Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Publicació acadèmica

662 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Publicació acadèmica

 1. 1. La publicació acadèmica<br />Sant Cugat, Maig 2009<br />
 2. 2. Sumari<br />
 3. 3. Tipologia documental<br />
 4. 4. On publicar &gt; revistes<br />Món acadèmic<br />Divulgació<br />Món professional<br />
 5. 5. On publicar &gt; la revisió per parells<br />RESULTATS<br />DE LA <br />RECERCA<br />ARTICLE<br />REVISTA<br />Article en procés de revisió. Font: http://bibliotecnica.upc.edu/e-portals/comunicacio_cientifica<br />EDITORIAL<br />REBUIG<br />Procés de revisió<br /> (peer review)<br />AVALUADORS<br />(referees) <br />ACCEPTACIÓ<br />=<br /> publicació<br />
 6. 6. On publicar &gt; criteris<br />
 7. 7. On publicar &gt; índex d’impacte<br />Importànciad’una revista dinsd’unaàreatemàtica<br />Índex d’impacte<br />+ impacte<br />+ difusió<br />+ difícil de publicar<br />
 8. 8. Estructura de la publicació acadèmica<br />Introducció<br />Material i mètode<br />Resultats<br />Discussió i conclusions<br />
 9. 9. Estructura de la publicació acadèmica<br />Introducció<br />Presenta elsobjectius del treball<br />Informa de l’estat de la qüestiód’aquestamatèria en el context internacional<br />
 10. 10. Estructura de la publicació acadèmica<br />Material i mètode<br />Ha d’explicarcoms’hadut a terme el treball.<br />La descripció ha de permetre la reproducció de la investigació.<br />Si s’hautilitzat un mètodejapublicat, s’indicarà en referència i noméss’indicaran les modificacionsrellevants.<br />
 11. 11. Estructura de la publicació acadèmica<br />Faciliteuelsprincipalsresultats de forma concisa.<br />Eviteu la superposició de xifres, quadres i text.<br />Resultats<br />
 12. 12. Estructura de la publicació acadèmica<br />Cal indicar la contribucíó de les troballes del treball.<br />També elsseusavantatges i possiblesaplicacions.<br />No oblidar les limitacions.<br />Cal enquadrarels propis resultats respecte altresinvestigacionsinternacionals.<br />Discussió i conclusions<br />
 13. 13. Elements d’una publicació acadèmica<br />http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503347/authorinstructions<br />
 14. 14. Elements &gt; Autoria i afiliació<br />doi:10.1016/j.comgeo.2008.04.005     <br />
 15. 15. Elements &gt; abstract<br />
 16. 16. Elements &gt; paraulesclau<br />
 17. 17. Elements &gt; Gràfics, taules i imatges<br />Col.locació centrada i entre paràgrafs<br />Numeració<br />
 18. 18. Citacions &gt; el plagi<br />
 19. 19. Citacions &gt; el plagi<br />Còpia literal d’una obra aliena<br />PLAGI ?<br />Negació de l’autoriad’unaaltra persona<br />Maiés un accident<br />
 20. 20. Citacions &gt; treball deshonest<br />Utilitzarsense citar:<br />Paraulesescrites<br />Documentsmultimèdia<br />Estadístiques, dibuixos, mapes, etc.<br />TREBALL DESHONEST?<br />Eliminar dades que no poden explicar-se<br />Publicar resultatsimaginaris<br />Eliminar dades que fan variar les conclusions<br />
 21. 21. Citacions &gt; el treball deshonest<br />
 22. 22. Citacions &gt; plagi o treball deshonest?<br />Set de cada deuestudiants de la UIB (76,6 per cent) acceptenhavercopiat i aferratfragmentsd&apos;una web o un altrerecursobtingut a Internet i, senseesmentar-ne la procedència, haver-lo fet servir ambaltres textos fets per ells per elaborar un treballacadèmic. <br />Encara més, un 42,4 per cent de l&apos;alumnatacceptahaverpracticataquestamodalitat de plagisensecapaportaciópròpia, és a dir, confegint el treballacadèmic sobre la base d’un «collage» fet de fragments de diferents recursos i fontsaccessibles a la xarxa, i tampocsense citar la procedència. <br />D&apos;altra banda, un 10,4 per cent delsalumnesadmet que, fins i tot, ha presentatcom a propi un treballcompletdescarregatd&apos;Internet.<br />http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/recerca/projectes/arxiu/2008/abril/20/200408.pdf<br />
 23. 23. Citacions &gt; què citar?<br />Citarautoritats de reconegutprestigidinsd’un camp determinat<br />No citar coneixementscomuns i universals<br />
 24. 24. Citacions &gt; què citar?<br />
 25. 25. Citacions &gt; normativa<br />Les cites han de ser fidels: No podem eliminar una part del text sense avisar. Cal indicar-ho sempre amb tres punts suspensius (...).<br />Saorín Pérez, Tomás. Modelo conceptual para la automatización de bibliotecas en el contexto digital [en línia]. Murcia: Universidad, 2006. Tesi doctoral. [Consulta: 13 maig, 2009]. Disponible a: http://www.tesisenred.net/TDR-0725106-121514<br />
 26. 26. Citacions &gt; normativa<br />Les cites han de ser fidels: Hem de mantenir qualsevol error que hi hagi. Per avisar al lector de l’error escriurem [sic].<br />Google Scholar<br />
 27. 27. Citacions &gt; normativa<br />Paràfrasi<br />Citació<br />Tèrmens, Miquel. La cooperació bibliotecària a l‘era digital: Consorcis i adquisicions de revistes a les biblioteques universitàries catalanes [en línia]. Barcelona, Universitat, 2007. Tesi doctoral. [Consulta: 13 maig 2009]. Disponible a: http://www.tdx.cat/TDX-1017107-113943<br />
 28. 28. Bibliografia<br />Què és una bibliografia?<br />Llista de documents consultats durant la preparació d’un treball acadèmic i/o citats en el cos del document.<br />Ha d’anar al final del treball.<br />Per a què serveix?<br />Per a donar credibilitat al treball que presentem.<br />Per complir amb el rigor acadèmic i científic.<br />Per complir amb la legislació sobre la propietat intel·lectual. que exigeix que s’identifiquin tots els elements externs a l’autor dins d’un treball.<br />
 29. 29. Bibliografia &gt; elementsd’identificació<br />Incloure les dadessuficients per identificar correctament el document<br />OBJECTIU: facilitar la localització del document<br />Les dadess’extrauran de:<br /><ul><li>Portada
 30. 30. Contraportada
 31. 31. Altresparts</li></li></ul><li>Bibliografia &gt; ordenament<br />1er alfabètic<br />2º cronològic<br />
 32. 32. Bibliografia &gt; ordenament<br />1er treballsindividuals<br />2º treballscol·lectius<br />
 33. 33. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Obra completa<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />
 34. 34. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Obra completa<br />Curl, James Stevens. <br />Autoria.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />
 35. 35. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Obra completa<br />Curl, James Stevens. A Dictionary of architecture.<br />Autoria.<br />Títol.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />
 36. 36. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Obra completa<br />Curl, James Stevens. A Dictionary of architecture.<br />Autoria.<br />Títol.<br />Edició.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />
 37. 37. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Obra completa<br />Curl, James Stevens. A Dictionary of architecture.Oxford: Oxford UniversityPress, 1999.<br />Autoria.<br />Títol.<br />Edició.<br />Lloc: Editorial, any.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />
 38. 38. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Obra completa<br />Curl, James Stevens. A Dictionary of architecture.Oxford: Oxford University Press, 1999.ISBN 0192100068.<br />Autoria.<br />Títol.<br />Edició.<br />Lloc: Editorial, any.<br />Monografies, diccionaris, enciclopèdies, congressos, manuals, etc.<br />ISBN.<br />
 39. 39. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Contribucions<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 40. 40. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. <br />Autoria de la contribució. <br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 41. 41. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. “The place of bibliographicinstruction in theuniversitycurriculum”.<br />Autoria de la contribució. <br />“Títol de la contribució”.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 42. 42. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. “The place of bibliographicinstruction in theuniversitycurriculum”.A: Mellon, C. (ed.).<br />Autoria de la contribució. <br />“Títol de la contribució”.<br />A: Responsabilitat de l’obra completa.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 43. 43. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. “The place of bibliographicinstruction in theuniversitycurriculum”.A: Mellon, C. (ed.).Bibliographicinstruction: thesecondgeneration.<br />Autoria de la contribució. <br />“Títol de la contribució”.<br />A: Responsabilitat de l’obra completa.<br />Títol de l’obra completa.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 44. 44. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. “The place of bibliographicinstruction in theuniversitycurriculum”.A: Mellon, C. (ed.).Bibliographicinstruction: thesecondgeneration.Littleton: LibrariesUnlimited, 1987, <br />Autoria de la contribució. <br />“Títol de la contribució”.<br />A: Responsabilitat de l’obra completa.<br />Títol de l’obra completa.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Lloc: Editorial, any,<br />
 45. 45. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Contribucions<br />Boyce, E. S.; Katz, R. M.; Mellon, C. “The place of bibliographic instruction in the university curriculum”.A: Mellon, C. (ed.).Bibliographic instruction: the second generation.Littleton: Libraries Unlimited, 1987, pág. 60-70.<br />Autoria de la contribució. <br />“Títol de la contribució”.<br />A: Responsabilitat de l’obra completa.<br />Títol de l’obra completa.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />Lloc: Editorial, any,<br />Localizació.<br />
 46. 46. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Articles de revista<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 47. 47. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Stanley, David J. <br />Articles de revista<br />Autoría de l’artícle.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 48. 48. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Stanley, David J. “The original Buttressing of AbbotSuger’sChevet at theAbbey of Saint Denis”.<br />Articles de revista<br />Autoría de l’artícle.<br />“Títol de l’artícle”<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 49. 49. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Stanley, David J. “The original Buttressing of AbbotSuger’sChevet at theAbbey of Saint Denis”.Journal of theSociety of ArchitecturalHistorians.<br />Articles de revista<br />Autoría de l’artícle.<br />“Títol de l’artícle”<br />Títol de la revista. <br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 50. 50. Bibliografia &gt; referències impreses<br />Stanley, David J. “The original Buttressing of Abbot Suger’s Chevet at the Abbey of Saint Denis”.Journal of the Society of Architectural Historians.2006, vol. 65, núm. 3, pág. 334-355.<br />Articles de revista<br />Autoría de l’artícle.<br />“Títol de l’artícle”<br />Títol de la revista. <br />Any, volum, número, pàgines.<br />Capítols de llibres, comunicacions i ponencies, etc.<br />
 51. 51. Bibliografia &gt; referències electròniques<br />
 52. 52. Bibliografia &gt; referències electròniques<br />Curl, James Stevens. A Dictionary of Architecture and LandscapeArchitecture[en línia]. 2ª ed. Oxford: Oxford UniversityPress, 2006. [Consulta: 2 octubre 2006]. Disponible a: http://www.oxfordreference.com.<br />Llibreelectrònic<br />Wikipedia: the free encyclopedia[en línia]. [Consulta: 25 març 2009]. Disponible a: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page<br />Pàgina web<br />
 53. 53. Bibliografia &gt; referències electròniques<br />Curl, James Stevens. A Dictionary of Architecture and LandscapeArchitecture[en línia]. 2ª ed. Oxford: Oxford UniversityPress, 2006. [Consulta: 2 octubre 2006]. Disponible a: http://www.oxfordreference.com.<br />Contribucióelectrònica<br />“Frank Lloyd Wright”. A: WikimediaCommons[en línia]. c. March 1, 1926. [Consulta: 25 març 2009]. Disponible a: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Lloyd_Wright_LC-USZ62-36384.jpg<br />Imatge<br />
 54. 54. Bibliografia &gt; referències electròniques<br />Gobster, Paul H.; Stewart, Susan I.; Bengston, David N. The social aspects of landscapechange: protecting open spaceunderthepressure of development. Landscape and UrbanPlanning[en línia] . 15 August 2004, vol. 69, núm. 2-3, pág. 149-151 [Consulta: 4 octubre 2006]. Disponible a: doi:10.1016/j.landurbplan.2003.09.003.<br />Article<br />“Theillegalbuilding. Hotel El Algarrobico”. Anarchitecture[en línia]. 24 març 2009. [Consulta: 25 març 2009]. Disponible a: http://www.an-architecture.com/2009/03/illegal-building-hotel-el-algarrobico.html<br />blog<br />
 55. 55. Més informació<br />Com citar la bibliografia<br />

×