Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteci si retele

444 views

Published on

Teorie si practica in activitatea profesionala in retea.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteci si retele

 1. 1. Biblioteci și rețele 7-11 februarie 2011
 2. 2. Re ț eaua - teorii <ul><li>- Tip de interactiune ș i comunicare î ntre p ă r ț i ale aceluia ș i sistem, cu func ții diferite ș i care schimb ă informa ț ii, cuno ș tin ț e și resurse prin intermediul re ț elei î n vederea corel ă rii ș i eficientiz ă rii function ă rii sale. </li></ul><ul><li>Re ț elele pot fi un instrument oficial, formal de rela ț ionare î ntre actori diferit ț i la nivel macro sau micro, sau pot fi ini ț ia t ive civice, informale care propun alternative la actualele structuri. Reteaua nu ofera pozi ț ii privilegiate sau pozi ț ie central ă nici unui partener, ci ofera un cadru de colaborare echitabil pentru toti participan ț ii la re ț ea. </li></ul>
 3. 3. Functiile re ț elei Nivel macro- grup ș i social <ul><li>Multiplicarea cunoa ș terii î n conditiile minimiz ă rii efortului </li></ul><ul><li>Transmiterea inova ț iilor. </li></ul><ul><li>Produc ț ia de noi cuno ș tinte prin centrarea eforturilor de dezvoltare . </li></ul><ul><li>Conturarea de alternative . </li></ul><ul><li>Progres . </li></ul><ul><li>Generarea de solu ț ii ș i strategii congruente . </li></ul><ul><li>Eficientizarea ac ț iunilor . </li></ul><ul><li>Sensibilizarea opiniei publice cu privire la anumite </li></ul><ul><li>probleme cu care se confrunt ă societatea </li></ul>
 4. 4. Functiile re ț elei La nivel micro- individual <ul><li>Crearea sentimentului de identitate, apartenen ță civic ă , social ă, profesional ă. </li></ul><ul><li>Oferirea de suport informa ț ional moral, psihologic, profesional, material . </li></ul><ul><li>Posibilitatea de a ac ț iona î n limite mai largi la nivel social, cu alt impact . </li></ul><ul><li>Parteneriat ș i egalitate prin cooperarea pe care o promoveaz ă î ntre indivizi . </li></ul>
 5. 5. Succesul și viabilitatea unei re ț ele <ul><li>Capacitatea de a mentine constant fluxul de informa ț ii ș i comunicarea î ntre parteneri mai ales atunci cand re ț eau se extinde . </li></ul><ul><li>Interesul partenerilor de a face parte din re ț ea . </li></ul><ul><li>Beneficiile care apar ca urmare a colabor ă rii . </li></ul><ul><li>Priorit ăț ile fiec ă rui partener- congruen ț a dintre acestea ș i obiective le declarate. </li></ul>
 6. 6. Obstacole î n func ț ionarea unei re ț ele <ul><li>Neimplicarea tuturor actorilor . </li></ul><ul><li>Participare formal ă. </li></ul><ul><li>Acumularea puterii î ntr-un anumit punct . </li></ul><ul><li>Imposibilitatea definirii de scopuri ș i obiective comune . </li></ul><ul><li>Fluctua ț ii la nivelul membrilor re ț elei . </li></ul><ul><li>Diferen ț e ireconciliabile de perspectiv ă asupra c â mpului de ac ț iune comun . </li></ul><ul><li>Li psa de comunicare la nivelul retelei . </li></ul><ul><li>Competi ț ia interinstitu ț ional ă . </li></ul><ul><li>Incapacitate de rela ț ionare pe termen lung . </li></ul>
 7. 7. Comunicare ș i circula ț ia informa ț iei <ul><li>Discu ț ii î ntre parteneri </li></ul><ul><li>Comunicare scris ă </li></ul><ul><li>E-grupuri </li></ul><ul><li>Buletine informative </li></ul><ul><li>Î ntalniri periodice </li></ul><ul><li>Ateliere de lucru </li></ul><ul><li>Parteneriate </li></ul><ul><li>Se descrie un actor principal î n asigurarea men ț inerii constante a fluxului informa ț ional a comunic ă rii ș i monitoriz ă rii re ț elei, ș i a generarii de ini ț iative. </li></ul>
 8. 8. Interesul participan ț ilor <ul><li>Condi ț ie necesar ă pentru supravietui rea re ț elei. Sustenabilitatea re ț elei este determinat ă de existen ț a unor interese majore comune ș i reale a participan ț ilor. </li></ul>
 9. 9. Beneficiul participan ț ilor <ul><li>Fiecare participant aduce propria experien ță , cuno ș tin ț ele ș i informa ț iile de care dispune, ș i dore ș te s ă ob ț in ă de la ceilal ț i plus de informa ț ie ș i cunoa ș tere. </li></ul><ul><li>Dac ă mecanismul de punere î n comun a expertizei ș i informa ț iilor nu este unanim respectat re ț eaua tinde s ă elimine participan ț i , s ă se restructureze sau s ă fie abandonat ă de cei care o considera ineficient ă . </li></ul>
 10. 10. Practic <ul><li>Î n ultimii 2 ani in bibliotecile bihorene au avut loc </li></ul><ul><li>schimb ă ri majore- imbunat ăț irea dot ă rii bibliotecilor, </li></ul><ul><li>modificarea ambientului ș i serviciilor, diversificarea </li></ul><ul><li>ofertei de instruire. Dezvoltarea colaborării in rețeaua locală prin participarea la diverse proiecte naționale- Hai pe net, S ă pt ă m â na National ă a Bibliotecilor, î n campania Letsdoit Romania 25 septembrie, ș i in zilele de activism impotriva violen ț ei in perioada 25 noiembrie-10 decembrie </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 11. 11. Practic <ul><li>Care   crede ț i c ă sunt rezultatele implicării bibliotecilor în aceste activitățile în rețea ? Percepeți modificări în atitudinea comunității fața de bibliotecă, ca rezultat muncii din întregul an 2010?   </li></ul><ul><li>-Întrebări adresate bibliotecarilor locali (50). </li></ul><ul><li>-S-a răspuns la 20 de chestionare. </li></ul>
 12. 12. Practic - <ul><li>A ț i luat parte la programele î n re ț ea propuse de Biblioteca Jude ț e a n ă ? </li></ul><ul><li>Nu- 8 r ă sp unsuri - </li></ul><ul><li>Motive- inc ă rc ă tur ă prea mare a postului, probleme de s ă n ă tate, reorganizare de bibliotec ă </li></ul><ul><li>Da-12 r ă spunsuri- </li></ul><ul><li>Beneficii- socializare, deschidere spre noi parteneriate </li></ul><ul><li>  s chimb de experienta, diversificare de activit ăț i . </li></ul>
 13. 13. Biblioteca e mai apreciat ă in comunitate ? <ul><li>D a- 11 răspunsuri . </li></ul><ul><li>Comentarii : </li></ul><ul><li>-Sunt mai solicitat ă , ș i mai exploatat ă .Pentru c â stigarea aprecierii trebuie lucrat mult ș i cu r ă bdare(ora ș ) . </li></ul><ul><li>-Ac ț iuni culturale, parteneriate, achizi ț ie carte, g ă zduire conferin ț e, organizare conferin ț e (oras) . </li></ul><ul><li>- Biblioteca este singura institu ț ie de cultu ră din ora ș. </li></ul><ul><li>-Mai apreciat ă , dar n umai î n r â ndul elevilor (comun ă). </li></ul>
 14. 14. Folosirea retelelor de socializare electronice- blog, facebook, slideshare <ul><li>Nu folosesc blogul-10 răspunsuri </li></ul><ul><li>Pentru că : </li></ul><ul><li>Nu ș tiu cum-2 , n u ș tiu ce s ă scri e -6 , nu a u timp- 2 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Da , folosesc blogul bibliotecilor bihorene- trimit materiale- 6 </li></ul><ul><li>A u propriul blog -3 </li></ul><ul><li>A u propria pagina web-1 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Doresc sa creeze in curand un blog propriu -3 </li></ul><ul><li>Pentru c ă e un mijloc de popularizare a activit ăț ilor, se poate comunica foarte u ș or ș i se pot dezbate probleme . </li></ul><ul><li>Au cont de facebook: 19 din 50 de bibliotecari bihoreni </li></ul>
 15. 15. Concluzii <ul><li>Rezultatele prezentate vor sta la baza următoarelor studii și direcții de dezvoltare a colaborării profesionale între Biblioteca Județeană și bibliotecile publice din județ. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Oradea </li></ul><ul><li>7-11 februarie 2011 </li></ul><ul><li>DeliaPantea </li></ul><ul><li>Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” </li></ul>

×