Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La terra

ppt que recull una mica la informació de l'estructura de la terra, reconèixer els punts cardinals, vocabulari del temps atmosfèric o meteorològic.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La terra

 1. 1. Capes de la Terra i temps meteorològic. CURS 2013-2014 5è
 2. 2. Què és i com és la Terra?  La Terra és un dels vuit planetes que formen el Sistema Solar.  Està formada per roques, mar i aigua.  La Terra és un planeta de forma esfèrica lleugerament aplanat en els pols.
 3. 3. Característiques de la Terra.
 4. 4. Estructura de la Terra.  La Terra és un planeta format per tres capes: Atmosfera, hidrosfera i geosfera. Atmosfera Hidrosfera Geosfera
 5. 5. Estructura de la Terra. Atmosfera    És la capa d’aire que envolta la Terra. És imprescindible per a la vida. Està formada per diversos gasos: majoritàriament per oxigen i nitrogen, i una petita quantitat d’altres gasos com diòxid de carboni i vapor d’aigua.
 6. 6. Estructura de la Terra. Atmosfera  Aquí es troba la capa d’ozó i tenen lloc els fenòmens meteorològics.  Què és l’ozó?  És un gas que no deixa passar determinades radiacions del Sol que són perjudicials per als éssers vius. Cada 16 de setembre se celebra el Dia Mundial de Protecció de la Capa d'Ozó. Notícia: Dia de la capa d’ozó. http://www.super3.cat/infok/7112/dia-de-la-capa-dozo
 7. 7. Estructura de la Terra. Atmosfera  S’estén des de la superfície de la Terra fins a uns 9.000 km d’alçada.  L’atmosfera, a més a més, està dividida en diferents capes. L’ozó es troba a l’estratosfera. 
 8. 8. Estructura de la Terra. Hidrosfera    És la capa d’aigua que cobreix les tres quartes parts de la superfície terrestre. Comprèn: els mars, els oceans, els rius, els llacs, les glaceres, les aigües subterrànies.. La Terra és l’únic planeta amb aigua líquida.
 9. 9. Estructura de la Terra. Geosfera  La Geosfera és la part sòlida de la Terra.  Una part de la geosfera és a sota dels oceans i forma els fons marins. Geosfera  L’altra part emergeix i forma els continents i les illes.
 10. 10. Estructura de la Terra. Geosfera  Està formada per tres capes: l’escorça el mantell el nucli. L’escorça El mantell El nucli Geosfera
 11. 11. Estructura de la Terra. Geosfera L’ESCORÇA     És una capa prima (comparada amb les altres capes de la geosfera) i rígida. Té un gruix d’entre 3 i 70 km aproximadament. És més gruixuda en els continents que sota els oceans. És la capa més externa de la Geosfera. Està formada per roques sòlides.
 12. 12. Estructura de la Terra. Geosfera EL MANTELL   És la capa intermèdia, es troba entre l’escorça i el nucli.  Té un gruix de 2.900 km aproximadament. Està formada per  Té una temperatura més roques sòlides. elevada que la de l’escorça.  En algunes zones hi ha roques foses, que reben el nom de magma.
 13. 13. Estructura de la Terra. Geosfera EL NUCLI   És la capa més interna. Es composa de ferro i altres metalls.    Té un gruix aproximat de 3.500 km. Té una temperatura molt elevada. Es divideix en dues parts: nucli intern i nucli extern.  Nucli extern: està format per roca fosa.  Nucli intern: és sòlida.
 14. 14. Com representem la Terra. La Terra és esfèrica, per tant la manera més fidel de representar-la és per mitjà d’un globus terraqüi.
 15. 15. Com situem qualsevol punt de la Terra. Per localitzar un punt en el globus terraqüi ens orientem a partir dels punts cardinals: nord, sud, est i oest. Però també s’han establert unes línies imaginàries per ajudar a orientar-nos, com l’Equador. Equador: és una circumferència que divideix la Terra en dues parts iguals: hemisferi Nord i hemisferi sud.
 16. 16. Com situem qualsevol punt de la Terra Els paral·lels són línies imaginàries que són paral·leles a l’equador. Es numeren en graus des de l’equador, que es pren com a referència.
 17. 17. Com situem qualsevol punt de la Terra Els meridians són circumferències que passen pels pols, es numeren en graus des del meridià de GREENWICH.
 18. 18. Com situem qualsevol punt de la Terra Per situar qualsevol punt de la Terra utilitzem dues distàncies: la latitud i longitud. La latitud està relacionada amb els paral·lels. Indica el nombre de graus que hi ha cap al nord o cap al sud, comptant des de l’equador.
 19. 19. Com situem qualsevol punt de la Terra La longitud està relacionada amb els meridians. Indica el nombre de graus que hi ha cap a l’est o cap a l’oest, comptant des del meridià de Greenwich.
 20. 20. Com situem qualsevol punt de la Terra Coordenades geogràfiques: Les coordenades geogràfiques d’un lloc són els seus valors de latitud i longitud. Per identificar les coordenades en un mapa: 1r: Hem de localitzar l’equador (paral·lel zero) i el meridià de Greenwich (meridià zero). 2n: Fixar-nos en el paral·lel i en el meridià que passa pel punt.
 21. 21. Com situem qualsevol punt de la Terra
 22. 22. Com situem qualsevol punt de la Terra Paral·lel: 30º Meridià: 60º Les coordenades del punt A: 30º N, 60ºE
 23. 23. Com situem qualsevol punt de la Terra Paral·lel: 40º Meridià: 100º Les coordenades del punt B: 40º N, 100ºO
 24. 24. El temps atmosfèric   El temps atmosfèric és l’estat de l’atmosfera en un lloc determinat i un moment determinat. Depèn principalment de:  La temperatura.  La humitat.  La pressió atmosfèrica.
 25. 25. El temps atmosfèric 1. La temperatura de l’aire: La determina la llum que ens arriba del Sol. Els rajos solars a l’estiu ens arriben més verticalment per això la temperatura és més alta a l’estiu. El termòmetre és un instrument que mesura la temperatura.
 26. 26. El temps atmosfèric 2. La humitat atmosfèrica: Indica la quantitat de vapor d’aigua que conté l’aire. Hi ha més humitat prop del mar. L’higròmetre mesura la humitat de l’aire.
 27. 27. El temps atmosfèric 3. La pressió atmosfèrica: Indica quin és el pes de l’aire en una zona concreta.  Puja la pressió: dia assolellat.  Baixa la pressió: plou.
 28. 28. El temps atmosfèric  El baròmetre mesura la pressió atmosfèrica.  Es pot expressar en diferents unitats però actualment per mesurar la pressió de l’aire es fan servir més els mil·libars, i així els trobem als mapes del temps.
 29. 29. El temps atmosfèric  El temps atmosfèric està determinat per diversos factors: la temperatura, la humitat i la pressió atmosfèrica, que quan varien generen el vent, els núvols i les precipitacions.
 30. 30. El temps meteorològic  El temps es caracteritza per la quantitat de núvols, el vent, el fred o la calor, la pluja ... que fa en un lloc i un moment determinat.
 31. 31. El temps meteorològic   La nuvolositat, el vent, la temperatura i les precipitacions són els fenòmens meteorològics. Els científics que estudien aquests fenòmens són els meteoròlegs.
 32. 32. El temps meteorològic    La nuvolositat és la quantitat de núvols que hi ha al cel. L’aigua dels núvols pot caure en forma de pluja, neu o pedra. El pluviòmetre mesura la quantitat de pluja caiguda en un indret en un temps determinat.
 33. 33. El temps meteorològic Els cirrus són núvols que semblen plomes, no solen donar precipitacions. Els nimbus són núvols uniformes de color gris i poden originar precipitacions.
 34. 34. El temps meteorològic Els cúmuls són núvols que semblen boles de cotó i poden desencadenar xàfecs. Els estrats són núvols que semblen un llençol gris i poden portar algun plugim.
 35. 35. El temps meteorològic El penell indica la direcció del vent L’anenòmetre mesura la intensitat del vent
 36. 36. Els mapes del temps  Els meteoròlegs han distribuït aparells per mesurar els factors atmosfèrics en diverses estacions meteorològiques. En una estació meteorològica es mesura la temperatura, la quantitat d’aigua caiguda i la intensitat i direcció del vent.  A més a més el satèl·lit Meteosat envia imatges que es mostren com es formen els núvols, com es mouen, velocitat i direcció del vent... Meteosat
 37. 37. Els mapes del temps Mapes de símbols: Un conjunt de símbols indiquen el temps que farà a cada zona d’un territori. Aquests símbols fan referència a l’estat del cel i del mar. Lloc web del temps
 38. 38. Els mapes del temps Mapes de pressió: Està format per diferents línies tancades que uneixen els punts amb la mateixa pressió. Si està per sobre de 1.013 mil·libars, el temps és assolellat. Quan són més baixos, el temps és plujós. Conceptes de meteorologia
 39. 39. Fi CURS 20132014

×