Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trong dự án

418 views

Published on

Trong dự án

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trong dự án

  1. 1. TRONG DỰ ÁN. Yêu cầu Cần làm Đang thực hiện Hoàn thànhChúng tôi đã chọn được tênnhóm, ý tưởng và tên dự án.Chúng tôi đã lên kế hoạch sơkhai (ý tưởng hoàn chỉnh, tìmhiểu và định hình những côngviệc cần làm…) cho dự áncủa nhóm mình.Chúng tôi đã xác định rõràng thứ tự, quy trình cáccông việc cần làm.Chúng tôi đã phân chia côngviệc hợp lí cho các thành viên(tìm nội dung, tổng hợp, điềnnhững nội dung cần thiết vàobảng công việc của nhóm)Chúng tôi đã tìm đầy đủ nộidung cho dự án của chúngtôi.Chúng tôi đã thiết kế dự áncủa chúng tôi hợp lí và hấpdẫn nhất.Chúng tôi đã tham khảo vàchỉnh sửa dự án để dự ánđược hoàn chỉnh, chính xácvà hoàn hảo nhất.
  2. 2. Chúng tôi đã dồn hết cố gắngtâm sức để dự án được hoànthành một cách hoàn chỉnhnhất.Chúng tôi đã tiếp thu đượcrất nhiều kiến thức từ dự áncủa chúng tôi. Sổ nhật ký (áp dụng trong dự án) Áp dụng cho các nhóm viên:Tuần 1: - Bạn sẽ và đã kết hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm như thế nào? - Nhiệm vụ của bạn trong nhóm là gì? Bạn sẽ và đã thực hiện công việc đó như thế nào? - Có điều gì trắc trở đã làm cho bạn không hoàn thành nhiệm vụ trong tuần này ? - Bạn dùng kỹ năng tư duy gì cho cả tuần này?Tuần 2: - Nhiệm vụ ở tuần 1 có hoàn thành hay chưa hoàn thành? - Bạn nhận nhiệm vụ tiếp theo trong tuần này là gi ? Bạn đánh giá nhiệm vụ bạn nhận khó hay dễ ?Bạn sẽ định hướng cho nhiệm vụ của bạn như thế nào?
  3. 3. - Khó khăn hiện giờ về nhiệm vụ của bạn là gì? Tại sao? Ý tưởng để giải quyết khó khăn đó cùa bạn? - Sự hợp tác của bạn với thành viên trong nhóm có tốt đẹp hay khó khăn? Bạn cảm thấy các thành viên nào trong nhóm làm bạn thấy khó khăn trong khi hợp tác? Bạn sẽ cải thiện điều đó như thế nào? - Bạn đánh giá sự tiến bộ của mình so với tuần 1 và những cố gắng dễ vượt qua khó khăn tuần 1? (mặt kiến thức, kỹ năng,thái độ, nội dung công việc)( ví dụ cụ thể rõ ràng ). - Bạn dùng kỹ năng tư duy gì cho cả tuần này?Tuần 3: - Nhiệm vụ ở tuần 2 có hoàn thành hay chưa hoàn thành? - Bạn nhận nhiệm vụ tiếp theo trong tuần này là gi ? Bạn đánh giá nhiệm vụ bạn nhận khó hay dễ ?Bạn sẽ định hướng cho nhiệm vụ của bạn như thế nào? - Khó khăn hiện giờ về nhiệm vụ của bạn là gì? Tại sao? Ý tưởng để giải quyết khó khăn đó cùa bạn? - Sự hợp tác của bạn với thành viên trong nhóm có sự cải thiện theo chiều tốt chưa? - Bạn đánh giá sự tiến bộ của mình so với tuần 2 và những cố gắng dễ vượt qua khó khăn tuần 2? (mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ, nội dung công việc )( ví dụ cụ thể rõ ràng ). - Bạn dùng kỹ năng tư duy gì cho cả tuần này? *Cuối ngày thống nhất: - Bạn nghĩ gì về dự án nhóm mình?
  4. 4. - Bạn học được gì về bản thân mình khi làm dự án này? - Còn điều gì bạn muốn biết thêm nữa? Bạn sẽ tìm hiểu về điều đó như thế nào? - Bạn hãy viết khoảng ba câu hỏi cảm thấy mà không giải quyết được trong dự án? - Sự phản hồi của các thành viên khác về nhiệm vụ của bạn? Sổ ghi chép cho nhóm trưởng:Tuần 1: - Nhóm tôi cần xác định tên nhóm và định hướng dự án trong bài nhôm và hợp chất của nhôm. - Bạn dã phân chia nhiệm vụ cho các bạn trong nhóm dựa theo hình thức gì?( ví dụ như năng lực,năng khiếu,ngẫu nhiên…) - Bạn cảm thầy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tốt trong tuần đầu chưa? - Bạn thấy khó khăn gì làm bạn không thể hoàn thành công việc ở tuần 1?Tuần 2: - Bạn đã kết hợp với nhóm khác để thu nhận thông tin như thế nào? - Nhiệm vụ ở tuần 1 có hoàn thành hay chưa hoàn thành?
  5. 5. - Bạn đánh giá sự tiến bộ các thành viên trong nhóm ( tích cự,chủ động,sang tạo của các thành viên). - Bạn cảm thấy sự phân chia công việc cho từng thành viên ở tuần 1 ổn thỏa không? Nếu không bạn sẽ dự tính thay đổi thế nào? - Bạn đã xác định nhiệm vụ tiếp theo của nhóm trong tuần này là gi ? Bạn đánh giá nhiệm vụ bạn tuần này khó hay dễ ?Bạn sẽ định hướng cho nhiệm vụ nhóm của bạn như thế nào? - Bạn đánh giá về sự tiến bộ của mình so với tuần 1? - Khó khăn hiện giờ về công việc nhóm trưởng của bạn là gì?( thời gian họp nhóm,thái độ các thành viên,hay khả năng quản lí nhóm của bạn….(viết rõ ràng khó khăn ra)). Tại sao? Ý tưởng để giải quyết khó khăn đó cùa bạn? - Bạn đã dùng phương pháp gì dể quản lí nhóm? - Nôi dung nào bạn thấy đã tiến bộ so với tuần trước?Tuần 3: - Tuần này kết hợp với các nhóm khác như thế nào? - Bạn đã xác định nhiệm vụ nhóm mình trong tuần này là gì? - Những cải tiến trong phân chia công việc ở tuần 3 này so với tuần 2? - Sự hợp tác các thành viên trong nhóm có bước phát triển tốt chưa? - Bạn đánh giá sao về sự phân chia nhiệm vụ tuần này cho các bạn? - Bạn có đánh giá về thời gian làm dự án có phù hợp hay không? - Dự án nhóm bạn ,bạn đánh giá thế nào?
  6. 6. - Bạn đã nhận được sự phản hồi như thế nào từ thành viên nhóm cũng như giáo viên chủ dạy mình?*Cuối ngày thống nhất: - Bạn nghĩ gì về dự án nhóm mình? - Bạn học được gì về bản thân mình khi làm dự án này? - Còn điều gì bạn muốn biết thêm nữa? Bạn sẽ tìm hiểu về điều đó như thế nào? - Bạn hãy viết khoảng ba câu hỏi cảm thấy mà không giải quyết được trong dự án? - Sự phản hồi của nhóm với công việc quản lí của bạn? - Bạn đã kết hợp công việc nhòm mình nhóm khác bạn đánh giá thế nào?Các nhóm khác đánh giá nhóm bạn như thế nào?

×