ព្រះមហាស៊ុន ប៊ុនឆៃ

162 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ព្រះមហាស៊ុន ប៊ុនឆៃ

 1. 1. l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />វិធីគ្របគ្រងបែបព្រះពុទ្ធសាសនា<br />Buddhist Style in Management<br />Suffering Solving with The Noble Truth<br />suffer-truth-eng.pptFont: CordiaUPC<br />រៀបរៀងដោយព្រះមហាភិក្ខុ ស៊ុន ប៊ុនឆៃ<br />PowerPoint Show<br />Install MS PowerPoint before open file<br />Thailand, April 2011<br />01<br />Suffering Solving<br />
 2. 2. 4 Types of Truth (1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Assume Truth (Conventional Truth)<br />For convenient communication, such as่ 1. Language ex. Thai, English 2. Status ex. father, mother, teacher, student ,boss, employee3. Dimension value : high/low,short/long; Economic value: rich/poor, cheap/expensive ;Ethics value : good/bad,diligence/lazy;Art value:beauty/ugly4. The phenomena in common sense,the sun rise in the east, but in actually the earth rotate itself.<br />Scientific Truth (Empirical Truth) <br />The scientific knowledge from study or research in deep detail inside the conventional truth.1. Analytic, separate in details2. Synthetic,combine two or more things for new one such as water is conventional truth which compose of Hydrogen and Oxygen.<br />02<br />Suffering Solving<br />
 3. 3. 4 Types of Truth (2)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Supreme Truth (Metaphysical Truth)<br />The real which out of sensation ex. soul, devil, heaven,hell, nirvana in high level of dharma is the four supreme truth, mind, mental, image and nirvana.<br />Noble Truth<br /> The truth about life, work and surrounding nature in buddhism such as suffering, cause, cessation and paths which higher level than conventional, empirical and metaphysical truth.<br /> Noble truth is the truth for monk become the non-return by desire stopping or eliminate passion for the streamenterer, second and third stage of paths and the passionless. In general, any one can use noble truth for life and work problems solving.<br />03<br />Suffering Solving<br />
 4. 4. Principle of the Four Noble Truth<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Noble Truthis the excellent or sublime of truth compose of suffering, cause, cessation and paths.<br />Problem(Suffering)<br />Cessation<br />The cessation of suffering or extinction<br />Physical and mental suffering<br />Cause<br />Paths<br />The paths or the ways leading to the cessation of suffering<br />The cause of suffering<br />Short word of Noble Truth is S-C-C-P<br />04<br />Suffering Solving<br />
 5. 5. Problem Solving Concept with Noble Truth <br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Victim<br />Trap food <br />Problemprocess<br />2<br />1<br />Cause of suffering<br />Suffering or Problem<br />effect 1<br />cause 1<br />4<br />5<br />concept solving at cause<br />suffering driven for escape<br />know cause and found method<br />3<br />Problem Solving Process<br />Path or countermeasure<br />6<br />Cessation<br />effect 2<br />cause 2<br />8<br />Implement<br />root cause cutting<br />solving at symptom temporary happiness, root cause remained<br />05<br />7<br />Suffering Solving<br />
 6. 6. l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Assumption of Problem Solving Concept<br />All problems and happiness are result from specific causes,not from God making.<br />The problem should be eliminated at the effective causes or the root causes to ensure sustainable protection.<br />Phenomena of problems are symptom and cause.<br />Symptom treatment is temporary solution or corrective action.<br />Cause treatment is permanent solution or preventive action.<br />In worldly life and work or Mundane Dharma view point can use the Four Noble Truth to solve the problems.<br />In the Supramundane Dharma view point can use the Four Noble Truth to get cessation of suffering.<br />06<br />Suffering Solving<br />
 7. 7. Problem Solving Procedure By Noble Truth<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Ignorance<br />Desire<br />Cause<br />Suffering<br />Paths or countermeasure<br />Are all causes eliminated?<br />No<br />Yes<br />No suffering forever or cessation of suffering (Salvation)<br />07<br />Suffering Solving<br />
 8. 8. Suffering (Problems) 10 Types (1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Suffering in physical, mental, economics and social<br />1.Regular Suffering<br />Regular is the physical suffering, continuous, general, universal for everybody such as cool, hot, hungry, thirsty, to feel a necessity to evacuate the bowels and to urinate<br />2. Sickness Suffering<br />Sickness in the physical suffering. Plain is the fatigue in part of body when in the same action for a long time, drive to change the action more often.Sickness or malady come from the complete of body and became disease such as cold, diarrhea, skin diseases. <br />3. Livelihood Suffering<br />Suffer to find food and other to survive, suffer in economics, physical and mental when child must strong learning, and then find job, marry and take care of family and servants.<br />08<br />Suffering Solving<br />
 9. 9. Suffering (Problems) 10 Types (2)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />4. Condition Suffering<br />Suffering for human, animal, tree or rock is the same in nature state,nature condition is the physical : birth, decay and death<br />5. Controversy Suffering <br />Suffering from dispute (contention, quarrel or controversy) with the others ,is social suffering come from the differential of human in habit or behavior, emotion and desire but must live in the same place so have a conflict against together ,fighting and destroy<br />09<br />Suffering Solving<br />
 10. 10. Suffering (Problems) 10 Types (3)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />6. Worldly Suffering<br />Unhappiness in mental and physical, come from the attention of gaining (acquisition), honor (respectability,reputation,fame,glory) ,admire and happiness to avoid the decay is the social suffering,gaining make comfortable but suffering in take care of treasure. Honor make authority ,famous,but suffering in work hard, high responsibility difficult problems solving. Admire make noble-mindedbut suffering in behavior attention follow to admiration. Happiness in physical is good heath care such as exercise, eating,relax. Happiness in mental suffer in to struggle,to achieve, after satisfy not so long, the suffering become occur due to desire to get more.<br />7. Resultant Suffering<br />Unhappiness in physical and mental, which come from their fruition or action in the past life or preset life, is physical,mental,social suffering such as often stolen,the police couch you and penalty or took you to jail.<br />10<br />Suffering Solving<br />
 11. 11. Suffering (Problems) 10 Types (4)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />8. Miscellaneous Suffering<br />Miscellaneous or scattered about 8 suffering majority in mental from departure from lover, love things and stay with unlike persons or things and not success.<br />Grief Physical suffering Despair Association with the unpleasant<br /> Lamentation (wailing) Mental suffering separation from the pleasant (or dissociation from the pleasant) and unsatisfied desire.<br />11<br />Suffering Solving<br />
 12. 12. Suffering (Problems) 10 Types (5)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />9. Defilement Suffering<br />Mental suffering in evil passion as live in fire from greed (covetousness), hatred,delusion, jealousy when occur make trouble.<br />10. Aggregate Suffering<br />Suffering to hold onthe five aggregates viz. material qualities, sensation,perception,volition and consciousness is belong to himself, if no attachment it is the nature it is not suffering the aggregate is suffering itself because it change birth, decay, death. Uncertainly is suffering, soullessness.<br />12<br />Suffering Solving<br />
 13. 13. Cause of Suffering<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Desire<br />The root of suffering is desire.Feeling of happiness(like) : Desire of sensual pleasure and desire of existenceFeeling of suffering (don’t like) : Desire of extinction<br />Pull Driven (Sensual pleasure)<br />Pull driven inward from desire of sensual pleasure or happy in beauty, satisfy after contact to eyes,ears,nose,tongue,body and mind consciousness<br />Hold Driven (Existence)<br />Hold driven in existing treasure, pleasure forever<br />Push Driven (Extinction)<br />Push driven outward from desire of extinction, don’t like to be or to have<br />13<br />Suffering Solving<br />
 14. 14. Characteristic of Desire or Craving<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Pull DrivenDesire of sensual pleasure<br />My self<br />Hold DrivenDesire of Existence<br />Push DrivenDesire of Extinction<br />14<br />Suffering Solving<br />
 15. 15. The Cessation (Extinction) of Suffering<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Shut down the suffering or problems by cutting the root cause of suffering to eliminate suffering causes<br />The ending of suffering is the cessation or the three desires are over.<br />15<br />Suffering Solving<br />
 16. 16. The Eight Fold Paths<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />The countermeasure to eliminate the problems is the Eight Fold Paths.<br />Physical Implement or Morality (Precepts)<br />Knowledge or Wisdom<br />Known : Right View(Right Understanding)Thought : Right Thought(Right Motives)<br />Talk : Right SpeechDo : Right ActionJob : Right Livelihood<br />Mentality Implement or Meditation<br />Diligence : Right EffortAttentiveness : Right MindfulnessConcentrate or Focus : Right Meditation (Right Concentration)<br />16<br />Suffering Solving<br />
 17. 17. Noble Truth Process for Suffering Countermeasure<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Knowledge or Wisdom<br />Physical Implement<br />Mentality Implement<br />Speech<br />Effort<br />Goal<br />View<br />Thought<br />Livelihood<br />Focus<br />Action<br />Mindfulness<br />Solving in Wisdom<br />Solving in Physical<br />Solving in Mentality<br />Cessation<br />Eliminate the barriers<br />Paradigm<br />just know, really know andabsolutely know<br />Suffering Solvingfor temporary<br />No-return to suffering<br />17<br />Suffering Solving<br />
 18. 18. Countermeasure of Wisdom Problems(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Right View (Knowledge)<br />Knowledge Understanding 3<br />1. Known about suffering, cause,cessation and the paths of Noble Truth2. Understand what is good or bad ?3. Known the process of occurrence,existing and ending by the linkage of multi-factors (Original Dependent)<br />Right View Development<br />1. Accept the suggestion from expert2. Detail consideration by myself without bias<br />Right View Build up Method<br />1. Listening2. Consideration about cause and effect, investigate to the original cause3. Mentality development by peaceful, concentration development and consider the life until occur the insight level of knowledge (Insight Meditation) <br />18<br />Suffering Solving<br />
 19. 19. Countermeasure of Wisdom Problems(2)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Right Thought<br />1. Clear thought, thought of self-abnegation2. Thought loving kindness and compassion (not ill-will or malevolence)3. Non-violence, non-injury (Ahimsa)<br />Setup the Right Thought<br />1. Often consideration suffering (10) in daily life2. Give kindness to people and animal every day3. When feel angry, hatred, using consciousness to abandon it4. Keep morality (discipline) thought of self-abnegation<br />19<br />Suffering Solving<br />
 20. 20. Countermeasure of Physical Problems<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Right Speech (Talk)<br />Right Action<br />1. Avoidance lying,false speech2. Avoidance of inform against (or slandering) to incite (or to instigate,or to provoke)3. Abandon of harsh speech4. Abandon of frivolous talk<br />Speech : communication,information<br />1. Avoidance killing living being2. Avoidance stealing3. Avoidance unchaste<br />Right Livelihood<br />1. Avoid earning one’s living criminally (the underworld) but earning with honest or faithful2. Avoid 5 occupations,are weapon(arms),human,animal meat or farm,intoxicant(liquors) and poison<br />20<br />Suffering Solving<br />
 21. 21. Countermeasure of Mental Problems(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Right Effort<br />Effort to do 4 ways1. Effort to restrain (to take care of demerit)2. Effort to give up demerit3. Effort to develop (increase) merit4. Effort to maintain merit in order to prevent decay<br />Right Mindfulness<br />Setup the Four Bases of Mindfulness1. Body : group of mental activities, namely sensation, perception and volition 2. Contemplation of sensation3. Contemplation of thought4. Contemplation of phenomena<br />21<br />Suffering Solving<br />
 22. 22. Countermeasure of Mental Problems(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Right Concentration<br />Implement the mental to meditation from lower,middle and higher level until accomplish the transe<br />Meditation Component<br />Meditation Level<br />1. Initial application,thought, reflexion2. Sustained application (consideration,investigation)3. Delight,joy4. Happiness from seclusion (detachment)5. Tranquillity of mind (mental one pointedness)<br />1. Temporary Concentration2. Proximate Concentration3. Permanent Concentration<br />4 Levels of High Meditation<br />1. The first absorption reflexion-sustained-delight-happiness-tranquillity2. The secondary absorption --------------------------- delight-happiness-tranquillity 3. The third absorption --------------------------------------happiness-tranquillity 4. The Forth absorption -----------------------------------------------------tranquillity-neutrality <br />22<br />Suffering Solving<br />
 23. 23. Countermeasure with Paths for changing Suffering to Cessation<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Knowledge or Wisdom<br />Physical Implement<br />Mentality Implement<br />Speech<br />Effort<br />View<br />Thought<br />Focus<br />Mindfulness<br />Livelihood<br />Action<br />Solving in Wisdom<br />Solving in Physical<br />Solving in Mentality<br />Root Cause<br />Suffering EndingNo more problemsCessation<br />Suffering or problems<br />Closed door by the 8 Fold Paths<br />23<br />Turn door to expected direction<br />Suffering Solving<br />
 24. 24. Intuition of Wisdom (Insight Knowledge) to know the position of Noble Truth<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Problem solving by Noble Truth, for salvation need to use insight (3) which occur in mind by meditation are<br /> Truth Insight (scripture,learning or knowledge)<br />Intuition in Noble Truth in suffering,desire is the root cause, can eliminate the suffering and accept the path<br /> Duty Insight (Implement) <br />Intuition in Noble Truth implement<br />Performed Action Insight (comprehension, attainment)<br />Intuition in having performed Noble Truth action<br />24<br />Suffering Solving<br />
 25. 25. Desire is the cause of mental suffering (1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br /> Pull Driven(sensual pleasure)<br /> Hold Driven(Existence)<br />Push Driven(Extinction)<br />Art & Beauty<br />Beautiful Beautiful Forever UglySmooth Skin Smooth Skin Forever Rough Skin<br />Economics<br />Debt Clearing No Debt Further Debt Rich,Money Rich Forever PoorJob Earning Earning Until Dead Unemployment,cannot earning<br />25<br />Suffering Solving<br />
 26. 26. Desire is the cause of mental suffering (2)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br /> Pull Driven(sensual pleasure)<br /> Hold Driven(Existence)<br />Push Driven(Extinction)<br />Love & Family<br />Lover Love Things Exist Hated,EnemyHusband Straightness Exist Paramour,Adulterer,UnchasteWithout Addiction High Resistance to be addicted to habit-forming drug (dope)<br />Social<br />Good Friend Only Good Friend Imitate FriendSocial Honor &Admire Social Acceptance Social Arrogance or Contempt<br />26<br />Suffering Solving<br />
 27. 27. Desire is the cause of mental suffering (3)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br /> Pull Driven(sensual pleasure)<br /> Hold Driven(Existence)<br />Push Driven(Extinction)<br />Health<br />Good Health Never Sickness ChronicJust Drink Never Drink AlcoholicNontoxic Food All Safe Foods Poison or Pesticide in FoodLong Life Forever Life or No Dried Short Life or Dried<br />27<br />Suffering Solving<br />
 28. 28. Mental Problem Solving-Pull Driven(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Suffering<br />Cause<br />Cessation (Target)<br />Desire to have like neighborhood,prevent the others look down<br />Need to buy TV,high tech.,high price,not enough money<br />1. Cancellation, use the existing one Money collection and buy<br />2<br />Countermeasure by Money Collection<br />View : Suffering came from desire to get TV and want to get recognitionThought: Recognition or happiness is not come from consume like as others, consumption in the right ways that suit ourselves is optimize. When consider the necessary to still alive,if not necessary,it may be cancel and if otherwise should be compare to our capacities.<br />28<br />Suffering Solving<br />
 29. 29. Mental Problem Solving-Pull Driven(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Countermeasure by Money Collection<br />Talk: Good communication,good talk to earn money,motivate myself to earn,talk bout purchasing in the good quality,low price and good serviceDo: Do job,keep money,carefully spent,control the remain money,for the target of TV buyingJob : good job<br />Diligence: Good doing,avoid nonsense paying,make the alternative method, to get more moneyConsciousness : Remember the target all time, warning to spent, how much deposit, how long for collection,when we should buy, necessary to buy, if no can we cancellationFocus: Maintain the target (if no change) and focus in duty to achieves ,finally buy it<br />29<br />Suffering Solving<br />
 30. 30. Mental Problem Solving-Hold Driven(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Suffering<br />Cause<br />Cessation (Target)<br />Afraid of the treasures are over,the successor cann’t manage<br />Desire to hold the treasures forever<br />Cut heart,depend on the successors2. Construct the heritage cann’t sold<br />1<br />Countermeasure by Heart Cutting<br />View : Suffering come from the desire of existence,not belief the successor capabilityThought: All treasures came from the earth,not sustainable,follow up the rule of uncertainly, happiness from having and spending the treasure is not sustainable , the successor should be known and doing like the millionaire principle such as finding,keeping,economics and good friend<br />30<br />Suffering Solving<br />
 31. 31. Mental Problem Solving-Hold Driven(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Countermeasure by Heart Cutting<br />Talk: Good talk,teaching the successors to know and implement the millionaire principleDo: Training the successor implement to follow the millionaire principle when we still aliveJob : Follow up and take care the successor behavior to setup and corrective<br />Diligence: Continuous improvement,try to allow them to do or self management and monitoring the resultsMindfulness: Remember the objective,after they can do, we should be hand free,if they cannot do ,we should be corrective treatment,if no ways,may be change the new one Focus: Focus to deploy all job and treasure responsibility to the successors<br />31<br />Suffering Solving<br />
 32. 32. Mental Problem Solving-Push Driven(1)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Suffering<br />Cause<br />Cessation (Target)<br />Suffering from chronic disease<br />To disappear completely from disease<br /> To be quits of a disease<br />1<br />Countermeasure by Cure at the Root Cause<br />Know : Sickness is the nature from the defect of the body occur-still-decay ,some disease from the genetic,if you have strong health,some disease cannot cure.Thought: Consider what disease you are? consult to doctor,if the root from the body,so you must exercise,if you infects from some where,please avoid the place,if it come from genetic,may be worthless,so you should do some things in good ways for others,may be better <br />32<br />Suffering Solving<br />
 33. 33. Mental Problem Solving-Push Driven(2)<br />l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Countermeasure by Cure at the Root Cause<br />Talk:Good talk,ask for a doctor,nurse,what the disease come from? How to do for yourselves in the purpose of your health?Do: Exercise for good health,find pure air to breathing and eat medicine as the doctor recommencesJob : Earning in good job for good mentality and suitable to your body capability<br />Diligence: Often to follow the doctor recommence and find some concerning knowledge,avoid drinking liquor,not too much complain more than realityMindfulness: Observation the change of the health,when deteriorate better,why ?<br />Focus: Concentration and implement to recover the health<br />33<br />Suffering Solving<br />
 34. 34. l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Summary<br />Noble truth is the excellent truth,which using from mental problems solving by ending the root cause or desire with the 8 Fold Paths<br />Suffering solving with the Noble Truth,using to suffering ending to nirvana. Further more,can use to solve any life problems for all people<br />Short Word : S-C-C-P<br />34<br />Suffering Solving<br />
 35. 35. l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />Suffering Solving with The Noble Truth<br />The End<br />Thanks for Sangka ChanngamgThe Noble TruthThe Principle of Buddhism<br />See You Again<br />35<br />Suffering Solving<br />
 36. 36. l<br />t<br />l<br />Budm<br />g<br />ការគ្របគ្រងបែបព្រះពុទ្ធសាសនា<br />Buddhist Style in Management<br />ការប្រើបច្ចេកវិជ្ជាបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការអនុវត្តការងារគ្របគ្រងគ្រប់ប្រភេទ<br />Application of Dharmato All Management Functions<br />ដោយព្រះមហាភិក្ខុ ស៊ុន ប៊ុនឆៃ<br />

×