Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Technology Use Vs
Technology Use Vs
Loading in …3
×
1 of 35

Pisici

0

Share

Download to read offline

Pisici

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Pisici

 1. 1. Este î n puterea ta . indiferent de c â t de greu va fi, vei reu ş i. Aceast ă prezentare este un cadou pentru tine. Dac ă sim ţ i nevoia, o po ţ i da mai departe ş i altora. Pur ş i simplu a ş eaz ă -te confortabil pe scaun şi prive ş te. Nu e nevoie de nici un click. Ai nevoie doar de c â teva momente î n lini ş te ş i de aten ţ ie. Savureaz ă cu plac ere.
 2. 2. Orice are un început. De fapt, chiar şi tu ai un început. începe cu începutul.
 3. 3. Lumea te va pune de la bun început înt r-un tipar. Ş i tot lumea îţ i va spune cum s ă tr ă ie ş ti. ieşi din cutie.
 4. 4. Te anim ă însă curiozitatea? Ţ i-e team ă c ă nu ş tii ce se afl ă dincolo de p ă dure? î ndr ă zne ş te.
 5. 5. Chiar dac ă po ţ i sim ţ i nesiguran ţă , aminte ş te- ţ i c ă te animă curiozitatea. Toate c ă l ă toriile de 1000 de km î ncep cu primul pas. dă -i drumul.
 6. 6. Nici n-ai î nceput bine. Ai r ă bdare s ă vezi ce urmeaz ă . Nu - ţ i vine s ă crezi ce g ă se ş ti deja î n drumul t ă u? curaj. continu ă .
 7. 7. Unele vor fi pl ă cute. Altele vor fi ş anse de a î nv ăţ a ceva nou. Via ţ a îţ i va oferi o mul ţ ime de surprize. exploreaz ă necunoscutul.
 8. 8. Drumul este lung ş i plin de mister. Realitatea este mai ciudat ă dec â t filmul. Via ţ a nu este o potec ă pavat ă cu petale de trandafiri. ai grij ă la ţ epi.
 9. 9. Ridic ă ochii, schimb ă perspectiva ş i prive ş te stelele ş i soarele. De multe ori cau ţ i unde nu trebuie. Ai nevoie de ceva diferit. viseaz ă .
 10. 10. Cum vei ob ţ ine visele tale? Ai nevoie de o strategie. Ce vrei cu adev ă rat s ă faci î n via ţă ? planific ă - ţ i succesul.
 11. 11. Mai ai nevoie de un imbold din spate? Ce mai a ş tep ţ i? Obiectivele tale sunt acolo. ţ inte ş te sus. lanseaz ă -te.
 12. 12. Folose ş te entuziasmul pe post de combustibil. Ş tii c ă po ţ i s ă ajungi oriunde ţ i-ai propus. alearg ă . momentul este acum.
 13. 13. Cei care vor s ă - ţ i fure visele sunt la tot pasul. Te vei î nt â lni cu mul ţ i care vor s ă te intimideze. ap ă r ă - ţ i pozi ţ ia.
 14. 14. Ascute- ţ i bine abilit ăţ ile. Care sunt lucrurile de care ai nevoie pentru a ajunge la ţ int ă ? urc ă spre visele tale.
 15. 15. Taci din gur ă . Liderii veritabili ş tiu unde merg. Alege foarte atent oamenii pe care-i urmezi zi de zi ş i î n care îţ i pui î ncrederea. urmeaz ă - ţ i mentorii.
 16. 16. Î n drumul t ă u, vei pierde ni ş te “prieteni”. Mentorii t ă i ş i prietenii adev ă ra ţ i vor merge î mpreun ă cu tine. Ai r ă mas f ă r ă companie? Nu mai este nimeni î n spate? las ă trecutul î n trecut.
 17. 17. Oricine are un punct slab. Pericole? Du ş mani? Sim ţ i c ă nu ai putere ş i experien ţă s ă lup ţ i î n continuare? evalueaz ă cu aten ţ ie.
 18. 18. P ă streaz ă ceea ce conteaz ă cu adev ă rat. Orice problem ă con ţ ine ş i solu ţ ia rezolv ă rii ei. transform ă du ş manii î n prieteni.
 19. 19. Totul î n via ţă este o problem ă de focalizare. Evalueaz ă cu grij ă c ă l ă toria ta. Aten ţ ie! Unde ai ajuns? Ce ai nevoie s ă faci î n continuare? concentreaz ă -te.
 20. 20. Caut ă . Ascult ă ce spun cei care au reu ş it. Vei g ă si î n cele din urm ă solu ţ iile. Sunt momente c â nd ai nevoie s ă schimbi ceva. î nva ţă permanent.
 21. 21. Vei atrage î n via ţ a ta lucrurile pe care te focalizezi î n mod constant. Fugi. Vei ajunge acolo, chiar dac ă pare imposibil. d ă tot ce po ţ i.
 22. 22. Ofer ă un exemplu celor din jur. C â nd nu- ţ i place lumea din jurul t ă u, uit ă -te î n oglind ă . schimb ă -te tu, apoi lumea.
 23. 23. Trage aer î n piept ş i bucur ă -te de soare. Uneori ai nevoie s ă te relaxezi. joac ă -te.
 24. 24. Ia timp pentru a te odihni. Ai obosit dup ă drum? dormi.
 25. 25. C â nd sim ţ i c ă te-a r ă pus via ţ a, continu ă . Treze ş te-te! Chiar nu mai po ţ i? Toate obstacolele ţ i-au furat energia? po ţ i.
 26. 26. Via ţ a este simpl ă . Revino la lucrurile de baz ă . Deschide ochii, e mai aproape dec â t crezi. sunt convins c ă po ţ i.
 27. 27. Tu e ş ti liderul. Arat ă -le tuturor ce putere fenomenal ă ai. Pentru tine, nu mai exist ă obstacole de netrecut. aici este recompensa ta.
 28. 28. Prietenii adev ă ra ţ i nu renun ţă unul la celalalt. A ş teapt ă -i s ă vin ă cu tine. Ofer ă din puterea ş i energia ta celorlal ţ i, atunci c â nd ei îţi cer. ofer ă sprijin.
 29. 29. Î n c ă l ă toria ta, men ţ ine mintea clar ă pentru a ş ti mereu ce vrei, de fapt. Adu- ţ i aminte ce e cu adev ă rat important pentru tine î n via ţă . iube ş te.
 30. 30. D ă - ţ i voie s ă fii a ş a cum vrei. Acord ă - ţ i timp s ă miro ş i florile. savureaz ă .
 31. 31. Succesul t ă u nu î nseamn ă nimic dac ă e ş ti singur. Joac ă î n echip ă . A ş a ve ţ i fi puternici. î mpreun ă .
 32. 32. Î nva ţă , apoi aplic ă lec ţ iile! Î n via ţă totul se rezum ă la c â t de bine te ţ ii pe picioare şi cât de repede te ridici de jos. p ă streaz ă - ţ i echilibrul.
 33. 33. Reu ş ita este cea mai dulce prim ă var ă . Cum se vede lumea de sus? celebreaz ă succesul.
 34. 34. Î nva ţă -i pe cei din jurul t ă u s ă ajung ă unde ai ajuns tu. C â nd ai ajuns la succes, un singur lucru îţ i mai r ă m â ne de f ă cut. las ă succes î n urma ta.
 35. 35. Este î n puterea ta . indiferent de c â t de greu a fost, ai reu ş it.

×