Vivah sanskar

657 views

Published on

vivah sanskar

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vivah sanskar

 1. 1. Page |1 વિિાહ સંસ્કાર 03-2011 પ્રથમ ઈ - સંસ્કરણhttp://aksharnaad.com Page 1
 2. 2. Page |2 અક્ષય નાદ ઈ–વંસ્કયણતાયીખ ૧૬ ભાર્ચ ૨૦૧૦ના યોજ અક્ષયનાદ ઩ય પ્રથભ ઈ ઩ુસ્તક ડાઉનરોડ ભાટેખુલ્લુ મ ૂકેલ,ંુ એ ઩છી વલવલધ ઈ-઩ુસ્તકો મ ૂકાતા યહ્ાં છે અને વતત ડાઉનરોડ઩ણ થતાં યહ્ાં છે . આ જ શ્રેણી આગ઱ લધાયતા વલલાશ વંસ્કાયની વલગતોઆ઩તુ ં ખ ૂફ ઉ઩મોગી એવુ ં આ સુદય ઩ુસ્તક પ્રસ્તુત કયતા અનેયા શ઴ચની ંરાગણી થામ છે . આજ સુધીભાં (8-03-2010) ફધા ઈ-઩ુસ્તકો ભ઱ીનેડાઉનરોડ વંખ્મા 25,000 સુધી ઩શોંર્ી છે , જે ઘણો વંતો઴કાયક અંક છે . આલોવયવ આલકાય ભળ્મો એ ફદર અક્ષયનાદના વલે લાંર્કવભત્રો અને શુબેચ્છકોનોઆબાય ભાનુ ં છં. આ ઩ુસ્સ્તકાઓ મ ૂકલાની શ્રી ગો઩ારબાઈ ઩ાયે ખનીભશીનાઓથી વેલરી ઈચ્છા (http://gopalparekh.wordpress.com) અને અભને ે http://aksharnaad.com
 3. 3. Page |3તેના ભાટે વત્તત પ્રોત્વાશન આ઩તા યશેલાની વ ૃવત્ત આનુ ં મુખ્મ કાયણ છે . આલીઅનેક ઩ુસ્સ્તકાઓ અક્ષયનાદ ઩ય આલતી યશેળે. પ્રેયણાદામી જીલનર્રયત્રો,ભનનીમ કૃવતઓ અને જીલનરક્ષી વારશત્મનુ ં આ એક નવુ ં વો઩ાન છે . આ઩ણાવો઱ વંસ્કાયોભાંના એક ભશત્લના એલા વલલાશ વંસ્કાય વલળેન ુ ં સુદય, ભારશવતપ્રદ ંઅને ઉ઩મોગી ઩ુસ્તક આજે અત્રે પ્રસ્તુત થઈ યહ્ું છે ત્માયે આ઩ણી ઩યં ઩યાનીઆ ભશત્લની વલયાવતરૂ઩ વં઩વતને વૌની વાથે લશેંર્ી યહ્ાનો આનંદ છે તોતેના અજ્ઞાત રેખક પ્રત્મે શારદિ ક કૃતજ્ઞતા ઩ણ છે . આળા છે આનો રાબ ભશત્તભલાંર્કો સુધી ઩શોંર્ળે. અક્ષયનાદના ડાઊનરોડ વલબાગભાં આલા અનેક ઩ુસ્તકો(http://aksharnaad.com/downloads) ડાઊનરોડ ભાટે ઉ઩રબ્ધ છે . - જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ http://aksharnaad.com
 4. 4. Page |4 વલલાશ વંસ્કાય નોંધ:- ઘયની દીકયીના રગ્ન પ્રવંગે આ ઩ુસ્સ્તકા યર્લાભાં આલી છે , તેથી રદકયાના રગ્ન-પ્રવંગ લખતે જરૂયી પેયપાય કયલા વલનંતી છે .લય અને કન્માના નાભ – _____________________________________ http://aksharnaad.com
 5. 5. Page |5શ્રી ગજાનન પ્રવન્નોસ્તુ વલલાશ વંસ્કાયલય અને કન્માના નાભરગ્ન સ્થ઱નુ ં વયનામુ ંભંગરકાભના વશફંને લેલાઇ ઩રયલાયના નાભ http://aksharnaad.com
 6. 6. Page |6II શ્રી ગણેળામ નભ: IIII ભંગરાચયણ II ુનભસ્કાય, સસ્લાગતભ.વલચ વંસ્કૃવતની જનેતા એલી બાયતીમ વંસ્કૃવતએ ભાનલજીલનને વો઱ વંસ્કાયભમગણયુ ં છે . આ વો઱ વંસ્કાય જીલનની જુદી જુદી અલસ્થાને ભંગરભમ ફનાલે છે .આ વંસ્કાયોભાં ―વલલાશ વંસ્કાય‖ને શ્રેષ્ઠ સ્થાને મ ૂકીને આ઩ણા ઋવ઴મુવનઓ અનેવંસ્કૃવતના જ્મોવતધચયોએ ―ધન્મો ગૃશસ્થાશ્રભ:‖ કશી એનાં મળોગાન ગામાં છે , આવલલાશ વંસ્કાય દ્વાયા ઩યભાત્ભાનાં ફે ઉત્તભ વર્જન ઩ુરુ઴ અને સ્ત્રી – જીલનના http://aksharnaad.com
 7. 7. Page |7ધભચ, અથચ, કાભ અને ભોક્ષરૂ઩ી ર્ાય ઩ુરુ઴ાથોની પ્રાપ્તતભાં એકફીજાનાં ઩ ૂયક,પ્રેયક અને વશામક ફની યશેલા પ્રવતજ્ઞાફદ્ધ છે .શ્રી ગોલધચનનાથની અનંતકૃ઩ાથી વૌ. કાં. ........... અને ચર્. ............ ના―રગ્નવંસ્કાય‖ ની ભનબાલન ભંગ઱ લે઱ા અલતયી છે . પ્રાયં બે શ્રી ગણેળ બગલંતઅને વલચ દે લતાઓને નતભસ્તકે લંદન કયીએ છીએ. આજે વલ.વં. 20...... ના.......... (રશિંદુ ભરશનાનુ ં નાભ) સુદ/લદ ને ..... લાય તા. ............... ના ભંગરરદલવે, ...... અને ...... ના સુ઩ૌત્રી / સુ઩ૌત્ર તથા અ.વૌ. .......ફશેન અને શ્રી ુ.......... ની સુ઩ત્રી વૌ.કાં ...... (કન્મા) અને અ.વૌ. ..... અને શ્રી ....... ના ુસુ઩ૌત્ર અને અ.વૌ. ....... અને શ્રી ........... ના સુ઩ત્ર ચર્......... (લય) ના ભંગર http://aksharnaad.com
 8. 8. Page |8઩રયણમની વલવધનાં ભંગરાર્યણ કયીએ.રશિંદુ ધભચભાં દામ્઩ત્મ (ગૃશસ્થાશ્રભ ) એ વૌથી ભશત્લનો આશ્રભ છે કાયણકે એવભગ્ર વાભાજીક ભા઱ખાનો આધાય છે . જેભાં વલવધ-વલધાન આ઩ેરાં છે એગૃશસ ૂત્ર‖ ઩ણ લૈરદક ઩યં ઩યાને આગ઱ લધાયે છે . સ્ત્રી-઩ુરુ઴ એ વભગ્ર લૈવિકયર્નાના કેન્રભાં છે . વલલાશ એ મજ્ઞ છે જેભાં સ્ત્રી અને ઩ુરુ઴ ઩ોતાનુ ં સ્લતંત્રવાર્લીને વભગ્ર વલિની યર્નાભાં બાગ રેનાય ફને છે . આ વલવધ આધ્માત્ત્ભકભશત્ત્લ અને પ્રતીકાત્ભક અથચથી બયે રી છે . રગ્ન દ્વાયા લય-કન્મા કામા, ભનઅને હ્રદમથી એક ફને છે . http://aksharnaad.com
 9. 9. Page |9II ગણેળ લંદના IIસ્લજનો, વલવધના પ્રાયં બે વલઘ્નશતાચ , શુબકતાચ , શ્રી ગણેળનુ ં બાલ઩ ૂલચક સ્ભયણ કયીએ.વલઘ્નેશ્વયામ લયદામ સુયવિમામરંફોદયામ વકરામ જગત્પ઩તામ Iનાગાનનામ શ્રુવતમજ્ઞવલભ ૂવ઴તામગૌયીસુતામ ગણનાથ ! નભો નભસ્તે II(બાલાથચ :વલઘ્નશતાચ , લયદાન દે નાયા, દે લોના વપ્રમ, ભોટા ઉદયલા઱ા, વકર જગતનુ ંકલ્માણ કયનાયા, શાથીનામુખલા઱ા, લેદ અને મજ્ઞોના ભ ૂ઴ણગૌયી઩ુત્ર અને ગણનાથનેનભસ્કાય.) http://aksharnaad.com
 10. 10. P a g e | 10II શ્રીકૃષ્ણલંદના IIશલે ગો઩ીલલ્રબ બગલાન શ્રીકૃષ્ણનુ ં સ્ભયણ કયીએ.વચ્ચચદાનંદરૂ઩ામ વલશ્વોપ઩પમાદદ શેતલે Iતા઩ત્ર્મ વલનાળામ શ્રીકૃષ્ણામ લમં નુભ: II ુ(બાલાથચ: વલિની ઉત્઩વત્ત, સ્સ્થવત આરદના શેતરૂ઩, વચ્ચ્ર્દાનંદરૂ઩શ્રીકૃ ષ્ણને અભે ત્રણપ્રકાયના તા઩ના નાળ ભાટે નભન કયીએ છીએ. )II લય સ્લાગત II http://aksharnaad.com
 11. 11. P a g e | 11શલે રગ્નભંડ઩ભાં આલેરા લયયાજાને કન્માના વ઩તા ...................઩ ૂછે છે ,વાધુ બલાનાસ્તામ્ . અચચવમષ્માભો બલંતામ્ ?(બાલાથચ:તભે વજ્જન છો ? તભાયી ઩ ૂજા કરું ?)લયયાજા કશે છે ,અશં વાધુ બલાવભ I .ભામ્ અચચમ I(બાલાથચ : હુ ં વદૈ લ વજ્જન યશીળ, ભાયી ઩ ૂજા કયો )શલે કન્માના વ઩તા લયયાજાને આવન આ઩તાં કશે છે , ૃવલષ્ટયો વલષ્ટયો વલષ્ટય:િવતગહ્યતામ્ I(બાલાથચ :આ઩ આ આવન સ્લીકાયો.)લયયાજા કશે છે , ૃિવતગહ્ ણાવભ I http://aksharnaad.com
 12. 12. P a g e | 12(બાલાથચ: હુ ં આવન સ્લીકારું છં.)હ્રીં શ્રેષ્ઠોસ્સ્ભ લૈ વભાનાનામુદ્યતાવભલ બાસ્કય: Iવતષ્ઠાવભપલાં અધ: કૃપલા મ ઇદં ભે ભબદીમતે II(બાલાથચ: જેભ પ્રકાવળત ઩દાથોભાં સ ૂમચ શ્રેષ્ઠ છે તેલી યીતે હુ ં ઩ણ ભાયા વંફધીઓભાં ંશ્રેષ્ઠ સ્થાન ભે઱લીળ. ભાયા દ્વે઴ીઓનો ઩યાબલ કયીળ.)શલે લયયાજા વલષ્ટયને આવન નીર્ે મ ૂકી ઩ ૂલચ રદળા તયપ મુખ યાખીને ફેવે છે . કન્માનાવ઩તા દૂ ધ અને ઩ાણીથી, ઩શેરાં લયયાજાનો ડાફો અને ઩છી જભણો ઩ગ ધોતાં કશે છે , ૃ઩ાદાથચ ઉદકમ્ ,઩ાદાથચ ઉદકમ્, ઩ાદાથચ ઉદકમ્ ,િવતગહ્યતાભ I(બાલાથચ: આ, ઩ગ ધોલાનુ ં ઩ાણી સ્લીકાયો.) http://aksharnaad.com
 13. 13. P a g e | 13લયયાજા કશે છે ૃિવતગશણાવભ I(બાલાથચ :હુ ં સ્લીકારું છં.)શલે ફીજો વલષ્ટય અ઩ામ છે . ૃવલષ્ટયો વલષ્ટયો વલષ્ટય: િવતગહ્યતામ્ Iશલે કન્માનાં ભાતાવ઩તા, લયયાજાના ઩ગ લ ૂછી, ત્માં કુ ભકુ ભ રગાલી, ક઩ા઱ે વતરક કયેછે . ત્માય ઩છી કન્માના વ઩તા શાથભાં અઘ્મચ઩ાત્ર રઇ કશે છે , ૃઅઘો અઘો અઘચ: િવતગહ્યતામ્ I(બાલાથચ: આ અઘ્મચનો સ્લીકાય કયો.) http://aksharnaad.com
 14. 14. P a g e | 14 ૃલયયાજા ―પ્રવતગહ્ણાવભ’. ફોરી અઘ્મચ઩ાત્રને ઩કડી, ભાથા સુધી ઊંર્ે રઇ જઇ, ઩ાણીનેતયબાણાભાં યે ડી અઘ્મચ આ઩ે છે . શલે ભધુ઩કચ આ઩લાની વલવધ ળરૂ થામ છે . ુભધ઩કચકાંવાના ઩ાત્રભાં ઘી, દશીં અને ભધનુ ં વભશ્રણ કયી કન્માના વ઩તા એ ઩ાત્રને ફીજા઩ાત્રથી ઢાંકી લયયાજાને ―ભધુ઩કચ ‖ આ઩ે. આ ભધુ઩કચ એ ઩ ૃથ્લી ઩યનુ ં અમ ૃત છે . ભધ એભધુયતાનુ,ં ઘી ઩ો઴ણનુ ં અને દશીં એકતાનુ ં પ્રતીક છે . આભ ભધુયતા, ઩ુષ્ષ્ટ અનેએકતાના બાલ દ્વાયા લયયાજાનુ ં વન્ભાન થામ છે . શલે કન્માના વ઩તા ―ભધુ઩કચ ‖ આ઩તાકશે, http://aksharnaad.com
 15. 15. P a g e | 15ભધુ઩કો, ભધુ઩કો, ભધુ઩કચ : િવતગુહ્યતામ્ I(બાલાથચ:ભધુ઩કચ નો સ્લીકાય કયો.) ૃ‘િવતગશણાવભ’ કશી લયયાજા ભધુ઩કચ ખોરી તેભાં જોઇ કશે,સ્ભીક્ષાવભ મથા વલાચ ણ્મશં ભ ૂતાવન ચ઺ુ઴ા Iતથાઢં ભધુ઩કચ ચ િતીક્ષાવભ ખલુ િબો II(બાલાથચ : શે પ્રભુ ! જેભ હુ ં ભાયી આંખોથી વલચ જીલોને જોઉં છં તેભ જ હુ ં ભધુ઩કચ ન ુ ં વાયીયીતે દળચન કરું છં) http://aksharnaad.com
 16. 16. P a g e | 16શે લયયાજા ―ભધુ઩કચ ‖ને ડાફા શાથભાં ઩કડી જભણા શાથની છે લ્રેથી ફીજી આંગ઱ીથીવભશ્રણને શરાલી, જભીન ઩ાય થોડુ ક યે ડળે. આ લખતે ઩ુયોરશતશ્રી ભંત્રો ફોરળે. આ વલવધ ં઩છી લયયાજા શાથ ધોઇ, આર્ભન કયી, પયી શાથ ધુએ છે .ન્માવશલે ન્માવ વલવધ ળરૂ થામ છે , ઩ુયોરશત ફોરાલે તે ભંત્ર ફોરતાં ળયીયના જુ દા જુ દા બાગઉ઩ય ઩ાણી અડાડલાની રિમા ―ન્માવ‖ કશેલામ. આ ન્માવ ળસ્ ત ભાટે છે .લયયાજા ફોરેશીં લાડં ગ ભ આસ્મEસ્તુ I http://aksharnaad.com
 17. 17. P a g e | 17(મુખ)શીં નવોભેં િાણોસ્તુ I(નાક)શીં અક્ષ્ણોભે ચ઺ુયસ્તુ I(આંખ)શીં કણચમોભે શ્રોત્રભસ્તુ I(કાન)શીં ફાશોભે ફરભસ્તુ I(ખબા)શીં ઉલોભે ઓજોસ્તુ I(વાથ઱)શીં અદયષ્ટાવન ભે અંગાવન તનુસ્તંલા ભે વશ વંત ુ I (આખું ળયીય) http://aksharnaad.com
 18. 18. P a g e | 18આ વલવધ ઩છી લયયાજા શાથ ધોઇ, આર્ભન કયી પયી શાથ ધુએ છે . શલે લય઩ ૂજન નીવલવધ થળે.લય઩ ૂજનકન્માનાં ભાતાવ઩તા ..............બાઇ અને ............. ફશેનને વલનંતી કે તેઓજભાઇયાજાને ક઩ા઱ે ર્ંદનવતરક કયી કુ ભકુ ભ-અક્ષતથી તેભનુ ં ઩ ૂજન કયે . આ ઩ ૂજનદ્વાયા વ્મસ્ તના બારપ્રદે ળનુ ં એટરે કે બુદ્ધદ્ધનુ ં ઩ ૂજન થામ છે . વતરક સ્લીકાયતી લખતેલયયાજા ઩ણ ભનોભન કશી યહ્ા છે કે આજીલન વદ્ બુદ્ધદ્ધલા઱ી વ્મસ્ ત ફની યશેળે.શીં શ્રીખંડ ચંદનં દદવ્મંગધાઢયં સુભનોશયમ્ I ંઅ઩ચમાવભ નભસ્તુભ્મં કભરા઩વતરુ઩ ધ ૃક્ II http://aksharnaad.com
 19. 19. P a g e | 19(બાલાથચ : હુ ં રક્ષ્ભીરૂ઩,રદવ્મ, સુગધવબય અને સુભનોશય ર્ંદન આ઩ને નભસ્કાય઩ ૂલચક ંઅ઩ચણ કરું છં. આ઩ કભરા઩વત વલષ્ણુન ુ ં રૂ઩ ધાયણ કયો.)કન્મા આગભનસ્લજનો, શલે કન્માનો ભંડ઩ પ્રલેળ થઇ યહ્ો છે . કન્માનાં ભાભા-ભાભી ........ બાઇ –તથા.....ફશેન, ......બાઇ ..........ફશેન ને વલનંતી કે તેઓ ....ને વલલાશભંડ઩ભાં રઇઆલલાનો રશાલો રે. આ લખતે લયકન્મા લચ્ર્ે અંતય઩ટ ધયલાભાં આલે છે . આઅંતય઩ટ દ્વાયા એ સ ૂર્લામ છે કે ફન્ને શુબ ઘડીએ એકફીજાનુ ં દળચન કયે કે જેથી ફન્નેનાંજીલન સુખ, ળાંવત અને પ્રેભભમ ફને. http://aksharnaad.com
 20. 20. P a g e | 20ભંગરાષ્ટકશલે ―ભંગરાષ્ટક‖ ગલાળે. અશીં ઉ઩સ્સ્થત બ્રાહ્મણદે લતાઓ તથા વહુ સ્લજનોના અંતયનીશુબેચ્છાઓ અને આળીલાચ દ વ્મ ત કયતાં આ ભંગરાષ્ટક આ઩ને વહુ ઩ ૂણચ બાલ અનેળાંવતથી વાંબ઱ીએ. દયે ક ભંગરાષ્ટકને અંતે ઩ુયોરશત ―શુબ મુહતચ વાલધાન‖, ―કંન્માદાતા ૂવાલધાન‖ એવુ ં કશી લયકન્માને કુ ભકુ ભ અક્ષતથી આળીલાચ દ આ઩ળે.લંદી બાલથી વલચ દે લગણને, શ્રદ્ધા થકી ઩ ૂજીએ.વલઘ્નોને શયીરે વદા શુબ કયે , તેને વહુ લંદીએ.દયદ્ધદ્ધવવદ્ધદ્ધ દઇ સુબક્તજનને, કામો ફધાં વાધતા,ગૌયી઩ુત્ર ગણેળ દં ઩વતતણું , કુ માચ ત વદા ભંગરમ્ . 1 http://aksharnaad.com
 21. 21. P a g e | 21ઓલાયે થી અનંતના લશી યશી, આવળ઴ધાયા અશો !દાદાજી ............ હ્રદમની બાલોવભિઓ સુખદા,.....દાદી લશારી દદકયી તણુ, કલ્માણ ચાશે વદા, ં.............. આ રૂડા યુગરનુ, વાધો વદા ભંગરમ્ . ં 2રૈ જે રૂ઩ વલભુલયે ધયણી ઩ે, ઩ામાં િીવત—અમ ૃતો.ભાતા આ .......... તણી િીત ઘણી, આનંદ તાયો ફની.વળયે શસ્ત યશે વદા જીલનભાં, .........વ઩તા તણો.ભોંઘા લાપવલ્મબાલ દં ઩તીતણુ, કુ માચ ત વદા ભંગરમ્ . ં 3ભોટા ફા઩ુજી દદરથી ....... ...વંગ બાભુ ......વ્શેતાં ળાં ઝયણાં અશોવનળ બરાં દુરાયી .....તણાં.નાના—નાનીજી ....... વશ અશીં .........બાઇ અશા !ફોરે, ‘વલભુલયો બરા યુગરનુ,ં વાધો વદા ભંગરમ્ . 4 http://aksharnaad.com
 22. 22. P a g e | 22ફૂલા-પોઇ તેની તું રાડરી ઘણી, વૌબાગ્મ તારં ુ ખરં ુ !ભાવા—ભાવી વદૈ લ તાયી કયતાં, સુ-કાભના સુખની.ભાભા—ભાભી દદરે ઘણી ઉછ઱તી,ઊવભિ બરા બાલ ની.એલાં ભંગર શેત આ યુગરનુ,ં કુ માચ ત ્ વદા ભંગરમ્ . 5ખેરો ખેર સુ-ળૈળલે જીલનભાં. વંગે વદા શ઴ચથીનાનો બાઇ ..... આજ દીદીને શેતે લ઱ાલે અશીં.બ્શેની ...... , ....... મ દદરથી, ગામે ભીઠાં ગીતથી ! ુએલાં ફંધ—બભગનીશેત દ્વમનુ, કુ માચ ત ્ વદા ભંગરમ્ . ં 6દાદા—દાદી ..............બાઇ-.......ફેન ભ઱ો સુખદાકાકા—કાકી અશા ! ......-.......ની િીવત તને રાધજો.રો ! આ .... .., ....., ....... વહુ, કેલી લધાલે તને !......--...... નું વહુ વલભુલયો, કુ માચ ત ્ વદા ભંગરમ્. 7 http://aksharnaad.com
 23. 23. P a g e | 23......કાજ રૂડા સ્લસ્સ્તક યચીને, ને તોયણો ફાયણે ! ......ભાત. .....તાત લદતા, ‘તારં ુ અશીં સ્લાગતમ્ !શૈમે શેત ધયી ઉજાર કુ ઱ને, વૌની ફનીને વદા.’આ ..... લ........ બાલ દ્વમનુ,ં વાધો વદા ભંગરમ્ . 8શલે કન્માના વ઩તા લયયાજાને ―લધ ૂ ઇક્ષસ્લ ― કશે ત્માયે અંતય઩ટ દૂ ય થામ છે . ુ઩ષ્઩ભા઱ા અ઩ચણશલે કન્મા અને લય એકફીજાને શાય ઩શેયાલળે. આ ભા઱ા એભની વંભવતનુ ં પ્રતીક છે .જીલનબયનો વાથ ઩યસ્઩યની વંભવતથી શોમ તો જીલનમાત્રા આનંદભમ ફને —એ બાલવાથે આ શાય ઩શેયાલલાભાં આલે છે . આ લખતે આળીલાચ દનો ભંત્ર ફોરાળે. http://aksharnaad.com
 24. 24. P a g e | 24તદે લ રગ્નં સુદદનં તદે લ તાયાફરં ચંદ્રફરં તદે લ Iવલદ્યાફરં દે લફરં તદે લ રક્ષ્ભી઩તે તેંવધયુગં સ્ભયાવભ II(બાલાથચ : રક્ષ્ભી઩વત વલષ્ણુ બગલાનના ર્યણયુગરનુ ં જે ક્ષણે સ્ભયણ કરું છં તે ક્ષણ જઉત્તભ છે , તે જ સુરદલવ છે , તે જ તાયાફર, ર્ંરફર, વલદ્યાફર અને દે લફર આ઩નાયછે .)કન્મા઩ ૂજનકન્માનાં ભાતાવ઩તા ........ફશેન અને ......બાઇને વલનંતી કે તેઓ કન્મા઩ ૂજન કયે . કન્મા..... ના ઩ગ દૂ ધથી અને ઩ાણીથી ધોઇ, તેના ક઩ા઱ે કુ ભકુ ભ વતરક કયી, ગ઱ાભાં ભા઱ા઩શેયાલળે. http://aksharnaad.com
 25. 25. P a g e | 25઩ ૃવથવ્મં માવન તીથાચ વન, માવન તીથાચ વન વાગયે Iવાગયે વલચ તીથાચ વન, કન્મામા: દભક્ષણે ઩દે II(બાલાથચ : ઩ ૃથ્લી અને વાગયભાં જેટરાં તીથચ છે એ વલચતીથચ કન્માના જભણા ઩ગભાંછે .)કન્મા અ઩ચણ વંકલ્઩સ્લજનો,શલે આ રગ્નવંસ્કાયની ઩ામાની વલવધ ળરૂ થામ છે . ઩ુયોરશત કન્માનાં ભાતા-વ઩તાનેકન્માદાનનો વંકલ્઩ કયાલળે .આ઩ણી વંસ્કૃવતએ કન્માદાનને ભશાદાન કહ્ું છે . ઘયની http://aksharnaad.com
 26. 26. P a g e | 26રક્ષ્ભી જેલી કન્મા અન્મ ઘયની ભશારક્ષ્ભી ફને છે . આ વંકલ્઩ લખતે કન્માના વ઩તાલતીથી નીર્ેના શ્રોક ગલાળે. ચુઇભાં કનકવં઩ન્ાં કન્માભાબયણૈયતામ્ Iદાસ્માવભ બ્રહ્મણે તુભ્મં બ્રહ્મરોકજીગી઴મા II 1 II(બાલાથચ : સુલણચ વભાન આ સુલણચના અરંકાયો થી ળણગાયામેરી કન્મા હુ ં આ઩નેવલષ્ણુ જાણીને બ્રહ્મરોક ભે઱લલાની ઇચ્છાથી આ઩ુ ં છં . 1વલશ્વંબયં વલચભ ૂતા: વાભક્ષણ્મ :વલચદેલતા Iઇભાં કન્માં િદાસ્માવભ વ઩ત ૃણાં તાયણામ ચ II 2 II http://aksharnaad.com
 27. 27. P a g e | 27(બાલાથચ : આખા વલિનુ ં બયણ઩ો઴ણ કયનાય બગલાન તથા પ્રાણીભાત્ર અનેવલચદેલોની વાક્ષીભાં હુ ં આ઩ને આ કન્માનુ ં દાન કરું છં. આ દાન હુ ં ભાયા વઘ઱ાવ઩ત ૃઓના કલ્માણ ભાટે કરું છં. II 2 IIકન્માદાનકન્માનાં ભાતાવ઩તા કન્માની જલાફદાયી લયને વોં઩ે છે ત્માયે વ઩તા લયને કશે છે :ધભે ચ અથે ચ કાભે ચ પલમા ઇમં ન અવતચદયપવ્મા I(બાલાથચ : ધભચ, અથચ કે કાભની ઩ ૂવતિ ભાટે ક્યાયે મ આ કન્માનુ ં ઉલ્રંઘન કયળો નરશ.)લયયાજા કશે છે http://aksharnaad.com
 28. 28. P a g e | 28નાવતચદયષ્માવભ I(બાલાથચ : હુ ં ઉલ્રંઘન નરશ કરું .)કન્માની ભાતા ઩ણ ઩ોતાની વંભવત આ઩તાં કશે છે .ભમાડવ઩ દત્તા I(બાલાથચ: ભેં ઩ણ તભને આ઩ી.)કન્માનો આનંદ઩ ૂલચક સ્લીકાય કયતા લયયાજા કશે છે . ૃિવતગહ્ ણાવભ I સ્લસ્સ્ત I(બાલાથચ: હુ ં તભાયી કન્માની જલાફદાયીનો સ્લીકાય કરું છં. વૌનુ ં કલ્માણ થાઓ.)સ્લજનો, http://aksharnaad.com
 29. 29. P a g e | 29આ઩ની વંસ્કૃવતએ કન્માદાનનો ભરશભા ખ ૂફ ગામો છે . કોઇ઩ણ વ્મસ્ ત કન્માદાન કયી઩ુણમાર્જન કયી ળકે છે . આ કન્માદાનભાં લાશન, ભ ૂવભ, ઘય, જરૂયી વાધન-વાભગ્રી તથાઅન્મ ર્ીજો આ઩ી ળકામ છે .શસ્તભે઱ા઩શલે શસ્તભે઱ા઩ની વલવધ ળરૂ થામ છે . ઩ુયોરશતશ્રી લય અને કન્મા ફન્નેના શાથભાં જ઱,઩ુષ્઩, અક્ષત, ર્ંદન, ઩ાન, વો઩ાયી અને દચક્ષણા મ ૂકી લયના જભણા શાથ ઉ઩ય કન્માનોજભણો શાથ મ ૂકળે. આ વલવધ રગ્નવંસ્કાયના શાદચ વભી વલવધ છે . જેનો શાથ ઩કડયો એનોવાથ જીલનબય નીબાલલાનો શોમ, હ્સસ્તભે઱ાઅ઩ હ્રદમભે઱ા઩ભાં ઩રયણભે તો જરગ્નજીલન વપ઱ થામ. શલે શસ્તભે઱ા઩નો શ્રોક ફોરાળે.. http://aksharnaad.com
 30. 30. P a g e | 30૎ મદૈ વ઴ ભનવા દૂ યં દદળોડ નુ઩લભાનો લા Iદશયણ્મ઩ણો લૈ કણચ: વ પલા ભન્ભનવા કયોતુ અવૌ II(બાલાથચ : રદવ્મ લાતાલયણભાં ઩યસ્઩ય વભત્રતાના બાલ વાથે અભે એકફીજાનાઉત્તયદાવમત્લનો સ્લીકાય કયીએ છીએ.)લય ન્માના ભ઱ે રા શાથ ઉ઩ાય ઩ુયોરશતશ્રી લસ્ત્રઢાંકળે. કન્માનાં ભાતા-વ઩તા આ શાથ ઉ઩ય જ઱ની ધાયા કયી ઩ોતાનો આનંદ વ્મ તકયળે.ગ્રંવથફંધનકન્માદાનના વંકલ્઩ ઩છી લયની ફશેન ..... ને વલનંતી કે તે લયના ખેવના એ છે ડાને કેજેભાં વો઩ાયી, રૂ઩ાનાણુ ં અને અક્ષત ફાંધરાં શોમ, તેની વાથે ન્માના ઩ાનેતયના છે ડાને ેફાંધે. આ છે ડાફંધનભાં શુબનો સ ૂર્ક સ્લસ્સ્તક શોમ છે . આ છે ડાફંધનદ્વાયા ફશેન , http://aksharnaad.com
 31. 31. P a g e | 31઩ોતાનાં બાઇ –બાબીની બાલવગાઈ જોડનાયી ફને છે . એ કશી યશી છે ,‖બાબી ! આબાલવગાઈ વદામ ભજબ ૂત યાખજો.‖શલે ગ્રંવથફંધનનો શ્રોક ગલાળે.૎ ગણાવધ઩ં નભસ્કૃપમ, ઉભાં,રક્ષ્ભી,વયસ્લતીમ્ Iદમ્઩પમો: યક્ષણાથાચ મ ઩ટગ્રંથ ં કયોમ્મશમ્ II(બાલાથચ : ૎ શ્રી ગણેળ, ઩ાલચતીભાતા, રક્ષ્ભીભાતા અને વયસ્લતી ભાતાને આ દં ઩તીનાયક્ષણ ભાટે પ્રાથચના કયીને આ ગ્રંવથફંધન કરું છં)શલે કન્માનાં ભાતા-વ઩તા ગૌદાન કયે છે . http://aksharnaad.com
 32. 32. P a g e | 32ગૌદાનવલલાશવંસ્કાયભાં ગૌભાતાના દાનનો ખુફ જ ભરશભા છે . ગૌભાતા અને કન્માને કદીલેર્ામ નશીં. એભનુ ં તો દાન જ કયામ. ગૌદાનથી ફન્ને ઩ક્ષનાં ઩ા઩ નાળ ઩ાભે છે .ગામના મ ૂલ્મનુ ં રવ્મ આ઩ીને ઩ણ આ વલવધ થામ છે . કન્માનાં ભાતા-વ઩તા લયયાજાનેગૌદાન કયે ત્માયે ઩ુયોરશતશ્રી ફોરે છે .શીં લસુનાં દુદશતા , ભાતા રુદ્રાણાં, બાસ્કય સ્લવા Iબ્રલીવભ ગાં ભા લવધષ્ઠ જનામ ચેતના વ ૃતે II(બાલાથચ : શે ગૌભાતા ! તુ ં રુર- દે લોની ભાતા, લસુદેલોની કન્મા, આરદત્મ દે લોની ફશેનઅને અમ ૃતનુ ં ઉત્઩વત્તસ્થાન છે . હુ ં જ્ઞાની જનોને કહુ ં છં કે જે શત્મા કયલા મોગ્મ નથી અનેવનષ્઩ા઩ છે એલી ગામનુ ં વદામ યક્ષણ કયો.) http://aksharnaad.com
 33. 33. P a g e | 33અસ્ગ્નસ્થા઩ન અને શોભરગ્ન લખતે જે અસ્ગ્નનુ ં ઩ ૂજન અને આલાશન કયલાભાં આલે છે તે અસ્ગ્નને ―મોજક‖ કશેછે . મોજક એટરે જોડનાય. અસ્ગ્ન પ્રત્મક્ષ દે લતા શોલાથી તેભની વાક્ષીએ ફે આત્ભાનુ ં –ફે હ્રદમનુ ં વભરન થામ છે . ળાિત અસ્ગ્ન ,તેજ અને ઉધ્લચગભનનુ ં પ્રતીક છે . ફન્નેન ુ ંજીલન આવુ ં તેજોભમ અને ઉન્નત ફની યશે એલા બાલ છે . અશીં કન્મા અને લય વજોડેશોભ કયી અસ્ગ્ન ઩ાવે ળસ્ ત, તેજ, આનંદ અને યક્ષણની પ્રાથચના કયળે. આ લખતે઩ુયોરશતશ્રી અસ્ગ્નદે લના ભંત્રો ફોરળે.ભંગર પેયા (રાજા શોભ) http://aksharnaad.com
 34. 34. P a g e | 34રગ્નભાં રાજાશલન કયતી લખતે અસ્ગ્નની પયતે ર્ાય પેયા પયલાભાં આલે તે ભંગરપેયાકશેલામ. કન્માના બાઈ .... ને વલનંતી કે દયે ક પેયા લખતે લયકન્માના શાથભાં રાજાએટરે કે ડાંગય આ઩ે. લયકન્મા પેયા ઩શેરાં ―સ્લાશા‖ કશી રાજાને અસ્ગ્નભાં શોભીભાંગલ્મની ભગણી કયે છે .આ ―ભંગર પેયા‖ ભાં ત્રણ પેયા લખતે લય આગ઱ અને કન્મા ઩ાછ઱ યશે છે , જ્માયેર્ોથા પેયે ન્મા આગ઱ અને લય ઩ાછ઱ યશે છે . ર્ોથા પેયા ઩શેરાં લયકન્મા ક્ષેત્ર઩ારએટરે કે ઩થ્થય (અશ્ભ) ને ઩ોતાના જભણા ઩ગના અગઠાથી સ્઩ળચ કયળે. આ ળીરા ંૂઅડગતા અને તટસ્થાનુ ં પ્રતીક છે .ર્ાય પેયા જીલનના ર્ાય ઩ુરુ઴ાથચ એટરે કે ધભચ, અથચ, કાભ અને ભોક્ષના પ્રતીક છે . ધભચ,અથચ અને કાભભાં ઩ુરુ઴ આગ઱ યશે તો જ સ્ત્રી ભોક્ષ દે નાય ફને છે . બાયતીમ વંસ્કૃવતએ http://aksharnaad.com
 35. 35. P a g e | 35આભ સ્ત્રીને ઉચ્ર્ સ્થાન આતયુ ં છે . આ વલવધભાં દયે ક પેયા ઩શેરાં શોભ કયતી લખતેનીર્ેનો શ્રોક ફોરાળે.સ્લાશા ૎ અમચભણં દે લ ં કન્મા અસ્ગ્નિં અમક્ષત Iવ નો અમચભા દે લ: િેતો મુચતું ભા ઩તે : II 1 II ં(બાલાથચ : શે અસ્ગ્નદે લ ! ભને વ઩તાના કુ ઱થી અરગ કયો, ઩વતના કુ રAથી નરશ. II 1 IIસ્લાશા ૎ ઇમૅં નાયી ઉ઩બ્ર ૂ તે રાજાન આલ઩ંવતકા Iઆયુષ્ભાન અસ્તુ ભે ઩વત: એધંતાં જ્ઞાતમો ભભ: II 2 II(બાલાથચ : હુ ં રાજા શોભ કયતાં પ્રાથચના કરું છં કે ભાયાં ઩વત દીઘાચ ય ુ થામ અને અભાયા઩રયલાયની વ ૃદ્ધદ્ધ થામ. II 2 II http://aksharnaad.com
 36. 36. P a g e | 36સ્લાશા ૎ઇભાં રાજાન આલ઩ાવભ અગ્નૌ વમ ૃદ્ધદ્ધિં કયણં તલ Iભભ તુભ્મં ચ વંલનનં તત્ અસ્ગ્ન: અનુભન્મતાં ઇમમ્ II 3 II(બાલાથચ: જે યીતે રાજાથી અસ્ગ્ન પ્રદીતત થામ છે તેભ ભાયો અને ભાયા ઩વતનો અનુયાગવ ૃદ્ધદ્ધ ઩ાભે, સ્સ્થય ફને. 3)સ્લાશા ૎આયોશં ઇભં અશ્ભાનં અશ્ભા ઇલ સ્સ્થયા બલ Iઅભબવતષ્ઠ ઩ ૃતન્મત અ઩ફાધસ્લ િતનામત્ II 4 II http://aksharnaad.com
 37. 37. P a g e | 37(બાલાથચ : શે ઩ત્ની ! આ ઩થ્થય ઉ઩ય ર્ડ. ઩થ્થયની જેભ સ્સ્થય યશેજે, ર્ચરત વ ૃવત્તની ૃન ફન. આ઩ણો ગશસ્થાશ્રભ સ્સ્થય ફને. દુ ષ્ટોને દૂ ય કયનાયી થા. II 4 IIકં વાયબક્ષણ઩ોતાની દીકયીને મોગ્મ ઩ાત્ર ભળ્માનો વૌથી વલળે઴ આનંદ ભાતાને શોમ છે . દીકયીનાશસ્તભે઱ા઩ ઩છી શુબ કામચના આનંદરૂ઩ે કંવાય જભાડલાભાં આલે છે . ભાથે ભોડ મ ૂકીનેકન્માની ભાતા કંવાય ઩ીયવે ઩છી પ્રથભ લયયાજા, કન્માને ર્ાય કોચ઱મા કંવાય જભાડેઅને ઩છી કન્મા લયયાજાને ર્ાય કોચ઱મા જભાડે. કંવાયજભણ ઩ાછ઱ એકતાની બાલનાયશેરી છે . આ કંવાય જભાડતી લખતે લયયાજા કશે છે . http://aksharnaad.com
 38. 38. P a g e | 38૎ િાણ : તે િાણામ્ વંદધાવભ I૎ અસ્સ્થભબ: અસ્સ્થવન વંદધાવભ I૎ ભાંવૈ: ભાંવ ં વંદધાવભ I૎ પલચા પલચં વંદધાવભ I(બાલાથચ : ભાયા પ્રાણ વાથે તાયા પ્રાણ,અસ્સ્થ વાથે અસ્સ્થ, ભાંવ વાથે ભાંવ અને ત્લર્ાવાથે ત્લર્ા જોડુ ં છં.)વપ્ત઩દીસ્લજનો, શલે વતત઩દીનો વલવધ ળરૂ થામ છે . વલલશવંસ્કાયની આ વૌથી ભશત્ત્લની વલવધછે . આ વલવધભાં લયયાજા કન્માને વાત ઩ગરાં ર્રાલી કે ર્ોખાની વાત ધગરી કે વાત http://aksharnaad.com
 39. 39. P a g e | 39વો઩ાયી ઩ાય કન્માના જભણા ઩ગનો અંગ ૂઠો અડાડી તેને ફીજા છે ડા સુધી રઇ જાત છે .અજાણી વ્મસ્ ત વાથે ઩ણ વાત ડગરાં વાથે ર્ારલાથી ભૈત્રીનો વંફધ ફંધામ છે . ંવતત઩દીભાં આ પ્રકાયની અત્ભાની ભૈત્રીનો બાલ યશેરો છે . આ પ્રવતજ્ઞાઓ કન્માએકયલાની શોમ છે . કન્મા દયે ક પ્રવતજ્ઞાનુ ં ઩ારન મોગ્મ યીતે કયી ળકે તે ભાટે કન્માનેળસ્ ત અ઩ચલા ભાટે લય, ઩ારનકતાચ વલષ્ણુ બગલાનને પ્રાથચના કયળે. આ઩ને વહુ આપ્રવતજ્ઞાઓને ળાંવતથી વાંબ઱ીએ.લયલર્ન--૎ એકવભ઴ે વલષ્ણુસ્પલા નમતુ II http://aksharnaad.com
 40. 40. P a g e | 40(બાલાથચ : આ પ્રથભ ઩ાદ આિભણ કયલા ભાટે વલષ્ણુ બગલાન તને અન્ન આ઩ો.)કન્માલર્ન—સુખદુ:ખાવન વલાચ ભણ પલમા વશ વલબજ્મતે Iમત્ર પલં તદશં તત્ર ઩થચભે વા બ્રલીદદદમ્ II(બાલાથચ: શે ઩વતદે લ ! તભાયા સુખદુ :ખભાં હુ ં બાગીદાય ફનીળ. તભે જ્માં અને જેલીયીતે યશેળો ત્માં હુ ં ઩ણ યશીળ.)લયલચન--૎ દ્વે ઉજ ે વલષ્ણુસ્પલા નમતુ II http://aksharnaad.com
 41. 41. P a g e | 41(બાલાથચ :ફીજા ઩દને ઓ઱ંગલા ભાટે બગલાન વલષ્ણુ તને ળસ્ ત આ઩ો.કુ ટંુ ફ ં યક્ષવમષ્માવભ આફારવ ૃદ્ધદ્ધકાદદકમ્ I ુઅસ્સ્ત નાસ્સ્ત ચ વંતષ્ટા દ્ધદ્વતીમે વા બ્રલીદદદમ્ II(બાલાથચ :શે નાથ ! ફા઱કો, વ ૃદ્ધો લગેયે ઘયભાં ફધાંને હુ ં વાર્લીળ અને ઘયભાં જે ઩ણલસ્તુ શોમ તેનાથી વંતો઴ ઩ાભીળ. )લયલચન--૎ત્રીભણ યામસ્઩ો઴ામ વલષ્ણુસ્પલા નમતુ II http://aksharnaad.com
 42. 42. P a g e | 42(બાલાથચ: ત્રીજા ઩દને ઓ઱ંગલા ભાટે બગલાન વલષ્ણુ તને વં઩વત્ત લધાયનાયી ફનાલો.)કન્માલચન--બતુબસ્ક્તયતા વનપમં, વદૈ લ વિમબાવ઴ણી I ચબવલષ્માવભ ઩દે ચૈલ ત ૃતીમે અશં બ્રલીદદદમ્ II(બાલાથચ : શે સ્લાભી ! તભને જ દે લ ભાનીને તભાયી બસ્ તભાં હુ ં વદામ વપ્રમલાણીફોરનાયી ફનીળ.)લયલચન— http://aksharnaad.com
 43. 43. P a g e | 43૎ ચપલાદયભામો બલામ વલષ્ણુસ્તલા નમતુ II(બાલાથચ :ર્ોથા ઩દના આિભણ ભાટે અને આ઩ણા ઘયને ઉલ્રાવભમ ફનાલલા ભાટેવલષ્ણુ બગલાન તને સુખની પ્રાપ્તત કયાલે.)કન્માલચન--આતે આતાચ બવલષ્માવભ સુખદુ:ખાવલબાભગની Iતલાજ્ઞાં ઩ારવમષ્માવભ ચતુથેડશં બ્રલીવભ પલામ્ IIબાલાથચ : શે નાથ ! તભાયા દુ :ખભાં હુ ં મ દુ :ખી થઇળ અને સુખદુ :ખભાં બાગીદાય થઇળ.તભાયી આજ્ઞાનુ ં ઩ારન કયીળ.)લયલચન— http://aksharnaad.com
 44. 44. P a g e | 44૎ ઩દ્ય ઩શુભ્મો વલષ્ણુસ્તલા નમતુ II(બાલાથચ: આ ઩ાંર્ભા ઩ગરા ભાટે બગલાન વલષ્ણુ તને ઩શુવ ૃદ્ધદ્ધનુ ં સુખ આ઩ો.)કન્માલચન—ઋતકારે શુભચ સ્નાતા ક્રીદડષ્માવભ પલમા વશ Iનશં ઩યતયં મામાં ઩દ્યભેડશં બ્રલીવભ પલામ્ II(બાલાથચ: યજોદળચન થમા ઩છી સ્નાનથી ઩વલત્ર થઇને હુ ં આ઩ની વાથે સુખવલરાવબોગલીળ, અન્મ કોઇ ઩ુરુ઴નો વલર્ાય નશીં કરું.)લયલચન— http://aksharnaad.com
 45. 45. P a g e | 45૎ ઴ડ ઋતુભ્મો વલષ્ણુ: પલા નમતુ II(બાલાથચ: આ છઠ્ઠા ઩દના આિભણ ભાટે બગલાન વલષ્ણુ તને ફધીમે છ ઋતુઓભાં પ્રવન્નયાખે. )કન્માલચન—ઇશામ વાભક્ષકો વલષ્ણુનચ ચ પલાં લંભચતાસ્મ્મશમ્ Iઉબમો :િીવતયપમંતા ઴સ્ઠેડશં ચ બ્રલીવભ પલામ્ II(બાલાથચ: શે દે લ ! હુ ં વલષ્ણુ બગલાનની વાક્ષીભાં કહુ ં છં કે હુ ં તભને કદી છે તયીળ નરશ.આ઩ણી એકફીજા પ્રત્મે પ્રીવત લધે તેભ લતીળ.) http://aksharnaad.com
 46. 46. P a g e | 46લયલચન—૎ વખે વપ્ત઩દા બલ, વા ભાં અનુવ્રતા બલ, વલષ્ણુ પલા નમતુ II(બાલાથચ: આ વાતભા ઩ગરાને ઓ઱ંગલા ભાટે તુ ં ભાયી વખી, વભથચક, વંયક્ષક અનેવંલધચક ફન.)કન્માલચન—શોભમજ્ઞાદદ કામેષ ુ બલાવભ પલ વશાવમની Iધભાચ થચકાભકામેષ ુ વપ્તભેડશં બ્રલીભે પલામ્ II http://aksharnaad.com
 47. 47. P a g e | 47(બાલાથચ : શોભ, મજ્ઞ આરદ કામોભાં હુ ં તભાયી વશામ કયનાયી ફનીળ. ધભચ, અથચ અનેકાભ આરદ કામોની વવદ્ધદ્ધભાં તભાયી વશાવમકા ફનીળ.)અખંડ વૌબાગ્મલચનશલે ફન્ને ઩ક્ષ તયપથી અખંડ વૌબાગ્મલતી ફે -ફે સ્ત્રીઓ આલી લયકન્માને કુ ભકુ ભ,અક્ષતથી લધાલી કન્માના કાનભાં ―બ્રહ્મા—વવલત્રીનુ ં વૌબાગ્મ‖, ―ઇન્ર—ઇન્રાણીનુ ંવૌબાગ્મ‖, ―વળલ—઩ાલચતીનુ ં વૌબાગ્મ‖, ―કૃ ષ્ણ—રુસ્ક્ષ્ભણીનુ ં વૌબાગ્મ‖, લગેયે લર્ન બાલઅને આળીલાચ દ઩ ૂલચક કશે છે .બ્રહ્મા—વાવલત્રી, ઇન્ર—ઇન્રાણી લગેયે અખંદ વૌબાગ્મ અને પ્રવન્ન દામ્઩ત્મનાં પ્રતીક છે .એભના વૌબાગ્મ જેલા વૌબાગ્મની માર્નાભાં બાયતીમ વંસ્કૃવતનુ ં પ્રવતચફિંફ છે . http://aksharnaad.com
 48. 48. P a g e | 48વવિંદૂય઩ ૂવતિશલે લયયાજા કન્માની વેંથીભાં વવિંદૂય ઩ ૂયી તેને અખંડ વૌબાગ્મ આ઩ળે. આ લખતે કન્મા઩ોતાના ઩વતના ડાફા શાથ તયપ આવન ગ્રશણ કયળે. શલે તે ―લાભાંગી‖ કશેલામ છે . આવવિંદૂય અખંડ વૌબાગ્મનુ ં પ્રતીક છે . આ વભમે લય ખ ૂફ આનંદ઩ ૂલચક કન્માને વૌબાગ્મનાપ્રતીક વમુ ં ભંગરસ ૂત્ર ઩ણ ઩શેયાલળે. આ વભમે, જીલનવાથી ફનેરાં લય-કન્મા ભાટેભંગર કાભનાઓ વ્મ ત કયતો શ્રોક ફોરાળે.શીંવવિંદૂયે વલચવૌબાગ્મં વવિંદૂયે સુખવં઩દા:દદાવભ તલ વીભંતે વવિંદૂયે સુખલધચનમ્ . http://aksharnaad.com
 49. 49. P a g e | 49(બાલાથચ : વવિંદૂયભાં વલચ વૌબાગ્મ યશેરાં છે . વવિંદૂયભાં જ સુખવં઩વત્ત છે . હુ ં તને સુખનીવ ૃદ્ધદ્ધ કયનારું વવિંદૂય આ઩ુ ં છં.) ુધ્રલદળચનશલે લયયાજા કન્માને ધ્રુલનો તાયો ફતાલે છે . આ ધ્રુલદળચન અર્઱તા અને તેજસ્લીતાનુ ંપ્રતીક છે , લયયાજા આ તાયો ફતાલતાં કન્માને જાણે કશી યહ્ા છે કે ધ્રુલની જેભ સ્સ્થયતાશોમ તો જ પ્રેભ અખંડ યશે. આ લખતે નીર્ેનો શ્રોક ગલાળે.૎ ધ્રુલ ં અવવ ધ્રુલ ં પલા ઩શ્માવભ ધ્રુલ ં એવધ ઩ોષ્મે ભવમ I ૃભહ્યં પલા અદાત્ બશસ્઩વત: ભમા ઩પમા િજાલતી વંજીલ ળયદ: ળતમ્ II http://aksharnaad.com
 50. 50. P a g e | 50(બાલાથચ : તુ ં ધ્રુલના તાયાની જેભ સ્સ્થય ફન. હુ ં તને સ્સ્થય ભનલા઱ી જોઉં છં. તુ ં ભાયાભાંસ્સ્થય થઇને ઩ો઴ણ ઩ાભ. બગલાને આ઩નને સ્સ્થય ફનાવ્માં છે . બ ૃશસ્઩વતએ તને ભનેઆ઩ી છે .ભાયાથી પ્રજાલા઱ી ફની તુ ં ળતાયુ ફન. આ઩ણો પ્રેભ અખંડ યશો.)સ્નેશી સ્લજન,અશીં રગ્નવલવધ વં઩ન્ન થામ છે . આ઩ના ઉલ્રાવવબય વશબાગે આ વલવધને લધુભંગરભમ ફનાલી છે . આ અલવયે ફન્ને ....... --......઩રયલાય લતીથી આ઩ વૌનોઆબાય ભાનીએ છીએ. આ઩ણે પ્રભુને પ્રાથીએ કે એની કૃ ઩ા ......(લય) .....(કન્મા) નેજીલનનુ ં પ્રત્મેક સુખ અ઩ે અને ફન્ને એકફીજાના આત્ભાનાં વાર્ાં વાથી ફની યશે. http://aksharnaad.com
 51. 51. P a g e | 51આ વલવધ અભે ળક્ય ર્ોકવાઇ તથા બાલ઩ ૂલચક કયી છે , છતાંમ કોઇ ક્ષવત યશી ગઇ શોમતો પ્રભુ ઩ાવે નતભસ્તક ક્ષભા માર્ીએ છીએ.આલાશનં ન જાનાવભ, ન જાનાવભ વલવર્જનમ્ I઩ ૂજાવલવધિં ન જાનાવભ, િવીદ ઩ાભેશ્વય II(બાલાથચ :શે ઩યભેિય ! હુ ં આલાશનની વલવધ જાણતો નથી કે નથી જાનતો વલવર્જન. હુ ં઩ ૂજાવલવધ ઩ણ જાણતો નથી, તો (઩ણ) ભાયા ઩ય પ્રવન્ન થાઓ.)ભંત્રશીનં દક્રમાશીનં બસ્ક્તશીનં સુયેશ્વયા: IIમપ઩ુત્જતં ભમા દે લા: ! ઩દય઩ ૂણં તદસ્તુ ભે II http://aksharnaad.com
 52. 52. P a g e | 52(બાલાથચ: શે સુયેિયા ! ભેં ભંત્રશીન, રિમાશીન કે બસ્ તશીન જે કંઇ ઩ણ ઩ ૂજન કયુું શોમતેને ઩રય઩ ૂણચ ભાનજો.)રગ્નભંડ઩ભાં ફેઠેરા તથા આ વલવધભાં ઉ઩સ્સ્થત વૌ સ્લજનને વાથે ભ઱ી બસ્ ત઩ ૂલચકકૃષ્ણલંદન કયી, ળાંવતભંત્રનુ ં ઩ઠન કયલા વલનંતી.મદુલંળકુ ભાયો ભે સ્લાવભની વ ૃ઴બાનુજા Iકૃતાથોડશં કૃતાથોડશં કૃતાથોડશં ન વંળમ: II http://aksharnaad.com
 53. 53. P a g e | 53(બાલાથચ : મદુ લંળકુ ભાય શ્રીકૃ ષ્ણ અને વ ૃ઴બાનુની દીકયી યાધાજી ભાયાં સ્લાભી છે . હુ ંધન્મ થમો છં. એભાં કોઇ વંળમ નથી.)રોકાભબયાભં યણયં ગધીયં યાજીલનેત્ર ં યઘુલળનાથમ્ I ંકારુણ્મરુ઩ ં કરૂણાધયં તં શ્રીયાભચંદ્દ્રં ળયણં િ઩દ્યે II(બાલાથચ : વં઩ ૂણચ જગતભાં સુદય,યણિીડાભાં ધીય, કભરનમન, યઘુલળનામક, કરુણામ ૂવતિ ં ંઅને કરુણાના બંડાય એલા શ્રીયાભર્ંરજીને ળયણે હુ ં જાઉં છં .)વલેડવ઩ સુભખન:વંત,ુ વલે વંત ુ વનયાભમા: Iવલે બદ્રાભણ ઩શ્મંત,ુ ભા કવિદ્ દુ:ખબાક્ બલેત ્ II http://aksharnaad.com
 54. 54. P a g e | 54(બાલાથચ: વૌ સુખી થાઓ, વૌ વનયોગી યશો, વૌ કલ્માણકાયી ફાફતો જુ ઓ, કોઇ઩ણ કોઇદુ :ખને ઩ાભો નશીં.)િવીiદં ત ુ ઩ંચ ભ ૂતાવન, આપભોન્વત: બલતુ તે Iવાધમન્ શ્રેમ: વલાચ ણાં, સુભખન: વંત ુ વનપમમ્ IIસ ૃષ્ષ્ટનાં ઩ંર્ તત્ત્લ તભાયા ઩ય પ્રવન્ન થાઓ , તભાયા આત્ભાની ઉન્નવત થાઓ.વૌનું સુખ વાધતાં તભે વદામ સુખી યશો. http://aksharnaad.com
 55. 55. P a g e | 55Many Such Ebooks in Gujarati are available free to download at http://aksharnaad.com/downloads http://aksharnaad.com

×