Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Radiomikrofonu un citu PMSE ierRadiomikrofonu un citu PMSE ierRadiomikrofonu un citu PMSE ierRadiomikrofonu un citu PMSE i...
FrekvenFrekvenFrekvenFrekvenčččču lietou lietou lietou lietoššššanaanaanaana
• Elektronisko sakaru likumaElektronisko saka...
Frekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierīīīīccccēēēēmmmm
• 2013. gada 5. februāra groz...
FrekvenFrekvenFrekvenFrekvenčččču joslas PMSE ieru joslas PMSE ieru joslas PMSE ieru joslas PMSE ierīīīīccccēēēēmmmm
Frekv...
VAS ES Individuāla atļauja
• Izsniedz uz noteiktu pieprasīto laiku un vietu vai vietām;
• Noteiktai frekvenču joslai, piem...
Koplietošanas atļauja
• atbilstoši 2009.gada MK noteikumu Nr. 1151
3. pielikumam:
– dod tiesības uzstādīt un lietot radioi...
Lietošanai Latvijā atbilstošās
ierīces (MK noteikumi Nr. 561)
• Atbilstošo ierīču saraksts atrodams VAS ES
mājas lapā:
htt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PMSE ierīces

1,919 views

Published on

Radiomikrofonu un citu PMSE ierīču lietošana Latvijā

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PMSE ierīces

  1. 1. Radiomikrofonu un citu PMSE ierRadiomikrofonu un citu PMSE ierRadiomikrofonu un citu PMSE ierRadiomikrofonu un citu PMSE ierīčīčīčīčuuuu lietolietolietolietoššššana Latvijana Latvijana Latvijana Latvijāāāā VAS «Elektroniskie sakari» Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa 2015. gada 29. aprīlis PMSE ierPMSE ierPMSE ierPMSE ierīīīīcescescesces • PMSEPMSEPMSEPMSE (Programme making and special events) – programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces: – radiomikrofoni; – auss monitori; – pagaidu skaņas radiolīnijas. 2
  2. 2. FrekvenFrekvenFrekvenFrekvenčččču lietou lietou lietou lietoššššanaanaanaana • Elektronisko sakaru likumaElektronisko sakaru likumaElektronisko sakaru likumaElektronisko sakaru likuma 50. pants nosaka, ka radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot pēc: – radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS ES (individuālā atļauja) vai; – saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 3 Frekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierīīīīccccēēēēmmmm • MK 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr. 1151 4
  3. 3. Frekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierīīīīccccēēēēmmmm • 2013. gada 5. februāra grozījumi Nacionālajā radiofrekvenču plānā SSSSāāāākot ar 1.jkot ar 1.jkot ar 1.jkot ar 1.jūūūūlijulijulijuliju LLLLīīīīdz 30. jdz 30. jdz 30. jdz 30. jūūūūnijamnijamnijamnijam 5 LMT, TELE2, BITE Frekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierFrekvences PMSE ierīīīīccccēēēēmmmm • 2013. gada 5. februāra grozījumi Nacionālajā radiofrekvenču plānā 6 SSSSāāāākot ar 1.jkot ar 1.jkot ar 1.jkot ar 1.jūūūūliju!liju!liju!liju! LLLLīīīīdz 30. jdz 30. jdz 30. jdz 30. jūūūūnijamnijamnijamnijam
  4. 4. FrekvenFrekvenFrekvenFrekvenčččču joslas PMSE ieru joslas PMSE ieru joslas PMSE ieru joslas PMSE ierīīīīccccēēēēmmmm Frekvenču josla Pārraides jaudas robežvērtība Lietošanas atļaujas veids a 29,7–47 MHz 10 mW e.r.p. Koplietošanas atļauja c 863–865 MHz 10 mW e.r.p. Koplietošanas atļauja d 174–216 MHz 50 mW e.r.p. VAS ES individuāla atļauja e1 470–786 MHz 50 mW e.r.p. VAS ES individuāla atļauja e2 786–789 MHz 12 mW e.r.p. VAS ES individuāla atļauja e3 823–826 MHz 20 mW e.i.r.p. 100 mW e.i.r.p. (uz ķermeņa) VAS ES individuāla atļauja e4 826–832 MHz 100 mW e.i.r.p. VAS ES individuāla atļauja f 1785–1795 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p. (uz ķermeņa) VAS ES individuāla atļauja g 1795–1800 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p. (uz ķermeņa) Koplietošanas atļauja g1 1800–1804,8 MHz 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p. (uz ķermeņa) Koplietošanas atļauja 57a 2 400–2 483,5 MHz 10 mW e.i.r.p. Koplietošanas atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm 61 5 725–5 875 MHz 25 mW e.i.r.p Koplietošanas atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm IzmaiIzmaiIzmaiIzmaiņņņņas sas sas sas sāāāākot arkot arkot arkot ar 2015. gada 1. j2015. gada 1. j2015. gada 1. j2015. gada 1. jūūūūliju!liju!liju!liju! 7 VAS ES Individuāla atļauja • atbilstoši 2006. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453; • Lai saņemtu atļauju, pieprasījumā jānorāda: – lūgums izsniegt atļauju frekvenču spektra lietošanai; – vajadzīgā frekvenču josla vai frekvences; – lietošanas vieta vai vietas un ilgums no/līdz; – iekārtas tips un izgatavotājs; – atbildīgā persona par iekārtu izmantošanu, kontakttālrunis. 8
  5. 5. VAS ES Individuāla atļauja • Izsniedz uz noteiktu pieprasīto laiku un vietu vai vietām; • Noteiktai frekvenču joslai, piemēram, 470-786 MHz vai frekvencēm; • Noteiktam iekārtas tipam vai tipiem; • Frekvences lietošanas nosacījumi. 9 Izmaksas 10 • Atļaujas pieprasījuma izskatīšana EUR 28,46 vai īstermiņa atļaujai EUR 35,57; • Piemērām, ikmēneša maksājums par radiomikrofonu lietošanu joslā 470-786 MHz noteiktā teritorijā ar neaizsargātiem nosacījumiem, izmaksās 7,87 EUR/mēnesī par atļauju. • Piemērām, ikmēneša maksājums par radiomikrofonu lietošanu konkrētos kanālos, konkrētā teritorijā ar aizsargātiem nosacījumiem, izmaksās frekvenču skaits atļaujā x 10,80 EUR/mēnesī.
  6. 6. Koplietošanas atļauja • atbilstoši 2009.gada MK noteikumu Nr. 1151 3. pielikumam: – dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtas bez VAS ES individuālas atļaujas; – piederīgas grupai un darbojas noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās; – ievēro atļaujas un normatīvo aktu prasības, kā arī radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus; – netiek aizsargāts pret traucējumiem un nedrīkst tos radīt citām radioiekārtām; – lietotājs izvēlas piemērotu tehnisko risinājumu, optimizē radioiekārtas izvietojumu vai lietotās frekvences. 11 Lietošanai Latvijā atbilstošās ierīces (MK noteikumi Nr. 561) • IzplatIzplatIzplatIzplatīīīīššššanaanaanaana - atbildīgais par atbilstību, importētājs un izplatītājs laiž apgrozībā un izplata sakaru iekārtas, kuru atbilstība būtiskajām prasībām ir apliecināta; • LietoLietoLietoLietoššššanaanaanaana ---- atļauts lietot tikai tādas sakaru iekārtas, kuras ir laistas apgrozībā un izplatītas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un kuru parametri un lietojums atbilst atbildīgā par atbilstību norādītajiem parametriem un lietojumam vai piemērotajām tehniskajām specifikācijām. 12
  7. 7. Lietošanai Latvijā atbilstošās ierīces (MK noteikumi Nr. 561) • Atbilstošo ierīču saraksts atrodams VAS ES mājas lapā: http://www.vases.lv/lv/darbibas_virzieni/radioiek artu_atbilstiba/atbilstosas_iekartas_new/ 13 Paldies!Paldies!Paldies!Paldies!Paldies!Paldies!Paldies!Paldies! VASVASVASVAS ««««ElektroniskieElektroniskieElektroniskieElektroniskie sakarisakarisakarisakari»»»» Eksporta iela 5, Rīga Tālr.: 67333034 14

×