Zpravodaj města Volyně - květen

429 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zpravodaj města Volyně - květen

  1. 1. KVÌTEN 2014 dne 8. kvìtna celá Èeská republika, celá Evropa i celý svìt oslaví Den vítìzství. V tento památný èas se my všichni s hlubokou pokorou skláníme k uctìní památky padlých. Tìch, kteøí obìtovali to nejdražší co mìli a to svùj život. Neváhali ho položit pro naši svobodu, pro velké obìti a nikdy nedopus me opakování šílenství první i druhé svìtové války, nikdy už nedopus me opakování zrùdného vyvražïování SLOVO STAROSTY MÌSTA kteøí vstoupili do mìsta dne 6. kvìtna 1945 okolo jedné hodiny odpoledne. Kontrolu nad osvobozeným územím poté pøevzali od 7. kvìtna 1945 do poloviny záøí 1945 pøíslušníci 94. pìší divize americké armády. Dnes 5. kvìtna 2014 v 15:00 hod. se u Pomníku padlých na námìstí Hrdinù ve Volyni uskuteèní pietní akt. Zde si my obèané mìsta Volynì spoleènì pøipomeneme památku našich padlých spoluobèanù i osvobo- ditelù našeho krásného mìsta. Sejdeme se, abychom jim podìkovali za jejich hrdinství i stateènost a s úctou se poklonili jejich památce. Tímto si Vás, vážení spoluobèané, dovoluji na výše zmínìné setkání pozvat. Podìkování Vám a èest Vaší památce, kteøí jste padli pøi osvobozování Volynì. Èest Vaší nehynoucí památce, Vám, bývalým spoluobèanùm, kteøí jste padli za naši svobodu na bojištích první a druhé svìtové války. Ing. Václav Valhoda, starosta mìsta Volyni osvobodili pøíslušníci 4. obrnìné divize americké armády, Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
  2. 2. Provozní doba sberného dvora ve Volyni Pondelí 12 – 14 Úterý 8 – 11 12 – 17 Streda 8 - 12 Ctvrtek 8 – 11 12 – 17 Pátek 8 - 11 12 - 17 Sobota 8 – 12 /1 x za 14 dní - sudý týden/ 725 032 715 jíková a p.Blahout strana 2 kvìten 2014 Usnesení è. 86/3/14: Rada mìsta schvaluje žádost Základní školy Volynì o zvýšení finan- èního pøíspìvku na rok 2014 o 5.000,- Kè na dopravu žákù na krajské kolo soutìže ve fotbalu, které probìhne v dubnu 2014 v Kunžaku. MÌSTSKÝ ÚØAD VOLYNÌ OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta mìsta Volynì podle ustanovení § 32 zákona è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropskéhoparlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù oznamuje: VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE USKUTEÈNÍ v pátek dne 23.5.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 24.5.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve volebním okrsku è.1 je volební místnost: v Pošumavské tržnici, námìstí Svobody 41,Volynì – pro volièe s trvalým pobytem v ulicích: Domova mládeže, Dr.Bezdìka, Hradèanská, Hùlkova, Chomutovská, Lidická, Mistra Martina, Na Dìkanském vrchu, Na Ostrovci, nábøeží Dr.Kafky, Nádražní, námìstí Hrdinù, námìstí Svobody, Neuslužická, Palackého, Resslova, Slovenská, Školní, U Svaté Anny, U Špejcharu, U Tkalcovny, U Valšièky, U Vodojemu I.,U Vodojemu II., V Lukách, V Maninách,Vodièkova,Wolkerova, Zámecká ve volebním okrsku è.2 je volební místnost: v Malé galerii, námìstí Svobody 41, Volynì – pro volièe s trvalým pobytem v ulicích: 5.kvìtna, Bezruèovy sady, Bøezinova, Dr.Budìšínského, Dr.A.M.Píši, Hradèanská II., Karla Èapka, Klostermannova, Mistra Martina, Na Hrázi, Na Výsluní, Pod Malsièkou, U Rybníka,Vimperská ve volebním okrsku è.3 je volební místnost: v Pošumavské tržnici, námìstí Svobody 41,Volynì – pro volièe s trvalým pobytem v ulicích: Èelakovského, Èeòka Bendla, Dobøanovská, Dr.Svobody, Družstevní, Halasova, Husova, Jiráskova, Na Vyhlídce, Pod Malsièkou, Sokolská, Sportovní, U Nemocnice, Žižkova ve volebním okrsku è. 4 je volební místnost: v Èernìticích, budova požární zbrojnice SDH, pro volièe s trvalým pobytem v Èernìticích a Raèí ve volebním okrsku è. 5 je volební místnost: v Zechovicích èp. 5, obecní dùm, pro volièe s trvalým pobytem v Zechovicích a Starovì Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství ÈR /platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ÈR anebo cestovním prùkazem ÈR/, nebo totožnost a státní obèanství jiného èlenského státu Evropské unie. Voliè, který se dostavil do volební místnosti s volièským prùkazem na který mùže hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ÈR, je povinen tento prùkaz odevzdat okrskové volební komisi. Každému volièi budou dodány nejpozdìji 3 dny pøede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. V pøípadì, že volièi nebyly dodány hlasovací lístky, došlo k jejich poškození nebo ztrátì, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacíh lístkù. Ing. Václav Valhoda Ve Volyni, 7.4.2014 starosta mìsta Volynì DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ S nastávající zahrádkáøskou sezónou se opìt vracíme k doporuèením pro domácí kompostování. Co lze kompostovat: ovocné a zeleninové odpady (vèetnì citrusových plodù) / listí, drobné drcené vìtve, tráva a bìžné druhy plevele / piliny, hobliny, kùra, trus a podestýlka býložravých zvíøat / kuchyòský odpad rostlinného pùvodu / lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, novinový papír, popel ze døeva / zbytky peèiva, skoøápky z vajíèek a oøechù Nevhodné pro kompostování: kosti, maso a mléèné výrobky / stolní oleje a tuky / døevìné odøezky a vìtve ve velkých kusech / lakované a natírané døevo / pøekližka a jiné materiály s pøídavkem pojiv / køídový voskovaný papír / rostliny napadené chorobami / semena a oddenky plevelù / popel z uhlí / plasty, sklo, kovy, kameny / zbytky barev, lakù atd. / prachové sáèky z vysavaèe Postup pøi kompostování: Vrstvy kompostu by mìly být øádnì promíchány, pro urychlení kom- postování je dobré pøidat malé množství kvalitní zeminy nebo hoto- vého kompostu. Dùležitá je vlhkost materiálu 50-60% /jako dobøe vyždímaný ruèník/, škodí sucho i pøílišné vlhko. Kompost je nutné míchat a provzdušòovat asi jedenkrát až dvakrát do mìsíce. Nutné je spojení spodní èásti kompostu s pùdou k umožnìní pøístupu pùd- ních organismù /nepodkládat folií atd. Kompost je zralý za 6 – 12 mìsícù, doba záleží na mnoha faktorech – složení vstupní hmoty, vlhkost, teplota, pøístup vzduchu. Zrání kompostu je možné zkrátit až na polovinu využitím kompostérù vlastní výroby nebo prùmyslovì vyrábìných. Podrobnìjší informace o kompostování jsou na mnoha webových stránkách na internetu. Tato doporuèení uzavírám informací pro všechny obèany mìsta, kteøí si objednali dotovaný kompostér. Svaz mìst a obcí Jihoèeského kraje, který kompostéry nabízel, nám oznámil dopisem ze dne 24. 3. 2014, že pùvodní termín dodání se mìní z kvìtna na záøí až øíjen 2014. Ing. Jan Klemperer, TS Volynì
  3. 3. strana 3kvìten 2014 ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na kvìten 2014 2. 5. 2014 pátek, soutìž Zlivská kytara, zúèastní se A. Mrázová, K. a R. Pøílepkovi 5. 5. 2014 pondìlí, v Pošumavské tržnici v 19.00, Absolventský koncert I. 7. 5. 2014 støeda, v Pošumavské tržnici v 19.00, Absolventský koncert II. 8. 5. 2014 ètvrtek, Na Nové v 18.00 zahájení divadelní pøehlídky, úèinkuje folklórní soubor 9. 5. 2014 pátek, soutìž Novohradská flétna, zúèastní se žákynì L. a Z. Trojanovy a V. Kotálová 14. 5. 2014 støeda, v 9.00 v kinì, koncert pro MŠ a 1. tø. ZŠ 15. 5. 2014 ètvrtek, v MŠ Èepøovice v 8.30 a v 10.00 v MŠ Malenice, koncertík a pøijímací øízení 18. 5. 2014 nedìle, závìr divadelní pøehlídky, úèinkuje pìvecký sbor 21. 5. 2014 støeda, v koncertním sálku v 18.00, tøídní koncert žákù K. Seèanské 26. 5. 2014 pondìlí, v Pošumavské tržnici v 19.30, Nadaèní koncert – uèitelé ZUŠ 28. 5. 2014 støeda, v Pošumavské tržnici v 19.00, Absolventský koncert III. 29.5. 2014 ètvrtek, v 18.00 v Muzeu, vernisáž výstavy prací žákù VO Øeditelství ZUŠ ve Volyni vypisuje Pøijímací øízení pro školní rok 2014 - 2015 pro obory: hudební, literárnì dramatický, taneèní a výtvarný Hudební obor: 1. PHV (pøípravná hudební výchova) pro dìti 5 – 7 leté. 2. Základní studium pro žáky starší 7 let - výuka na hudební nástroje: akordeon, klavír, elektronické klávesy, housle, viola, kytara, elektrická kytara, basová kytara, zobcová flétna, pøíèná flétna, klarinet, saxofon, bicí nástroje. 3. Výuka sólového a sborového zpìvu, pro dìti 5 –10 leté pøípravný pìvecký sbor. Zájemci se mohou hlásit v budovì školy dennì od 12.00 do 16.00 hodin Taneèní obor: 1. PTV (pøípravná taneèní výchova) pro dìti 5 – 7 leté. 2. Základní studium pro žáky starší 7 let: taneèní prùprava, základy klasického a lidového tance, souèasný tanec. Zájemci o výuku v taneèním oboru a PTV mohou v pondìlí a pátek od 15.00 do 16.00 hodin navštívit výuku v taneèním sále ZuŠ (1. patro v budovì v ulici Žižkova) a zároveò vykonat pøijímací talentovou zkoušku. Literárnì-dramatický obor: 1. PDV (pøípravná dramatická výchova) pro dìti 7 leté. 2. Základní studium pro žáky od 8 let: dramatická prùprava, dramatika a slovesnost. Zájemci se mohou hlásit u paní uèitelky K. Seèanské nebo V. Veselé. Výtvarný obor: 1. PVV (pøípravná výtvarná výchova) pro dìti 6 – 8 leté. 2. Základní studium pro žáky starší 8 let: kresba, malba, kombinované malíøské techniky, grafika, dekorativní èinnosti, plastické vyjadøování v rùzných materiálech, prostorové kompozice, modelování z hlíny keramickým a sochaøským zpùsobem, základy tradièních lidových textilních technik - vyvazovaná a vosková batika, palièkování, drhání a tkaní na rámu. Zájemci o výuku se mohou hlásit ve výtvarném ateliéru v dobì výuky. Pøijímací øízení do všech oborù ZUŠ probìhne ve dnech 14. kvìtna - 9. èervna 2014 Øeditelství ZUŠ ve Volyni Palackého ul. è. 64 , 387 01 VOLYNÌ tel: 383 372 450, 731 175 339 , zus.volyne@centrum.cz, www.zus.volyne.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYNÌ Úspìchy žákù ZŠ Volynì v matematických soutìžích Žáci naší školy se pravidelnì zúèastòují rùzných soutìží, ani matematika není výjimkou. Do letošního okresního kola Matematické olympiády postoupilo celkem 6 žákù. Sára Zelinková (8. A) a Eliška Kahudová (6. B) skonèily na 4. místì, Filip David se umístil na 6.pozici. Sára Zelinková se též úspìšnì zúèastnila krajského kola Astronomické olympiády. Matematické myšlení se snaží rozvíjet také mnoho mezinárodních soutìží. U nás je oblíbený Matematický klokan, pùvodem z Austrálie. Každý rok v nìm mìøí své síly mnoho našich žákù. A tady jsou letošní výsledky jejich snažení: Kategorie Cvrèek (2. - 3. roèník): 1.místo - Jan Ulman (3. B) 2.místo - Jaroslav Švehla (3. B) 3.místo - Elen Balounová (2. A) Kategorie Klokánek (4. - 5. roèník) 1.místo - Klára Baèová (5. A) 2.místo - Daniela Lukešová (5. B) 3.místo - Vendula Kotálová (4. B) Kategorie Benjamin (6. - 7. roèník) 1.místo - Dominik Klabouch (6. B) 2.místo - David Filip (6. B) 3.místo - Kristýna Bošková (7. A) Kategorie Kadet (8. - 9. roèník) 1.místo - Ondøej Sellner 2.místo - Eliška Bartošová (8. A) 3.místo - Sára Zelinková (8. A) Všem vítìzùm srdeènì blahopøeji a dìkuji firmì Jednota Volynì za sladké ceny pro vítìze. A jaké pøíklady v Austrálii vymysleli? Zkuste si vyøešit jeden z nich: Letos si babièka, její dcera a její vnuèka všimly, že souèet jejich vìkù je 100 let. Vìk každé z nich je mocninou èísla 2. Kolik let má vnuèka? Øešení:4roky Mgr. Martina Boušková uèitelka ZŠ Volynì Šišláková Olga Talafousová Zdeòka Jankovcová Božena Vodáková Ludmila Benedikt Jan Wolf Rudolf Valešová Ludmila Vlk Václav Jubilantùm srdeènì blahopøejeme a do dalších let pøejeme hodnì zdraví a osobní pohody. Své životní jubileum v kvìtnu 2014 oslaví:
  4. 4. kvìten 2014 Co se dìje na volyòské prùmyslovce Urèitì neuniklo pozornosti místních obèanù, že v blízkosti zadního vchodu do prùmyslové školy se podaøilo pøekonat krizi ve stavebnictví a probíhá výstavba haly pro tzv. „Vzdìlávací støedisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský prùmysl“. Sám název mùže vyvolávat mnoho nejasností, ale zapadá do strategických plánù školy s cílem vybudovat ve Volyni výjimeèné vzdìlávací centrum pro Èeskou i Slovenskou republiku, které bude zamìøeno na stavìní ze døeva. V objektu, který bude dostavìn do zaèátku letošních hlavních prázdnin, bude osazena kompletní CNC technologie pro výrobu krovù, roubených staveb a døevostaveb. Uvedené zaøízení, které je pouze na dvou vysokých školách, v Hildesheimu a Mnichovì, umožní studenty volyòské školy vybavit dovednostmi žádanými na trhu práce a umožòujícími získat nadstandardní finanèní ohodnocení. Škola cítí odpovìdnost vùèi svým absolventùm a snaží se jim pomoci pøi hledání odpovídajícího zamìst- nání. Od poloviny bøezna prostøednictvím webových stránek školy (www.sps.volyne.cz) nabízíme možnost zprostøedkování zamìstnání pro více než dvacet absolventù všech našich vzdìlávacích programù a právì vìtšina nabídek pøichází z oblasti, které se bude vìnovat výše zmínìné vzdìlávací støedisko. Škola bude 8. listopadu 2014 poøádat oslavy 150. výroèí svého za- ložení a hlavním dárkem, poøízeným z evropských prostøedkù poskyt- nutých prostøednictvím Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad, bude kromì oèekávané návštìvy dvou tisíc absolventù slav- nostní otevøení této nové souèásti školy. Možná vše již probìhne za pøítomnosti studentù vysokých škol ze Zvolena, Poznanì a Šopronì v rámci projektu Mezinárodního visegrádského fondu, jehož spuštìní ještì v závìru letošního roku pøedpokládáme. Vìtšina aktivit velmi úzce souvisí s poøadatelstvím mezinárodní konference „Døevostavby“, kterou jsme ve dnech 16. a 17. dubna 2014 poøádali již poosmnácté. Hlavním cílem bylo stejnì jako v pøedchozích letech popularizovat døevostavby coby moderní stavební systém využíva- jící obnovitelnou surovinu a rovnìž propagovat naši školu a tøítisícové mìsto, kde škola jeden a pùl století sídlí. Je potìšujícím zjištìním, že se stejnì jako v pøedchozích tøech letech podaøilo zvìtšit v pøedvelikonoèním èase poèet obyvatel našeho mìsteèka témìø o ètvrtinu, protože poèet úèastníkù atakoval hranici sedmi set. Na letošním roèníku opìt vystoupilo témìø ètyøicet pøednášejících z devíti zemí. Významnì pozitivním rysem celé akce je, že øada úèastníkù pøijíždí na naši konferenci, aby si zde vyhlédla studenta, kterého by chtìla zamìstnat v rámci jednosemestrální praxe. Uvedená skuteènost je pro všechny mé spolupracovníky významnou zpìtnou vazbou a zároveò dùkazem, že se absolventi školy ve firmách velmi dobøe uplatòují. Vezmeme-li v úvahu nesmírnì tvrdé prostøedí stagnující nebo jen mírnì rostoucí ekonomiky, máme z každého umístìného absolventa obrovskou radost. Velkou mìrou k zájmu o absolventy školy pøispívá i projekt Centra pasivního domu Brno pod názvem „Cesty na zkušenou“, kde jsme zapojeni ještì se tøemi moravskými univerzitami, jako jediná vyšší odborná škola z celé Èeské republiky. Škola, která existuje v podmínkách malého mìsta, kde se v posledních letech odehrává nejvìtší demografický pokles od konce druhé svìtové války, musí o sobì dávat neustále vìdìt. Stejnì jako v pøedchozích letech, kdy naši konferenci celkem jedenáctkrát navštívili velvyslanci Kanady, umocnili jsme i letos mezinárodní rozmìr celé akce prostøednictvím vystoupení pana Mag. Christiana Millera, obchodního rady Velvyslanectví Rakouska. Každoroènì v prùbìhu podzimních prázdnin na pøelomu øíjna a listopadu poøádáme mezinárodní konferenci „Interiéry“, která se zaèíná pevnì usazovat v povìdomí odborné i laické veøejnosti, by má za sebou pouze dva roèníky a pomáhá do praxe studentùm specializace „Tvorba nábytku a navrhování interiérù“ a støedoškolským studentùm umìleckého oboru „Design interiéru“. Rodina vzdìlávacích programù na vyšší odborné škole se rozrostla od záøí loòského roku o tøetí obor pod názvem „Nízkoenergetické a pasivní objekty“. Øíká se „do tøetice všeho dobrého i zlého“. I u nejmlad- šího oboru nacházíme velké pochopení našich partnerù z Èeského vy- sokého uèení technického v Praze, zejména z jejich Univerzitního centra energeticky efektivních budov, které se bude za naší úèasti slavnostnì otevírat 15. kvìtna 2014 v Buštìhradì. Kromì spolupráce s vìtšinou našich vysokých škol a školami „Visegrádu“ napínáme své úsilí i smìrem k našim partnerùm ve Spolkové republice Nìmecko, kde mají velmi pro- pracovaný model udržitelnosti regionù a malých sídel. Naším hlavním partnerem právì pro nový obor je Technická vysoká škola v Deggendorfu, která má svoji poboèku pod názvem Technologie Campus Freyung ve mìstì, které není o mnoho vìtší než naše. Ve spolupráci s TH Deggendorf bychom mìli v nejbližších mìsících vybudovat v bývalé kotelnì školy v Resslovì ulici „Kongresové centrum“ zamìøené na úspory energií a využívání obnovitelných zdrojù energie. Celý projekt bude realizován v rámci projektu Pøeshranièní spolupráce Cíl 3 Èeská republika – Svobodný stát Bavorsko a náklady se budou blížit hranici 10 mil. Kè. Na závìr bych chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a studentùm za úspìšný prùbìh posledního roèníku semináøe „Døevostavby 2014“. Zároveò bych chtìl všechny ètenáøe poprosit, aby nám drželi v našich smìlých plánech palce, a už to bude dokonèení všech rozpracovaných projektù nebo podzimní semináø „Interiéry 2014“ a nebo dùstojný prùbìh oslav založení školy, na které všechny absolventy i jejich rodinné pøíslušníky srdeènì zveme. RNDr. Jiøí Homolka, øeditel VOŠ a SPŠ Volynì VOŠ A SPŠ VOLYNÌ Datum: 18. kvìtna 2014 Program: – odjezd: 8 h z Volynì od lékárny – 10 h: Národní technické muzeum – jednotné vstupné 50 Kè k Mezinárodnímu dni muzeí a galerií – nebo dle zájmu samostatnì individuální program – návrat: cca 19 h do Volynì Pøihlášky: cvièitelce svého oddílu nebo O. Holoubkové Cena: 240 Kè (cvièitelce svého oddílu) + 50 Kè (budeme vybírat v autobuse) + kapesné Tìlocvièná jednota Sokol Volynì poøádá v rámci oslav 145. výroèí zal ožení jednoty a 85. výroèí postavení sokolovny Výlet do Prahy
  5. 5. strana 5kvìten 2014 Dne 9. 2. navštívila skupina sokolské jednoty Volynì Olympijský park na Letné v Praze. Dvanáctièlenné výpravì Sokola se tam moc líbilo – od neškodných pádù na bruslích až po lyžaøský ministadion s laserovou støelnicí. Ovšem nejvíce se všem rozzáøily oèi, když uvidìli Snowpark a obèerstvení. Ještì pøed Snowparkem jsme absol- vovali Curling, který nikdo nemìl v té chvíli moc v lásce, a šlo spíše o to udržet se na nohou než o to nìkam házecí kámen umístit. Když jsme se koneènì „doplácali“ do Snowparku, zjistili jsme, že mají plno a nezbývá nám èas. Tím pádem se priority zmìnily a hlad zvítìzil. Všem se moc líbilo a spokojenì jsme se vraceli domù v autobuse 1. tøídy, ve kterém jsme se dívali na film Snìženky a machøi. Ondøej Holoubek Olympijský park Letná, megaprojekt Èeského olympijského výboru, propagovaná i zatracovaná. Jako cvièitelka a jedenáct dìtí z oddílu SG jsme dostali možnost jet se tam podívat 9. 2. Vyzkoušet, nasát trochu olympijské atmosféry. Myslím, že pro všechny byl den strávený na Letné nezapomenutelným zážitkem. Vyzkoušeli jsme si brusle v pro- storném ledovém ráji. Pobavili se a zasmáli u curlingu. Mimochodem poslat kámen po ledu tak, abyste okamžitì nepobavili pøihlížející svým pádem, není jen tak. Využili jsme možnosti ohøát se v dìtském stanu plném her. Nevyšla nám jízda na snowboardu. Zájemcù bylo mnoho a prken se nedostávalo. Ovšem jízda na bìžkách a možnost zastøílet si na terè jako opravdoví biatlonisté – to stálo za to. Hlavnì pro ty, kteøí na bìžkách stáli poprvé. Domù jsme se vraceli pøíjemnì unavení, naladìní, s pocitem smysluplnì stráveného dne. Dagmar Balíková V závìreèný den ZOH se na Letnou vypravila druhá skupina volyòských sokolù. Bylo jich 24 a až na 3 výjimky to byli všechno úèastníci XV. všesokolského sletu a Setkání sokolù pod Øípem. Poèasí bylo jarní, ale ani zhoršená kvalita snìhu a ledu nikomu nezabránila užívat si radovánek – curling, bìh na lyžích, støelba, snowboard, brusle, návštìva stánkù (historie skokù na lyžích, focení v závodním bobu, soutìže a hry), odpoèinek u obèerstvení. Unaveni, ale nadmíru spokojeni – to byly pocity v závìru dne, když se všichni louèili s olympijskou Letnou. Olympijský park Letná T.J. SOKOL VOLYNÌ Župní pøebory odboru všestrannosti ve sportovní gymnastice a šplhu T.J. Sokol Písek z povìøení Jihoèeské župy zorganizovala v sobotu 5. 4. 2014 župní pøebor ve sportovní gymnastice a šplhu. Na pøeborech v gymnastické èásti nejmladší žactvo závodí ve dvojboji (prostná, pøeskok), dìvèata ve ètyøboji (prostná, pøeskok, hrazda, lavièka/kladina), mladší chlapci ve ètyøboji (prostná, pøeskok, hrazda, kruhy) a starší chlapci a muži v pìtiboji (navíc mají bradla). Dìvèata mají sestavy volné s povinnými prvky, chlapci sestavy povinné i volné. Jsme moc rádi, že se letos tìchto závodù zúèastnilo hodnì dìtí z naší jednoty. Èekání na výsledky bylo delší a dìti si je nadšenì krátily dovádìním v tìlocviènì. Pøi vyhlašování výsledkù zaznìlo jméno naší jednoty 5x. Musíme vyjádøit pochvalu nejen starším chlapcùm, ale i mladším dívkám a chlapcùm, protože se na závody pøipravovali jen nìkolik týdnù a ve své kategorii patøili k nejmladším. Pøedškolní dìti Mladší žákynì I. Bohdana Škodová: 6. místo Linda Kotálová: 40. místo Lukáš Kubeš: 7. místo Adéla Šimáková: 41. místo Lucie Holoubková: 9. místo Rùžena Balíková: 42. místo Mladší žáci I. Mladší žákynì II. Filip Michalec: 10. místo Miroslava Pøibová: 12. místo Vendula Kotálová: 13. místo Mladší žáci II. Kryštof Balík: 1. místo Starší žákynì IV. Miroslav Šimák: 4. místo Nikola Horáková: 8. místo Starší žáci III. Jan Škoda: 2. místo Ondeø j Balík: 3. místo Souèástí gymnastických závodù byl i závod ve šplhu. Naše dìti opìt dokázaly, že sílu v pažích mají. Výsledky dle kategorií: B. Škodová 13. místo, L. Kubeš 16. místo, A. Šimáková a R. Balíková 14.-19. místo, M. Pøibová 7. místo, V. Kotálová 11.-15. místo, F. Michalec 5. místo, K. Balík 1. místo, M. Šimák 5. místo, O. Balík 3. místo a J. Škoda na 4. místo. 8. kvìtna 2014 09:15 – 09:50 prezence 09:50 zahájení 10:00 – 10:50 Bodystyling – Maruška 11:00 – 11:50 Let's dance – Olèa 12:00 – 12:50 Piloxing – Pepé, náš host a lektor piloxingu z Èeských Budìjovic 13:00 – 13:50 Crazy dance, streèink, relaxace – Irèa 14:15 závìr, losování, ceny DOSTANETE MALÝ DÁREK. PROBÌHNE LOSOVÁNÍ O KOSMETICKÉ BALÍÈKY AVON. Vstupné: celý program = èlenové T.J. Sokol Volynì 100 Kè, ostatní 150 Kè; 1 hodina = 50 Kè; diváci dobrovolné S sebou: ruèník, dobrou náladu, malé obèerstvení lze zakoupit Místo: sokolovna Volynì (vstup zadním vchodem) Tìlocvièná jednota sokol Volynì Vás zve na 14. roèník MÁJOVÉHO MINIMARATONU V AEROBIKU NOVÉ KNIHY – BØEZEN 2014 FIALOVÁ, CÍLEK: Magické hory. Nové putování / GILLEROVÁ: Záhada zadního pokoje / HOEFLE: Výchova bez blbých kecù / Slovník novìjší literární teorie. Glosáø pojmù /STIBRAL: Izrael ve ètyøech válkách. Sága rodu Steinù / URBANÍKOVÁ: Za facku / LASICOVÁ: Služka / NEZVAL: Každý je ta pravá / KLEVISOVÁ: Kocour z Montmartru / MAROUNKOVÁ: Deník šílené dùchodkynì. Stáøí je nejlepší vìk /ŠIMÁNEK: Aljaška - dobro- družství do extrému / ŠIMÁNEK: Americkým západem. Pìšky a na koních od Mexika do Kanady / BROWN: Smrtelné nebezpeèí / MACMAHON: Soumrak templáøù. Hledání svatého køíže / BUREŠOVÁ: Kalendárium. Zajímavé osobnosti. události, objevy a vynálezy / FLOWS: Císaøské tajem- ství zdraví a dlouhovìkosti. Tradièní èínská metoda Yang Sheng / OBERMANNOVÁ: Dopisy Kafkovi / CASPARI: Laguna plameòákù /LOMAX: Koleje osudu. Pravdivý pøíbìh z japonského váleèného zajetí / DISCLAFARI: Jezdecký tábor Yonahlossee / Kniha psychologie / Kniha filozofie / Gesthuysen: Jsme pøece sestry / FLINN: Hvìzda / LEVY: Doplavat domù / NIEDL: Svìtla na pobøeží / STEVENS: Poøád se dívá / HOOVER: Bez nadìje / SPALDING: Láska na tøetí / MCGUIRE: Uèinìná katastrofa /Bøezinová: Bledìmodrá kaf- kárna / CHRISTIE: Tragédie o tøech dìjstvích / LEFFERTY: Lazebníkova dcera / GIFFIN: Na èem záleží / COLE: Gang / GUILLOU: Stavitelé mostù / JACSKON: Noc pøedtím / ROSEN: Hlasy chaosu / PLAIDY: Marnotratná královna / HEITZ: Dìti Jidášovy / PEKAØOVÁ: S.O.S.. Skuteèné pøíbìhy ze života partnerù, rodièù a dìtí a øešení jejich problémù / CIMICKÝ: Tisíc jiskérek na noèní obloze. Putování krajinou T-èou v provincii Šan-tung DAUGHERTY: Noèní škola, 2. díl, GÁL: Žížaláci /BØEZINOVÁ: Johanka z parku / BØEZINOVÁ: Teta to zase plete / URBÁNKOVÁ: Cirkus ulice. New York, Prague, London / ROCK: Vyprávíme dìtem o Ježíši / ŽÁÈEK: Krysáci jsou zase spolu / KŠAJTOVÁ: Od Andulky po žížalu / ŽÁÈEK: Dobrý den, dobrou noc. Øíkadla, hádanky a pohádky / FFORDE: Poslední drakobijce / CABOT: Allie Finklová, 1.-3. díl / FOMBELLE: Tobiáš Lolness / RIORDANU: Bohové Olympu, 4. díl / BØEZINOVÁ: Okno do komína / BØEZINOVÁ: Bojíš se, Margito? pro dìti:
  6. 6. Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420. Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì. Do všech domácností zdarma. strana 6 kvìten 2014 èt. 1.5. 20 hodin, vstupné 80,-Kè FK 60,-Kè KOYAANISGATSI USA, 1982, hudební – dokumentární, 86 min., Jeskynní malby z Horseshoe Canyonu v Utahu jsou prvním i pos- ledním tónem skladby, která diváka provede svìtem tak, jak ho vidí Godfrey Reggio. ne. 4.5.15 a 17 hodin, vstupné 100,- DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA USA, 2014, dobrodružný, animovaný, dabing, 92 min. rodinné vstupné 3 lístek zdarma Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl oblékání Jamese Bonda a kulináøské dovednosti Zdeòka Pohlreicha. Je také svìtovì proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítìzem ve skoku a desetiboji. A navíc je pes. út. 6.5. 20 hodin, vstupné 100,- PAMÁTKÁØI USA, 2014, dobrodružný, váleèný, 119 min. Památkáøi nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistù vyrvala skvosty, které za trvání Druhé svìtové války nakradli. èt. 8.5.NEPROMÍTÁME – DIVADELNÍ PIKNIK út. 13.5. 20 hodin, vstupné 100,- NOE USA, 2014, dobrodružný, 138 min. èt. 15. 5. NEPROMÍTÁME – DIVADELNÍ PIKNIK út. 20.5. 20 hodin, vstupné 80,- BOHUMIL HRABAL – tak se stalo, že Èesko, 2014, dokumentární, 70 min. Film natoèil režisér Oliver Malina Morgenstern u pøíležitosti stého výroèí narození jednoho z našich nejosobitìjších spisovatelù Bohumila Hrabala. èt. 22.5. 20 hodin, vstupné 80,-Kè FK 60,-Kè ATTILA MARCEL Francie, 2013, komedie, 102 min. Tøicátník Paul žije v paøížském bytì se svými dvìma tetami, postaršími aristokratkami, které ho vychovávají od jeho dvou let, a které sní o tom, že se z nìj stane klavírní virtuos. út. 27.5. 17 a 20 hodin, vstupné 100,- BONY A KLID 2 Èesko, 2014, drama, Pokraèovíní filmu Víta Olmera Bony a klid po více jak 25 letech. èt. 29.5. 20 hodin, vstupné 80,-Kè FK 60,-Kè ONA USA, 2013, sci-fi, romantický, 126 min. Dìj snímku Her se odehrává v Los Angeles v nedaleké budoucnosti. Theodore (Joaquin Phoenix) je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním dojemných a osobních dopisù pro druhé. Se zlome- ným srdcem po ukonèení dlouhého vztahu se zaène zajímat o nový, pokroèilý operaèní systém, o kterém jeho výrobce tvrdí, že pøedsta- vuje zcela unikátní a intuitivní bytost. Pøedprodej vstupenek v Infocentru ve Volyni tel. 380123525
  7. 7. po. 5. 5. 19 hodin, Pošumavská tržnice ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. ZUŠ st. 7. 5. 19 hodin, Pošumavská tržnice ABSOLVENTSKÝ KONCERT II. ZUŠ èt. 8. 5. 19 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ CELOSTÁTNÍ PØHLÍDKY ÈINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNÌ 2014 I.ÈÁST DIVADELNÍ PØEHLÍDKY èt. 8. 5. Na Nové 19.30 hodin Koèovné divadlo Ad Hoc režie: Jan Duchek / Jan Duchek: Il Congelatore – Zmrazovaè (Opera mafia o 3 dìjstvích) pá. 9. 5. 14.00 hodin, Na Nové DS Bøetislav Bøeclav režie: Jana Vrzalíková / David Drábek: Jedlíci èokolády 18.30 hodin, KINO Divadlo Na tahu Praha režie: Andrej Krob / René Levínský: Fyzik a jeptiška 20.00 hodin, Na Nové DS Ty-já-tr/HROBESO Praha režie: Ludìk Horký / Nikolaj Vasiljeviè Gogol: Revizor so. 10. 5. 10.00 hodin, Na Nové Slovanský tyjátr Olomouc režie: Zdenìk Vévoda / William Shakespeare: *O*EO a *U*IE 14.00 hodin, Na Nové Divadýlko Na dlani Mladá Boleslav režie: Kateøina Fixová / Thorton Wilder: Dlouhý štìdrý veèer 18.00 a 22.30 hodin, Pošumavská tržnice Ruský kroužek pøi V.A.D. Kladno režie: Ruský kroužek pøi V.A.D. Kladno Ruský kroužek pøi V.A.D. Kladno: Charmsovy pašije 19.30 hodin, Na Nové DS Tyl Rakovník režie: Alena Mutinská P. Šabach, I. Hlas, P. Jarchovský, J. Høebejk, M. Hanuš: Šakalí léta e. 11.5.10.00 hodin Rádobydivadlo Klapý Na Novén režie: Jiøí Kraus Šalom Alejchem, Ladislav Valeš: Všechno není košer ne. 11. 5. 13.30, Na Nové OLDSTARS Praha režie: Oskar Bábek / Václav Havel: Audience út. 13.5., 16 hodinPošumavská tržnice od NOVÝ OBÈANSKÝ ZÁKONÍK A PRÁVA SENIORÙ - POSTIŽENÝCH. Pøednáší JUDr.Ing. Ivana Spoustová st. 14. 5. 9 hodin, KINO KONCERT ZUŠ pro MŠ a I. Tø ZŠ II. ÈÁST DIVADELNÍ PØEHLÍDKY èt. 15. 5., 19.00 hodin , Na Nové Divadlo Stodola Jiøíkovice režie: Ondøej Buchta / Ondøej Buchta: NEMRTVÁ NEVÌSTA 21.15 hodin, Na Nové Divadlo Prkno Veverská Bítýška režie: Vít Jakubec / Petr Koleèko: ZAKÁZANÉ UVOLNÌNÍ pá. 16.5. 10.00 hodin, Na Nové AUREKO II Ostrava režie: Zuzana Vobecká, Radim Kaèmarský Jean-Michel Ribes: DIVADLO BEZ ZVÍØAT 14.00 hodin, KINO Divadlo Ojebad Praha režie: Oskar Hulec V. Jerofejev, O. Linhart, O. Hulec: PRAHA – HRONOV ZPÁTEÈNÍ 18.00 a 21.00 hodin., Na Nové Divadlo SoLiTEAter Praha režie: Libor Ulovec / John Patrick Shanley: POCHYBY 18.00 a 21.00 hodin TRIARIUS Èeská Tøebová Sokolovna režie: Josef Jan Kopecký / Jan Procházka: KOÈÁR DO VÍDNÌ so. 17. 5. 10.00 hodin, Na Nové DS NA TAHU Èervený Kostelec režie: Jana Janèíková / Petr Strnad: SRDEÈNÍ ZÁLEŽITOSTI 14.00 hodin, Na Nové DS NETRDLO Vyškov pøi MKS Vyškov režie: Alois Kummer / Slavomir Mro¿ek: LETNÍ DEN 16.00 hodin BURKECUP 2014 – soutìž (nejen) divadelních týmù 18.30 hodin, Na Nové DS Jirásek Èeská Lípa režie: Václav Klapka William Shakespeare, Václav Klapka: JAK SE VÁM LÍBÍ JAK SE VÁM LÍBÍ 20.20 hodin, Sokolovna TRIARIUS Èeská Tøebová režie: Josef Jan Kopecký / Jan Procházka: KOÈÁR DO VÍDNÌ ne. 18. 5. 10.00 hodin, TVRZ (v pøípadì špatného poèasí Na Nové) HOST PØEHLÍDKY Geisslers Hofcomoedianten Kuks režie: Petr Hašek R+J 12.30 hodin Slavnostní zakonèení Divadelního Pikniku Volynì 2014 s vyhlášením výsledkù, pøedáním ocenìní a rautem (Plovárna /v pøípadì nepøíznì poèasí Na Nové/) PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ KVÌTEN 2014 strana 7kvìten 2014 so 17. kvìtna, Pošumavská tržnice ŠPERKAØSKÝ WORKSHOP od 9 hodin do 18 hodin NEJVÌTŠÍ ŠPERKAØSKÁ AKCE V ÈECHÁCH po. 26.5.19,30 hodin, Pošumavská tržnice NADAÈNÍ KONCERT ZUŠ hrají uèitelé ZUŠ st. 28.5.19 hodin, Pošumavská tržnice ABSOLVENTSKÝ KONCERT III. ZUŠ
  8. 8. strana 8 kvìten 2014 Návštìvníci koncertu se mohou tìšit na slavné písnì Peace Frog, Love Me Two Times, Moonlight Drive, Break On Through, Soul Kitchen èi Crystal Ship. Pøedprodej vstupenek v Infocentru na staré Radnici tel. 380 123 525 MALÁ GALERIE Jindøich ŠTREIT – Lidé z podlesí - fotografie výstava potrvá od 5. kvìtna do 31.kvìtna 2014 so. 31.5. 20 hodin, sál Na Nové THE DOORS REVIVAL zpìv Pavel Batìk, Pøedkapela: Anna Kotlíková. Ètvrtek 8. kvìtna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY – TETAMÁRY Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: Spoleènost a kulturní život ve Volyni kolem roku 1890. Sezení nad památníkem Marie Laucké. úterý 13. kvìtna od 18 hodin, PREZENTACE KNIHY & PØEDNÁŠKA – TVRZ BURSA NA ZAÈÁTKU, BURSA U KONCE Uvedení v život novì vydané knihy Jakub Bursa a jihoèeská venkovská architektura autorského týmu Ondøej Fibich/Pavel Hájek/Jan Müller /Ivana Øandová/Karel Skalický/Jana Štorková, její zevrubná prezentace, pøednáška o lidové architektuøe Bursových èasù a zároveò poslední den mimoøádnì prodloužené výstavy Podpisowatel mena. sobota 17. kvìtna od 9 hodin, VÝLET – TVRZ MÍSTA V KRAJI – DUB Muzejní ráno, tj. výstava jednoho rána a krátké povídání, s následným kombinovaným výletem. Komentáøe historické i jiné. Sraz na nádvoøí tvrze v 9 hodin, pak autobusem do Újezdce, odtud pìšky až do Dubu, návrat zpìt pìšky a autobusem dle èasových možností a sil. ... až do 18. kvìtna, VÝSTAVA – TVRZ VÁCLAV ROŽÁNEK – HNÌDÝ STOLEK Komorní práce píseckého malíøe Václava Rožánka (1913–1994), vybrané z volyòské muzejní sbírky u pøíležitosti dvacátého výroèí jeho úmrtí. Vesmìs stolková zátiší a hlavy. sobota 24. kvìtna od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ NOVÉ BØEHY STARÉ ØEKY Regulace øeky Volyòky v letech 1864 až 1912. Stavební úpravy obou øíèních bøehù. Odklonìní jejího toku, protipovodòové tarasy, kanalizace... Urbanistické promìny starobylé tváøe nejníže položené èásti mìsta. Fotografie, dokumenty, plány... Výstava potrvá až do 8. listopadu 2014. ètvrtek 29. kvìtna od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA VOLYNÌ Výstava absolventských prací výtvarného oboru Základní umìlecké školy ve Volyni, která potrvá až do 18. èervna 2014. pátek 30. kvìtna od 20 hodin, KONCERT – NÁDVOØÍ TVRZE THE ROOSEVELT HOUSEROCKERS Vynikající elektrické delta bluesové trio z Rakouska se syrovým autentickým zvukem a vizáží témìø jako z chicagské ulice. Andreas „Mud“ Weilhartner – kytara, zpìv, foukací harmonika; Jörg „Ty“ Brunnbauer – bicí, zpìv, Timo „Blindfinger“ Brunnbauer – slide kytara, zpìv. Jméno kapely je narážkou na legendárního Hound Dog Taylora (vlastním jménem Theodore Roosevelt Taylor) a jeho kapelu Houserockers. Vizte: www.roosevelthouserockers.com. po celý kvìten, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU MICHAL ŠKODA – PØÍTOMNOSTABSENCE Michal Škoda (1962), kurátor Domu umìní v Èeských Budìjovicích, zahájí rok architektonických výstav v Galerii Na shledanou. Výstava potrvá až do 22. èervna 2014. po celý kvìten, VÝSTAVA – TVRZ DO ZÁKOPÙ TÁHNOU ØADY NESMÍRNÝ... Odvodní roèníky 1865–1900. Lidé z Pošumaví ve Velké válce. Pøíbìhy a osudy jednotlivých vojákù bojujících na frontách první svìtové války. Výstava potrvá až do 28. øíjna 2014. Zmìna programu vyhrazena. Jednotlivé prostory: TVRZ – Školní 744, Volynì GALERIE NA SHLEDANOU – høbitov Malsièka infocentrum@kultura-volyne.cz Pøedprodej vstupenek v Infocentru ve Volyni tel. 380123525 Aktuální provozní doba: úterý-pátek: 9:00-12:00, 13:00-17:00 sobota: 9:00–12:00 O nedìlích a ve svátky plní funkci informaèního centra mìstské muzeum ve tvrzi, které je otevøené od 9 do 17 hodin.

×