Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joodse Najaarsfeesten

661 views

Published on

Jaap Meijer over de Joodse najaarsfeesten
4 oktober 2009 in evangeliegemeente Salem

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joodse Najaarsfeesten

 1. 1. God’s verlossingsplan4 okt 2009 “Israelzondag” de Feesttijden des Heren deel 2. de najaarsfeesten<br />uitzien naar de vervulling daarvan<br />
 2. 2. De drie oogstfeesten<br /><ul><li>voorjaar
 3. 3. Pesach (Ongezuurdebrodenfeest) eersteling
 4. 4. Sjavoeot (Wekenfeest) eerstelingen
 5. 5. najaar
 6. 6. Soekot (Loofhuttenfeest) grote oogst</li></li></ul><li>Keizer Constantijn de Grote<br />321 de zondagwerd de rustdagvoorchristenen<br />325 Concilie van Nicea niet meer de joodse berekening van de paasdatum, maar die van het zonnejaar <br />“want het zoubuitenelkemaatstafongepastzijnalswij op het heiligste van allefeesten de gewoonten van de Jodenzoudenvolgen. Latenwijdaaromnietsgemeenhebben met datafschuwelijkevolk&quot;.<br />Met dat´Romeinse gedachtengoed´ zitten we nog opgezadeld….(incl . vervangingstheologie)<br />Maanjaar versuszonnejaarmaanjaar: 11 dagen korter<br />
 7. 7. (5) Bazuinenfeest(nieuwjaarsfeest)<br />Betekent: hoofd van het jaar<br />Ook wel JomHasjofar, letterlijk de &apos;dag van de ramshoorn&apos; <br />Beeld: periode van gebed en inkeerHetgeestelijke nieuwe jaar begint bij de wederkomst van Christus, Koning der Koningen.<br />Woord:<br />Lev 23: 23 En de HERE sprak tot Mozes: 24 Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.<br />Han 1: 10 Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.<br />1 Thes 4: 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 18 Vermaant elkander dus met deze woorden.<br />
 8. 8. De 10 ‘verschrikkelijke´ dagen<br />Periode tussen Rosh Hasjana en Jom Kippoer<br />Beeld: Verootmoediging, verwijdering zonde<br />Woord: <br />Zach 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.<br />Micha 7: 19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.<br />
 9. 9. (6) Jom Kippoer (Grote Verzoendag)<br />de heiligste dag van het joodse jaar<br />Beeld: Christus als hogepriester 10! dagen na de wederkomst. Verlossing joodse volk. Satan (Azazel) weggezonden.<br />Woord: <br />Lev 23: 27 Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de HERE een vuuroffer brengen. 28 Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de HERE, uw God.<br />
 10. 10. Rom 11 : 25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, 9 wanneer Ik hun zonden wegneem (Jer 30 : 33-34).<br />
 11. 11. (7) Soekot (Loofhuttenfeest)<br />Soekot betekent: (loof)hutten, feest van de inzameling<br />Beeld: najaarsoogst, redding van de volkeren, herstel paradijs: het duizendjarig rijk.<br />Terugblik (tent, tabernakel), vooruitblik (God woont weer te midden van Zijn volk)<br />Woord:<br />Joh 1,14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond(‘getabernakeld’) en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid<br />Joh 7 : 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.<br />1 Kon 8 : inwijding van de tempel (7e maand), Zach 8: 1-8<br />
 12. 12.  Lev 23 : 39 Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. <br />40 Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God, zeven dagen lang. <br />41 Gij zult het als een feest des HEREN vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. <br />42 In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, <br />43 opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God. <br />44 Zo maakte Mozes de feesttijden des HEREN aan de Israëlieten bekend.<br />
 13. 13. Open 19: 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.<br /> 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. <br />9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams<br />Open 20: 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren<br />Zacharia 14 : 16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.<br />
 14. 14. (8) SjeminiAtseret/Simchat Thora<br />SjeminiAtseret slotfeest<br />Simchat Thora betekent: vreugde der wet <br />(in Israel op dezelfde dag gevierd, daarbuiten na elkaar)<br />op Simchat Thora werd gezongen en gedanst en de Thora blij rondgedragen<br />Beeld: <br />eeuwig / oneindig leven (of eeuwige dood)<br />Woord:<br />Psalm 119: ‘Vreugde der Wet’<br />
 15. 15. Gods plan met Zijn volk & mensheid<br />Sjabbat (rustdag): messiaanse verlossing<br />Sederavond (avondmaal) bevrijding van Egypte<br />Pesach (ongezuurdebroden): vergeving (eersteling)<br />Sjavoeot (wekenfeest): eerste oogst (eerstelingen)<br />Rosj Hasjana (bazuinenfeest): wederkomst van Christus<br />Jom Kippoer: eerst verlossing Israel<br />Soekot (loofhuttenfeest): dan verlossing volkeren in de laatste grote oogst (herstel paradijs)<br />SjeminiAtseret (slotfeest): eeuwig leven /eeuwige dood<br />

×