Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Internet – największawypożyczalnia świata?Jak legalnie opublikować cudze zdjęcie na blogu   Marcin Gotkiewicz – Wirtualn...
O czym będziemy mówić?Czy każdy fotograf jest twórcą, a każde zdjęcie utworem?      Kiedy zdjęcie ma charakter utwo...
Czy każdy fotograf jest twórcą,a każde zdjęcie utworem?    Każdy może być twórcą! Nie ma znaczenia wartość artystyczna ...
Jedno pstryknięcie, wiele praw (1) Autorskie prawa osobiste To nieograniczona w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu się lu...
Jedno pstryknięcie, wiele praw (2) Prawo do wizerunku Ze zdjęciem wiążą się nie tylko prawa fotografa, ale także osób, kt...
Zacznijmy od Domeny Publicznej  Domena Publiczna (ang. Public Domain) obejmuje przypadki, w których   można swobodnie...
Najlepiej się dogadać  Najpewniej jest zawrzeć umowę:  Nabycie autorskich praw majątkowych (UWAGA: Tylko na piśmie!) ...
Kiedy nie musimy pytać o zgodę?Kilka podstawowych zasad na początek:Sam fakt opublikowania zdjęcia, nie oznacza, że każdy...
Kiedy nie musimy pytać o zgodę– własny użytek osobisty i prawo przedrukuWłasny użytek osobisty1) Bez zezwolenia twórcy wo...
Kiedy nie musimy pytać o zgodę– prawo cytatu oraz inne sytuacje   Prawo cytatu1)  Wolno przytaczać w utworach stanowi...
Twórca wykorzystuje twórcę  Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka,  adaptacja, jest przed...
Pamiętajmy o modelach i modelkach Rozpowszechnianie             wizerunku        wymaga       ...
Internet – największa wypożyczalnia świata?      Dziękuję za uwagę!                       13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blog Forum Gdańsk 2012 | Internet-największa wypożyczalnia świata? Jak legalnie opublikować cudze zdjęcie na bogu

623 views

Published on

Marcin Gotkiewicz, Blog Forum Gdańsk 2012, dzień 2. Sala Pucharowa.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blog Forum Gdańsk 2012 | Internet-największa wypożyczalnia świata? Jak legalnie opublikować cudze zdjęcie na bogu

 1. 1. Internet – największawypożyczalnia świata?Jak legalnie opublikować cudze zdjęcie na blogu Marcin Gotkiewicz – Wirtualna Polska Blog Forum Gdańsk 2012
 2. 2. O czym będziemy mówić?Czy każdy fotograf jest twórcą, a każde zdjęcie utworem? Kiedy zdjęcie ma charakter utworu podlegającego ochronie.Jedno pstryknięcie, wiele praw Przegląd praw jakie wiążą się z utworami fotograficznymi, które trzeba brać pod uwagę przy publikacji.Najlepiej się dogadać Jak skutecznie uzyskać zgodę na opublikowanie zdjęcia. Kiedy nie musimy pytać o zgodę? Sytuacje, w których nie trzeba uzyskiwać zgody na publikację zdjęcia.Twórca wykorzystuje twórcę Czy można przerabiać lub poprawiać cudze zdjęcia, a następnie publikować takie opracowania. Jakie warunki muszą być spełnione.Pamiętajmy o modelach i modelkach Ochrona praw osób przedstawianych na zdjęciach, w szczególności ich wizerunków (niezależna odpraw autorów zdjęć). 2
 3. 3. Czy każdy fotograf jest twórcą,a każde zdjęcie utworem?  Każdy może być twórcą! Nie ma znaczenia wartość artystyczna zdjęcia ani przeznaczenie (np. komercyjne lub prywatne).  Nie trzeba nigdzie się rejestrować, ani oznaczać zdjęcia Ochrona przysługuje niezależnie od tego czy autor wpisał się do jakiegoś rejestru, podpisał zdjęcie czy umieścił notę „copyright’” (należy jednak zwrócić uwagę, że do 24 maja 1994r. ochroną były objęte tylko zdjęcia , na których uwidoczniono wyraźne zastrzeżenie prawa autorskiego).  Jednak nie każde zdjęcie to utwór! Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 3
 4. 4. Jedno pstryknięcie, wiele praw (1) Autorskie prawa osobiste To nieograniczona w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa majątkowe To prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Prawo zależne Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Fot. © Marcin Gotkiewicz 1,00 € /szt. Fot. © Jan Kowalski (na podstawie fotografii Marcina Gotkiewicza – www.wp.pl) 4
 5. 5. Jedno pstryknięcie, wiele praw (2) Prawo do wizerunku Ze zdjęciem wiążą się nie tylko prawa fotografa, ale także osób, które są uwidocznione na zdjęciach! Ochrona dóbr osobistych Niektóre fotografie mogą naruszać cudze dobra osobiste – np. prawo do prywatności. Dane osobowe Niektóre dane osobowe da się „odczytać” ze zdjęcia - np. stan zdrowia. Inne prawa Np. prawa do znaków towarowych lub innych utworów uwidocznionych na zdjęciach. 5
 6. 6. Zacznijmy od Domeny Publicznej Domena Publiczna (ang. Public Domain) obejmuje przypadki, w których można swobodnie korzystać z wytworów (w tym zdjęć), które należą „do wszystkich” W grę mogą wchodzić w szczególności następujące sytuacje: W ogóle nie mamy do czynienia z przedmiotem prawa autorskiego Mamy do czynienia z utworem, który jednak nie jest chroniony Upływ czasu: Z zastrzeżeniem wyjątków, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość. 6
 7. 7. Najlepiej się dogadać Najpewniej jest zawrzeć umowę: Nabycie autorskich praw majątkowych (UWAGA: Tylko na piśmie!) Skorzystanie z Licencji: Licencja wyłączna (UWAGA: Tylko na piśmie!), Licencja niewyłączna (nie jest wymagana forma pisemna – możemy dogadać się ustnie, skorzystać z e-maila lub faksu). O czym trzeba pamiętać, zawierając umowę: Powinniśmy dokładnie ustalić w jaki sposób i jak długo można korzystać ze zdjęcia, Warto jednoznacznie ustalić brak wynagrodzenia (lub jego wysokość), Jeśli się da – powinniśmy potwierdzić, że publikując zdjęcie, nie naruszymy żadnego z praw, które wiążą się ze zdjęciem. Często najprościej jest skorzystać ze zgody lub regulaminu opublikowanego na stronie: Warto sprawdzić wiarygodność właściciela strony (zgoda osoby, która nie ma praw do zdjęcia, nie chroni nas przed odpowiedzialnością), Trzeba czytać zakres zgody i regulaminy – często jest wiele ograniczeń i dodatkowych wymagań, Creative Commons – co to za skróty: CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND. 7
 8. 8. Kiedy nie musimy pytać o zgodę?Kilka podstawowych zasad na początek:Sam fakt opublikowania zdjęcia, nie oznacza, że każdy może z niegokorzystać w dowolny sposób!Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiemwymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródłapowinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo dowynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lubgodzić w słuszne interesy twórcy. 8
 9. 9. Kiedy nie musimy pytać o zgodę– własny użytek osobisty i prawo przedrukuWłasny użytek osobisty1) Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego2) Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związkuosobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskimPrawo przedrukuWolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:1) już rozpowszechnione:a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianiejest zabronione,c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby;5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.Za korzystanie z utworów, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia!Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp wmiejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, nie nastąpiła na podstawie umowy zuprawnionym, wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lubprawami pokrewnymi. 9
 10. 10. Kiedy nie musimy pytać o zgodę– prawo cytatu oraz inne sytuacje Prawo cytatu1) Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości,2) Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. Zdjęcie z wakacji, jakich wiele, jednak moją uwagę zwrócił pewien szczegół … Fot. © Marcin Gotkiewicz, www.wp.pl Inne przypadki Wolno rozpowszechniać:1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji,3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Twórcy przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia. Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. 10
 11. 11. Twórca wykorzystuje twórcę Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego W przypadku zdjęć, samo dokonanie opracowania jest dopuszczalne, bez konieczności uzyskania czyjejkolwiek zgody Jednak rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy już od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (jest to tzw. prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły  Fot. © Marcin Gotkiewicz Fot. © Jan Kowalski (na podstawie fotografii Marcina Gotkiewicza – www.wp.pl) 11
 12. 12. Pamiętajmy o modelach i modelkach Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej! W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. !!!!!!!!!!!!! źródło: http://www.whitehouse.gov 12
 13. 13. Internet – największa wypożyczalnia świata? Dziękuję za uwagę! 13

×