พฤติกรรม/อุปนิสัยของกลุ่มวิชาเฉพาะนิเทศศาสตร์
1. ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
2. ท่านกล้าแสดงออกต่อหน้...
 กลุ่มงานด้านการโฆษณา
 ผู้วางแผนสื่อ (Media Planner) ท่าหน้าที่ด้านการวางแผนการลงโฆษณาผ่านสื่อ ทังด้านการ
เลือกประเภทของ...
ผู้รับผิดชอบรายการทังรายการตังแต่การเลือกและดูแล (Supervise) ผู้เขียนบท ให้ความ
เห็นชอบบท ว่าจ้างผู้แสดง ครีเอทีฟ ผู้ก่ากั...
ข่าวแผนกต่างๆ (Section Editor) เช่น บรรณาธิการข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง
ฯลฯ
 ผู้สื่อข่าว (News Reporter) ท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ic

364 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ic

  1. 1. พฤติกรรม/อุปนิสัยของกลุ่มวิชาเฉพาะนิเทศศาสตร์ 1. ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา 2. ท่านกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน 3. ท่านชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และสิ่งแปลกใหม่ 4. ท่านชอบสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ เพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ท่านต้องการสื่อได้ 5. ท่านอดทนต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ เปิดใจกว้ารับฟังความเห็นของผู้อื่น 6. ท่านชอบชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อ่านหนังสือ และชอบติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างสม่่าเสมอ 7. ท่านชอบวิพากษ์วิจารณ์สื่อต่างๆ ที่ท่านดู แล้ววิเคราะห์ว่าสื่อควรน่าเสนออย่างไรต่อ กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 8. ท่านชอบท่างานที่มีการเปลี่ยนรูปแบบ ไม่ซ่าจ่าเจ 9. ท่านมักได้รับค่าชมจากเพื่อน และอาจารย์อยู่เสมอว่าท่านท่างานสร้างสรรค์ แหวกใหม่ และ น่าสนใจ 10. ท่านมีทัศนคติที่ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นได้ 11. ท่านมีจิตนาการ และรักที่จะถ่ายทอดจินตนาการออกมาให้ผู้รับสารได้รับทราบ กลุ่มวิชาเฉพาะนิเทศศาสตร์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  นักประชาสัมพันธ์/ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR Officer) ท่าหน้าที่วางแผนและด่าเนินการ ประชาสัมพันธ์ทังในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและแก้ไข ภาพลักษณ์เชิงลบ โดยรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ หรือเมื่อมีผู้ติดต่อขอข้อมูล จัดท่าสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวแจก ภาพข่าว บทความ วารสาร สไลด์หรือวีดีทัศน์ เป็นต้น ติดต่อพบปะ กับสื่อมวลชน สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะภายนอก ด่าเนินการจัด โครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและกิจกรรมใหม่ๆ ขององค์กร  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PR Counselor/ PR Man) ท่าหน้าที่ให้บริการหรือด่าเนิน ธุรกิจให้การปรึกษาและด่าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรต่างๆ (Public Relations Counseling Service/ Public Relations Firm) โดยจะมีบุคคลากร และศักยภาพด้านการวิจัย การวางแผน การผลิตสื่อ และการด่าเนินกิจกรรมพิเศษ ที่กว้างกว่าหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ ขององค์กร  เจ้าหน้าที่พัฒนาแผนงานสื่อ (Media Relation and Planner) ท่าหน้าที่ด้านการ ประสานงานกับสื่อมวลชน ติดตามการด่าเนินงานและการประเมิน ผลการใช้สื่อ วิเคราะห์ผล ความร่วมมือขององค์กรกับสื่อ และพัฒนาแผนงานเชิงรุกด้านการใช้สื่อภายในองค์กร
  2. 2.  กลุ่มงานด้านการโฆษณา  ผู้วางแผนสื่อ (Media Planner) ท่าหน้าที่ด้านการวางแผนการลงโฆษณาผ่านสื่อ ทังด้านการ เลือกประเภทของสื่อ ช่วงเวลา ความถี่ ระยะเวลา รวมทังการประเมินผลสื่อที่เลือกใช้ในงาน โฆษณา  ผู้บริหารฝ่ายโฆษณา (Advertising Executive) ท่าหน้าที่ดูแลงานด้านกระบวนการผลิตและ สร้างสรรค์โฆษณาโดยภาพรวม (การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การงานแผนสื่อโฆษณา การ ขายโฆษณา การตลาด)  ผู้บริหารฝ่ายการขาย (Sales Executive)/ ฝ่ายการขายโฆษณา (Advertising Sales) ท่า หน้าที่ด้านการหาลูกค้าเพื่อมาลงโฆษณาในสื่อขายโฆษณา ติดต่อลงโฆษณาผ่านสื่อประเภท ต่างๆ  ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive) ท่าหน้าที่ด้านการติดต่อประสานกับลูกค้าซึ่งเป็น บริษัท/หน่วยงาน/บุคคลที่มาติดต่อว่าจ้างให้ด่าเนินการวางแผน หรือผลิตงานโฆษณา  นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) ท่าหน้าที่ออกแบบชินงานโฆษณา โดยอาศัยงาน ด้านกราฟิก ทังที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ อินเทอร์เน็ต รวมทังสื่อทางเลือกต่าง ๆ (โปสเตอร์ Billboard สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ฯลฯ)  ผู้สร้างสรรค์งาน (Creative) ท่าหน้าที่คิดสร้างสรรค์ ก่าหนดแนวคิด (Concept) ของชินงาน โฆษณา  ผู้เขียนบทรายการ (Copy Writer) ท่าหน้าที่เขียนต้นฉบับถ้อยค่าประกาศโฆษณา คุณภาพ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สินค้า อุปโภค บริโภคโครงการรณรงค์ หรือสิ่งอื่น เพื่อเสนอต่อ สาธารณชน โดยผ่านสื่อมวลชน หรือสื่อทางเลือกต่างๆ  ผู้อานวยการฝ่ายศิลป์ (Art Director) ท่าหน้าที่ดูแล ก่ากับงานศิลปะด้านการผลิตสื่อโฆษณา ประเภทต่าง ๆ  กลุ่มงานผลิตรายการ  ผู้ผลิตรายการ (Producer) ท่าหน้าที่อ่านวยการผลิต ควบคุมและดูแลรายการทังหมด โดยการ ถ่ายทอดจินตนาการของผู้สร้างสรรค์งาน(Creative)ให้ออกมาเป็นเรื่องราว รวมทังดูแลเรื่องการ ถ่ายท่าและควบคุมค่าใช้จ่ายทังหมดให้อยู่ในงบประมาณที่มีอยู่ อีกทังยังมีหน้าที่ในการ ประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึนในระหว่างการท่างาน ผู้ผลิตรายการยังเป็น
  3. 3. ผู้รับผิดชอบรายการทังรายการตังแต่การเลือกและดูแล (Supervise) ผู้เขียนบท ให้ความ เห็นชอบบท ว่าจ้างผู้แสดง ครีเอทีฟ ผู้ก่ากับและสรรหาสิ่งอ่านวยความสะดวก ฯลฯ  ผู้กากับ (Director) ท่าหน้าที่ก่ากับผู้พูดหรือผู้แสดงและผู้ดูแลด้านเทคนิค ท่าหน้าที่ในการ เลือกและฝึกซ้อมผู้พูดหรือผู้แสดง  ผู้ช่วยผู้กากับ (Assistant Director) ท่าหน้าที่ช่วยผู้ก่ากับ  ผู้บอกลาดับ (Continuity Person) ท่าหน้าที่ช่วยผู้ก่ากับ ในการตีความและการด่าเนินการ ตามบท ในทางวิทยุกระจายเสียงจะเป็นผู้บอกล่าดับและความพร้อมของเทปเสียงต่าง ๆ รวมทัง เสียงพูดสดจากไมโครโฟน  ผู้ตัดต่อ (Editor) ท่าหน้าที่ตัดต่อภาพและหรือเสียง ซึ่งอยู่ในกระบวนการหลังการผลิต  ผู้ประกาศ (Announcer) ท่าหน้าที่ประกาศ หรืออ่าน อาทิ ข่าว จากบท  ผู้วางผังรายการ (Program Director) ท่าหน้าที่จัดวางผังรายการ รูปแบบ (Format) ของ สถานี รวมทังการดูแลทีมผู้ประกาศและนักจัดรายการ การจัดและมอบหมายช่วงเวลาในการ ด่าเนินรายการของสถานี(สถานีบางแห่งรวมฝ่ายข่าวให้อยู่ในความดูแลของ Program Director)  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promotions Director) ท่าหน้าที่วางแผนและท่าการส่งเสริม การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานี โดยมีเป้าหมายคือ ความนิยมในการเปิดรับฟัง  ผู้ดูแลการผลิต (Production Director) ท่าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์และสิ่งอ่านวยความสะดวก ด้านการผลิตทังหมด ตลอดจนดูแลผู้เขียนบทรายการหรือข้อความ (Copy Writer)  กลุ่มงานข่าว  บรรณาธิการข่าว (News Editor) ท่าหน้าที่วางแผน บริหารงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน ของบุคลากรผู้ผลิตข่าว ส่าหรับเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสารข่าว) วิทยุ- โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ก่าหนดทิศทางการคัดเลือกข่าว (News selection) หมอบหมายงาน ผู้สื่อข่าว และตรวจสอบแก้ไขงานของผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าวประกอบด้วย บรรณาธิการ อ่านวยการหรือบรรณาธิการใหญ่ (Editor-in-chief) ซึ่งดูแลรับผิดชอบระดับนโยบาย บรรณาธิการบริหาร (Managing Editor) ดูแลรับผิดชอบระดับปฏิบัติงานประจ่าวัน บรรณาธิการ
  4. 4. ข่าวแผนกต่างๆ (Section Editor) เช่น บรรณาธิการข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง ฯลฯ  ผู้สื่อข่าว (News Reporter) ท่าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ เขียนข่าวพร้อม ภาพประกอบส่าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เขียนบท ลงเสียง ดัดต่อภาพข่าว ส่าหรับข่าววิทยุ-โทรทัศน์ จัดท่าสื่อผสมส่าหรับข่าวออนไลน์ รายงานสดจากสถานที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ รวมทังจัดท่าสาร คดี (“สกู๊ฟข่าว”) พิเศษ  พิธีกร / ผู้ประกาศข่าว (Anchorperson) ท่าหน้าที่ด่าเนินรายการข่าวทางสื่อวิทยุและ โทรทัศน์ เกริ่นน่าหัวข้อข่าว อ่านบทข่าวที่ผู้สื่อข่าวเขียน เชื่อมโยงประเด็นข่าวอื่นๆ สัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ข่าว รวมทังซักถามผู้สื่อข่าวที่รายงานสดจากสถานที่ต่างๆ  ทีมงานผลิตข่าว (News Program Production Staff) ท่าหน้าที่ควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคส่าหรับถ่ายทอดรายงานข่าวจากห้องส่งของสถานีวิทยุและโทรทัศน์และนอกสถานที่ ประกอบด้วย - ผู้ควบคุมการถ่ายทอด (News Program Producer) ท่าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอด รายงานข่าวในห้องส่งทังหมด รวมทังควบคุมการถ่ายทอดสดรายการข่าวนอกสถานที่ผ่าน ทางรถถ่ายทอดสด (OBU) - ผู้ควบคุม (Controller/ Director) ท่าหน้าที่ควบคุมกล้อง แสง เสียง และการสลับ ล่าดับภาพ และเสียง - ผู้ออกแบบกราฟิค (Graphic Operator) ท่าหน้าที่ออกแบบ จัดท่า และเตรียมกราฟิค ตัวอักษรประกอบรายการ และสัญญาณภาพต่างๆ - ช่างกล้อง (Cameraman) ท่าหน้าที่ประจ่าในห้องส่งและออกไปบันทึกภาพพร้อมกับ ผู้สื่อข่าว  กลุ่มงานด้านสื่อใหม่  ผู้พัฒนางานแอนิเมชัน (Animator) ท่าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันในสายงานต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น  เจ้าหน้าที่ด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) ท่าหน้าที่ออกแบบกราฟิกในสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ภาพประกอบ สร้างบุคลิก (Character) บรรจุ ภัณท์ Flash & Animation เว็บไซต์

×