SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
СМЕРНИЦЕ ЗА
УНАПРЕЂИВАЊЕ УЛОГЕ
ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ
Трибина: Савремене образовне технологије - ИКТ у
настави
Данијела Шћeпановић
Аналитичар образовне политике
О чему ћемо говорити
• Европски контекст
• Место образовне технологије у образовним
политикама ЕУ
• Радна група за дигитално и онлајн учење
Европске комисије
• Национални контекст - НПС Смернице
• Стручни тим
ЕУ интеграције и ИКТ
• Образовање у примарним правним
документима ЕУ.
• ...“одговорност држава чланица за
наставни садржај и начин на који су
образовни системи организовани, као
и њихову културну и језичку
разноликост”.
Члан 165. Уговора о функционисању Европске уније, бивши члан 149. Уговора
о оснивању Европске заједнице
Фокус на сарадњи и размени
Тематски фокус, члан 165.
• популаризација језика држава чланица,
• мобилност студената и наставника,
• сарадња између образовних установа,
• размена искустава у вези са
заједничким питањима,
• развој образовања на даљину,
• развијање европске димензије у спорту.
• Нове вештине за нове послове
• Мера 68 Дигиталне агенде
• Саопшетње: Промишљање образовних
активности, улагање у вештине ка бољим
социо-економским исходима
• Саопштење: Отварање образовања
Политике су дефинисане – циљана улагања
ЕК саопштења и мере за развој примене ИКТ
у образовању – финансирање пројеката
ЕУ и Србија
• Отворени метод координације
• Еразмус +
• Хоризонт 2020
• ЕУ програми
• ИПА пројекти
Отворени метод координације
• Радна група за дигитално и онлајн учење ЕК
• Препоруке о новим трендовима, отворени
образовни ресурси, ауторска права,
искуства земаља чланица...
• Оквир дигитално компетентне установе
• Европски оквир дигиталне компетенције
грађана
• Оквир дигиталне компетенције
наставника
Садашње стање у ЕУ
• Више од 60 % деветогодишњака у ЕУ похађа
школе које нису дигитално опремљене.
• Између 50 % и 80 % ђака и студената у
државама ЕУ никада не користе дигиталне
књиге, софтвер с вежбама, аудио записе-
подкаст, симулације или едукативне игре.
• Само 30% ученика у ЕУ дигитално
компетентно.
Survey of schools: ICT in education: benchmarking access, use, attitudes to
technology in Europe's schools, 2012, EUN
• Доступност технологији и број деце која је
користе је у порасту.
• Просечан средњошколац је почео да
користи интернет са 13 година, просечан
старији основношколац са 11 година, а
просечан ученик 4. разреда основне са 7
година.
Извор: Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност
дигиталног насиља међу ученицима у србији, Др Д. Попадић и Д.
Кузмановић, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у
Београду, 2013.
Садашње стање у Србији
• Наставници мисле да већина ученика када су
на интернету играју игрице (99% наставника се
са овим сложило),
• гледају спотове, филмове (97% наставника),
• посећују социјалне мреже (93% наставника),
• снимају музику, серије, филмове (92%),
• причају преко четова (89%).
Извор: Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност дигиталног
насиља међу ученицима у србији, Др Д. Попадић и Д. Кузмановић, Институт за
психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2013.
• Извештај: Компјутери, ученици и учење –
повезивање, ОЕЦД 2015.
• Експанзија приступа интернету за 25%
највећа у 5 земаља међу којима је Србија
• Више од 30% ученика је први пут приступило
интернету након што су напунили 13 година
– после 2009.
• Проценат ученика у Србији који 2012. године
има бар један рачунар код куће је виши него
ОЕЦД просек, са значајним напретком у
односу на 2009.
ПИСА 2012, 46 земаља
• Највише времена проводе за рачунаром
када су код куће и током викенда.
• У школи ученици у Србији мање користе ИКТ
од ОЕЦД просека.
• 46% ученика у Србији не користи рачуанре у
школи.
• Игрице са једним играчем и онлајн групне
игре су најпопурарније у Србији у поређењу
са свим другим земљама.
• У Србији, више ученика игра игрице него што
користи електронску пошту.
ИКТ образовна политика
• Примена ИКТ у образовању је једна од
најсложенијих и веома динамичних
дисциплина која се чини једноставном.
• ИКТ треба да буде уграђен кроз све
предметне садржаје.
• Ако се не уведу иновативна окружење за
учење, ученици ће почети да уче на другом
месту.
Србија – Смернице
Дефинишу циљана
улагања на
националном нивоу
Правни оквир
Институције
Принципи
Активности
Смернице НПС
• 2 експерта, 5 чланова ИКТ комисије
• 7 структурираних интервјуа - 24 испитаника
• 3 онлајн упитника - 139 наставника
• 18 експерата дало писане коментаре
• 5 месеци јавна расправа
• Усвојене на седници НПС дец. 2013.
• 109 страна
• 71 препорука
Састанци, скупови, дискусије, сарадња....
Очекивања
• Деца најмлађег узраста ће све више користити
ИКТ.
• ИКТ постаје део стратегије установе.
• Пратиће се ИКТ индикатори у образовању.
• ИКТ ће бити све више заступљен у
инстриментима којима се регулише рад у
образвању.
• Образовање наставника кључно.
• Мотивисан, образован, дигитално
копметентан наставник.
Сажетак Смерница
• Промовисати педагошку употребу ИКТ-а
• Јачати капацитете наставника за организацију
мешовите (хибридне) наставе комбиновањем
наставе у учионици са онлајн активностима, како би
се повећала мотивација ученика и ефикасност
учења.
• Створити услове да употреба ИКТ постане саставни
део наставне праксе у свим предметима.
Предвидети употребу ИКТ школским курикулумом и
посебно истаћи могућност примене технологије у
оквиру појединачних предмета у основним и
средњим школама.
• Адекватан удео асистивних технологија у
укупној ИКТ инфраструктури школа и
користити алате који омогућују
равноправно учешће особа са
инвалидитетом у образовању.
• Обезбедити да улога ИКТ, дефинисана у
циљевима и исходима образовања, прати
улогу коју ИКТ има у професионалној
пракси и свакодневном животу, као и
будућу динамику развоја и примене ИКТ у
мери у којој је то могуће.
• Разрадити одржив модел успешне
интеграције ИКТ на нивоу школске установе
који је комплементаран или замењује
постојеће иницијативе (нпр. кроз обавезан
програм за планирање примене ИКТ, кроз
процену електронске зрелости школа и др.)
• Оставити више простора да школе саме
планирају избор технологије и начин примене
у настави, између осталог и тако да ученици
могу да доносе и користе своје уређаје у
школи.
Праведност
• При планирању даљег улагања у ИКТ
приоритетно разматрати специфичне
потребе школа у руралним и географски
изолованим областима, нарочито у
издвојеним одељењима као и о ученицима
лошијег социо-економског положаја.
Стабилно и континуирано
финансирање – свеобухватано
• Подстицати школе на што активнији и
отворенији приступ према образовним
потенцијалима ИКТ (приликом
прикупљања средстава, планирања
ресурса, размене искустава, усавршавања
запослених, ангажовања ученика, итд.).
• Пример Недеља програмирања
Стручни тим за дигитално и онлајн
учење
• Национални извештај о развоју онлајн и
дигиталног учења.
• Оквир дигиталних компетенција
наставника.
• Препоруке за инфраструктурно улагање у
ИКТ у образовним установама.
• Модел за самоевалуацију и процену
електронске зрелости школе.
Европски оквир дигиталних
компетенција
• У контексту перманентног образовања.
• Једна од кључних компетенција.
• 2 године, 150 експерата, 10 скупова.
• Циљ је коришћење дигиталних алата,
самоуверено, креативно и уз критички
осврт.
• У фокусу су сигурност, безбедност и
приватност.
Дигитална компетенција
• Упоредо стицање вештина, ставова и
зњања о томе како се користе ИКТ алати,
зашто их користимо, шта су предности а
шта ризици.
Оквир
• 5 области
• 21 компетенција
• 3 нивоа постигнућа
1. Информација
Ова област се односи на опис знања, умења и
ставова који се тичу тражења, процене,
чувања и управљања информацијама и
подацима.
- Назив компетенције
- Опис компетенције
- Опис три нивоа знања, вештине, става за
сваку компетенцију
2. Комуникација
Ова област описује начин интерекције уз
помоћ технологије, дељење информација и
садржаја, грађански дигитални активизам,
норме понашања и управљање дигиталним
идентитетом.
3. Стварање садржаја
Ова област се односи на развој дигиталног
садржаја, употребу постојећих садржаја за
стварање новог, питања ауторских права и
лиценцирања, стварање новог знања у
дигиталној сфери и програмирње.
4. Безбедност
Ова област се бави заштитом уређаја,
података, дигиталног идентитета, здравља и
околине.
5. Решавање проблема
Ова област описује спремност и способност
да се реше технички проблеми и да се
приступи иновативном и креативном
коришћењу технологије као и да се буде
спреман за процену сопствених потреба за
стицањем нових знања.
ПРИМЕР
• Област: информација
• Опис компетенције: прикупљање, обрада,
разумевање и критичка процена информације
• Ниво знања: основни, средњи, напредни
• Пример знања: зна да евалуира медијски
садржај
• Пример вештина: уме да се односи према
садржају који му је наметнут
• Пример става: Критички сам настројен/a
према информацијама које проналазим и
проверавам њену поузданост и порекло.
Алати за учење у онлајн окружењу
• Постоји преко 2000 алата за учење у онлајн
окружењу.
• Алати се периодично мењају као и њихова
популарност у онлајн заједници.
• У Србији најпопуларнији: Мудл и Фејсбук
• Према годишњем истраживању за 2014.
одабрано је 100 најпопуларнијих према
гласовима 1,038 стручњака из 61 земље.
Првих 10
1. Twitter
2. Google Docs/Drive
3. YouTube
4. PowerPoint
5. Google Search
6. WordPress
7. Dropbox
8. Evernote
9. Facebook
10. LinkedIn
Прилике за стручно усавршавање
Moodle Moot – пријавите рад,
слушате друге
Питате
eTwinning, deo Erazmus+ (330 000
nastavnika, 45 000 projekata)
Нове технологије у образовању, 26.
и 27. фебруар 2016. Београд
4000 посетилаца
176 пријава
150 предавања
50 компанија
Пратите конференцијски програм.
Учествујете на активностима на
сајму.
Погледајте снимке преко сајта British
Council-a.
Хвала!
@nelaonline

More Related Content

What's hot

Razvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internetRazvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internetNašaŠkola.Net
 
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2Natalija Diković
 
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEOSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEMARIJA MOMIROVIC
 
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.Nataša Anđelković
 
Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014NašaŠkola.Net
 
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...Akademija Filipovic
 
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastaviMobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastaviMiroslava Ristic
 
PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24NašaŠkola.Net
 
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEOSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEMARIJA MOMIROVIC
 
Основни појмови и терминолошке одреднице
Основни појмови и терминолошке одредницеОсновни појмови и терминолошке одреднице
Основни појмови и терминолошке одредницеDrazen4
 

What's hot (18)

Codeorg tr
Codeorg trCodeorg tr
Codeorg tr
 
Ogledni cas sat koda
Ogledni cas sat kodaOgledni cas sat koda
Ogledni cas sat koda
 
Razvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internetRazvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internet
 
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
 
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEOSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
 
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
 
Образовање за дигитално доба - Снежана Марковић
Образовање за дигитално доба - Снежана МарковићОбразовање за дигитално доба - Снежана Марковић
Образовање за дигитално доба - Снежана Марковић
 
Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014
 
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
 
Epismen4pi
Epismen4piEpismen4pi
Epismen4pi
 
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastaviMobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
 
Kako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenje
Kako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenjeKako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenje
Kako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenje
 
PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24
 
IKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana Satarić
IKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana SatarićIKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana Satarić
IKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana Satarić
 
18 pitanja
18 pitanja18 pitanja
18 pitanja
 
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEOSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
 
Основни појмови и терминолошке одреднице
Основни појмови и терминолошке одредницеОсновни појмови и терминолошке одреднице
Основни појмови и терминолошке одреднице
 
ПДИС: Стратегија за ИКТ у ОШ
ПДИС: Стратегија за ИКТ у ОШПДИС: Стратегија за ИКТ у ОШ
ПДИС: Стратегија за ИКТ у ОШ
 

Similar to Трибина "ИКТ у настави" - мр Данијела Шћепановић

Arhimedes e-škola - naša škola
Arhimedes e-škola - naša školaArhimedes e-škola - naša škola
Arhimedes e-škola - naša školaNašaŠkola.Net
 
Sandra prezentacija
Sandra prezentacijaSandra prezentacija
Sandra prezentacijaSandra668601
 
икт у настави едука промоције
икт у настави едука промоцијеикт у настави едука промоције
икт у настави едука промоцијеUcionica istorije
 
Medjupredmetne kom
Medjupredmetne komMedjupredmetne kom
Medjupredmetne komiximlad
 
Aas lstandardizaucenika21.veka
Aas lstandardizaucenika21.vekaAas lstandardizaucenika21.veka
Aas lstandardizaucenika21.vekaJelena Volarov
 
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.FEFA Faculty
 
Kako izgleda dobar etw projekat
Kako izgleda dobar etw projekatKako izgleda dobar etw projekat
Kako izgleda dobar etw projekatOlgica Spasojević
 
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinuPriručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinuConnecting
 
Savremena tehnologija u nastavi sj
Savremena tehnologija u nastavi sjSavremena tehnologija u nastavi sj
Savremena tehnologija u nastavi sjOlgica Spasojevic
 
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...Dalibor Todorović
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školeLjiljana Rehner
 
Трибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић
Трибина "ИКТ у настави" - Славица ГомилановићТрибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић
Трибина "ИКТ у настави" - Славица ГомилановићБиблиотека Школа Чента
 

Similar to Трибина "ИКТ у настави" - мр Данијела Шћепановић (20)

Трибина "ИКТ у настави" - Невена Перић
Трибина "ИКТ у настави" - Невена ПерићТрибина "ИКТ у настави" - Невена Перић
Трибина "ИКТ у настави" - Невена Перић
 
Arhimedes e-škola - naša škola
Arhimedes e-škola - naša školaArhimedes e-škola - naša škola
Arhimedes e-škola - naša škola
 
Sandra prezentacija
Sandra prezentacijaSandra prezentacija
Sandra prezentacija
 
икт у настави едука промоције
икт у настави едука промоцијеикт у настави едука промоције
икт у настави едука промоције
 
Savremene tehnologije u nastavi
Savremene tehnologije u nastaviSavremene tehnologije u nastavi
Savremene tehnologije u nastavi
 
Savremene tehnologije u nastavi
Savremene tehnologije u nastaviSavremene tehnologije u nastavi
Savremene tehnologije u nastavi
 
Master rad-Marija Markovic
Master rad-Marija MarkovicMaster rad-Marija Markovic
Master rad-Marija Markovic
 
Rad Bjeljina
Rad BjeljinaRad Bjeljina
Rad Bjeljina
 
Tribina za školske bibliotekare
Tribina za školske bibliotekare Tribina za školske bibliotekare
Tribina za školske bibliotekare
 
Medjupredmetne kom
Medjupredmetne komMedjupredmetne kom
Medjupredmetne kom
 
Aas lstandardizaucenika21.veka
Aas lstandardizaucenika21.vekaAas lstandardizaucenika21.veka
Aas lstandardizaucenika21.veka
 
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.
Prof. dr Miloljub Albijanić, Danas, 1. 2. 2018.
 
Kako izgleda dobar etw projekat
Kako izgleda dobar etw projekatKako izgleda dobar etw projekat
Kako izgleda dobar etw projekat
 
EPA Konferencija - zakljicc 2016-02-24
EPA Konferencija - zakljicc 2016-02-24EPA Konferencija - zakljicc 2016-02-24
EPA Konferencija - zakljicc 2016-02-24
 
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinuPriručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
 
Savremena tehnologija u nastavi sj
Savremena tehnologija u nastavi sjSavremena tehnologija u nastavi sj
Savremena tehnologija u nastavi sj
 
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
 
PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24
 
Трибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић
Трибина "ИКТ у настави" - Славица ГомилановићТрибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић
Трибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић
 

More from Библиотека Школа Чента

Из историје људских глупости: рат против књига
Из историје људских глупости: рат против књигаИз историје људских глупости: рат против књига
Из историје људских глупости: рат против књигаБиблиотека Школа Чента
 
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...Библиотека Школа Чента
 
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернетуКатарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернетуБиблиотека Школа Чента
 
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиблиотека Школа Чента
 
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог СадаПонуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог СадаБиблиотека Школа Чента
 
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана ДожићаKњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана ДожићаБиблиотека Школа Чента
 
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаномПитања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаномБиблиотека Школа Чента
 

More from Библиотека Школа Чента (15)

Не тако, него овако
Не тако, него овакоНе тако, него овако
Не тако, него овако
 
Из историје људских глупости: рат против књига
Из историје људских глупости: рат против књигаИз историје људских глупости: рат против књига
Из историје људских глупости: рат против књига
 
Стрипови у библиотеци
Стрипови у библиотециСтрипови у библиотеци
Стрипови у библиотеци
 
Списак стрипова добијених на поклон
Списак стрипова добијених на поклонСписак стрипова добијених на поклон
Списак стрипова добијених на поклон
 
Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"
Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"
Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"
 
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
 
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернетуКатарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернету
 
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
 
Нове књиге - 04.12.2014.
Нове књиге - 04.12.2014.Нове књиге - 04.12.2014.
Нове књиге - 04.12.2014.
 
Нове књиге - 02.12.2014.
Нове књиге - 02.12.2014.Нове књиге - 02.12.2014.
Нове књиге - 02.12.2014.
 
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог СадаПонуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
 
Приручници из библиотеке
Приручници из библиотеке Приручници из библиотеке
Приручници из библиотеке
 
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана ДожићаKњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
 
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаномПитања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
 
Читалачка значка
Читалачка значкаЧиталачка значка
Читалачка значка
 

Трибина "ИКТ у настави" - мр Данијела Шћепановић

 • 1. СМЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ УЛОГЕ ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ Трибина: Савремене образовне технологије - ИКТ у настави Данијела Шћeпановић Аналитичар образовне политике
 • 2. О чему ћемо говорити • Европски контекст • Место образовне технологије у образовним политикама ЕУ • Радна група за дигитално и онлајн учење Европске комисије • Национални контекст - НПС Смернице • Стручни тим
 • 3. ЕУ интеграције и ИКТ • Образовање у примарним правним документима ЕУ. • ...“одговорност држава чланица за наставни садржај и начин на који су образовни системи организовани, као и њихову културну и језичку разноликост”. Члан 165. Уговора о функционисању Европске уније, бивши члан 149. Уговора о оснивању Европске заједнице Фокус на сарадњи и размени
 • 4. Тематски фокус, члан 165. • популаризација језика држава чланица, • мобилност студената и наставника, • сарадња између образовних установа, • размена искустава у вези са заједничким питањима, • развој образовања на даљину, • развијање европске димензије у спорту.
 • 5. • Нове вештине за нове послове • Мера 68 Дигиталне агенде • Саопшетње: Промишљање образовних активности, улагање у вештине ка бољим социо-економским исходима • Саопштење: Отварање образовања Политике су дефинисане – циљана улагања ЕК саопштења и мере за развој примене ИКТ у образовању – финансирање пројеката
 • 6. ЕУ и Србија • Отворени метод координације • Еразмус + • Хоризонт 2020 • ЕУ програми • ИПА пројекти
 • 7. Отворени метод координације • Радна група за дигитално и онлајн учење ЕК • Препоруке о новим трендовима, отворени образовни ресурси, ауторска права, искуства земаља чланица... • Оквир дигитално компетентне установе • Европски оквир дигиталне компетенције грађана • Оквир дигиталне компетенције наставника
 • 8. Садашње стање у ЕУ • Више од 60 % деветогодишњака у ЕУ похађа школе које нису дигитално опремљене. • Између 50 % и 80 % ђака и студената у државама ЕУ никада не користе дигиталне књиге, софтвер с вежбама, аудио записе- подкаст, симулације или едукативне игре. • Само 30% ученика у ЕУ дигитално компетентно. Survey of schools: ICT in education: benchmarking access, use, attitudes to technology in Europe's schools, 2012, EUN
 • 9. • Доступност технологији и број деце која је користе је у порасту. • Просечан средњошколац је почео да користи интернет са 13 година, просечан старији основношколац са 11 година, а просечан ученик 4. разреда основне са 7 година. Извор: Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност дигиталног насиља међу ученицима у србији, Др Д. Попадић и Д. Кузмановић, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2013. Садашње стање у Србији
 • 10. • Наставници мисле да већина ученика када су на интернету играју игрице (99% наставника се са овим сложило), • гледају спотове, филмове (97% наставника), • посећују социјалне мреже (93% наставника), • снимају музику, серије, филмове (92%), • причају преко четова (89%). Извор: Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност дигиталног насиља међу ученицима у србији, Др Д. Попадић и Д. Кузмановић, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2013.
 • 11. • Извештај: Компјутери, ученици и учење – повезивање, ОЕЦД 2015. • Експанзија приступа интернету за 25% највећа у 5 земаља међу којима је Србија • Више од 30% ученика је први пут приступило интернету након што су напунили 13 година – после 2009. • Проценат ученика у Србији који 2012. године има бар један рачунар код куће је виши него ОЕЦД просек, са значајним напретком у односу на 2009. ПИСА 2012, 46 земаља
 • 12. • Највише времена проводе за рачунаром када су код куће и током викенда. • У школи ученици у Србији мање користе ИКТ од ОЕЦД просека. • 46% ученика у Србији не користи рачуанре у школи. • Игрице са једним играчем и онлајн групне игре су најпопурарније у Србији у поређењу са свим другим земљама. • У Србији, више ученика игра игрице него што користи електронску пошту.
 • 13. ИКТ образовна политика • Примена ИКТ у образовању је једна од најсложенијих и веома динамичних дисциплина која се чини једноставном. • ИКТ треба да буде уграђен кроз све предметне садржаје. • Ако се не уведу иновативна окружење за учење, ученици ће почети да уче на другом месту.
 • 14. Србија – Смернице Дефинишу циљана улагања на националном нивоу Правни оквир Институције Принципи Активности
 • 15. Смернице НПС • 2 експерта, 5 чланова ИКТ комисије • 7 структурираних интервјуа - 24 испитаника • 3 онлајн упитника - 139 наставника • 18 експерата дало писане коментаре • 5 месеци јавна расправа • Усвојене на седници НПС дец. 2013. • 109 страна • 71 препорука
 • 17. Очекивања • Деца најмлађег узраста ће све више користити ИКТ. • ИКТ постаје део стратегије установе. • Пратиће се ИКТ индикатори у образовању. • ИКТ ће бити све више заступљен у инстриментима којима се регулише рад у образвању. • Образовање наставника кључно. • Мотивисан, образован, дигитално копметентан наставник.
 • 18. Сажетак Смерница • Промовисати педагошку употребу ИКТ-а • Јачати капацитете наставника за организацију мешовите (хибридне) наставе комбиновањем наставе у учионици са онлајн активностима, како би се повећала мотивација ученика и ефикасност учења. • Створити услове да употреба ИКТ постане саставни део наставне праксе у свим предметима. Предвидети употребу ИКТ школским курикулумом и посебно истаћи могућност примене технологије у оквиру појединачних предмета у основним и средњим школама.
 • 19. • Адекватан удео асистивних технологија у укупној ИКТ инфраструктури школа и користити алате који омогућују равноправно учешће особа са инвалидитетом у образовању. • Обезбедити да улога ИКТ, дефинисана у циљевима и исходима образовања, прати улогу коју ИКТ има у професионалној пракси и свакодневном животу, као и будућу динамику развоја и примене ИКТ у мери у којој је то могуће.
 • 20. • Разрадити одржив модел успешне интеграције ИКТ на нивоу школске установе који је комплементаран или замењује постојеће иницијативе (нпр. кроз обавезан програм за планирање примене ИКТ, кроз процену електронске зрелости школа и др.) • Оставити више простора да школе саме планирају избор технологије и начин примене у настави, између осталог и тако да ученици могу да доносе и користе своје уређаје у школи.
 • 21. Праведност • При планирању даљег улагања у ИКТ приоритетно разматрати специфичне потребе школа у руралним и географски изолованим областима, нарочито у издвојеним одељењима као и о ученицима лошијег социо-економског положаја.
 • 22. Стабилно и континуирано финансирање – свеобухватано • Подстицати школе на што активнији и отворенији приступ према образовним потенцијалима ИКТ (приликом прикупљања средстава, планирања ресурса, размене искустава, усавршавања запослених, ангажовања ученика, итд.). • Пример Недеља програмирања
 • 23. Стручни тим за дигитално и онлајн учење • Национални извештај о развоју онлајн и дигиталног учења. • Оквир дигиталних компетенција наставника. • Препоруке за инфраструктурно улагање у ИКТ у образовним установама. • Модел за самоевалуацију и процену електронске зрелости школе.
 • 24. Европски оквир дигиталних компетенција • У контексту перманентног образовања. • Једна од кључних компетенција. • 2 године, 150 експерата, 10 скупова. • Циљ је коришћење дигиталних алата, самоуверено, креативно и уз критички осврт. • У фокусу су сигурност, безбедност и приватност.
 • 25. Дигитална компетенција • Упоредо стицање вештина, ставова и зњања о томе како се користе ИКТ алати, зашто их користимо, шта су предности а шта ризици. Оквир • 5 области • 21 компетенција • 3 нивоа постигнућа
 • 26. 1. Информација Ова област се односи на опис знања, умења и ставова који се тичу тражења, процене, чувања и управљања информацијама и подацима. - Назив компетенције - Опис компетенције - Опис три нивоа знања, вештине, става за сваку компетенцију
 • 27. 2. Комуникација Ова област описује начин интерекције уз помоћ технологије, дељење информација и садржаја, грађански дигитални активизам, норме понашања и управљање дигиталним идентитетом.
 • 28. 3. Стварање садржаја Ова област се односи на развој дигиталног садржаја, употребу постојећих садржаја за стварање новог, питања ауторских права и лиценцирања, стварање новог знања у дигиталној сфери и програмирње.
 • 29. 4. Безбедност Ова област се бави заштитом уређаја, података, дигиталног идентитета, здравља и околине.
 • 30. 5. Решавање проблема Ова област описује спремност и способност да се реше технички проблеми и да се приступи иновативном и креативном коришћењу технологије као и да се буде спреман за процену сопствених потреба за стицањем нових знања.
 • 31. ПРИМЕР • Област: информација • Опис компетенције: прикупљање, обрада, разумевање и критичка процена информације • Ниво знања: основни, средњи, напредни • Пример знања: зна да евалуира медијски садржај • Пример вештина: уме да се односи према садржају који му је наметнут • Пример става: Критички сам настројен/a према информацијама које проналазим и проверавам њену поузданост и порекло.
 • 32. Алати за учење у онлајн окружењу • Постоји преко 2000 алата за учење у онлајн окружењу. • Алати се периодично мењају као и њихова популарност у онлајн заједници. • У Србији најпопуларнији: Мудл и Фејсбук • Према годишњем истраживању за 2014. одабрано је 100 најпопуларнијих према гласовима 1,038 стручњака из 61 земље.
 • 33. Првих 10 1. Twitter 2. Google Docs/Drive 3. YouTube 4. PowerPoint 5. Google Search 6. WordPress 7. Dropbox 8. Evernote 9. Facebook 10. LinkedIn
 • 34. Прилике за стручно усавршавање
 • 35. Moodle Moot – пријавите рад, слушате друге
 • 37. eTwinning, deo Erazmus+ (330 000 nastavnika, 45 000 projekata)
 • 38. Нове технологије у образовању, 26. и 27. фебруар 2016. Београд 4000 посетилаца 176 пријава 150 предавања 50 компанија
 • 41. Погледајте снимке преко сајта British Council-a.