kotler and Anderson, 2006): Specialiștii părăsesc marketingul generalist. Există3. Un plan general de Marketing un clienții crescut în a construi o relație mai apropiată cu interes în micropiețe specializate. Folosiți-vă de noile tehnologii care vă ajută sa vă segmentați piața,Multe programe CI deja au stabilit planuri de market- lucru care vă va ajuta să elaborați și distribui mesa-ing și pot incorpora cu ușurință logo-ul CI în efortu- je mult mai bine calibrate. Adesea, diferite mesajerile lor. Pașii de bază pe care acest manual îi oferă, trebuie pregătite pentru posibilii consumatori saupot fi folosiți pentru a vă dezvolta primul vostru plan utilizatori existenți precum studenți, cadre didactice,de marketing sau pentru a revizui și actualiza unul autorități sau publicul larg.existent. 3.3 Produse și servicii3.1 Ce acoperă această secțiune Conform Stanton, Etzel și Walker (2003), un pro-Un logo este un element important pentru stabilirea gram general de marketing poate fi divizat în douămărcii propriului program de cultura informației. părți principale:Aici aveți câteva idei despre cum să folosiți logo-ul ® programe pentru produse tangibileUNESCO-IFLA în cadrul unui plan general de stabi- ® programele pentru produse ce promovează servi-lire a mărcii și de marketing. Marketingul, ca termen ciigeneral care include marca, este un proces puternicde management care vă va ajuta să dați formă ser- Programele InfoLit țin de categoria serviciilor.viciilor dumneavoastră de cultură informațională, Promovarea serviciilor aduc cu sine probleme spe-deci, cu cât știți mai multe despre el, cu atât puteți ciale care forțează implicarea unor strategii și tacticibeneficia mai bine de tehnicile sale. Aceasta secțiune diferite de cele folosite la promovarea unor produseoferă definițiile de bază și un plan general de mar- fizice. Totuși, elementele cheie ale planului de comu-keting pe care îl puteți aplica direct activităților nicare sunt, în mare parte, aceleași. 7
 8. 8. Drucker (citat de Hart, 1999). Marketingul se referă 3.4 Caracteristicile serviciilor la cele patru P-uri: * Produs Aceiași autori au identificat patru elemente funda- * Preț mentele ale serviciilor: * Poziție (Locație) Intangibilitatea. Nu poți întotdeauna să miroși, * Promovare să vezi, să auzi, să guști sau să atingi un serviciu. Inseparabilitatea. Un serviciu poate fi doar rare- Când se folosește noul logo al culturii ori separat de creatorul/distribuitorul său. informaționale, deși nu este un produs care să poată Eterogenitatea. Serviciile nu pot fi standardizate fi vândut, încă mai puteți adapta același principii de la același nivel ca și produsele existente fizic. marketing la serviciul dumneavoastră de CI. Calitatea poate depinde de numeroși factori, unii dinte aceștia foarte imprevizibili. 3.5.1 Produsul Perisabilitatea. Serviciile au în mod normal o durată de viață în care pot fi oferite sau consuma- Programul propriu de cultura informației este un te, nefiind posibil sa le depozităm. serviciu care, după cum bine știți, poate lua diferite formate: ateliere, cursuri, seminarii, dezbateri sau 3.4.1 Reducerea efectului intangibilității demonstrații privind bazele de date, site-urile web și publicațiile, etc. Serviciile voastre au nevoie de un Folosind logo-ul InfoLit veți putea reduce lipsa de nume și de un logo pentru a crea o identitate în min- palpabilitate a serviciului deoarece permite utilizato- tea utilizatorului și pentru a o poziționa în piața utili- rului să stabilească o legătură mentală cu un benefi- zatorului de CI, comunității bibliotecii în concurență ciu oferit de un serviciu CI. Există patru metode de cu alte activități precum cele oferite gratuit de inter- bază pentru a reduce efectul intangibilității, reprezen- net, unde sunetul, culoarea și mișcarea sunt preferate tate de (conform Stanton): de cei mai mulți dintre utilizatori, mai ales cei tineri. Vizualizarea. Companiile își descriu serviciile cu 3.5.2 Prețul spoturi publicitare în care apar persoane ce par să se bucure de serviciile oferite. Serviciul dumneavoastră CI nu are un preț, dar are o Asocierea. Utilizatorilor li se induce o conexiune valoare. Din acest motiv este necesar să comunicați între serviciu și un produs, persoană sau loc. De beneficiile și posibilul impact pozitiv al serviciului exemplu, activitățile CI trebuie să stabilească de CI diferiților consumatorilor/utilizatori. Puneți ac- legături cu librării, computere, documente printa- centul pe beneficiile dezvoltării abilităților de infor- te, etc. mare și pe modul în care un utilizator poate fi învestit Reprezentarea Fizică. Utilizând un aspect să joace un rol activ în procesul de învățare pe toată palpabil, se încearcă sublinierea unor caracte- durata vieții în societatea bazată pe cunoaștere în ristici ale serviciului. De exemplu: o pereche de care trăim indiferent cât de izolat este satul în care ochelari de vedere incluși în imaginea unui poster trăiește și cum este afectat de acest lucru. reflectă idea de muncă intelectuală. Documentația. Includeți cat mai mul- 3.5.3 Poziționare te informații și desene pentru a vă susține afirmațiile. În mod ideal, serviciul dumneavoastră CI ar trebui să fie disponibil utilizatorilor oricând și oriunde ar avea 3.5 O definiție a marketingului nevoie de el. Dacă sunteți la nivel școlar sau univer- sitar, cultura informației ar trebui oferită la diversele Când este folosit cuvântul „marketing” cel mai niveluri de educație, precum și în bibliotecă, sala probabil, vă gândiți la reclame, vânzări și costuri, de curs sau locul de muncă. În cazul unei biblioteci după cum explică Keith Hart (1999), dar va trebui specializate, instruirea în cultura informației ar trebui să vă gândiți și la cclienți și utilizatori, planificare oferită oriunde se află utilizatorul. Într-un mediu web și investiții. El declară ca marketingul anticipează și acest lucru înseamnă disponibilitate 24 de ore/7 zile. vine în întampinarea nevoilor consumatorilor. Mar- ketingul înseamnă a ajunge pe lista scurtă a clien- tului, preferabil cea mai scurtă conform lui Peter 3.5.4 Promovarea8
 9. 9. Comunicarea este esențială pentru orice program de CI. Trebuie sa folosiți diferite mijloace media pentru acomunica cu actualii și potențialii clienți. Fiind o organizație non-profit este foarte posibil să nu folosiți tele-viziunea sau ziarele, dar puteți folosi mijloace media puse la dispoziție de instituția dumneavoastră și nume-roase unelte de comunicare online: email-ul, bloguri, twitter, precum și materiale tipărite, precum fluturași șibannere, care sunt cel mai ușor de adaptat pentru utilizarea logo-ului.4 Planul de marketing propriuEsențial pentru procesul de marketing este dezvoltarea mai întâi a unui plan formal de marketing. Ați puteacrede că nu este important, dar dar dacă nu creionați harta acțiunilor voastre de concepere a mărcii și de mar-keting, acestea pot să nu se împlinească. Planul nu trebuie să fie un document/proces complex. Trebuie să:* Identificați țintele voastre legate de CI.* Definiți obiectivele.* Știți cum veți ajunge să atingeți obiectivele.* Imaginați modul cel mai bun în care să încorporați logo-ul InfoLit în acest proces.Dacă nu vă realizați toate obiectivele CI, ce propuneți în schimb? Rețineți că planul vostru nu trebuie să fieperfect. Fiți conștienți că un plan de succes este acela care ajunge să fie implementat, nu cel perfect care nuajunge să fie materializat niciodată. Asigurați-vă că personalul vostru participă și vă acordă sprijin în toatestadiile de planificare. Amintiți-vă că trebuie să fiți sprijiniți de personalul vostru de-a lungul întregului pro-ces de marketing al pentru CI.4.1 Ținte și obiective 4.2 Care sunt și cum sunt atinse obiectiveleDacă biblioteca voastră are o misiune fixată scriptic În acest moment trebuie să fiți imparțiali și sinceri cucare are o legătură clară cu activitatea proprie de CI, voi înșivă pentru a stabili dacă împliniți cu adevăratfolosiți-vă de ea, dar dacă nu există, atunci pregătiți nevoile utilizatorilor voștri atunci când aceștia parti-o declarație de principii pentru programului vostru. cipă la programele voastre de instruire. Aici aveți câ-Declarația trebuie să includă (Hart, 1999): teva întrebări adaptate la care trebuie să răspundeți, conform cu Harp (1999):• Tipul de cursanți căruia i se adresează programulde CI. • Cursanții voștri vin pentru că trebuie să vină?• Ce veți face pentru acești utilizatori. • Participă la instruire pentru că își doresc asta?• Cum vă veți organiza munca voastra de CI. • Dacă nu le satisfaceți nevoile lor este pentru că nu vă adresați segmentului țintă?Elaborarea declarației de principii nu este un lu- • Aveți un mod de predare prea demodat?cru ușor, dar vă va ajuta să vă focalizați pe ceea ce • Sunteți într-o locație nepotrivită?veți face în termenii impuși de domeniul culturii • Sunt sesiunile voastre corect dimensionate cainformaționale CI. Trebuie să învățați cum să vă timp?atingeți obiectivele identificând tipul de client servit, • Materialul didactic este prea sărac?ce veți face pentru ei și cum veți organiza programul • Știu utilizatorii de existența programului?de CI. • Utilizatorii ignoră beneficiile programelor de CI?Aceste informații pot fi în parte derivate din • Propriul aparat administrativ apreciază și susțindeclarația de misiune a instituției, sau dacă nu aveți programele de CI?una, ideal acesta ar fi un moment propice să elaborați • Știți care vă este concurența?o astfel de declarație. Dar dacă nu este posibil, puteți • Cum concurează internetul cu programele voastresă utilizați doar răspunsurile la întrebările menționate de CI?mai sus, pentru o clară focalizare asupra propriilorpriorităților CI și a audienței. Următorul pas este Multe dintre răspunsuri le veți găsi la utilizatoriiacela de a expune vizibil declarația, având grijă să voștri, în rapoartele CI, la colegii din bibliotecaincludeți și logo-ul. voastră, la managerii voștri și în voi. 9
 10. 10. Trebuie să investigați, să vă folosiți abilitățile de informare, să descoperiți de ce programul vostru de CI este acolo unde este, și cum poate fi îmbunătățit. 4.3 Analiza SWOT Este de dorit să faceți cel puțin o analiză SWOT simplificată pentru a avea o imagine mai largă privind poziționarea proprie între serviciile de cultură a informației oferite. Acronimul vine de la : Puncte tari, Punc- te slabe, Oportunități și Amenințări: primele două (SW) corespund factorilor interni, și celelalte două (OT) corespund mediului exterior al programului vostru CI. Puteți face o analiză simplă, sau una mai riguroasă, dar va trebui să revedeți literatura de planificare strategică pentru a vedea cum se face. Pentru a obține o ana- liză generală mai simplă puteți să vă listați cei patru factori SWOT utilizând o matrice. Organizați o sesiune de discuții și puneți și colegilor voștri bibliotecari următoarele întrebări: • Care sunt punctele tari ale programului CI? • Care sunt slăbiciunile programului CI? • Care sunt oportunitățile CI care există deja? • Care sunt amenințările pe care mediul le poate exercita asupra propriilor activități CI? De îndată ce aveți toți cei 4 factori care influențează activitatea CI într-o matrice, scrieți un paragraf sau două cu, concluziile care le-ați tras examinând matricea. Aceast pas vă va oferi un tablou general privind poziționarea programului vostru CI în biblioteca voastră, în instituție și în comunitate. Acum, dacă aveți timp și resurse, consultați literatura de specialitate sau aduceți un expert care să facă o analiză SWOT mai amănunțită. Dacă lucrați într-o bibliotecă universitară va trebui să 4.4 Segmentarea pieței grupați utilizatorii în două grupe mari, de exemplu, primele grupe principale sunt studenții și personalul. Unul din primii pași care trebuie făcut în procesul Aceste grupe pot fi în cotinuare divizate după su- de marketing este acela de identificare a potențialilor biectele pe care le studiază, după locul în care predau utilizatori. Aceasta este o misiune cheie, pentru că sau lucrează, apoi după diferitele lor nivele de pre- orice efort în domeniul culturii informației pe care gătire sau predare. În cazul studenților împărțirea se îl veți face va necesita focalizarea pe nevoile utili- poate face pe anii de studiu, anul 1, anul 2…. Dacă zatorilor. Utilizatorii trebuie identificați prin spar- vă adresați frecvent studenților prin cursuri CI, vor gerea pieței potențiale în segmente. Segmentarea de ajunge să recunoască logo-ul ca un indicator al unei piață înseamnă gruparea zonei potențiale de piață în informații utile și îl vor căuta. Mai mult îi puteți gru- funcție de caracteristicile comune și care sunt rele- pa după domenii de studiu, locația campusului, etc. vante pentru instruirea în domeniul CI. Similar, facultățile pot fi grupate în funcție de subiec- tele predate sau domeniul pentru care mijlocesc, cât 4.4.1 Segmentarea pieței - concepte și după locația lor sau a campusului lor. Puteți defini nevoile de instruire CI, pas cu pas, după momentul în Segmentarea pieții începe cu sarcina de a obține care au nevoie de instruire, după metoda pedagogică: diferite liste și informații despre potențialii utilizatori online sau față în față. Caracteristicile specifice se și de a le structura în grupuri mici sau segmente care pot schimba după tipul bibliotecii. Biliotecile pu- împărtășesc aceleași nevoi le pregătire în domeniul blice pot fi cele mai încercate din cauza diversității CI astfel încât să vă puteți elabora materialul de in- comunităților pe care le deservesc, iar pentru biblio- struire pentru CI. Factorii care trebuie luați în seamă tecile specializate poate avea cea mai ușoară sarcină aici pot fi: în a-și segmenta piața de CI din cauza segmentului • Nevoile de instruire în CI. foarte îngust. • Ce tip de instruire CI este necesară. • Momentul când vor avea nevoie de instruire CI. 4.4.2 Factori esențiali ai succesului • Unde sunt utilizatorii. • Modul de desfășurare a instruirii. Pentru a dezvolta un program bun de CI veți avea • Gradul de expertiză în CI. nevoie să identificați care dintre factori sunt esențiali pentru succesul utilizatorii voștri, deoarece acei fac-10
 11. 11. tori vor măsura performanța programului vostru de biblioteci, datorită publicului lor divers. Dacă lucrațiCI. Cu alte cuvinte: pentru o bibliotecă din sfera educației, una școlară• De ce abilități de informare au nevoie utilizatorii? sau universitară, aveți o sarcină mai ușoară în a vă• Cum le pot dezvolta? grupa beneficiarii, dar cum am spus celelate tipuri de• În ce moment au nevoie de abilități CI? bilioteci au o piață mai puțin omogenă. Indiferent de bibliotecă, timpul pe care îl petreceți identificându-Dacă hotărâți că studenții voștri au nevoie de abilități vă beneficiarii, vă va face mai ușoară comunicarea șibine formate privind lucrul cu informația înainte de calibrarea produsului, cursului vostru de CI. Modu-primul curs de metode de cercetare, instruirea va rile de segmentare ale pieței de CI vor diferi dupătrebui să fie făcută înainte ca acel curs să înceapă în obiectivele voastre, dar în general va trebui să luați înprogramul de studiu. Pentru personalul universității, considerare:va trebui să identificați când vor avea nevoie de • Vârsta.informație, de ce tip de informație vor avea nevoie, • Experiența în utilizarea biblioteciipentru că din nou, înseamnă că trainingul CI va tre- • Abilități informaționale preexistente.bui livrat, înainte ca acești factori de succes sa apară. • Nivelul de educație • Disciplinele studiate4.4.3 Beneficiile segmentării pieței • Orele de studiu/lucru • Nivelul studiilorTimpul pe care îl petreceți identificând diferitele gru- • Ce lucrează, dacă lucreazăpuri de utilizatori, care vor putea fi recrutați pentru • Locația.instruirile de CI, vă va fi recompensat pentru că veți • Abilitățile de citireputea să: • Modul preferat de a învăța.• Particularizați programul vostru de CI.• Lucrați cu maximă eficiență în programul de CI. Fiecare grup care alcătuiește populația pieței voastre• Să fiți mai relevant în ceea ce faceți. trebuie să fie identificat, nu contează cât de mic poate• Atingeți obiectivele de CI mai ușor. fi (10 sau 1000 de persoane). Trebuie să identificați fiecare grup relevant. Fiți atenți, cursanții serviciilorCu cât vă focalizați mai mult pe nevoile utilizatorilor, de CI pot aparține mai mult decât unui segment decu atât este mai mare succesul. Odată ce ați identifi- piață. De exemplu, pentru o bibliotecă universitară,cat un segment de piață, veți putea analiza ce nevoi membrii unei facultăți pot face parte și din manage-au aceștia cu adevărat, cînd au aceste nevoi, și în ce mentul universității și din grupul adulților cu studiimod le puteți acoperi. O cunoaștere temeinică a fie- postuniversitare. Aceasta înseamnă că veți puteacărui grup țintă, vă va ajuta să creați un curs mai bun număra acea persoană în fiecare grup din care poatecare să acopere exact cererile consumatorilor. face parte. Oricum, dacă vreți să simplificați procesul pentru că programul vostru de CI este unul general,4.4.4 Identificarea beneficiarilor – segmentare puteți include acea persoană în grupul în care are cea mai vizibilă activitate. De asemenea, veți avea nevoieBibliotecile publice pot avea dificultăți în a identi- să folosiți abilitățile voastre de cercetare pentru afica beneficiarii programelor CI mai mult decât alte identifica nevoile fiecărui segment identificat.4.5 Atingerea propriilor obiective CIAcum dacă știm care sunt misiunea și obiectivele CI și dacă ne știm beneficiarii din fiecare segment de piațăal CI, trebuie să definim modul de a ajunge la obiective. Faceți o listă a meniului prin care vă puteți pregătisă atingeți fiecare obiectiv al CI. Stabiliți cum veți organiza programul vostru de instruire : Discuții Ateliere de lucru Cursuri scurte Cursuri lungi Cursuri creditate Demonstrații cu produsul de informare Instruire privind utilizarea anumitor baze de date. Introducere în siteurile web. 11
 12. 12. Ore, cursuri sub formă de vizite. tă.” (Hart, 1999) și pentru aceasta elementele cheie Curs unic. ale succesului sunt: Etc. • Audiența potrivită • Mesajul potrivit Apoi hotărâți cum să integrați cel mai bine logo- • Modul potrivit ul CI în propriile prezentări, în materialele tipărite sau în broșu fri.Veți hotărî ce vreți să oferiți în Audiența este definită prin identificarea clienților, iar concordanță cu resursele pe care le aveți în termeni mesajul este izvorât din obiective. Poți avea obiecti- de: timp, personal, săli de clasă, laboratoare IT și re- ve diferite în funcție de diferitele segmente de piață surse educaționale. Puteți parcurge întreaga literatu- pe care le-ați identificat. Mesajul vostru CI trebuie ră CI pentru a găsi care sunt cele mai bune opțiuni iar sa fie elaborat ținând cont de utilizatorii și obiectivele apoi folosiți-vă experiența pentru a elabora produsele voastre. CI pe care le puteți oferi. 4.6.1 Elaborarea mesajului 4.6 Cum comunicați Un mesaj promoțional trebuie să țintească două sco- Deja cunoașteți obiectivele pe care doriți să le puri (Etzel și Walker, 2003): să atragă și să mențină atingeți, știți care vă sunt clienții, ați identificat ser- atenția publicului. Aceste scopuri pot fi atinse prin: viciile de CI pe care puteți să le livrați, așa că, acum • Elementul surpriză, trebuie să definiți modul în care veți comunica cu • Elemente șocante, beneficiarii. „Comunicarea cu piața voastră cere să • Elemente amuzante, ajungeți la audiența țintă în maniera cea mai potrivi- • Stimularea curiozității, • Altele Pentru a influența publicul în sensul dorit , Kotler și Anderson (2006), ne reamintesc de acronimul AIDA, creat acum câteva decenii pentru a ajuta la definirea și eficientizarea unui mesaj. Conform acestui acronim, un mesaj bun: atrage Atenția, menține Interesul, crește Dorința, și determină Acțiunea. 4.6.2 Mesaj, conținut, structură și format Când scrieți un mesaj un comunicator trebuie să se gândească la trei elemente de interes (Kotler și Anderson, 2006): • Elemente relaționale • Elemente emoționale • Elemente morale Pentru audiența largă, conținutul emoțional pare să fie cel mai utilizat și există o creștere ușoară a tendințelor de a utiliza umorul ca element de atracție. Sondajele arată că oamenilor le place să găsească umor în publi- citate. Totuși e foarte important să fie utilizat cu precauție, pentru că o utilizare neinspirată a umorului poate chiar irita clienții CI. Un aspect foarte important când pregătiți un mesaj, este acela de a sublinia beneficiile pe care serviciile de CI le vor aduce utilizatorilor, în loc de a sublinia unele caracteristici ale serviciilor. 4.6.3 Structura Există trei aspecte principale asupra cărora trebuie reflectat și luat o decizie: ° E mai bine să tragem noi concluziile sau să lăsăm asta audienței? Cercetătorii arată că este mai bine să permitem utilizatorilor să ajungă la propriile lor concluzii. ° Este mai bine să prezentăm cele mai puternice argumente la sfârșit sau la început? Când le prezentăm la început, obținem o atenție mai concentrată, dar apoi e necesar să găsim modul în care să evităm un sfârșit sărăcăcios. ° Este convenabil sa fie prezentate atat punctele tari cat și punctele slabe?12
 13. 13. Un argument de o singură parte este mai eficient, dar • „Descoperă cum să găsești, să evaluezi și săcand avem de-a face cu o audiență educată trebuie să folosești eficient și etic informația”.Vezi Universita-avem în vedere o argumentație de pe poziții diferite tea din California din Santa Cruz - NetTrail. http://pentru a crea imaginea unui mesaj echilibrat/obiec- nettrail.ucsc.edu/tiv. Evitați jargonul și frazele corecte gramatical dar4.6.4 Formatul dificil de înțeles. Din nou, documentați cum proce- dează bibliotecile, și companiile mari cu marketingulMesajul are nevoie de un format puternic fie că este produselor lor. După cum afirmă Hart (1999): „Scurttransmis printr-o tipăritură, prin radio sau TV. Există și la obiect” ( Keep it Short and Simple- KISS).multe elemente care trebuie luate în considerare: cu- Principiile sunt:loare, formă, circulație, cuvinte, sunete, mărime, etc. • Mesaje scurteTrebuie să vă gândiți la cursanții programelor de CI, • Cuvinte simplela gusturile și preferințele lor când pregătiți formatul • Direct la țintămesajelor voastre. Vârsta și mediul lor social suntimportante și ținând seama de toate caracteristicile 4.6.7 Propriile concepte „puternice”pe care le-ați folosit la gruparea pe segmente. Trebuie să vă gandiți la o listă scurtă de cuvinte4.6.5 Cum transmiteți un mesaj plin de înțeles care descriu cel mai bine serviciul vostru dar care să și atragă clienți. Aceste cuvinte vă vor ajuta săVeți avea nevoie de mesaje specifice pe care trebuie creați imaginea potrivită pentru serviciul vostru. Aicisă le prezentați în așa fel încât să convingeți utiliza- aveți o listă adaptată bazată pe recomandările a ceeatorii serviciilor de CI. Trebuie să existe mai multe ce Hart (1999) consideră cuvinte utilizate în modtipuri de materiale scrise pentru diferitele tipuri de obișnuit în marketing:audiență, fiecare dintre ele având caracteristici speci- • Nouale, dar principiile generale care trebuie aplicate sunt • Învățare(Hart, 1999): • Învățare pe tot parcursul vieții• Marca • Demn de încredere• Testul de 10 minute • Dovedit• Limbajul • Gratis• Concepte puternice ale CI • Eficient• Ce veți face în continuare • Special• Testarea pe colegi • Flexibil • Valoros4.6.6 Ce spuneți și cum spuneți • ServiciuÎn afară de logo și motto, trebuie să aveți grijă la 4.6.8 Testează mesajul cu ajutorul unui colegconstruirea textului pentru comunicarea cu utiliza-torii serviciilor de CI. Trebuie să folosiți un limbaj Odată ce ați scris mesajul CI, mai întâi citiți-l cusimplu și direct. Se consideră a fi o prioritate dezvol- voce tare. Verificați dacă se citește lin, dacă cuvin-tarea unei liste de mesaje cheie și sloganuri referitoa- tele sunt potrivite. În al doilea rând, rugați un colegre la programele de Cultura Informației. Ideea este sau un prieten care nu este familiarizat cu tematicade a aduna o listă de mesaje inspiraționale, cu șanse CI, să citească mesajul. Întreabați-l/întrebați-o dacămari de a fi aplicate într-un context general. Aveți a fost clar, și cum crede că ar fi evaluat textul. Dacămai jos câteva mesaje scrise sau găsite la o căutare mesajul vostru ajunge la un grup mare , este de doritrapidă pe internet, ca încurajare pentru voi să faceți să pilotați textul pe 5-10 persoane pentru a vedeabrainstorming în mediul vostru pentru a găsi altele: dacă aceștia prind sensul corect. Dacă nu, schimbați• „Creați-vă propria cale către societatea cunoașterii” mesajul.• „Vezi să nu te rătăcești în spațiul informațional”• „Informația înseamnă putere” 4.7 Comunicări de marketing• „Gandește-te strategic la informație”. Citește TIPTutorial for InfoPower. Biblioteca Universității din Odată ce vă veți cunoașteți cursanții și veți ști ce me-Wyoming. saje doriți să le trimiteți, este nevoie să și comunicați 13
 14. 14. cu ei. După cum puteți intui, fiecare mesaj de marketing se transmite pe canale de comunicare diferite în moduri diferite. Orice tip de media ați folosi, obiectivul este atragerea utilizatorilor de servicii CI, câștigarea interesului lor pentru serviciile voastre de instruire și motivarea acestora, adică la înscrierea în programele voastre de CI. 4.7.1 Promovare Puteți construi relații informandu-i și invitandu-i la evenimentele CI și în general la evenimente de bibli- Acesta este un concept larg care se referă la orice otecă de genul: cursuri, lansare de noutăți, aniversări acțiune care intenționează să influențeze publicul, fie și evenimente culturale. Relațiile publice sunt impor- prin furnizarea de informație sau prin convingerea tante pentru că oferă mai multă: sau reamintirea existenței acelui produs sau serviciu. • Autoritate Există cinci forme principale ale promovării (Stan- • Credibilitate ton, Etzel și Walker, 2003): • Promovare programelor CI utilizatorilor direct • Vânzări personale interesați • Reclame • Vizibilitate programelor de CI • Vânzări promoționale. În principal, e vorba de • Promovează contribuțiile voastre; stimulente adresate clienților sau vânzătorilor pentru • Costurile PR-ului sunt mai mici decât ale a face tranzacții. publicității • Relații publice • Propagandă. Înțeleasă ca „orice mesaj care se Eforturile PR sunt mai ieftine și mai eficiente decât referă la o organizație, produsele sale, servicii sau publicitatea, pentru că au costuri mai reduse sau pot politici, transmis prin intemediul media, care nu fi aproape gratuite și pot avea mai multă credibilita- primește nici un ban pentru asta.” te, deoarece cititorii știu că mesajul este sub contro- lul celui care îl promovează. Din moment ce bibliotecile trebuie să lucreze cu bugetele lor reduse sau inexistente pentru a acoperi 4.7.3 Publicitate costurile de promovare, este necesar să fie optimiza- te beneficiile acțiunilor personale, a relațiilor publice Dacă aveți buget pentru publicitate, trebuie să vă și a propagandei. Opțiunile de marketing vor diferi pregătiți strategia pentru fiecare sector de piață, ast- în acord cu bugetul pe care biblioteca îl are, dar chiar fel că va trebui să definiți: dacă nu aveți posibilități materiale, utilizați toate Obiective pentru campania publicitară mijloacele disponibile gratuit. Printre aceste opțiuni Ce doriți să se știe se numără comunicarea prin intermediul: Ce doriți să se înțeleagă sau să se conștientizeze • Relațiilor publice • Reclamei. De îndată ce aveți răpunsuri și idei clare referitoare • Email. la răspunsurile de mai sus trebuie să identificați mij- • Website. loacele media cu care veți lucra, și cel mai bun lucru este să vă întrebați utilizatorii ce mijloace media 4.7.2 Relații cu publicul preferă: • Revistele Conceptul larg de PR e definit ca „o comunicare • Reclama stradală planificată și susținută a mesajelor voastre către • Postere publicul țintă, folosind mijloace media scrise, trans- • Fluturași mise prin radio sau TV și presa electronică”. Princi- • Posturi de radio palul instrument este comunicatul de presă, care va fi • Ore din zi la care ascultă radioul; publicat dacă construiți relații cu oameni de presă și • Ziare personalul editorial al: • Ziarelor Dacă alegeți să plătiți pentru publicitate, anunțurile • Revistelor voastre trebuie să îndeplinească următoarele criterii • Radioului pentru a fi de succes conform Hart (1999): • Televiziunilor • Vizibilitate • Blogurilor • Ușor de scanat • Twiter-ului • Ușor de citit14
 15. 15. • Ușor de înțeles ° Datele persoanei de contact sau ale bibliotecii• Ușor de amintit ( adresă, telefon celular, telefon fix, site web,• Ușor de răspuns la ele email, etc.) ° Numele persoanei de contact.Piața voastră de cursanți, utilizatorii voștri, trebuiesă vă identifice dintre zece sau mai multe surse care 4.7.5 Elaborarea știrilorconcurează pentru a le atrage atenția, apoi trebuie săia decizia de a parcurge textul vostru, apoi decizia PR-ul este în relație cu știrile, așa că este nevoiede a citi sau nu ceea ce anunțul are de spus. Citito- să învățăm să le creăm. Cei mai mulți editori suntrii trebuie să înțeleagă cu ușurință mesajul pe care copleșiți de articole de știri pe care le primesc așaîl transmiteți. Aveți doar câteva secunde pentru ai că provocarea este de a crea știri relevante care săconvinge să participe la sesiunile voastre de instruire ajungă să fie publicate. Principiile sunt:în CI. După ce au citit reclama voastră trebuie să își o Știrea este prima.amintească cum să vă contacteze pentru serviciile/ o Informația este pe locul doi.cursurile voastre de CI, așa că trebuie să găsiți o caleușoară prin care să fiți contactați. Adresa voastră Conform cu Hart (1999), trebuie să convingeți edi-trebuie simplificată și trebuie să oferiți mai multe torul că știrea voastră este esențială pentru cititori,metode prin care să fiți găsiți: adresă poștală, adresă demonstrându-i valoarea. Editorii sunt interesați deelectronică, website, etc. Amintiți-vă că trebuie să ceea ce doresc cititorii lor. Trebuie să fiți sigur căcreați utilizatorilor voștri senzația că participarea lor apare cuvântul „nou” în toate comunicatele de presăla programele de instruire în CI este vitală pentru ei. iar dacă nu este o noutate trebuie să subliniați de ceVerificați toate detaliile înainte de a trimite anunțul, cititorii au nevoie de acestă știre. Puteți să creați știriși vedeți dacă vă reprezintă cu adevărat programul de de presă, în activitatea de public relations, incluzând:CI și transmite calitatea serviciului. Lista potențială • Povești de succes datorate serviciilor CI (viațăpe care o veți obține după efectuarea sondajului reală),arată mijloacele media care acoperă în cea mai mare • Cum programul tău generează impact în activitățilemăsură piața utilizatorilor voștri. Această listă scurtă utilizatorilor,trebuie abordată cu o atenție deosebită. • Noi abordări ale programelor de CI, • Prezentări făcute de personal pentru clienți,Va trebui să colectați numele reporterilor de știri și a • Aniversări, orice sărbătoare care se apropie,personalului editorial și să adunați informații des- • Personalul tocmai s-a întors de la o conferință depre modul lor de lucru, termene limită și condiții de specialitate,includere a articolelor în publicații. • Oferă-ți serviciile de expert consultant pentru ziar, radio, tv,4.7.4 Comunicate de presă • Nu vă fie teamă să creați chiar voi știri.Învățați cum se face un comunicat de presă așa încât Folosiți-vă imaginația, gândiți-vă la cititorii canalu-să fie preluat de ziarele locale, reviste sau programe lui media respectiv și dați o tentă potrivită comuni-de televiziune. Elementele care nu trebuie să lipseas- catului de presă. Dacă comunicatul de presă nu estecă sunt: publicat vedeți cum puteți să-l îmbunătățiți. Sunați° O formulare de început care să anunțe că avem la ziar și cereți-le sfatul. Verificați dacă ați trimis comunicat de presă. comunicatul de presă publicației potrivite, întrebați-l° Data - cu caractere mari. pe editor.Există și probabilitatea de a fi scris comuni-° Titlul - O frază scurtă captivantă plină de înțeles. catul de presă într-un mod nepotrivit pentru acel tip° Dublu - text spațiat. de publicație media. Stilul vostru de scris trebuie să° Scurt sumar (mai puțin de 50 de cuvinte) în pri- se schimbe. Verificați modul în care articolele sunt ma parte a textului. inserate în publicații.° Corpul principal al mesajului - Aduce clarificări asupra valorii evenimentului pentru cititorii aces- 4.7.6 Emailuri directe tui instrument media.° Folosiți un vocabular clar, evitați jargonul. Comunicarea electronică este aproape gratuită, nu° Definiți acronimele trebuie să plătiți bani în plus furnizorului vostru de° Anexe pentru informarea de fond- nu prea multe. Internet, dar oricum necesită muncă, ca și oricare 15
 16. 16. altă strategie de comunicare pe care o adoptați.Con- vante din domeniul CI. Pentru a avea succes, trebuie form cu Hart (1999) ,mesageria electronică are trei să obținem, după cum s-a menționat, utilizatorul caracteristici: potrivit; mesajele să fie cu marcă; oferta serviciilor • Este personalizată - trimisă nominal indivizilor, de CI să fie clară și trebuie să găsiți acel ceva care să • Nu este solicitată, atragă atenția oamenilor. • Expediată prin poșta electronică. 4.7.7 Expoziții Acest tip de mesaj poate fi trimis ca un mesaj nedo- rit, sau ca și reclamă, și poate fi trimis și prin poșta Gândiți-vă să expuneți ceea ce oferiți în programe- normală. Ambele tipuri de transmitere includ o le de CI, pentru că aceasta demonstrează că sunteți scrisoare (text) cu încărcătură informațională care să un jucător serios pe piață. Acest lucru are nevoie de inducă utilizatorilor nevoia de a fi parte a programe- timp și efort pentru că trebuie să pregătiți materi- lor de CI. Mesajul prin poșta clasică are trei compo- ale pe care să le expuneți și să participați cu ele la nente: târguri o zi sau mai multe. Puteți lua parte la târgul • Sursa informațiilor, instituției dumneavoastră, sau să mergeți la oricare • Oferta de programe de CI, eveniment unde e reprezentă și acesta. De exemplu, • Textul care trebuie comunicat. dacă lucrați la o bibliotecă școlară sau universita- ră, puteți să montați un panou în timpul sesiunii de Conform Hart (1999), primele două elemente sunt înscriere a noilor studenți unde vă puteți prezenta informații cheie. Nu contează cât de bună sau rele- serviciile. Dacă faceți expoziția fiți atenți la următoa- vantă este oferta voastră de programe CI, este nevoie rele întrebări: ca informația să ajungă direct la utilizator, altfel • Este aceasta târgul potrivit la care să particip? este o risipă de timp și efort. Așa că este nevoie să • Veți intra în atenția tipului de utilizatori de care acordați o atenție deosebită completării listei voas- aveți nevoie? tre (bazei voastre de date) cu utilizatori, reală sau • Cât vă costă? potențială. Aveți nevoie următoarele date: • Nume Fiți atenți la materialele pe care le expuneți. Pregătiți • Instituție, servici organizație atent fluturașii, pregătiți date statistice dacă este • Adresă email nevoie; reclamă bine gândită; o plantă sau flori; • Sector de activitate (student, facultate, întreprinză- pregătici niște obiecte gratuite sau ceva dulciuri pe tor particular,..) care să le oferiți pentru atragerea atenției publicului. Puteți crește numărul auditoriului îmbrăcându-vă Dacă timpul permite, puteți completa o bază de cu fler, purtați o pălărie colorată și anunțați în avans date reală cu mai multe informații despre potențialii utilizatorii că veți participa la acel târg. Împreună cu utilizatori ai programelor de CI, unde puteți adăuga personalul trebuie să creați o imagine potrivită, care adrese, numere de telefon, adrese web, etc. Există să arate entuziasmul vostru și să facă pe oricine să se un soft de acest tip disponibil în majoritatea birou- simtă permanent binevenit. Priviți cu atenție standu- rilor, sau puteți utiliza un program gratuit, dar cea rile expoziționale data următoare când participați la mai mare provocare este aceea de a ține la zi baza de o conferință și vedeți care vă plac mai mult, analizați date. Puteți să extrageți informații din înregistrările de ce pentru ca să puteți implementa tot ce este feza- instituției, de exemplu la o bibliotecă universitară din bil pentru a promova programele voastre de cultura baza de date a studenților înscriși la o bibliotecă pu- informației. blică din cataloage locale și chiar ziarele pot fi o sur- să bună. Cărțile de vizită sau telefoane directe prin 4.8 Evaluarea activităților de marketing care solicitați datele de contact sunt alte surse. Dacă nu aveți deja acces la listele cu utilizatori, cultivați De la începutul planului trebuie identificată carac- relațiile cu acele persoane din instituția dumneavoas- teristica care va indica succesul. Evaluarea este tră care vă pot asigura accesul ( șefi de departament, decisivă și un factor cheie în construirea succesului. decani, alți administratori). Puteți folosi poșta directă Șeful vostru va fi mai înclinat să vă susțină financiar pentru a trimite invitații la cursurile sau atelierele demersurile dacă îi veți putea prezenta elemente mă- voastre, sau informații despre noile voastre programe surabile ale succesului. Dacă nu veți face voi evalu- de CI; puteți recruta noi participanți la cursuri, sau area, cineva din exterior poate să o facă pentru voi. puteți informa piața despre temele de interes rele- Evaluarea este bine să fie făcută în stadii diferite ale16
 17. 17. procesului de marketing, dar cel puțin, trebuie să faceți o evaluare după ce ați aplicat strategia de marketingpentru CI. Evaluarea și cântărirea succesului, permite să prezentați cursanților și finanțatorilor voștri fapteleși eficiența activităților de marketing. Evaluarea va descoperi greșelile și slăbiciunile atât în procesul de mar-keting cât și în cel de comunicare. Pentru a măsura succesul există patru activități specifice (Hart, 1999):o Cuantificarea obiectivelor,o Stabilirea metodelor de măsurare și evaluare în planul de marketing al serviciilor de CI,o Clarificarea momentelor când sunteți abordați de noi utilizatori ai CI,o Evaluarea permanentă.Exită mai multe metode prin care puteți cere părerea utilizatorilor existenți și potențiali în legătură cuactivitățile voastre de marketing, fiecare cu avantajele lor. Fie că alegeți sondajele online, prin email, telefon,sau metoda focus grupurilor, este important să nu vă speriați de criticile și nemulțumirile cursanților voștri.Odată ce ați ajuns la acest nivel ați trecut prin întreg procesul de creare de marcă și de marketing, așa căsunteți gata să vă împărtășiți experiența.4.9 Bune practici în utilizarea logo-ului - povestea taAți elaborat planul vostru de marketing și de creare de marcă, folosind logo-ul UNESCO-IFLA, așa că acumvă rugăm împărtășiți cu comunitatea profesională o parte din bunele practici sau experiențele dobândite înpromovarea programelor dumneavoastră:• Cetățenilor de rând• Studenților• Facultăților• Factorilor de decizie• AltoraPuteți să încărcați experiența voastră de marketing la adresa www.infolitglobal.info. Acest catalog/depoziteste un loc bun care vă asigură vizibilitatea tuturor eforturilor voastre de marketing. Vizitați site-ul pentruinformații despre cum să încărcați înregistrările dumneavoastră sau să învățați cum să consultați diferiteleresurse de CI disponibile de la biblioteci, instituții din diferite țări.5. Marca instituționalăAceastă secțiune include informații specifice despre mărci și despre cum se incorporează logo-ul InfoLit alUNESCO IFLA. Informațiile despre logo au fost discutate la începutul cărții și detaliile adoptării sunt inclu-se în una dintre anexe. Bibliotecile parcurg un proces profund de transformare încercând să răspundă nouluimediu și noilor nevoi ale utilizatorilor. Dar nu este suficient să introduci noi tehnologii informaționale, săimplementezi noi servicii sau să ai o nouă atitudine profesională, este necesar ca utilizatorul să fie informatdespre toate acestea într-un mod eficient și motivant.Stabilirea mărcii, ca etapă a procesului de marketing, este un instrument pe care bibliotecile pot să-l folo-sească pentru promovarea sistematică și eficientă a produselor și serviciilor. Aceasta se aplică și programelorde cultura informației. Programele de cultura informației au câștigat treptat relevanță în ochii oamenilordin diferitele grupe de studiu în CI. Prin urmare, un logo, reprezentând interesul internațional de a dezvoltaîn rândul populației competențele necesare progresului în societatea cunoașterii, poate fi de un uriaș ajutormărcii voastre și eforturilor de a crea o marcă. demers, pot folosi experiența marilor corporații de5.1 Țintele bibiotecilor non-profit creare a unei imagini puternice în ochii consumato- rului. Crearea unei mărci este unul din instrumenteleBibliotecile au țeluri necomerciale, incluzând ser- cele mai importante.vicii de CI. Din acest motiv au nevoie să-și justificeexistența atrăgând cât mai mulți utilizatori. În acest Chiar dacă o parte semnificativă din literatura de 17
 18. 18. cercetare biblioteconomică se ocupă de furniza- bibliotecile, pot permite utilizatorilor să afle, într-un rea de servicii de calitate și analizarea gradului de mod concis, la ce se pot aștepta atunci când folosesc satisfacere a nevoilor utilizatorilor, un procent redus produsele și serviciile lor (Doucett, 2008). este adresată serviciului de creare de mărci. După Singh (2008) „crearea unei mărci trebuie să primeas- 5.3 Importanța mărcii că importanța cuvenită în LIS (Biblioteconomie și Stiințele informării)”. Această secțiune se bazează O marcă bună trezește în utilizator anumite senti- în mare măsură pe una din puținele cărți disponibi- mente, de obicei plăcute. Conform unor studii de le despre crearea de mărci în biblioteci, Elisabeth piață în domeniul comercial, următoarele șase sunt Doucett, Creating your library brand: Communica- cele mai obișnuite (Kahale, Poulos și Sukhdial citați ting your relevance and value to your patrons (2008) de Keller, 2008): - Crearea mărcii bibliotecii: Comunicarea valorii și 1. Căldura – consumatorul percepe un sentiment relevanței utilizatorilor voștri. de calm și pace. 2. Distracția – o marcă poate face utilizatorii să se După Doucett cu ajutorul mărcii ca instrument de lu- simtă optimiști, fără griji, joviali și veseli. cru, bibliotecile pot să definească cui vor să vorbeas- 3. Emoția – o marcă poate să facă oamenii să se că despre produsele și serviciile lor și să creeze un simtă revigorați, vii, plini de bucurie și chiar mesaj clar despre ceea ce îi face unici și importanți sexy. în comunitățile lor. În acest proces, folosirea logo- 4. Siguranța – unele mărci transmit emoții ului CI împreună cu alte elemente ale mărcii voastre, relaționate cu liniștea și încrederea în sine. vă vor ajuta să construiți o imagine solidă a bibliote- 5. Integrare socială – unii clienți simt că folosi- cii și a programelor destinate să dezvolte competențe rea anumitor mărci le garantează acceptarea în în utilizarea informației. mediul lor social. 6. Respect de sine – unele mărci fac oamenii să se 5.2 Conceptul de elaborare a unei mărci simtă bine cu ei înșiși și să experimenteze anu- mită mândrie, împlinire și satisfacție. Marca este un element important în strategia de mar- keting. După Doucett (2008), o strategie de market- Mărcii i se atribuie o importanță majoră în zilele ing include următoarele etape (parte din ele discutate noastre, când bibliotecile trebuie să concureze cu în capitolele anterioare): furnizori puternici de informație ca Internetul. Bi- • Identificarea celor care ar putea să folosească bibli- bliotecile nu mai sunt locurile unice în care utiliza- oteca (ca segment de populație), torii pot găsi informația de care au nevoie, iar acest • Definirea grupului căruia îi va fi transmis mesajul lucru a forțat bibliotecile să redefinească căi noi de (povestea) bibliotecii (direcționarea), a-și servi publicul. Ca urmare, programele de CI • Stabilirea mesajului (poveștii) bibliotecii (marca), răspund în mare măsură acestei noi situații deoarece • Studierea pieții pentru testarea ipotezelor despre bibliotecile au descoperit că utilizarea adecvată a relevanța mesajului (poveștii) transmis(e). informațiilor necesită un anumit set de abilități și că pot ajuta persoanele în dezvoltarea lor. Conform Asociației Americane de Marketing o mar- că este definită ca: „un nume, termen, semn, simbol, După Doucett (2008): bibliotecile încep să-și defi- design, sau o combinație a acestora, care este folosită nească și să clarifice noile roluri și au nevoie să co- pentru a identifica bunurile sau serviciile unui vânză- munice acestă informație unui public care mai mult tor sau a unui grup de vânzători și a le diferenția de ca sigur nu cunoaște noua situație și nici nu știe ce cele ale competitorilor” ( Keller, 2008). are de pierdut dacă nu folosește serviciile bibliotecii. Cuvântul „branding” nu este ușor de tradus în alte 5.4 Elementele cheie ale unei mărci limbi. Vine desigur de la brand (marcă). Tehnic este o combinație de semne, logo-uri, culori, fonturi, Keller (2008) sugerează șase criterii de alegere a care identifică un anumit serviciu sau produs, dar elementelor cheie ale unei mărci: într-o abordare mai amplă o marcă poate fi definită 1. Ușor de reținut – include usurința de ca expresia de fond a mesajului (poveștii) pe care recunoaștere și de pronunțare. organizația dorește să o spună potențialilor utiliza- 2. Să aibe sens – atât grafic cât și persuasiv: care tori. Prin folosirea adecvată a instrumentului marcă, furnizează informații despre natura produsului și18
 19. 19. care furnizează informații specifice despre bene- doar pe crearea de marcă pentru serviciile de CI. ficiile produsului. Pașii de bază sunt cei în care se stabilesc:3. Plăcut – amuzant și interesant; atractiv, agreabil. • Percepția utilizatorilor privind biblioteca.4. Transferabil – în interior printr-o largă gamă de • Însușirile esențiale ale bibliotecii recunoscute de categorii de produse și dincolo de granițe geogra- utilizatori. fice și culturale. • Percepția proprie privind biblioteca.5. Adaptabil – flexibil și ușor de actualizat. • Ce servicii esențiale necesare utilizatorilor simțiți6. Ușor de protejat – legal și în fața competitorilor. că poate oferi biblioteca. • Ce caracteristici caută utilizatorul.Patru elemente ne asigură că marca este bună (Dou- • Care sunt preferințele de imagine ale utilizatorului.cett 2008):1. Un mesaj clar, unic, plin de conținut. La o Aceste informații sunt cel mai bine obținute prin teh- marcă bună, consumatorul nu are îndoieli cu nicile clasice de studiu de piață, deja discutate, care privire la modul în care vede organizația. vor garanta faptul că sunt puse întrebările corecte,2. Identitate vizuală care captează cu ușurință la momentul cel mai potrivit, oamenilor potriviți, atenția. Mărcile puternice au un logo interesant respectând anonimatul când este nevoie și o corectă de privit, folosesc culori și fonturi, așa ca logo-ul interpretare a datelor. UNESCO-IFLA care este liber accesibil tuturor.3. Utilizare consecventă. O marcă bună repetă Un mod complet și simplu de a face un audit, este de mesajul iar și iar. „Dacă o organizație folosește a revizui starea actuală a mărcii, ținând cont de cei un mesaj suficient de mult timp, consumatorul se patru factori, explicați mai sus. Auditarea procesului va opune schimbării lui”. „Consecvența înseam- mai implică patru pași, fiecare pas fiind destinat să nă de asemenea că marca mesaj și marca vizuală aducă informații suplimentare (Doucett, 2008): sunt folosite în același mod pe toate materialele • Să primească opiniile echipei de bază a bibliotecii. promovate/comercializate.” • Să primească feedback de la personal și conducere.4. Un efort continuu asigură onestitatea măr- • Să obțină informații de la utilizatori. cii. O marcă puternică nu promite prea mult și • Să examineze toate informațiile adunate. livrează ceea ce susține că livrează. 5.6 Cum să realizați o marcăOdată ce ai dezvoltat o marcă bună tot ce trebuiesă faci este să o folosești consecvent și peste tot. Când revizuiți marca existentă sau dezvoltați unaFolosește-o în orice comunicat pe care îl adresezi nouă, trebuie să luați în calcul că acest lucru va afec-comunității și prin toate mijloacele imaginabile: ta sponsorii, utilizatorii, angajații bibliotecii, facul-insigne, cartonașe, cadouri, scrisori, butoni, postere, tatea, și membrii. A crea o marcă înseamnă a crea oprezentări PowerPoint, semnături, websiteuri, etc. O legătură puternică între logo, textul pe care vreți să-lgalerie de aplicații care utilizează logo-ul UNESCO transmiteți pieței și serviciul de CI pe care îl oferițiIFLA, poate fi găsită în anexa 4 a acestui document. sau intenționați să-l oferiți. Fraza sau un acronim, un moto care descrie serviciul vostru de CI trebuie să5.5 Auditarea mărcii existente fie un cuvânt sau o frază scurtă formată din cuvinte obișnuite, care sunt în relație cu ceea ce se întâm-„Înainte de a trece la procesul de creare a mărcii, plă în proces. De exemplu: „competențe de culturaeste logic să înțelegem unde se află biblioteca azi informației”. Investigați ce au făcut alții vizitândîn procesul de stabilire a unei mărci.” Chiar dacă websituri CI asemănătoare. Sunt foarte multe căi deutilizați deja o marcă sau aveți doar numele biblio- a dezvolta o declarație de poziționare a serviciilor,tecii dumneavoastră, oricum trebuie să revedeți cum iar amplitudinea și adâncimea acesteia vor depindeși-a comunicat biblioteca dumneavoastră mesajul de timpul și resursele pe care le veți putea investi.(povestea), ca să puteți decide cum să-l îmbunătățiți Totdeauna este foarte important să existe cât mai(Doucett, 2008). multe informații de la colegii experimentați, volun- tari, donatori, administratori, și alți actori implicați.Pentru Singh (2004), stabilirea mărcii este punctul De asemenea, e necesar ca procesul și adunarea dede plecare, care este similar cu demararea unui pro- informații să rămână cât mai simple și clare posibil.ces complet de marketing , așa că puteți decide dacă J.A.Keller (2008) sugerează că există două întrebărifaceți întreg efortul de marketing sau vă concentrați care nu ar trebui excluse. (1) „ce cuvânt sau frază de- 19
 20. 20. scrie cel mai pertinent ceea ce este biblioteca acum?” 2. Stabiliți obiective clare și fezabile. Amintiți-vă și (2) „ce cuvânt sau frază descrie cel mai pertinent ca marca este primul pas, dar nu singurul în comuni- ceea ce biblioteca speră să devină?” „Din moment carea cu utilizatorii. ce ce ați colectat aceste chestionare, o imagine se va 3. Documentați-vă înainte de a începe. Adunați desprinde din percepțiile curente despre bibliotecă informații despre mărci. Citiți cărți pe această temă, și cum pot fi îmbunătățite, oferindu-vă baze pentru încercați să aflați experiența altor biblioteci, atât a elaborarea declarației de poziționare a serviciilor. celor care au reușit cât și a celor ineficiente. 4. Începeți chiar dacă nu aveți buget alocat. Ingre- 5.7 Un proces participativ dientele principale ale unei mărci sunt creativitatea și voința. Puteți privi procesul de creare de marcă Deși este o sarcină complicată în țările în care nu ca pe un prilej de a aduce energie și entuziasm în există o cultură a bibliotecii, este recomandat să bibliotecă. Deși bugetul insuficient este o problemă invitați și să încercați să implicați cât mai mulți obșnuită, cele mai multe biblioteci pot obține ajutor oameni în această colaborare. După Doucette (2008), de la voluntari cu diferite calificări. dacă reușiți, va trebui să lucrați cu un grup de 40 - 50 5. Informați comunitatea despre proiectul de creare de persoane. Nu va trebui să lucrați cu toți odată, a unei mărci a bibliotecii și spuneți-le de ce o faceți. puteți să–i integrați în trei echipe diferite: 6. Dezvoltați, în acest caz, adoptați logo-ul UNES- a. Echipa nucleu - compusă din persoanele im- CO-IFLA, dar faceți și altceva. Un logo este impor- plicate în întregul proces. Încercați să limitați tant, dar aveți nevoie de o deviză sau de un slogan. echipa la un număr de 6-10 membri conduși de Căutarea colaborativă a mesajului adecvat poate fi directorul bibliotecii sau directorul adjunct. o experiență incitantă și motivantă pentru echipa b. Echipa de control - este o echipă în care pot voastră. participa un număr mai mare de membri. Părerile 7. Relaționați mesajul mărcii cu declarațiile voas- lor sunt importante chiar dacă prezența lor nu tre de misiune și viziune. Fiecare bibliotecă trebuie aduce o influență decisivă în realizarea proiec- să aibă o misiune, o viziune și o poveste a mărcii, și tului. Numărul se poate ridica la 30-50 de oa- toate trei trebuie să se sprijine între ele și să fie parte meni și va fi necesar să-i invitați la una sau două integrantă din strategia proprie de marketing. întâlniri, în rest comunicarea prin email este 8. Elaborați standarde. Antrenați-vă angajații suficientă. să respecte standardele ca și mod de a rezolva c. Echipa de sprijin, în principal formată din neclarități și de a garanta cele mai bune rezultate. persoane care trebuie să fie informate sau con- 9. Dacă aveți bani, investiți. Chiar dacă banii nu sultate asupra desfășurării procesului în anumite sunt un factor decisiv, biblioteca voastră poate obține momente. rezultate mai repede și mai bine dacă va fi angajat un profesionist, de exemplu pentru designul logo-ului. În calitate de conducător de proiect, trebuie să 10. Marca este utilă pentru bibliotecile de toate deveniți o combinație de facilitator și conducător. categoriile. O bibliotecă mică are nevoie să-și comu- Încercați să-i faceți pe toți cei implicați să simtă că nice mesajul în același fel ca și o bibliotecă mare. opiniile lor sunt ascultate și fiți atenți să descoperiți ideile bune, de oriunde ar apărea ele. Ca și conducă- Printre oamenii pe care îi rugați să participe fiți tor, trebuie să aveți o viziune clară a beneficiilor pe siguri că sunt implicați și oamenii potriviți, în grupu- care marca le va aduce programului vostru de CI și rile menționate; ascultați opiniile vechilor utilizatori fiți gata să conduceți procesul și să luați decizii cheie și ale vechilor membri ai personalului; nu evitați atunci când este nevoie (Doucett 2008). discuțiile cu membrii facultății sau a personalului care a participat la procesul de creare de marcă în 5.8 Principiile succesului trecut; dacă este posibil, vorbiți cu viitori utilizatori și invitați la discuție oameni din ambele extremități A avea o marcă este posibil pentru orice bibliotecă ale spectrului de vârstă. sau serviciu de informare chiar și de tipul CI, dar după Doucett (2008) sunt 10 principii importante 5.9 Test rapid care descriu întreg procesul: 1. Implicați personalul. Este important ca toți să Odată ce aveți motto-ul care este în concordanță cu se simtă implicați și angajați în așa fel încât ei vor logo-ul, e nevoie să creați un material foarte bun, contribui de bună voie la promovarea mărcii. unificat, în așa fel ca cei care învață de la voi să20
 21. 21. recunoască instantaneu cine livrează mesajul. Dacă • fluturașiputeți face utilizatorul să vă recunoască înseamnă • prezentări PowerPoint pptcă ați făcut o marcă bună pentru serviciul de cultura • materiale tipăriteinformației. Când utilizatorul ia unul dintre fluturașii • pixuri și creioanevoștri, trebuie să-și dea seama în mai puțin de 10 • banneresecunde de la cine vine; dacă timpul de recunoaștere • spații de afișajeste de peste 30 secunde, efortul de marketing a • postereeșuat. Amintiți-vă că utilizatorul vostru primeștemii de mesaje promoționale prin poșta electronică, Asigurați-vă că ați pus logo-ul în orice loc în carepostere, siteuri web, ziare electronice; trebuie să fiți utilizatorul l-ar putea vedea - în materialele elec-competitivi și obiectivul să fie acela de a fi recunos- tronice sau cele tipărite. Trebuie să folosiți aceleașicut în 5 secunde. Trebuie să marcați fiecare obiect fonturi, poziționare și culoare pentru logo și mot-aflat în legătură cu serviciul de cultura informației to. Vedeți recomandările de folosire ale logo-uluiCI, folosind logoul IFLA-UNESCO în relație cu toa- IFLA-UNESCO - sunt recomandări demne detă media angajată. În următorul paragraf sunt câteva urmat. Amintiți-vă că scopul este de a face din logoexemple, iar o listă mai completă o găsiți în anexa 2: o imagine reconoscibilă internațional pentru cultura• cărți de vizită informației CI, similar Crucii Roșii, sau semnele de• poștă electronică circulație internațional folosite.• website6 Bibliografie și lectură suplimentară6.1 Surse citateAmerican Library Association, Association of College and Research Libraries. (2003). Your library TMtoolkit for Academic and Research Libraries: messages, ideas, and strategies for promoting the value of ourlibraries and librarians in the 21st century. Chicago, Ill: ALA and ACRL. Retrieved february 17, 2008 fromthe ACRL web site: http://www.ala.org/ala/pio/campaign/academicresearch/toolkitfinaltext2.pdfAmerican Library Association. (1989) Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. Wa-shington: ALA, Retrieved July 15, 2008 from the ACRL web site: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whis/presidential.cfmAmos, Gwen (2001). Symbol Excellence. Traits of a Good Symbol. S. l.: Gwen Amos Design.Doucett, E. (2008). Creating your library brand: Communicating your relevance and value to your patrons.Chicago: American Library Association. International Federation of Library Associations and Institutionsand United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO (2008) Manual de Identi-dad Gráfica. IFLA and UNESCO.Hart, Keith (1999) Putting Marketing Ideas into Action. London: Library Association PublishingKeller, J. A. (2008, sept/oct). Branding and marketing your library. Library Journal, pp. 46-51.Keller, K. L. (2008). Administración estratégica de marca. Branding. (3a. ed.)México: Pearson EducationKotler, Philip and Gary Armstrong. (2006). Principles of Marketing. 11th. Ed. New Jersey: Pearson PrenticeHall.Lau, J. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. Final Draft. Retrieved July 12,2008 from the IFLA website: http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdfSingh, R. (2004). Branding in library and information context: the role of marketing culture. 21

×