Pla nacional de lectura

217 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla nacional de lectura

  1. 1. Pla nacional de lecturaEIXOSSaber llegirL’ aprenentatge de la lectura representa el desenvolu­ pament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’in­terpretar textos.L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lecturacorrespon al cicle inicial de l’educació primària i és en aquestcicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries ambels alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als ciclesposteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adap­tades a les necessitats de cada moment.Llegir per aprendreL’ús de la lectura serveix a l’aprenentatge. Els alumnes han dedesenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge i tenirla capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a lainformació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és adir, l’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatgea totes les àrees del currículum.Gust per llegirEl gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector ifomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenenta reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent­ho explicar mitjan­çant evidències orals o escrites i sabent­ho compartir.OBJECTIUS GENERALS■ Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat i així, afavorir l’èxit educatiu.■ Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lec­ tura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.■ Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.
  2. 2. OBJECTIUS ESPECÍFICS Actuacions específiques en centres educatiusAlumnes■ Incorporar l’autoavaluació com C ada curs se seleccionaran vuit centres per àrea geo ­ gràfica d’Inspecció (quatre de primària i quatre de secundària) que disposaran d’una formació específica que a estratègia d’aprenentatge que combina la modalitat seminari i assessorament. els permeti autoregular el procés de comprensió. ■ Centres de referència (un de primària i un de secundària)■ Incrementar el temps de dedicació Centres amb pràctiques reeixides, que compartiran amb a la lectura i el nombre de llibres llegits altres centres. al llarg de l’any. ■ Centres prioritzats (tres de primària i tres de secundària)■ Incorporar la reflexió sobre el què i el com s’ha après, Centres que aplicaran estratègies per millorar la compe­ explicitant les estratègies de lectura que s’utilitzen. tència lectora i incentivar la lectura.■ Elaborar un portafolis de la lectura. Actuacions de caràcter general, adreçades a tots elsProfessors centres educatius■ Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratè­ ■ Conferències. gies metodològiques d’acord amb l’evolució dels aprenen­ ■ Tallers de llengua i literatura catalanes (ensenyament se­ tatges del alumnes. cundari).■ Incorporar l’avaluació com a eina del procés d’ensenyament. ■ 6è Congrés d’Educació i Entorn: “Lectura, família i entorn”.■ Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que els ■ Itineraris literaris. alumnes hauran de demostrar que han après. ■ Jornades d’intercanvis d’experiències.Centre educatiu Programes de suport a l’Impuls de la lectura■ Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora ■ El gust per la lectura. en totes les àrees. ■ El Pla d’actualització del Programa d’immersió lingüística■ Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats ■ El Programa de biblioteques escolars Puntedu. diagnosticades a partir dels resultats de l’avaluació interna i externa, i complementar­la amb les avaluacions generals del sistema. AVALUACIÓ■ Incorporar elements per mesurar el progrés acadèmic de l’alumne en relació amb el rendiment de l’any anterior. L es direccions dels centres, la Inspecció d’Educació i el Consell Superior d’Avaluació analitzaran i avaluaran l’impacte de les actuacions endegades i els resultats educatius.Famílies  ■ Trobar una estona diària (de deu a vint minuts) per llegir L’avaluació haurà de tenir en compte els indicadors següents: amb els infants o llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma. ■ La relació entre les actuacions dutes a terme■ Conèixer la metodologia de l’aprenentatge de la lectura a i els objectius proposats. l’escola. ■ L’impacte (causalitat) entre les actuacions■ Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels i els resultats de rendiment escolar. seus fills uns bons lectors. ■ El grau de satisfacció i d’implicació de cada agent. Escultura La Lectura de Rosa Serra i Puigvert. Disseny: Estudi Carme Vives ■ La viabilitat i consolidacióACTUACIONS metodològica. ■ L’impacte a nivell de grupActuacions en el sistema educatiu i d’equip de docents.E l Departament d’Ensenyament impulsa la competència lectora com un element fonamental en:■ La pràctica diària dels docents i dels equips directius.■ La formació inicial dels docents (graus d’educació infantil i d’educació primària, màster en formació de professorat). Altres informacions als webs del Departament d’Ensenyament■ Els plans i projectes de centre i d’entorn. www.gencat.cat/ensenyament■ El sistema d’accés a la funció docent. www.xtec.cat/impulslectura■ La formació i el sistema d’accés a la direcció. www.edu365.cat/llegeix

×