Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blog Forum Gdańsk 2012 | Ochrona praw autorskich blogerów

1,082 views

Published on

Robert Ratajczak, Blog Forum Gdańsk 2012, dzień 2. Sala Pucharowa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blog Forum Gdańsk 2012 | Ochrona praw autorskich blogerów

 1. 1. Ochrona praw autorskich Ochrona praw autorskich blogerów 1
 2. 2. PRAWO AUTORSKIE – czym jest ?Prawo autorskie jest częścią prawa własności intelektualnej. Jest to zbiór przepisówchroniących prawa autora i osób uprawnionych, do twórczości i określający zasadykorzystania z niej. Czy do blogów stosujemy prawo autorskie?Treści (chod nie tylko bo również: zdjęcia, video) zamieszczane na blogachpodlegają ochronie prawnoautorskiej pod warunkiem, że są one przejawemdziałalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonym w jakiejkolwiekpostaci. 2
 3. 3. Czy ochrona praw autorskich do treści zamieszczanych na blogu jest regulowana osobno ?Nie. Brak jest aktów prawnych traktujących ściśle o ochronie prawnoautorskiejtreści na blogach.Zastosowanie mają tutaj następujące akty:- Ustawa z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,- Ustawa z dnia 23.4.1964r. Kodeks cywilny- i inne.W żadnym z nich nie znajdziemy jednak przepisów wprost mówiących o blogach . 3
 4. 4. Kiedy powstają prawa autorskie ?Zarówno prawa majątkowe jak i prawa osobiste powstają z chwilą ustalenia.Ustalenie = uzewnętrznienie utworu, „pokazanie” go osobom innym niż twórca.W przypadku bloga będzie to zamieszczenie wpisu na stronie. Co nie podlega ochronie prawnoautorskiej ?Nie są objęte ochroną: idee, procedury, metody i zasady działania, koncepcjematematyczne.Prawa autorskiego nie stosujemy w przypadku: aktów normatywnych i ichprojektów, urzędowych dokumentów, znaków, symboli, opublikowanych opisówpatentowych i ochronnych oraz prostych informacji prasowych (nie oznacza to,że nie podlegają ochronie). 4
 5. 5. Co nie ma znaczenia dla powstania ochrony prawnoautorskiej ?utrwalenie utworu wartośd utworu formalności przeznaczenie sposób wyrażenia 5
 6. 6. Rodzaje praw autorskich: autorskie prawa osobisteOdzwierciedlają osobistą więź autora z utworem.Nigdy nie wygasają. Nie można ich się zrzec. Są niezbywalne(można zobowiązad się jednak do ich niewykonywania)Przykłady osobistych praw autorskich: prawo do autorstwa (oznaczenie utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem lub publikowanie anonimowo), prawo do zachowania integralności (zakaz wprowadzania istotnych zmian bez zgody autora), decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu, nadzór nad sposobem eksploatacji 6
 7. 7. autorskie prawa majątkoweOgół uprawnieo związanych z ekonomiczną stroną utworu.Związane ściśle z monopolem twórcy do korzystania i rozporządzaniautworem na wszystkich polach eksploatacji i do wynagrodzenia z tegotytułu.Pierwotnie przysługują twórcy.Są zbywalne, dziedziczne.Wygasają po upływie 70 lat od śmierci twórcy (z reguły). 7
 8. 8. Blogosfera jako publiczna biblioteka ? Albo pytasz albo płacisz .Zasada odpłatności:Naczelna zasada prawa autorskiego. Wynika z założenia, że korzystanie zutworu wiązad się powinno z czerpaniem z tego tytułu przez twórcę lubosobę uprawnioną korzyści majątkowych.Zgoda na wykorzystanie materiałów objętych prawem autorskim:Poza ściśle określonymi wyjątkami, każdy kto chce w jakikolwiek sposóbwykorzystad materiały chronione prawem autorskim umieszczone na blogumusi uzyskad zgodę autora/ki bloga. 8
 9. 9. Wyjątki od konieczności uzyskania zgody autora iodpłatności za wykorzystanie materiałów na blogu. Czyli słów kilka o tym jak kopiujący zawartości bloga się bronią (lub mogą się bronid). 9
 10. 10. Dozwolony użytek osobistyPozwala każdej osobie fizycznej nieodpłatnie korzystad z jużrozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.• dotyczy już rozpowszechnionego utworu,• nie dotyczy: programów komputerowych, elektronicznych baz danych, utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych,• umożliwia dowolne wykorzystywanie utworu (także zwielokrotnianie),• rozciąga się również na osoby najbliższe (związek osobisty – pokrewieostwo, powinowactwo) dla osoby powołującej się na to prawo (studenci ?),• nie może służyd celom komercyjnym,• dotyczy również sytuacji gdy „źródło” jest nielegalne.Czy przypadki kopiowania zawartości bloga można uznad za dozwolonyużytek osobisty ? – dyskusja.Na kim ciąży ciężar wykazania, że mamy do czynienia z ww. instytucją ? 10
 11. 11. Dozwolony użytek publiczny – przedruk i in.Tzw. przedruk usprawnia funkcjonowanie mediów informacyjnych (prasa,radio, tv). W ramach tego prawa w ww. mediach można w celachinformacyjnych rozpowszechniad:• już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub krótki wyciąg z nich,• już rozpowszechnione aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze, religijne (chyba, że zastrzeżono brak zgody) lub krótkie wyciągi z nich,• już rozpowszechnione aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie.W 2 i 3 przypadku twórcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.Rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na blogach a prawoprzedruku – dyskusja. 11
 12. 12. Dozwolony użytek publiczny – cytatCytat – fragment cudzego dzieła, zamieszczony w postaci niezmienionej,który został włączony do nowego utworu.• wielkośd cytatu – nie ma znaczenia. Ocenie podlega relacja cytatu do utworu w którym go użyto. Cytat musi pełnid rolę podrzędną,• usytuowanie cytatu – tylko w utworze,• rozpoznawalnośd cytatu – odbiorca utworu musi wiedzied co jest cytatem a co już nie. Zbiorcze wskazanie na umieszczenie cytatu nie wystarczy. Identyfikacja autora cytowanego utworu.• cel – stosowanie cytatu ma służyd wyjaśnieniu, analizie, nauczaniu. Nie jest dozwolone stosowanie cytatu by zaoszczędzid wysiłku tworzenia utworu 12
 13. 13. Ważne:Stosowanie cytatu, tak jak każdego przypadku dozwolonego użytku, niemoże naruszad normalnego korzystania z utworu i godzid w słuszneinteresy twórcy cytowanego utworu.Dlatego zabronione jest takie posługiwanie się cytatami, które prowadzi dotego, iż eliminuje potrzebę zaznajomienia się z utworem, który jestcytowany.Wyjątek od zasady nieodpłatności cytatu:Zamieszczanie fragmentów już rozpowszechnionych utworów w celachdydaktycznych i naukowych w podręcznikach i antologiach. 13
 14. 14. Naruszenie praw autorskich blogerów - czyli jak możemy reagowad ? 14
 15. 15. Odpowiedzialnośd cywilna: naruszenie autorskich praw osobistychZagrożenie naruszenia Dokonane naruszenie Roszczenia o: Roszczenia:1. zaniechanie, 1. jw,2. ustalenie stosunku lub prawa, 2. usunięcie skutków, 3. zadośduczynienie LUB kwota na cel społeczny (wina), 4. naprawienie szkody na zasadach ogólnych 15
 16. 16. Legitymacja czynna (osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem):• twórca (każdy ze współtwórców) lub w razie jego śmierci:• małżonek lub w razie jego braku kolejno:• zstępni,• rodzice,• rodzeostwo,• zstępnie rodzeostwaChyba, że co innego wynika z woli twórcy.Legitymacja bierna (czyli kogo pozywamy):Ten kto narusza nasze prawa lub im zagraża. Również pomocnik, podżegacz, ten ktouzyskał korzyśd z tego tytułu. Jeśli pozywamy więcej niż jedną osobę odpowiadająone solidarnie. 16
 17. 17. Odpowiedzialnośd cywilna: naruszenie autorskich praw majątkowychRoszczenia o:• zaniechanie,• usunięcie skutków naruszenia,• naprawienie szkody majątkowej (na zasadach ogólnych lub 2x / 3x – gdy zawinione naruszenie, stosownego wynagrodzenia),• wydanie korzyści,• publikacja oświadczenia w prasie,• zapłatę 2x / 3x (gdy zawinione) stosownego wynagrodzenia na rzecz Funduszu Promocji Twórczości – gdy do naruszenia autorskich praw majątkowych doszło w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 17
 18. 18. Legitymacja czynna (osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem):Osoba uprawniona z tytułu autorskich praw majątkowych (nie tylko twórca,również np. licencjonobiorca wyłączny).Legitymacja bierna (czyli kogo pozywamy):Ten kto bezprawnie wkracza w sferę naszych uprawnieo. Również pomocnik,podżegacz, ten kto osiągnął korzyśd majątkową. Jeśli pozywamy więcej niż jednąosobę to odpowiadają one solidarnie. 18
 19. 19. Odpowiedzialnośd karnaBardzo często naruszenie praw autorskich do treści zamieszanych nablogach wypełnia również znamiona czynów zabronionych, jak chodby:• plagiatu,• bezprawnego rozpowszechniania,• bezprawnego utrwalania lub zwielokrotniania,• obrotu nielegalnymi kopiami,• wytwarzania i posiadania urządzeo służących do obchodzenia technicznych zabezpieczeo przed odtwarzaniem, przegrywaniem, zwielokrotnianiem,• utrudniania wykonywania prawa kontroli sposobu korzystania z utworu 19
 20. 20. Naruszono nasze prawa autorskie. Jak należy postępowad ? Kilka słów o taktyce.1. Gratulacje, że „wyłapałeś/aś” fakt naruszenia,2. zadbajmy o zabezpieczenie dowodów naruszenia (zabezpieczenie + nagranie + wydruk + screen + zapis strony),3. nie idźmy od razu do sądu. Wezwijmy najpierw osobę, która dopuściła się naruszenia do spełnienia naszych roszczeo w określonym przez nas terminie,4. Po bezskutecznym upływie ww. terminu czas iśd do sądu (i ewentualnie zawiadomid prokuraturę). 20
 21. 21. 5. O czym należy pamiętad idąc do sądu ?- o należytym określeniu stron,- o sprecyzowaniu roszczeo,- o skierowaniu sprawy do właściwego sądu,- o opłacie sądowej,- o konieczności wykazania dowodami istotnych dla nas kwestiiTo jest już jednak zadanie dla adwokata lub radcy prawnego  21
 22. 22. Po więcej szczegółów zapraszam na bloga: http://prawo-autorskie-blog.pl/ 22

×