Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sanhuu

418 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sanhuu

  1. 1. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 90 100 105 110 115 120 130 140 150 165 170 175 180 185 190 200 210 220 240 245 250 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 361 362 370 380 381 382 Тайлант огноо: 2013 оны 9 сар А. Мөнгөн хөрөнгийн оны эхнийн үлдэгдэл I.НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+V) II.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV) III.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН Бараа ажил үйлчилгээний зардал Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил Үндсэн цалин Гэрээт ажлын цалин Нийгмийн хамгааллын шимтгэл Тэтгэврийн даатгал Тэтгэмжийн даатгал ҮОМШ өвчний даатгал Ажилгүйдлийн даатгал Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж Бараа, үйлчилгээний урсгал зардал Гэрэл цахилгааны зардал Түлш, халаалтын зардал Цэвэр, бохир усны зардал Хоол Тусгай зориулалтын сангаас санхүүжих Эм Бичиг хэргийн материал Тээвэр, шатахууны зардал Шуудан холбооны зардал Дотоод томилолтын зардал Гадаад томилолтын зардал Ном, хэвлэлийн зардал Хичээл сургалт, үйлд.дадлагын зардал Сургалт семинарын зардал Эрдэм шинжилгээний ажлын зардал Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал Багаж Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худ.авах зардал Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд Газрын хянан баталгаажуулалт Тээврийн хэр/татвар (өссөн дүнгээр ,төгрөгөөр) 0 0 2819467800 2262250103 2819467800 2262250103 2819467800 2262250103 2819467800 2262250103 1682528200 1343146861 1536399100 1273497335 146129100 69649525.3 185078000 146966314 185078000 146966314 0 0 0 0 0 0 0 0 951861600 772136928 30512700 10518951 81864500 19802512.1 17659800 5972726.98 81918000 74429031.7 0 0 548132400 529827945 9977300 9633300 31355100 23832600 4275000 3248862.5 665700 115982 0 0 500000 433500 0 0 2910000 2787832 0 0 0 0 29562600 19785480 0 0 41322300 17061050 7123500 2000000 1900000 1430000 600000 89676
  2. 2. 390 Харуул, хамгаалалтын зардал 400 Банкны үйлчилгээний хураамж 401 Аудитын зэрэглэл тогтоох хөлс 402 Тээв/хэрэгслийн даатгал 403 Тээв/хэр/оношлогоо 410 Төр.өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлч.төлбөр 420 Маягт хэвлүүлэх зардал 430 Урсгал засварын зардал 440 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал 450 Гадаад зочны зардал 459 Шагнал урамшуулал 460 Бусад зардал 461 Хог хаягдал устгах цэвэрлэх 470 Байрны түрээсийн зардал 480 Холбооны суваг ашигласны зардал 490 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 510 Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар 520 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 525 Төвлөрүүлэн шилжүүлэх 526 Урьд оны өр 527 Урьд оны хэмнэгдсэн төсөв 530 Бусад 540 VI.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 545 1.Дотоод хөрөнгө оруулалт 550 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО 555 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих тоног төхөөрөмж 556 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих их засвар 560 Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 565 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 570 Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО 575 Орон нутгийн зам.сангийн хөрөнгөөр санх-х 580 Өмнөх оны хөрөнгө оруулалт 585 2.Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх 590 Хүнс, барааны нөөц 595 Үрийн нөөц 600 Өвс, тэжээлийн нөөц 605 Шатахууны нөөц V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР 610 ЗЭЭЛ 615 VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 619 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого 0 1100000 1000000 700000 600000 5160600 0 7000000 0 0 1209000 0 40913100 0 0 0 0 3900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 945380 0 0 5160303 0 6337400 0 0 603000 0 34395862 0 0 765534 0 1500000 0 0 0 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2819230300 2763260600 0 46000
  3. 3. 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 710 Автозамын сангаас санхүүжих Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих Төрийн сургалтын сангаас санхүүжих Төсөв ба дамж.зээлд-лсэн зээл-с эрг.төл-х Тусгай зориулалтын сангаасс санхүүжих Төсвөөс санхүүжих Б.Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл В.ТГүйц-ийн тохируулгын өөрчлөлт(А+VI-I-Б) Байгууллагын тоо Ажиллагсад бүгд Удирдах ажилтан Гүйцэтгэх ажилтан Үйлчлэх ажилтан Гэрээт ажилтан 0 0 0 0 0 0 1333210200 1310546300 61395300 53854866 0 0 0 0 0 0 0 765534 1424624800 1398047900 0 501010497 0 0 0 0 0 280 0 3 0 240 0 25 0 12

×