ÚNOR 2014
Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì
ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
PO–ÚT, ÈT–PÁ 10:00–15:00
ST 10:00–17:00
infocentrum@...
strana 2 únor 2014
725 032 715
Svoz odpadù za rok 2013 v porovnání s rokem 2012.
Výsledky svozu odpadù ve mìstì Volyni jso...
strana 3únor 2014
T.J. Sokol Volynì
Vánoèní besídka
Tradièní Vánoèní besídka probìhla 9. 12. a sešlo se na ní hodnì dìtí
z...
únor 2014
Od cechu k továrnám
Cesta Jáchyma Minibergera hospodáøským vývojem 19. století
„Je pìkná a vlídná. Jen se ale vš...
strana 5
NOVÉ KNIHY – PROSINEC 2013
Dìtské oddìlení knihovny
Oddìlení pro dospìlé
VOGEL: Strašidelná párty. Tøi holky na s...
strana 6
PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ ÚNOR 2014
Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zpravodaj únor 2014

394 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zpravodaj únor 2014

  1. 1. ÚNOR 2014 Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU PO–ÚT, ÈT–PÁ 10:00–15:00 ST 10:00–17:00 infocentrum@kultura-volyne.cz tel: 380 123 525 Minibergerova továrna na usnì kolem roku 1910 44. jednání Rady mìsta Volynì, ze dne 4. prosince 2013 Usnesení è. 11/12/13: RM schvaluje smlouvu o dílo na zajištìní veškerých èinností spojených s poøízením územní studie „Volynì-centrální èást SO 28 a SO 29“ (nezastavìné území mezi námìstím Svobody a ulicí Èelakovského). Usnesení è. 13/12/13: RM schvaluje zámìr obnovy parku v Bezruèových sadech ve Volyni vèetnì zadání vypracování projektové dokumentace, nabídku firmy na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, Program zeleò do mìst a jejich okolí a mandátní smlouvu s firmou Garanta CZ a.s., Knìžská 365/22, Èeské Budìjovice pro projekt Mìstský park Volynì – Bezruèovy sady. Usnesení è. 15/12/13: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace SD/KHEJ/ 757/2013-UZ 14004 ve výši 14 483,- Kè pro SDH Volynì na úhradu výdajù spojených s èinností jednotky sboru dobrovolných hasièù. 45. jednání Rady mìsta Volynì, ze dne 11. prosince 2013 Usnesení è. 30/12/13: RM schvaluje „Vnitøní pøedpis è. 2/2013“ platný od 01.01.2014, kterým se vydávají „Pravidla pro pøidìlování bytù a nebytových prostor v majetku mìsta“, vèetnì žádostí o pøidìlení obecního bytu, obecního nebytového prostoru, obecního bytu zvláštního urèení, obecního bytu sociálního urèení a povinných pøíloh k pøidìlování sociálních bytù. Usnesení è. 52/12/13: RM schvaluje znìní dodatku è. 3 Povodí Vltavy, státní podnik, Praha. Dodatek se týká zmìny poplatkù za odbìr povrchových vod a ode- braného množství na rok 2014. Cena za odbìr povrchové vody je 3,55 Kè/m3 na rok 2014. 46. jednání Rady mìsta Volynì, ze dne 20. prosince 2013 Usnesení è. 68/12/13: RM schvaluje “Smlouvu o sbìru, odvozu a likvidaci smìsného komu- nálního odpadu (SKO)“ mezi Mìstem Volynì, námìstí Svobody 41, 387 01 Volynì a Obcí Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volynì. Usnesení è. 72/12/13: RM provádí rozpoètové opatøení mìsta Volynì na rok 2013 è. 10 obsahující zmìny è. 44- 45 dle pøílohy, kterými dojde ke zvýšení pøíjmù o 1.944.983,- Kè a zvýšení výdajù o 463.000,- Kè. O rozdíl mezi pøíjmy a výdaji ve výši 1.481.983,- Kè bude sníženo financování z prostøedkù minulých let. Schválené rozpoètové opatøení je pøílohou usnesení. Usnesení è. 79/12/13: RM schvaluje dodatek è. 4 ke smlouvì o pronájmu kotelny a provo- zování kotelny mezi Mìstem Volynì (jako pronajímatelem) a spoleèností ÈEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín (jako nájemcem), k provozování kotelny v ulici Karla Èapka, kotelny na námìstí Hrdinù èp. 98 a nájmu dalších nemovitostí a movitého majetku související s jejich provozem, za úèelem zajištìní dodávky tepla pro vytápìní a pro ohøev teplé užitkové vody, a to na období 10 let od vydání povolení se zkušebním provozem na novou KGJ (kogeneraèní jednotku), za roèní nájemné ve výši 300.000,-Kè + aktuální aplikovaná sazba DPH. Od 01.01.2015 bude k nájemnému každoroènì pøipoètena oficiálnì vyhlašovaná míra inflace vyjádøená pøírùstkem prùmìrného roèního indexu spotøebitelských cen podle oficiálních údajù Èeského statistického úøadu. K roènímu nájemnému bude pro období 10 let trvání této smlouvy navýšena èástka 70.000,- Kè roènì + aktuální aplikovaná sazba DPH. Zasedání zastupitelstva se uskuteèní 26. 2. 2014. Termíny zastupitelstva v roce 2014: 26. 2., 30. 4., 25. 6., 17. 9
  2. 2. strana 2 únor 2014 725 032 715 Svoz odpadù za rok 2013 v porovnání s rokem 2012. Výsledky svozu odpadù ve mìstì Volyni jsou uvedeny v následující tabulce /v tunách/: Rok Smìsný komunální odpad Papír Plastové odpady Sklo Svoz odpadù celkem Procento vytøídìného odpadu z celkového svozu 2012 2013 790 748 78 71 60 68 44 47 972 934 19 20 Z tabulky vyplývá, že ve sbìru a tøídìní komunálního odpadu ne- došlo v podstatì k žádnému výraznìjšímu zlepšení, což kromì škod na životním prostøedí nepøíznivì ovlivòuje finanèní hospodaøení Technických služeb, protože tøídìný odpad je prodáván k další recy- klaci, kdežto skládkování smìsného odpadu stojí nemalé peníze. Prostým pohledem do popelnic ve mìstì lze odhadnout veliké mož- nosti ke zvýšení množství vytøídìného odpadu. Pøetrvávajícím prob- lémem je nejen množství, ale i kvalita tøídìní odpadu. Všichni víme, co do jednotlivých popelnic a kontejnerù patøí, èást z nás to však stále nerespektuje. Vedení Technických služeb se snaží pùsobit na obèany mìsta, aby vìnovali vìtší pozornost hospodaøení s vlastními odpady, ale výsledky se zatím pøíliš neprojevují. V øíjnu loòského roku pro- bìhla série exkurzí žákù základní školy do sbìrného dvora k sezná- mení s odpadovým hospodáøstvím mìsta Volynì. Právì od odpovìd- nìjšího pøístupu nejmladší generace k životnímu prostøedí si slibujeme zlepšení situace. Mìsto Volynì si nestojí v hospodaøení s odpady v rámci Jihoèeského kraje zrovna špatnì, pøesto je zde stále co zlepšovat. Vedení Technických služeb vìøí ve spolupráci se všemi obèany mìsta a doufá, že se zlepšení projeví již v letošním roce . Øeditelka MŠ po dohodì se zøizovatelem a v souladu s §34 odst. 2 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon stanoví podmínky pro podávání žádostí k pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání pro školní rok 2014/2015 místo podání žádostí: øeditelna MŠ Volynì termín zápisu: 25. a 26. bøezen 2014 od 8.00 do 14.00 hodin pøedpokládaný poèet novì pøijatých dìtí: 45 /nejsou ukonèeny žádosti o odklad škol.docházky/ pøi zápisu zákonný zástupce dítìte pøedloží: rodný list dítìte oèkovací prùkaz u cizincù druh povolení k pobytu pøípadnì potvrzení o zdravotním znevýhodnìní dítìte /diabetes,alergie/ MATEØSKÁ ŠKOLA VOLYNÌ ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 TECHNICKÉ SLUŽBY VOLYNÌ Plán akcí na únor 2014 17. 2. 2014 pondìlí, v 18.00 v koncertním sálku, I. tøídní koncert žákù P. Srnky a K. Srnkové 24. 2. 2014 pondìlí, v 10.00 v koncertním sálku, okresní kolo soutìže ZUŠ ve høe na smyècové nástroje 24. 2. 2014 pondìlí, v 10.00 v ateliéru VO, okresní kolo soutìže ZUŠ ve høe na kytaru 24. 2. 2014 pondìlí, v 18.00 v koncertním sálku ZUŠ, II. tøídní koncert žákù P. Srnky a K. Srnkové ZUŠ VOLYNÌ Své životní jubileum v únoru 2014 oslaví: Pourová Rùžena Doulová Marie Nekvapil Josef Èastová Zdeòka Vrbová Vlasta Kohoutová Vìra
  3. 3. strana 3únor 2014 T.J. Sokol Volynì Vánoèní besídka Tradièní Vánoèní besídka probìhla 9. 12. a sešlo se na ní hodnì dìtí z oddílù mladšího žactva, aerobiku, sportovní gymnastiky, turistiky a stolního tenisu. Cvièitelky si pro nì pøipravily veselé, zajímavé a neobvyklé soutìže, ženy z oddílù Fit ženy a Seniorky pøipravily drobné obèerstvení. Na závìr byli všichni nadšeni z dáreèkù, které našli pod stromeèkem a které si navzájem darovali. Výlety turistického oddílu Turistický oddíl se letos opìt vydával za poznáním naší vlasti. První výlet byl do Tábora (16. 2.), kde všichni prošli historické centrum, navštívili Husitské muzeum a Muzeum lega. Dalším byl výlet s pøes- páním ve srubu v Libìticích (8.-9. 6.), kde všichni plnili bobøíky, zú- èastnili se v Sousedovicích dne plného her. Na závìr roku dìti neza- pomnìly na Vánoce pro zvíøátka (21. 12.), kdy pøi procházce v pøírodì pro nì ozdobily stromek dobrotami. Oddíl Stolního tenisu – Vánoèní turnaj V sobotu 28. 12. 2013 uspoøádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volynì již 21. roèník tradièního vánoèního turnaje. Ve volyòské sokolovnì se sešlo 12 souèasných a bývalých hráèù klubu, kteøí byli rozlosováni do 2 šestièlenných skupin. Vítìzstvím ve skupinách potvrdili oprávnì- nost nasazení Lukáš Valašík, v souèasnosti hrající za SK Pøerov divizi Olomouckého kraje, a Radek Chalupa, nastupující v jihoèeské krajské soutìži za strakonický klub ÈZ Elektrostav. V semifinálových zápasech porazil Lukáš Valašík Vìru Šiškovou a Radek Chalupa Petra Hrašeho. V pohledném finálovém utkání zvítìzil Lukáš Valašík nad Radkem Chalupou v pomìru 3:1 na sety, obhájil tak 1. místo z loòského roèníku a souèasnì pøipojil již sedmé turnajové vítìzství v øadì. V zápase o 3. místo porazil Petr Hraše nestárnoucí Vìru Šiškovou až v dramatické koncovce 5. setu. Hráèi na 3. až 6. místech ve skupinách si zahráli o poøadí s následujícím koneèným výsledkem: 5. Pavel Lysenko, 6. Vladimír Žíla, 7. Jan Havel, 8. František Diviš, 9. Jiøí Toninger, 10. Jaroslav Klich, 11. Josef Boška, 12. Martin Korejs ml. Vìcnými cenami turnaj podpoøily firmy Elsa Elektro Písek, Øeznictví Stanìk, Aquecon, Mode, Dalkia a TON, za což jim všem patøí podìkování. Svou úèastí všechny potìšil Jan Havel, bývalý klíèový hráè volyòského klubu, který se postavil za pingpongový stùl po témìø dvouleté pauze zapøíèinìné závažným onemocnìním, a nutno øíci, že svým výkonem mile pøekvapil. Pouze v roli diváka se objevila další bývalá opora klubu Petr Bártík, který se však po desetileté odmlce nenechal pøemluvit, aby vzal pálku do ruky. Další významná postava volyòského stolního tenisu, letos sedmdesátiletý Boøivoj Korejs, tentokrát pùsobil pouze v roli hlavního rozhodèího. Po skonèení turnaje následovalo tradièní posezení se zhodnocením právì uplynulého roku. Radek Chalupa Novoroèní turnaj ve vybíjené V pondìlí 13. ledna 2014 v podveèer se zaplnil velký sál sokolovny zejména dìtmi, ale i dospìlými, aby došlo na první akci nového roku, a to na vybíjenou. Probíhal totiž již 8. roèník tradièního novoroèního turnaje, ve kterém se i navzájem pøivítáme v novém kalendáøním roce. Nechybìli ani diváci z øad rodièù a cvièitelek. „Vybijku“ si pøišlo letos zahrát 40 dìvèat a chlapcù z oddílù mladšího a staršího žactva, aerobiku, gymnastiky a turistiky. Žen z oddílù aerobiku a volejbalu pøišlo letos jen 6. Soutìžili jsme jako každoroènì ve 3 kategoriích – mladší žactvo, starší žactvo a dospìlí. Soutìžícím po úvodním nástupu hlavní rozhodèí zopakovala pravidla, pøipomnìla zásady fair play a rozdìlila je do družstev. Všichni hráli co nejlépe a prožívali zápas do poslední minuty. Ti, kteøí zrovna nehráli, fandili. Mladší žactvo sehrálo jeden zápas, starší žactvo také jeden. Ženy pak sehrály zápasy hned tøi. A protože dìti vybíjenou opravdu milují, tak starší žactvo, které se zamìøuje ve svých hodinách na míèové hry, jejich týmy doplnilo. Všichni hráli s velkým nasazením a dobøe. Napìtí i zábavy si všichni užili spoustu. Dìti dostaly drobnou sladkou odmìnu za své nadšení a výkony. Všichni si pak pochutnali na velkém a opravdu nádherném dortu potaženém marci- pánem s názvem turnaje.
  4. 4. únor 2014 Od cechu k továrnám Cesta Jáchyma Minibergera hospodáøským vývojem 19. století „Je pìkná a vlídná. Jen se ale všude povaluje to tøíslo.“ I takovými slovy neznámého cestujícího projíždìjícího Volyní by se naše mìsto dalo na konci 19. století popsat. Tento postøeh napovídá o neobyèejném významu koželužství, kde se tøísla hojnì užívalo, a o jeho pevném sepjetí s mìstem. V pøípadì Volynì je vzestup zmínìného oboru spojen se jménem Jáchyma Minibergera a s jeho rodinou. Co syn koželužského mistra narozený v roce 1813 zaèínal svou profesní dráhu jako jakýkoliv jiný koželuh po staletí døíve. Avšak po revoluèním cloumání starým reži- mem v roce 1848 pomáhal usvìdèit cechovní strukturu z nefunkènosti a po nìkolika dalších letech už spolu s ostatními vítal liberální živno- stenský øád. Jáchym Miniberger tedy pøi konfrontaci s prudkým dìjinným vývo- jem nemohl setrvávat na pozici tradièní výroby. Vydal se cestou ex- panze a postupného shromažïování dalších výrobcù pod jednu støechu. Svou živnost rozšiøoval a v 50. letech se ve mìstì øadil již mezi zámožné. Postavil dùm s dílnou a sklady (è.p. 110), koupil soukenickou valchu („Valšièka“ è.p.76) a pøestavìl ji na mlýn na tøíslo, jež potøeboval k vy- dìlávání koží. A v Nišovicích zaèal se syny v roce 1872 stavìt první továrnu. Poèátek 70. let 19. století, nazývaný jako „Období zakladatelské“ nebo též „gründerské“, byl svìdkem ohromného nadšení z investic, akcií a burzovních her. Nadšeným optimismem byly zasládlé snad všechny cenné papíry a zakládací listiny nových podnikù. Pak ale spolu se zcestnou pøedstavou, že v novém liberálním hospodáøství mùže být kapitalistou každý, padlo i velké množství spoleèností a vel- korysých projektù na èele s vídeòským bankovním kolosem Credit Anstalt. Èeské zemì zažily první hlubokou hospodáøskou krizi moderní doby. Ve Volyni se sesypal zámìr výstavby škrobárny i pošumavské železnice, podnikání Jáchyma Minibergera a jeho synù však mìlo pev- nìjší základ. Správnì uchopili hospodáøskou realitu a z dlouhé ekono- mické krize trvající od 70. do konce 80. let proto Minibergerové vyšli jako vítìzové a do jisté míry i jako její produkt. Na území Prácheòského a Plzeòského kraje fungovaly v roce 1880 celkem tøi velké koželužské provozy. Kromì nišovské továrny ještì dvì další v Plzni. Zatímco v Plzni pracovaly v této dobì už tøi parní stroje, nišovské továrnì jako pohon staèila dvì vodní kola celkem o 12 koòských silách. V celé továrnì s šedesáti kádìmi na louhování a praní koží pracovalo 10 koželuhù a 22 nekvalifikovaných nádeníkù. Co se poètu pracovní síly týèe, byla továrna v roce 1880 stále ještì srovnatelná se zbytkem volyòského koželužstva reprezentovaného drobnými samostatnými živnostmi. V následujících letech se však nùžky mezi stagnujícími drobnými živnostmi a expandující továrnou zaèaly rozevírat. V roce 1890 byla nišovská továrna jediným kožedìlným velkozá- vodem v tehdejším strakonickém politickém okrese a jedním z devíti obdobných provozù v Prácheòském a Plzeòském kraji, pøièemž stále kapacitnì pøevyšovala všechny koželužny mimo plzeòské prùmyslové centrum. Výrobky firmy mìly výbornou povìst, Minibergerové pros- perovali, dodávali produkci eráru a dováželi také na Balkán, hlavnì do Srbska, Turecka a Bulharska. Ještì v roce 1890 firma nevlastnila žádný parní stroj, o pohon v továrnì v Nišovicích se staralo jedno vodní kolo o síle 25 koní. 60 mužù a 15 žen obsluhovalo 151 koželuž- ských kádí, stoupu, 2 mlýny na tøíslo, valchu na usnì, postøihovací a prací stroj. Firma se stejnì jako ostatní sebevìdomé èeské podniky úèastnila Jubilejní zemské výstavy v Praze v roce 1891. Minibergerova rodina zde mìla dokonce dvojí zastoupení, vedle prezentace výroby a produktù továrny nišovské mohli návštìvníci výstavy zhlédnout i expozici koželužské továrny Josefa Minibergera, nejstaršího Jáchymova syna, jenž se osamostatnil vlastním podnikáním v Hostouni u Kladna. Pøelom 80. a 90. let 19. století znamenal pro firmu Minibergerových další expanzi, když zaèali realizovat svùj starší zámìr spoèívající v pøestavbì volyòského Forstlova mlýna (è.p. 75) na další továrnu. V dobì nejvìtšího vzestupu v 90. letech 19. století zamìstnávala firma už celkem 250 dìlníkù. A pamìtníci cechovní výroby se mohli divit dál. Tøeba nad bezmála desetimetrovým mlýnským kolem pøevádìjícím rychlost Volyòky na pohyb mlýna na tøíslo, stoup nebo valchy na usnì. Nebo nad kouøícím komínem, vagony uhlí a zástupy ušpinìných modrých límcù, jež vyèkávaly zvuk píš aly parního stroje oznamující jim poèátek smìny. Zdenìk Polanský Z historie mìsta Volynì Výstavu vìnovanou øemeslu koželužskému mùžete navštívit až do 30. bøezna tohoto roku v Mìstském muzeu ve Volyni. Hlavièka úèetního formuláøe firmy Jáchym Miniberger a syn.
  5. 5. strana 5 NOVÉ KNIHY – PROSINEC 2013 Dìtské oddìlení knihovny Oddìlení pro dospìlé VOGEL: Strašidelná párty. Tøi holky na stopì / VONDRUŠKA: Fiorella a záhada mrtvého netopýra. Dobrodružství dcery dvorního alchymisty císaøe Rudolfa II. / DÌDEÈEK: Jede jede klokan. Verše pro neukáznìné dìti / Závra . povídky s napìtím / MONTAGUE: Upíøi. Od Draculy po Stmívání. Kompletní prùvodce upíøí mytologií / GROENING: Bart Simpson. Prùvodce životem / HAVLOVÁ: Nejhorší rok mýho života / BLANKS: Mouchy útoèí HALÍK: Žít s tajemstvím. Podnìty k promyšlení víry / VONDRUŠKA: Letopisy královské komory. Ulièka hanby / KELEOVÁ-VASILEKOVÁ: Já a on / HEJKALOVÁ: Dùkazy jejího života / KELEOVÁ-VASILEKOVÁ: Nikdy / KELEOVÁ-VASILEKOVÁ: Lži / KELEOVÁ-VASILEKOVÁ: Duhový most / KOHOUT: Investièní strategie pro tøetí tisíciletí / MOSSE: Citadela / HOLLANDER: Ètyøi kousky chleba. Svìdectví z Osvìtimi / KELLERMANN: Vlna / LEYSON: Chlapec na døevìné bednì. Jak se nemožné stalo možným...na Schindlerovì seznamu / POTTER: Co je nového, kotì? / WOODMAN: Tak už to u veterináøky chodí / WEIR: Princezna Alžbìta / ŽÁK / KALÈÍK: Král Šumavy. Román a literární reportáž / WEAVER: Loutkáø z ghetta / GABALDON: Hoøící køíž / MAYLE: Podfuk v Marseille MONYOVÁ: Zítra vyjde slunce / VIEWEGH: Mùj život po životì KING: Lunapark / ÈEPELKA: A jestli neumøel … /a jiné povídky/ WILLENBERG: Vzpoura v Treblince / Já & písnièka, díl 4., 5 / SEGHERS: Pøíliš krásná dívka / TOWNDSEND: Žena, která si šla lehnout a rok nevstala / PAWLOWSKÁ: Až se mì dcera zeptá… / PAWLOWSKÁ: Pravda o mém muži / BANKS: Chlad / KESSLER. Schirmerovi zabijáci / SCHMILL-VAN DEN BERGHE: Mazlenky. Mìkouècí kamarádi nejen do postýlky / MACDONALD: Kam létají vrány / BÜRGIN: Neplatné fyzikální zákony / TAYLOR: Doktore, to je ale kotrmelec / SABINA: Oživené hroby / DAVOUZE: Dùm v Bretani / MURAKAMI: Spánek / GERRITSEN: Poslední na øadì / LANCZOVÁ: Dvakrát dospìlá / RANSLEY: Dítì moru / FURNIVALL: Stíny na Nilu / CHVALINA: Nokturna / GREEN: V dobrém i zlém / GREEN: Druhá sezóna / FIŠERA: Loupeživí rytíøi a zemští škùdci Království èeského a jejich sídla / KEMPKA: Spálil jsem Adolfa Hitlera. Vzpomínky Hitlerova osobního øidièe / KUBÁT: Osm mìsícù v Asii Úterý 4. 2. od 20 hodin ZPÁTKY DO RINGU USA, 2013, sportovní komedie, 113 min.,vstupné 100,-Kè Ve filmu „Zpátky do ringu", hrají Stallone a De Niro Henryho „Razora" Sharpa a Billyho „Kida" McDonnena, dva pittsburské boxery, jejichž zavilá øevnivost na sebe upoutala pozornost celého národa... Ètvrtek. 6. 2. od 20 hodin PUNKOVÝ SYNDROM ( JEDEN SVÌT) FINSKO, 2012, 85 min.,vstup volný Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební skupiny Perrti Kurrikka's Name Day trpí, jak sami s úsmìvem øíkají, „punkovým syndromem“. Jejich kapela naplòuje s vtipem sobì vlastním upøímný punkový étos – dìlat hudbu na vlastní pìst pøes rùzná omezení a pøekážky. Skrze svou hudbu ètyøi kamarádi boøí pøedsudky a hranice „normality“ - èlenové kapely jsou totiž mentálnì hendikepovaní... Úterý 11. 2. od 20 hodin únor 2014
  6. 6. strana 6 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ ÚNOR 2014 Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420. Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì. Do všech domácností zdarma. únor 2014

×