Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagogus portfolio

83,032 views

Published on

Published in: Education

Pedagogus portfolio

 1. 1. A pedagógus portfólió készítése Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő bftimi@enternet.hu www.zalai-iskola.hu „…mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” Paulo Coelho (Idézi Fekete Gabriella: Az e-portfólió használati köre c. munkájában ) 2013. szeptember 17.
 2. 2. A pedagógus ellenőrzésének területei, módszerei, eljárásrendje Alapja: 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről)  1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése A tanulók, a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának felmérése, egyéni fejlesztés és differenciálás.  2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A közösség belső struktúrájának feltárása, a megfelelő nevelési, tanulási környezet kialakítása, közösségfejlesztés és konfliktuskezelés.  3. Módszertani felkészültség A pedagógus módszertani ismeretanyaga, az alkalmazott módszerek Forrás: Oktatási Hivatal (Barcsák Marianna)
 3. 3. A pedagógus ellenőrzésének területei:  4. A pedagógiai folyamat tervezése A tervezés tudatossága, nyomon követhetősége és megvalósítása.  5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása A tanulók motiválása és a különböző tanulásszervezési eljárások tudatos alkalmazása és beválása.  6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése A különféle ellenőrzési formák alkalmazása, a tanulók önértékelésének fejlesztése.  7. A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás Kommunikáció és együttműködés a tanulókkal és a kollégákkal, valamint a pedagógus önismerete és önfejlesztése.  8. Az autonómia és a felelősségvállalás Kezdeményezőképesség, felelősségvállalás, megbízhatóság és tájékozottság.
 4. 4. A pedagógus ellenőrzésének módszerei:  1. Dokumentumelemzés az önértékelés, a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai, a kivitelezés segédeszközei (az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai).  2. Óra-/foglalkozáslátogatás két tanóra vagy egyéb foglalkozás megtekintése.  3. Interjú a pedagógussal óramegbeszélés/beszélgetés interjú az intézmény vezetőjével.  4. E-portfólió a pedagógus munkájáról alkotott kép kialakítását segítik a portfolió anyagai, információgyűjtési alap.
 5. 5. A pedagógus ellenőrzésének szakaszai:  1. Előzetes felkészülés a szakértők képet alkotnak az érintett pedagógus munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit.  2. Helyszíni ellenőrzés az óra / foglalkozás látogatás, az óramegbeszélés / interjúk lebonyolítása, a kiemelkedő, illetve fejleszthető területek azonosítása.  3. Összegzés – Értékelő jelentés a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, kitöltik a pedagógus munkájára vonatkozó értékelőlapot: ellenőrzési területenként megállapítják a pedagógus erősségeit és fejleszthető területeit, az értékelt pedagógus értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról.
 6. 6. A pedagógus feladatai  Felkészülés  Jelentkezés  E-portfólió feltöltése  Óra/foglalkozás megtartása  Felkészülés az e-portfólió védésére  E-portfólió védése  Magasabb fokozatba lépés a minősítést követő év január 1-jén.
 7. 7. A portfólió …  … egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a készítő személy szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján.  Fajtái: Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió Tanulói portfólió – pedagógus portfóliója Papíralapú portfólió – e-portfólió  Céltudatos egyéni válogatás – a szakmai színvonal igazolása
 8. 8.  Nem csupán „dokumentumdosszié”  Megvilágít tudást, jártasságot, hozzáállást  Összeválogatott – (szakmai) portré  Döntési képességet, önértékelést fejleszt  Szisztematikus - rendszerszemlélet  Célirányos  Erőfeszítések, fejlődések, a nagy utazás…  Eredmények  The best of
 9. 9.  Értékelési céllal  Szummatív, formatív (mit tud, mire képes…)  Külső sztenderdek  Saját elvárások  Fejlesztési céllal  Saját döntések – mivel dokumentálom az előrehaladásom (önkifejezés, tulajdonosság érzés, felelősség és motiváció)  Tanuljon belőle – folyamatos önreflexiók
 10. 10.  Papír alapú  Lineáris Címlap Tartalomjegyzék A hagyományos forma … a múlt 1. Célkitűzés •Értékelési szempontsor •Dokumentumok (bizonyítékok) •Ön és társreflexiók •Értékelés •Továbblépés irányai 2. Célkitűzés •Értékelési szempontsor •Dokumentumok (bizonyítékok) •Ön és társreflexiók •Értékelés •Továbblépés irányai 3. Célkitűzés •Értékelési szempontsor •Dokumentumok (bizonyítékok) •Ön és társreflexiók •Értékelés •Továbblépés irányai
 11. 11.  Többféle típusú dokumentum tárolása  E-portfólió – (digitális portfólió)  Videofelvételek  Mappák, dokumentumok  Diabemutatók (powerpoint, slideshare…)  Pdf fájlok  „Webfólió”  Honlapok  Blogok Az e-portfólió … a jövő CD-DVD… WEB -interaktivitás
 12. 12.  Könnyebb, rugalmasabb kezelhetőség  Hierarchikus szerkeszthetőség navigációs lehetőségek (linkek, hiperlinkek) Az e-portfólió
 13. 13.  elérhető - kereshető  dinamikusan módosítható  hordozható  fizetős és ingyenes verziók  számos szolgáltatással támogatják a tartalomszerkesztést és publikálást  kész sablonokat kínálnak a struktúrához  címkézési lehetőség  a regisztrált felhasználók megjegyzései üzenetet, e- mail, fórumok  az együttműködés, tudásmegosztás, online kommunikáció
 14. 14. A portfólió struktúrája, javasolt tartalmi elemei ( Forrás: Kotschy Beáta)  Borító Szerző (fénykép és név), pedagógus OM- azonosítója, szak, munkahely, dátum …  Tartalomjegyzék  Pedagógiai portfólió mappák:  Szakmai önéletrajz  A szakmai életút értékelése  Nevelő-oktató munka dokumentumai  A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása/dokumentumai  Önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai  Az intézmény rövid bemutatása  Külső szakemberek értékelése
 15. 15. Előmunkálatok  Gyűjtőmunka  Diplomamásolatok  Tanúsítványok  Önéletrajz  Tanítási gyakorlat dokumentumai: óratervek, tanmenetek, elektronikus anyagok, feladatok, iskolai műsor és programtervek, …  Publikációk, alkotásaink, egyéb szakmai munkáink…  Külső értékelések rólunk és önértékeléseink  Szakmai életutunk reflektív átgondolása, áttekintése  – Módszertani, … kultúránk fejlődésének átgondolása (honnan-hová)  –szakmai célkitűzések és tervek a közeljövőre  Digitalizálás  Portfólió forma, struktúra és szerkezet átgondolása, tervezése
 16. 16. A szakmai önéletrajz  Pl. Europass sablon  Tanulmányok (iskolák, képzések – kimenetek)  Munkahelyek, munkakörök  Szakmai tevékenységeink (oktatás-nevelés)  Szakmai közéleti szereplések (előadások, konferenciák)  Fejlesztési dokumentumaink és publikált anyagaink  Egyéb kompetenciáink (nyelv, IKT…) Ne esszét! – lényeget, a „sablon”-hoz igazítva Időrendben visszafele haladva taglaljunk Folyamatban levőket is említsük Negatívumokat, kudarcokat inkább ne
 17. 17. Szakmai életút értékelése  Összefoglalás:  a pedagógiai szemléletünkről, hitvallásunkról  szakmai fejlődésünk útjáról, fő állomásairól, meghatározó elemekről  a fejlődésünket segítő és gátló tényezőkről,  erősségeiről (és hiányosságairól),  további szakmai céljainkról  Terjedelem: 1 - 3 oldal
 18. 18. A nevelő-oktató (szakmai) munka dokumentumai  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai  A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai  A tanulás támogatása  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, és/vagy osztályfőnöki/csoportvezetői tevékenység
 19. 19.  A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 20. 20. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai Pl.:  Tanterv  Tanmenetek  Szakköri tervek  Egyéni és csoportfoglalkozások tervei,  Tanórák, foglakozások tervei (min. 10 db)  Műsor vagy programtervek  Projekttervek  Fejlesztési tervek
 21. 21. A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tant ervi tudás dokumentumai Pl.: Éves tervek megvalósításának elemzése Iskolai tématerv (v. egy téma) megvalósításához kapcsolódó dokumentumok Projekthálók Általunk készített segédanyagok Fotók (tanterem berendezés, projekt megvalósítás, előadás, kirándulás…) Tanulói dolgozatok, feladatlapok Legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve
 22. 22. A tanulás támogatása  Pl.:  Tanulásszervezésünk elemei  Alkalmazott stratégiáink  A tanulást támogató gyakran alkalmazott, bevált módszerek és technikák bemutatása  Tanórán kívüli foglalkozások dokumentumai
 23. 23. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Pl.:  Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás dokumentumai  Felzárkóztatás  Tehetséggondozás  Egyéni v. csoportos fejlesztő foglalkozások  Mentori tevékenység  Tanuló megismerés – differenciált/egyéni fejlesztés – eredmények dokumentumai (Együttműködésünk a fejlesztő vagy gyógypedagógussal, középiskolai kollégákkal…)
 24. 24. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés Pl.:  Osztályfőnöki tevékenységhez kapcsolódó anyagok  Osztályszabályok  Közösségi programterv  Csoportépítés megvalósulása  Nevelési terv és beszámoló  Osztályszintű mérések (szociometria…) és elemzésük  Szülőkkel való együttműködés
 25. 25. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének értékelése, elemzése Pl.:  Saját értékelési módszerek bemutatása  Szöveges értékelés, üzenő, rajzos, dicsérőkártyás ...  Kidolgozott, összeállított szempontsorok, amelyek alapján értékelünk  Kitöltött és kijavított dolgozatok vagy feladatlapok
 26. 26. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  Szakmai műhelymunkákban való részvétel (előadás, jegyzet)  Közös projektek  Kollégák közötti szakmai együttműködés produktumai  Megosztott dokumentumok, munkák  Esetmegbeszélések, - és elemzések  Belső és külső hospitációk anyagai  Jegyzőkönyvek, feljegyzések
 27. 27. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pl.:  Önképzés módjai és ezek nyomai, hatása a munkánkban  Továbbképzések anyagai, dolgozatai  Hospitációhoz v. óramegfigyeléshez kapcsolódó jegyzetek  Egyéb szakmai vállalások  Bemutató foglalkozások  Publikációk (iskolai szintű)
 28. 28. Egyéni szakmai tevékenységek dokumentumai Pl.:  pályázati tevékenység  kutató-fejlesztő munka elemző-értékelő bemutatása és dokumentálása  publikációk  szakértői, szaktanácsadói tevékenységek  intézményen kívüli szakmai tevékenység leírása, értékelése és dokumentálása
 29. 29. A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek  Szakmai - közéleti tevékenység,  Szakmai szervezeti tagság, bizottsági, egyesületi tagság
 30. 30. Önálló alkotói/művészeti tevékenység bemutatása  Minimum 1- maximum 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló művészeti/alkotói tevékenységéről, munkáiról/esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva  Ezek igen sokrétűek lehetnek: általunk fejlesztett tevékenységek v. készített anyagok, adaptált – átdolgozott anyagok, másokkal közösen készített anyagok Feladat, verseny, játék, gyakorlat, gyűjtemény Iskolaújságban cikkek Projekt Dekoráció … FOTÓK
 31. 31. Kapcsolódó, folyamatos (ön)reflexió  Óravázlatok, tervek, … megvalósításához minél több helyen csatoljuk!  Bemutatják a pedagógiai nézeteket, szakmai tudatosságot, problémaérzékenységet, problémame goldó képességet, a tanulók, tanulócsoportok ismeretének mélységét, az irántuk megnyilvánuló attitűdöket stb…  Tanulunk a tapasztalatok feldolgozásából, abból, ha folyamatosan elemezzük, értékeljük a saját tevékenységünket.
 32. 32.  Tudatos, tervezett cselekvés  Visszatekintés a cselekvésre  (Mit akartam elérni? Mi valósult meg? Mit gondoltam? Hogyan éreztem? )  A lényeges mozzanatok tudatosítása  (Hogyan függnek össze az előző kérdésekre adott válaszok? Milyen a cselekvés hatása? Mit jelent ez számomra? Mi a probléma lényege?)  Alternatív cselekvésmódok kialakítása  (Milyen alternatívákat látok? Melyiknek mi az előnye, hátránya? Mit kellene tennem legközelebb?)  Kipróbálás
 33. 33. Intézményünk rövid bemutatása  Az intézmény típusa, sajátos pedagógiai programja, elhelyezkedése, gyerekek összetétele stb.  Maximum 1 oldalas összefoglaló
 34. 34. Az elektronikus portfólió felület  Kialakítás, fejlesztés alatt ( Oktatási Hivatal)  Kapcsolódik a KIR személyi nyilvántartás felülethez  Április 30-ig (szakvizsgával és 14 év gyakorlattal rendelkezők)  2015. január1. – próbaminősítéssel pedagógus II. (2018. )
 35. 35. Utószó  „Minőséget és nem mennyiséget” elve  „Több szem többet lát” elve – más nézőpontok, megközelítések, ötletek  Együttműködés a kollégákkal  Elektronikusan készüljön és ne kézzel írt legyen  Helyesírás  Szánjunk rá elég időt, készüljön folyamatosan  „Design”
 36. 36. Felhasznált és ajánlott irodalom  Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest  Falus Iván−Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.  Kotschy Beáta szerk. (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei - Eger, EKF.  Kotschy Beáta (2012): A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában (internetről letölthető)  Kimmel Magdolna (2007): Az e-portfólió science fiction vagy realitás? - Pedagógusképzés, 4.sz.5-22.  Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése . Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége  Kimmel Magdolna 2006. A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4 sz. 35-49.
 37. 37. És mindezek után… …csak azt szeretném tudni…..  Mennyi időm van még a nyugdíjig? ;) Kép forrása: Internet

×