81Magazin Bibliologic Nr.1/2003Bibliopsihologie
SURSE DE STRESÎN BIBLIOTECĂPentru ca toate lucrurile să fie perfecte într-o so-cietate, individul are trei nevoi esenţiale ...
• Incapacitatea de a ne folosi aptitudinile.• Plictiseala.• Lipsa de colaborare şi de apreciere a şefilor.Pe marginea acest...
84
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Surse de stres in biblioteca (1999)

3,791 views

Published on

o lucrare veche , recuperata , scrisa in conditiile anului 1999.E interesant de vazut care este imaginea actuala!Pe vremea aia lucram la Relatii cu publicul imprumut adulti.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Surse de stres in biblioteca (1999)

  1. 1. 81Magazin Bibliologic Nr.1/2003Bibliopsihologie
  2. 2. SURSE DE STRESÎN BIBLIOTECĂPentru ca toate lucrurile să fie perfecte într-o so-cietate, individul are trei nevoi esenţiale care trebuiesatisfăcute:• nevoia de răspuns afectiv;• nevoia de securitate pe termen lung (materială,socială şi fizică);• noutatea experienţei dată de actul creaţiei înprocesul muncii şi lărgirea contactelor psiho-cultu-rale.Biblioteca ar părea un mediu ideal, o oază delinişte pentru angajaţi şi utilizatori, ferit de tulburărişi furtuni în care ultimele două, din cele trei necesită-ţi, pot fi îndeplinite fără efort. Criza unei societăţi înderivă planează şi asupra acestui „cuib de linişte”, iarstresul devine o noţiune aplicabilă în bibliotecă la felca în oricare alt domeniu de activitate.Una dintre definiţiile stresului îi atribuie acestuiatrei sensuri:• element al lumii exterioare inductor al uneireacţii de constrângere a individului;• proces de reacţie fiziologică indusă de agresiu-ni exterioare;• dezechilibru între exigenţele exterioare şi po-sibilităţi.Aceste trei sensuri, prin faptul că nu induc ne-apărat efecte negative comportamentale, determinădiviziunea conceptului în două tipuri:• Eustresul, sau stresul cu caracter mobilizator,cu agenţi stresori care dau o stare tensională pozitivăcare poate mări performanţele;• Distresul, sau stresul cu potenţial nociv pentruindivid. Din păcate termenului de stres i se asociazădoar conotaţia negativă, atunci când este folosit.Psihologii afirmă că stresul apare în următoarelesituaţii:• situaţii care prind individul nepregătit de a leface faţă din lipsă de antrenament, incapacitate fizicăsau intelectuală;• situaţii cu miză foarte mare, rezolvarea situa-ţiei având consecinţe importante pentru individ;• situaţii determinate de gradul de angajare alindividului în funcţie de miză.Având în vedere că biblioteca este mediul stu-diat, trebuie să identificăm factorii de stres specificimediului. Din multitudinea de factori se pot selectafactori sociali, factori ambientali, factori interni, fac-tori profesionali şi cei generaţi de progresul tehnic.Factorii sociali influenţează atât instituţia ca un tot câtşi pe fiecare angajat în parte.• Conflicte şi tensiuni la nivel de instituţii date desituaţia specială a sediului instituţiei (revendicări aleproprietarilor, cereri ale instituţiei noastre la forurileresponsabile de construirea şi acordarea de noi sedii).• Tensiuni la nivel de instituţii, date de finanţareainsuficientă a bibliotecii, fapt ce determină imposibi-litatea aducerii bibliotecii la standarde funcţionale înce priveşte dotarea şi achiziţia de carte şi salarizareapersonalului.• De aici, în cascadă, apar situaţii conflictualepersonal-cititori a căror cerere de carte nouă nu poatefi satisfăcută la nivel optim.• Asupra personalului, a fiecărui individ în parte,acţionează factori sociali nocivi: poluarea oraşului,televiziunea - generatoare de şabloane existenţialecare împiedică socializarea individului, dialogul in-terpersonal şi reduce opţiunile individuale.• Factorii ambientali acţionează în strânsă legă-tură cu cei sociali, delimitarea nu este netă, iar po-tenţialul stresor este cumulativ. Efectele sunt descriseprin acumularea de agresivitate şi insatisfacţii, deresentimente, neîncredere şi suspiciune, care influen-ţează negativ microclimatul individului.• Factori interni daţi de structura psihologică şide personalitatea fiecărui individ în parte. Teoriilecognitive vorbesc de trei tipuri de reacţii ale indivi-dului la orice ameninţare a echilibrului interior: frica,vina şi ruşinea. Se descriu şi indici ai unei vulnerabi-lităţi crescute la stres, accesibili înţelegerii oricui:• tendinţe interpretative pe fond de susceptibili-tate crescută;• rigiditate, încăpăţânare;• tendinţe pronunţate egocentrice sau de auto-afirmare;• impulsivitate, emotivitate crescute;• agresivitate şi violenţă verbală.Existenţa acestor markeri poate determina insta-larea unor grave stări conflictuale la nivel de birouri,în relaţiile cu cititorii, sau în relaţiile din cadrul per-sonalului.Generatoare de stres şi dependente de factorulintern mai sunt şi complexele de inferioritate şi desuperioritate diverse, a căror existenţă o datorăm mo-delelor impuse artificial de mass-media.• Factorii profesionali şi cei specifici progresu-lui tehnic, deşi sunt ultimii pe listă, prin intensitateşi importanţă pot face mult rău individului şi au şisemnificaţie colectivă:• Lipsa de organizare şi incapacitatea de progra-mare a timpului.• Conflictele cu superiorii sau cu colegii.• Lipsa de calificare pentru îndeplinirea uneianumite sarcini.• Sentimentul că suntem copleşiţi de muncă.• Prea multe sau prea puţine responsabilităţi.• Incapacitatea de a respecta termenele.• Incapacitatea de a ne adapta la schimbăriledese survenite în munca de rutină.82
  3. 3. • Incapacitatea de a ne folosi aptitudinile.• Plictiseala.• Lipsa de colaborare şi de apreciere a şefilor.Pe marginea acestor factori, în cadrul bibliotecii,se poate discuta mult şi bine. Solicitarea angajatuluisub nivelul posibili-tăţilor dă naştere numitului stresde subsolicitare, care creează frustrare, plictiseală şidepersonalizare.Suprasolicitarea angajatului, în speţă a celui dela relaţiile cu publicul (frecvenţă mare, cititori cucereri şi probleme diverse, necesitatea de a preluapermanent sarcini de care ar trebui să răspundă altecategorii de personal, aplicarea regulamentelor carese schimbă cu frecvenţă mare, total sau parţial, in-suficienta sau proasta distribuire a personalului,combinate cu lipsa de apreciere a acestei uriaşe acti-vităţi), poate duce în timp la acumulare de efecte ca:anxietatea, cruzimea, deziluzia, depresia, epuizarea,ostilitatea, indiferenţa, iritabilitatea şi izolarea.Informatizarea bibliotecii, când se va face, vaconstitui un factor de stres foarte puternic pentru per-sonalul care va trebui să folosească noul sistem, darşi imposibilitatea informatizării e factor stresant, prinscăderea calităţii serviciilor comparativ cu alte biblio-teci judeţene. Fiecare din aceşti factori este compusdintr-o multitudine de agenţi stresori, fiecare fiindpână la un moment dat generator de eustres.La nivel de bibliotecă nu putem spune că perso-nalul a ajuns la acel prag de stres, după depăşirea că-ruia răspunsurile individuale ajung la rigidizare şi, înfinal, la inadaptare. Individual, în anumite situaţii, seajunge la stres acut. Reacţiile atitudinale într-un astfelde caz sunt creşterea ineficientei muncii, creşterea ne-mulţumirii, creşte potenţialul de accidente, se stricărelaţiile cu anturajul.Reacţiile afective duc la scăderea re-zistenţei laboli şi la secătuirea rezervelor energetice.Performanţele profesionale vor scădea, va creştenehotărârea, se vor lua hotărâri contradictorii, in-dividul este iritabil, depresiv, sau invers, agitat saufurios, gata de demonstraţii de forţă. Am enumerataceşti markeri pentru înţelegerea fenomenului, recu-noaşterea lui şi odată cu recunoaşterea, posibilitateade a-i ajuta pe cei afectaţi şi a elimina pe cât posibilsursele de stres.Literatura de specialitate propune o schemăantistres:• Înţelegerea cauzei stresului.• Conştientizarea posibilităţilor de schimbare.• Acţiuni în conformitate cu dorinţa, sau adapta-rea la posibilităţi.BibliografieIamandescu, I. B. Stresul psihic şi bolile interne,Editura ALL. Bucureşti, 1993;Floru, R. Stresul psihic, Editura Ştiinţifică şiTehnică, Bucureşti, 1974;Gobileszek, A. Învinge-ţi stresul, Editura Teora,Bucureşti, 1998;Adler, A., Cunoaşterea omului, Editura ştiinţifi-că, Bucureşti, 1991;Psihologia, nr. 3/ 1991, l/ 1992, 61 1993, 1,3/1994, l/ 1995, l/ 1996;Delia PANTEA83
  4. 4. 84

×