Duurzame Mobiliteit - FMM Augustus 2010

442 views

Published on

Snijden in de budgetten is een verschijnsel dat de meeste facility managers zullen herkennen. In deze tijden van crisis moet ieder dubbeltje opnieuw worden omgedraaid. Tegelijkertijd krijgt dezelfde facility manager de opdracht om de duurzaamheid van de organisatie te verbeteren. Uit de ervaring van CFP blijken deze onderwerpen goed te combineren in de aandachtsgebieden energie en vervoer, samen goed voor 95% van de CO2-footprint van bedrijven. Een concreet stappenplan helpt om tot een duurzaam vervoersbeleid te komen.

  • Be the first to comment

Duurzame Mobiliteit - FMM Augustus 2010

  1. 1. DO S S I E R D U U R Z A AMHEID VERVOER Een duurzaam vervoersbeleid Snijden in de budgetten is een verschijnsel dat de meeste facility managers zullen herkennen. In deze tijden van crisis moet ieder dubbeltje opnieuw worden omgedraaid. Tegelijkertijd krijgt dezelfde facility manager de opdracht om de duurzaamheid van de organisatie te verbeteren. Uit de ervaring van CFP blijken deze onderwerpen goed te combineren in de aandachtsgebieden energie en vervoer, samen goed voor 95 procent van de CO2-footprint van bedrijven. Een concreet stappenplan helpt om tot een duurzaam vervoersbeleid te komen. TEKST: BERT VAN RENSELAAR Woon-werkverkeer, zakelijk reizen In de afgelopen 20 jaar is de werke- keuzes die zij maken met betrek- en vliegkilometers veroorzaken de lijke CO2-uitstoot van mobiliteit king tot mobiliteit. Het wagenpark grootste uitstoot als gevolg van met 30 procent gestegen terwijl de is daarbij meestal de verantwoor- werkplekken in kantoren. Het aan- totale uitstoot ‘slechts’ met 7 pro- delijkheid van de facility manager, deel van de totale mobiliteit in de cent is gestegen (zie figuur 1). Het die daarmee een sleutelrol speelt in Nederlandse CO2-uitstoot is 22 pro- grootste deel van deze uitstoot het daadwerkelijk reduceren van cent. wordt bepaald door bedrijven en de CO2-uitstoot. 62 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 182 | AUGUSTUS 2010
  2. 2. VERVOER DOSSIER DUUR Z A A M H E I D Om de uitstoot van CO2 integraal aan wat indirect geld oplevert. Met het- Thuiswerken te pakken en draagvlak te creëren zelfde aantal mensen kan dan Veel mensen staan iedere dag uren voor het nemen van maatregelen, immers een significant hogere in de file om op dezelfde tijd op dient beleid opgesteld te worden. omzet worden behaald. kantoor aanwezig te zijn. Wanneer Dit begint doorgaans met het bepa- iedereen in uw organisatie één dag len van de huidige situatie. Door Bepalen strategie in de week helemaal thuis werkt, middel van benchmarking kunnen Er zijn twee belangrijke strategieën scheelt dit 20 procent van de reis- realistische doelstellingen gesteld om een daling van de kosten en tijd, brandstofkosten en CO2-uit- worden. De derde stap is het opstel- CO2-uitstoot van vervoer te bereiken. stoot van woon-werkverkeer. len van een strategie om deze doel- Ten eerste zal een organisatie pro- Andere voordelen van thuiswerken stellingen te behalen. De laatste beren het aantal kilometers zoveel zijn een betere balans tussen werk stap is de implementatie van het beleid, om de verwachte reductie daadwerkelijk te realiseren (zie Een ontwikkeling is de fietssnelweg figuur 2). waar de fietser altijd voorrang heeft Bepalen huidige situatie Een van de methoden voor het bepalen van de huidige situatie met mogelijk te beperken. Als dit gedaan en privé, minder stress en de moge- betrekking tot de CO2-uitstoot van is, zal de uitstoot van de resterende lijkheid om zeer geconcentreerd te uw organisatie is de Nationale CO2 kilometers zoveel mogelijk beperkt kunnen werken. Voor de werkgever Benchmark. Dit is een nationale moeten worden. Voor beide zijn er kan dit resulteren in meer gemoti- database van kennis en ervaringscij- verschillende mogelijkheden, in dit veerde werknemers, hogere kwali- fers waarmee uitstootreducties artikel een overzicht van de acht teit van het afgeleverde werk en een zichtbaar worden gemaakt. De meest interessante maatregelen. besparing op de huisvestingslasten. methode van meten, is gebaseerd op HP bijvoorbeeld, sloot acht van de het Green House Gas protocol, een A. Minder rijden negen Nederlandse kantoren bij de internationale standaard voor het Kilometers worden voornamelijk invoering van Het Nieuwe Werken, meten van CO2-uitstoot. De uitstoot verreden om van thuis op het werk waardoor de huisvestingslasten per wordt gemeten binnen de cate- te komen, om klanten te bezoeken of medewerker gehalveerd werden. gorieën elektriciteit, brandstoffen, om op andere locaties te vergaderen. Om thuiswerken te ondersteunen is afval, papier, water en vervoer. Deze Er zijn drie belangrijke instrumen- een werkplek, computer, telefoon en nulmeting is het startpunt voor CO2- ten die bedrijven kunnen inzetten toegang tot alle benodigde bestan- reductie van uw organisatie. Uit de om het aantal gemaakte kilometers den en applicaties belangrijk. Daar- ervaring van CFP blijkt dat mobiliteit te verminderen: naast moet de mentaliteit binnen de goed is voor 52 procent van de CO2- • thuiswerken, organisatie veranderen. Managers footprint van bedrijven (zie figuur • videoconferencing, moeten sturen op resultaat in plaats 3). Bij verschillende zakelijke dienst- • carpoolen. van aanwezigheid en werknemers verleners kan dit oplopen tot soms zullen met deze verantwoordelijk- wel 90 procent van de CO2-footprint. Deze instrumenten maken deel uit heid om moeten kunnen gaan. Om van het concept Het Nieuwe Werken. dit proces goed te laten verlopen, is Bepalen doelstellingen het aan te raden ervaren adviseurs Wanneer de huidige situatie is in te schakelen die hierbij kunnen bepaald en het besparingspotentieel helpen. is vastgesteld, kunnen realistische doelen gesteld worden. Om een haal- Videoconferencing baar besparingspotentieel vast te stel- Verhuurders van videoconferentie- len, is het zinvol om de organisatie zalen kregen te maken met extreme te benchmarken met andere organi- drukte toen in april het Europese saties. De gestelde doelen kunnen luchtruim enkele dagen gesloten betrekking hebben op het besparen bleef vanwege een aswolk. De video- van kosten of het reduceren van systemen werden vooral gebruikt CO2-uitstoot. Dit zijn heel concrete om te kunnen overleggen of een doelen, die goed meetbaar zijn. presentatie of lezing te geven. De Daarnaast kunnen andere doelstel- bezwaren tegen videoconferencing lingen een rol spelen in het vervoers- vanwege de kosten, de complexiteit beleid. Reductie van de uren die men Bert van Renselaar MSc is en de kwaliteit zijn de afgelopen reizend doorbrengt bijvoorbeeld, of Consultant bij adviesbureau jaren weggenomen door innovaties. het bewuster plannen van vergade- Corporate Facility Partners Hiermee is videoconferencing een ringen die hierdoor efficiënter ver- (www.cfp.nl). reële optie om de zakelijke kilome- lopen. Hierdoor wordt de productivi- ters flink terug te dringen. Hierbij teit van de medewerkers verhoogd, maakt het niet uit of er wordt verga- FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 182 | AUGUSTUS 2010 63
  3. 3. DO S S I E R D U U R Z A AMHEID VERVOER 40% onbelaste reiskostenvergoeding of het geven van privileges zoals een 20% Industrie parkeerplaats vlakbij de ingang. Vervoer 0% Gebouwen B. Zuiniger rijden Voor de kilometers die niet verme- -20% Landbouw den kunnen worden, is het belang- -40% rijk deze zo zuinig mogelijk te ver- rijden. Mogelijkheden hiertoe zijn: Figuur 1: CO2-uitstoot Nederland, mutaties categorieën van 1990 tot 2007 (Bron: CBS). • fietsen, • openbaar vervoer, • alternatieve brandstoffen, • energielabels, • Aandachtsgebieden • Benchmarking • Nulmeting • Smart • gedrag. Zuinig rijden resulteert in een lager brandstofverbruik, wat minder CO2- Bepalen Bepalen huidige situatie doelstellingen uitstoot en lagere kosten tot gevolg heeft. Zuiniger rijden kan bereikt worden door nieuwe concepten en innovaties met betrekking tot aan- schaf en gebruik van auto’s en kan Implementatie Bepalen strategie strategie het verbruik per kilometer tot 20 procent terugbrengen. • Integraal • Minder rijden Fietsen • Gefocust • Zuiniger rijden Al sinds de uitvinding in 1817 is de fiets het meest zuinige vervoermid- del dat bestaat. Doordat er geen fos- Figuur 2: Stappenplan voor een duurzaam vervoersbeleid (Bron: CFP). siele brandstoffen nodig zijn om de fiets voort te bewegen, is fietsen een CO2-neutraal vervoermiddel. Wan- neer medewerkers met de fiets naar Verwarming: Afval: 3% Papier: 2% het werk komen, is dit goed voor het 6% milieu, de portemonnee en de gezond- heid van de medewerkers. Om mede- werkers te stimuleren te gaan fiet- Vervoer: 52% sen kan de werkgever een onbelaste vergoeding verstrekken tot 4 749. Een nieuwe ontwikkeling is de fiets- Elektra: 37% snelweg zonder kruisingen waar de fietser altijd voorrang heeft. Dit maakt fietsen sneller en veiliger. Op dit moment kent Nederland al acht Figuur 3: CO2-footprint gemiddelde uit CFP Expert Systeem (Bron: CFP Expert Systeem). fietssnelwegen, in de toekomst wordt er een veelvoud aan fietssnelwegen derd met een vestiging in Rotterdam regelmatig in de file staat, ziet dat verwacht. of in Tokyo. Bedrijven met meerdere dit voor automobilisten niet zo werkt. vestigingen kunnen meestal binnen Dagelijks rijden veel collega’s apart Openbaar vervoer 1-2 jaar een dergelijk systeem terug- van elkaar dezelfde routes naar hun Wanneer afstanden te groot zijn om verdienen. Investeringen zijn nodig werk. Dit inefficiënte gebruik van de te fietsen, is het openbaar vervoer in de hardware van het systeem en beschikbare ruimte leidt tot hogere de meest zuinige manier van reizen. de kosten voor de verbinding. kosten en meer CO2-uitstoot. De uitstoot per reizigerskilometer is Andere gevolgen zijn een hogere par- gemiddeld bijna vier keer zo laag Carpoolen keerdruk op uw terrein, meer files, als de uitstoot per autokilometer. Logistieke bedrijven plannen hun minder effectieve werktijd en meer De voordelen van het reizen met routes en lading optimaal om de stress. Bij carpoolen geldt het omge- het openbaar vervoer zijn enigszins hoeveelheid vervoerde goederen te keerde van de hiervoor genoemde gelijk aan die van carpoolen: een maximaliseren en het aantal verre- effecten. Hierdoor is het een zeer lagere parkeerdruk, minder files, den kilometers te minimaliseren. interessante optie voor werkgevers meer effectieve werktijd en minder Een (half)lege vrachtwagen betekent om carpoolen onder hun werknemers stress. De locatiekeuze van kantoren een lagere marge op de omzet. Wie te promoten. Dit kan middels een is een belangrijke succesfactor bij het 64 FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 182 | AUGUSTUS 2010
  4. 4. VERVOER DOSSIER DUUR Z A A M H E I D stimuleren van openbaar vervoer. A-label tot een onzuinig G-label. Een gebruik van brandstof besparende Daarnaast zijn verschillende ver- auto met een G-label stoot gemiddeld accessoires zoals toerenteller of cruise voerscombinaties mogelijk, zoals 60 procent meer CO2 uit dan een control dragen hieraan bij. Er zijn het gebruik maken van de OV-fiets. even grote auto met een A-label. Het verschillende manieren waarop orga- Een regeling die de auto én het open- energielabel is eenvoudig op te nisaties hun werknemers kunnen baar vervoer combineert, kan zelfs goedkoper zijn dan alleen het gebruik van leaseauto’s. De moeilijkst te beïnvloeden factor Alternatieve brandstoffen wellicht is het gedrag van de bestuurders De meeste auto’s in Nederland ver- bruiken diesel of benzine. Er zijn meer brandstoffen beschikbaar die nemen in de leaseregeling. Het beste stimuleren zuinig rijgedrag toe te minder CO2 per kilometer uitstoten. kan gekozen worden voor kleine passen. Hierbij kan gedacht worden De meest gangbare zijn op dit mo- auto’s, die over het algemeen de aan training in zuinig rijden of het ment LPG en aardgas die per liter laagste uitstoot en de laagste lease- opzetten van een interne competitie. ongeveer 40 procent minder CO2 uit- kosten hebben. De overheid betaalt stoten dan reguliere brandstoffen. hieraan mee, door meer belasting- Implementatie voordelen aan de rijders te geven Uiteindelijk zal het duurzaam Naast bovengenoemde brandstoffen, naarmate de werkelijke CO2-uitstoot vervoersbeleid uitgevoerd moeten is het ook mogelijk helemaal CO2- lager wordt. worden. Belangrijk hierbij is dat er neutraal te rijden. Een elektrische wordt gemeten en gerapporteerd of auto heeft een emissie van 0, mits de Gedrag de beoogde resultaten ook daadwer- gebruikte energie duurzaam is opge- De moeilijkst te beïnvloeden factor kelijk worden gerealiseerd. Door het wekt. Op dit moment zijn alle grote wellicht is het gedrag van de bestuur- integraal toepassen van de acht automerken bezig met het ontwikke- ders. Door vroeg te schakelen, met genoemde tips zijn organisaties op len van volledig elektrische auto’s. een gelijkmatige snelheid te rijden korte termijn in staat tot 40 procent De eerste volledig elektrische auto en goed vooruit te kijken kan een van de kosten en CO2-uitstoot op zal eind 2010 in Nederland rijden. bestuurder al snel 10 procent op het het gebied van vervoer te reduceren. Tegenover een iets hogere nieuwprijs, brandstofverbruik besparen. Ook het Nog belangrijker is dat de facility staan 0 procent bijtelling, geen BPM manager er voor zorgt dat de organi- (aanschafbelasting), geen wegen- satie wordt voorbereid op de toe- belasting en lagere brandstofkosten komst. Een toekomst waarin olie- STELLING (10 cent per kilometer lager). De ver- schaarste één van de grootste pro- wachte actieradius van 160 kilome- blemen is en duurzame mobiliteit ter is voor de meeste zakelijke rijders ‘Over tien jaar reizen we minder één van de belangrijkste antwoor- voldoende, zeker als de auto op kan- dan twee keer per week naar den hierop! toor kan worden opgeladen. ons werk.’ Energielabels Een handige hulp bij het kiezen van Reageer op: www.facility een zuinige auto is het energielabel. managementplatform.nl Dit label geeft de relatieve zuinigheid van een auto weer, van een zuinig advertentie FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 182 | AUGUSTUS 2010 65

×