Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visie Dec2009

346 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visie Dec2009

 1. 1. Visie op de assurantiewereld December 2009
 2. 2. De wereld door de ogen van de klant: (particulieren/mkb)
 3. 3. Klantenindeling (gechargeerd) <ul><li>Karel Kankerpit </li></ul><ul><ul><li>Radar/Woekerpolis/Koppelverkoop </li></ul></ul><ul><li>Cheap Charly </li></ul><ul><ul><li>Internet/Vergelijken/Goedkoop </li></ul></ul><ul><li>Arie Advies </li></ul><ul><ul><li>Transparantie/Vertrouwen/Deskundigheid </li></ul></ul>
 4. 4. Wat houdt de TP bezig:
 5. 5. Tp-indeling(gechargeerd) <ul><li>De struisvogel </li></ul><ul><ul><li>Ontkenning/geen aanpassing </li></ul></ul><ul><li>Het slachtoffer </li></ul><ul><ul><li>Afwachtend/rekent op verzekeraar </li></ul></ul><ul><li>Het rendier </li></ul><ul><ul><li>Focus op extra verkoop/vergeet businessmodel </li></ul></ul><ul><li>De aasgier </li></ul><ul><ul><li>Berekenend/kopende partij </li></ul></ul>
 6. 6. Samenvattend <ul><li>TP-wereld: </li></ul><ul><li>Overleven </li></ul><ul><ul><li>Lening/Leven/Pensioen </li></ul></ul><ul><li>Onzekerheid </li></ul><ul><ul><li>AFM/Zorgplicht/TBR </li></ul></ul><ul><li>Beloningsmodel </li></ul><ul><ul><li>Basisvergoeding/fee/provisie </li></ul></ul>
 7. 7. Aandacht TP moet veranderen <ul><li>Eindklant wenst: </li></ul><ul><li>Karel Kankerpit: </li></ul><ul><li>wil kunnen vertrouwen </li></ul><ul><li>2. Cheap Charly: </li></ul><ul><li>wil besparen </li></ul><ul><li>Arie advies: </li></ul><ul><li>heeft adviesbehoefte </li></ul><ul><li>TP is bezig met: </li></ul><ul><li>Bezig met overleven </li></ul><ul><li>2. Zoekt beloningsmodel </li></ul><ul><li>3. Leeft in onzekerheid </li></ul>
 8. 8. Waar moet TP naar toe
 9. 9. Samenvattend <ul><li>TP moet bezig met: </li></ul><ul><li>Klant </li></ul><ul><ul><li>Rol als adviseur/consultant </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteiten verantwoorden </li></ul></ul><ul><li>Strategie: </li></ul><ul><ul><li>Wie niet kiest wordt niet gekozen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat doe ik niet </li></ul></ul><ul><li>Ondernemerschap: </li></ul><ul><ul><li>Ondernemersplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Reorganisatie (pro-actief) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cash management (incl. incasso/naverrekeningen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Benchmarking </li></ul></ul>
 10. 10. Waar zijn verzekeraars mee bezig
 11. 11. Verzekeraars-typeringen (gechargeerd) <ul><li>De reiger </li></ul><ul><ul><li>Vissen in een opdrogende vijver/segmenteren/reorganiseren. </li></ul></ul><ul><li>De baviaan </li></ul><ul><ul><li>Intern gericht/blijft op zijn rots </li></ul></ul><ul><li>De pauw </li></ul><ul><ul><li>Producten/Intermediair ipv adviseur </li></ul></ul><ul><li>De angsthaas </li></ul><ul><ul><li>Risico/Regels/Ratio’s </li></ul></ul>
 12. 12. Verzekeraar moet focus verleggen <ul><li>Adviseur moet bezig met: </li></ul><ul><li>Klant (als adviseur) </li></ul><ul><li>Strategie: </li></ul><ul><ul><li>Wie niet kiest wordt niet gekozen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat doe ik niet </li></ul></ul><ul><li>Ondernemerschap: </li></ul><ul><ul><li>Ondernemersplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Reorganisatie (pro-actief) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cash management (incl. incasso) </li></ul></ul><ul><ul><li>Benchmarking </li></ul></ul><ul><li>Verzekeraar is bezig met: </li></ul><ul><li>Intermediair ipv adviseur </li></ul><ul><li>Intern gericht </li></ul><ul><li>Risicobeheersing </li></ul>
 13. 13. Waar moet verzekeraar naar toe
 14. 14. Gewenste typering verzekeraars <ul><li>Zwaan: </li></ul><ul><ul><li>Trouw/kernrelatie/Business Partner/Inhoud </li></ul></ul><ul><li>Zeearend: </li></ul><ul><ul><li>Ondernemersondersteuning/Visie </li></ul></ul><ul><li>Uil: </li></ul><ul><ul><li>Imago bewaker/Samenwerking/Klantbelang </li></ul></ul>
 15. 15. Verzekeraar: Businesspartner nieuwe stijl <ul><li>Adviseur moet bezig met: </li></ul><ul><li>Klant (als adviseur) </li></ul><ul><li>Strategie: </li></ul><ul><ul><li>Wie niet kiest wordt niet gekozen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat doe ik niet </li></ul></ul><ul><li>Ondernemerschap: </li></ul><ul><ul><li>Ondernemersplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Reorganisatie (pro-actief) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cash management (incl. incasso) </li></ul></ul><ul><ul><li>Benchmarking </li></ul></ul><ul><li>Verzekeraar moet faciliteren, een combinatie van: </li></ul><ul><li>Zwaan: </li></ul><ul><ul><li>Trouw/kernrelatie/Business Partner/Inhoud </li></ul></ul><ul><li>Zeearend: </li></ul><ul><ul><li>Ondernemersondersteuning/Visie </li></ul></ul><ul><li>Uil: </li></ul><ul><ul><li>Imagobewaker </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Klantbelang </li></ul></ul>

×