de Bergrede (Matt 5-7)

545 views

Published on

Paul Egberts over de Bergrede
bij evangeliegemeente Salem
3 november 201`3

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

de Bergrede (Matt 5-7)

 1. 1. De Bergrede (Mattheüs 5-7)
 2. 2. MATTHEÜS 5 1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. 2 En Hij opende zijn mond en leerde hen… MATTHEÜS 7 28 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, 29 want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.
 3. 3. MATTHEÜS 5 48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.
 4. 4. MATTHEÜS 5 Zaligsprekingen Zalig de armen van geest die treuren de zachtmoedigen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid de barmhartigen de reinen van hart de vredestichters de vervolgden om der gerechtigheid wil 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen…
 5. 5. MATTHEÜS 5 Zout der aarde en licht der wereld Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 16
 6. 6. MATTHEÜS 5 Jezus en de wet Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 17 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 20
 7. 7. MATTHEÜS 5 Jezus en de wet Gij hebt gehoord… Maar Ik zeg u… doodslag echtbreuk scheiding zweren wraak haat en liefde Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, 45 opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen… 48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. 44
 8. 8. MATTHEÜS 6 Niet voor de mensen… 1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. 16 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen…
 9. 9. MATTHEÜS 6 …maar voor uw Vader in het verborgene 4 opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 6 18 om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden …
 10. 10. MATTHEÜS 6 De ware schat Verzamelt u geen schatten op aarde… maar verzamelt u schatten in de hemel… 19 24 …gij kunt niet God dienen èn Mammon.
 11. 11. MATTHEÜS 6 Bezorgdheid 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
 12. 12. MATTHEÜS 7 Niet oordelen Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 3 Gebedsverhoring 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.
 13. 13. MATTHEÜS 7 Ingaan in het Koninkrijk der hemelen 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Tweeërlei fundament 24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.
 14. 14. MATTHEÜS 7 Indruk op de scharen 28 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, 29 want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.
 15. 15. De Bergrede (Mattheüs 5-7)

×