Září

318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Září

  1. 1. ZÁØÍ 2013 Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
  2. 2. strana 2 záøí 2013 ZÁKLADNÍINFORMACEPROSPRÁVNÉTØÍDÌNÍODPADU ANO Do kontejnerù na plasty patøí fólie, sáèky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, èistících a kosmetických pøípravkù, kelímky od jogurtù, mléèných výrobkù, balící fólie od spotøebního zboží, obaly od CD diskù a další výrobky z plastù. Pìnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. NE Naopak sem nepatøí mastné obaly se zbytky potravin nebo èistících pøípravkù, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpeèných látek, podlahové krytiny èi novodurové trubky. ANO Hodit sem mùžeme napøíklad èasopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem mùžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitøku! Nevadí ani papír s kanceláøskými sponkami. Ty se bìhem zpra- cování samy oddìlí. NE Do modrého kontejneru nepatøí uhlový, mastný, promáèený nebo jakkoliv zneèištìný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dìtské pleny opravdu nepatøí do kontejneru na papír, ale do popelnice. ANO Do zeleného kontejneru mùžeme vhazovat jakékoliv sklo, napøíklad lahve od vína, alko- holických i nealkoholických nápojù, sklenice od keèupù, marmelád èi zavaøenin. Patøí sem také tabulové sklo z oken a ze dveøí. Vytøídìné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále tøídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého èiré sklo a do zeleného sklo barevné. NE Do tìchto nádob nepatøí keramika a porcelán. Nepatøí sem ani autosklo, zrcadla nebo tøeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patøí zpìt do obchodu. ANO Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutnì celý oranžový, dùležité je opìt oznaèení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patøí krabice od džusù, vína, mléka a mléèných vý- robkù, které je potøeba pøed vhozením do kontejneru øádnì sešlápnout. NE Nepatøí sem „mìkké" sáèky, napøíklad od kávy a rùzných potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silnì zneèištìné zbytky potravin. Kontejner oznaèený oranžovou nálepkou na nápojový karton Zelený kontejner na sklo Modrý kontejner na papír Žlutý kontejner na plasty 725 032 715 Uložení zeleného odpadu na bývalé skládce v ulici Vimperská Otevírací doba: Út,Èt 9-12, 14-17 ; So 8-12 Plán akcí na záøí 2013 Školní rok 2013/2014 zaèíná v pondìlí 2. záøí 2013 setkáním žákù a uèitelù ve 13.00 hodin v kinosále ve Volyni Srdeènì zveme na Retrospektivní výstavu prací žákù VO ZUŠ Volynì z let 2000 – 2013. Výstava je uspoøádána u pøíležitosti pouti v Èesticích ve výstavních prostorách èestického zámku. Trvání výstavy – záøí Otevírací doba: v pracovní dny obecního úøadu 8,00 - 12,00 a 13,00 - 15,00 hodin a v dobì konání pouti v Èesticích. ZUŠ VOLYNÌ Støední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému Strakonicezve veøejnost na preventivnì vzdìlávací a prezentaèní akci práce složek IZS, která se bude konat 25. záøí 2013 od 9:30 hodin v prostoru mìsta Volynì zakinem u námìstí Svobody. Základem akce bude simulovaná mimoøádná událost (nehoda), øešená koordinovaným zásahem všech složek IZS. Souèástí prezentaèního dopoledne bude pøedvedení techniky a práce specialistù Hasièského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby a Policie ÈR. Marie Náhlíková STØEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA VOLYNÌ Støední škola a Jazyková škola Volynì Sš a Jš zve na mimoøádnou událost ve Volyni Své životní jubileum v záøí 2013 oslaví: Rohrbachová Helena Hladík Jiøí Sládková Marie Korejs Boøivoj Kovaøík Jiøí Benediktová Anna Vávrová Zdeòka
  3. 3. záøí 2013 strana 3 Tenisový klub Volynì informuje Tenisový klub Volynì uspoøádal v sobotu 10.8.2013 o Volyòské pouti turnaj ve ètyøhrách mužù u pøíležitosti 104 let tenisu ve Volyni. Celkem se pøihlásilo 16 úèastníkù. Osm hráèù bylo nasazeno dle klubového žebøíèku a dalších 8 bylo následnì dolosováno. Hrálo se systémem každý s každým na 5 vítìzných gamù. Vítìzem turnaje se stala dvojice Neumitka – Drha. Na druhém místì se umístil pár Pressl – Chalupa Radek. Tøetí skonèila dvojice Lejsek – Baèe. Na dalších místech bylo poøadí Lukeš – Jirsa, Chalupa Martin – Chalupa Jiøí, Klimeš – Diviš, Kotrouš – Matìjka a Strnad – Rod. Na akci byla skvìlá divácká atmosféra vytvoøená pøedevším rodinnými pøíslušníky hráèù. Poèasí se také vydaøilo, což nebylo vždy v minulosti pravidlem. Turnaj jako tradiènì bezchybnì øídil nestárnoucí Boøivoj Korejs. Turnaj byl uskuteènìn pod záštitou starosty mìsta pana Ing. Václava Valhody. Když na závìr turnaje místostarosta Ing. Martin Èervený v zastou- pení starosty pøedal poháry a ceny, rozcházeli se všichni úèastníci s pocitem pøíjemnì stráveného dne. Tenisový klub Volynì – pozvánka na turnaj Tenisový klub Volynì zve všechny pøíznivce tenisu na tradièní turnaj ve smíšených ètyøhrách, který se uskuteèní v sobotu 21. záøí 2013 od 9.00 hod. Jiøí Neumitka
  4. 4. záøí 2013 T.J. SOKOL VOLYNÌ LETNÍ TÁBOR POD BETHÁNEM 30. 6. až 14. 7. 2013 Sokolský letní tábor se konal jako každý rok první dva týdny letních prázdnin. Tématem letošní táborové hry byla Legenda krále Artuše. Celých ètrnáct dní jsme se pohybovali v období støedovìku, vzne- šených hodnot, èestnosti a ctnosti. Pøíbìhem Artušovské legendy všechny provázel samotný král Artuš. Dìti musely èelit nástrahám jeho zlé sestry Morgany, v èemž jim pomáhal dobrý kouzelník Merlin. Dìti se uèily støílet z luku, bojovat s tyèí na kládì, bojovat s meèem a mnoho dalších zajímavých dovedností. Také se cvièily v rukodìlných èinnostech, napøíklad pøi výrobì štítù s erbem svého rodu. V úvodu každé etapy dìtem vedoucí zahráli tematickou scénku v dobových kostýmech. Pøi tìchto drobných dramatizacích dìti napøíklad vidìly, jak král Artuš vytahuje Excalibur z kamene, jak pøijíždí král Artuš do tábora na koni... Dalším zajímavým bodem letošních her bylo plnìní bobøíkù, v našem pøípadì „rytíøských øádù“. Dìti plnily napøíklad øád mrštnosti, míøení, pøírody nebo odvahy. Za splnìní úkolu jim byly pøipínány øády na šerpu, kterou dostaly pøi pasování do rytíøského stavu. Jeden den jsme se vydali také na výlet – pìšky do Malenic a odtud vlakem do Bohumilic v Èechách. Navštívili jsme Sudslavickou stezku a pøírodní koupalištì v Bohumilicích. Vzhledem k pøekrásnému poèasí jsme ale také všichni strávili mnoho èasu koupáním v øece a rùznými vodními hrami, které dìti velice bavily. Samozøejmì, jako každý rok, se dìti uèily táborovým dovednostem – vázání uzlù, morse- ovka, pochodové znaèky, znalost azimutu a souhvìzdí a mnoho dalších. V závìru tábora jsme uspoøádali maškarní rej, který byl zakonèen táborovou diskotékou. Tøešnièkou na konec byl závìreèný slavnostní oheò, který je vždy sladkobolný, protože je sice krásné být s pøáteli veèer pøi písni u ohnì, ale s myšlenkou, že zítra se zase rozjedeme ke svým domovùm. V sobotu 6. 7. jsme mìli slavnostní táborový oheò a pøi jeho pøíležitosti jsme oslavili 41. výroèí od založení našeho tábora. K oslavì tohoto jubilea se sjeli bývalí úèastníci tábora a pobyli s námi u táborového ohnì pøi zajímavém povídání a zpìvu trampských písní. Cvièení v Sokole zaèíná 16. záøí 2013 (pondìlí). Rozvrh bude k dispozici od 9. záøí 2013 na stránkách naší jednoty (www.sokol.volyne.info), na vývìsce vedle prodejny bytového textilu, v MŠ a ZŠ a na dalších místech. UPOZORNÌNÍ !
  5. 5. záøí 2013 strana 5 ÚT 13:00 - 16:30 ST 13:00 - 16:30 ÈT 13:00 - 16:30 P? 13:00 - 16:30 SO 13:00 - 17:00 NE A PO ZAVØENO infocentrum@kultura-volyne.cz tel: 380 123 525 úterý 3. 9. od 20:00, vstupné 90,- ÈERNÁ VDOVA Libanon,Katar, Francie,2012, drama, 102 min. http://www.csfd.cz/film/317768-cerna-vdova/videa/ ètvrtek 5. 9. od 20:00 vstupné 70,- VŠICHNI DOBØÍ RODÁCI Èeskoslovensko 1968, drama, komedie, 115min. http://www.csfd.cz/film/4786-vsichni-dobri-rodaci/galerie/?type=1 nedìle 8. 9. od 15:00 vstupné 100,- LETADLA USA,2013, animovaný, 92 min http://www.csfd.cz/film/307968-letadla/videa/ úterý 10. 9. od 20:00 vstupné 120,- LÍBÁNKY Èesko,2013, drama, 98 min. http://www.csfd.cz/film/325149-libanky/videa/ ètvrtek 12. 9. od 20:00, vstupné 80,- PÌNA DNÍ Francie, Belgie, 2013, Fantasy-drama, 125 min http://www.csfd.cz/film/308671-pena-dni/videa/ úterý 17. 9. od 20:00 vstupné 100,- POT A KREV USA, 2013, krimi komedie, 130 min. http://www.csfd.cz/film/311871-pot-a-krev/videa/ ètvrtek 19. 9. od 20:00 vstupné 80,- FUTUROLOGICKÝ KONGRES Izrael, Nìmecko, 2013, Sci-fi, animovaný,120 min http://www.csfd.cz/film/294015-futurologicky-kongres/videa/ úterý 24. 9. od 20:00 vstupné 90,- OBCHODNÍCI Èesko, 2013, komedie, 85 min. http://www.csfd.cz/film/317540-obchodnici/videa/ . NOVINKY SRPEN 2013 SILVA: Pravìké dìjiny Zemì. Bohatì ilustrovaná kniha úžasných dinosaurù i jiných živoèišných druhù své doby. O tom, jak se vyvíjeli, žili, co jedli. Informace o prvních pøedchùdcích a životì primi- tivního èlovìka. MACEKOVÁ: 12 hodin s Oskarem. Kniha provází všedním dnem pìtiletého kluka Oskara a jeho vìrného kocoura. Na obrazových tabulích, plných drobných událostí, si všímá detailù z obyèejného života, popisuje nejmenším ètenáøùm jejich vlastní dùvìrnì známé vìci a situace. Zároveò dìti iniciuje k jednoduchým hrám a uèí je vtipným zpùsobem základním dovednostem. ŠIMÁNEK: Cestování je mùj život. Na plachetnicích Tichomoøím a na èlunech divoèinou severní Kanady NAZAROV: Jižní Amerika. Z Buenos Aires na Macchu Picchu. KRATOCHVÍLOVÁ: Prohraná sázka KING: To DOÈEKALOVÁ: Nìco za nìco PANCOL: Veverky z Central parku bývají v pondìlí smutné GUENASSIA: Klub nenapravitelných optimistù PARMOVÁ, FRKOVÁ, DVOØÁK: Kapitoly z cestovního ruchu pro praxi JONHSTON: Hledání nové spirituality. Setkání køes anství a buddhismu v dopisech misionáøe v Japonsku Pøijïte se nauèit anglicky, pøípadnì si zopakovat, co již umíte. V malých skupinách od záøí 2013. Mgr. Václav Klimeš tel.: 728371780 e-mail: vaclav.klimes@email.cz
  6. 6. záøí 2013strana 6 Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420. PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ ZÁØÍ 2013 ... až do 4. záøí, VÝSTAVA – TVRZ TRIANGULAÈNÍ VÌŽE NA ŠUMAVÌ A V POŠUMAVÍ Zmizelý fenomén nìkdejší triangulaèní sítì na unikátních dokumen- tárních fotografiích Vladimíra Pohoreckého. Vìže na desítkách kopcù: Boubín, Mladotický vrch, Helfenburk… pátek 6. záøí od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ DEVADESÁT LET SKAUTINGU VE VOLYNI Prùøez životem skautského hnutí ve Volyni od jeho založení až k dnešku, výraznì ovlivòovaného osudem celé zemì: 1923–1940, 1945–1950, 1968–1970, 1989–2013. sobota 14. záøí od 15 hodin, HAPPENING – GALERIE NA SHLEDANOU DANIEL VLÈEK – HUDBA ZE SOCHY Hudební dernisáž výstavy Zobrazení èasu do konce skladby. Socha z LP desek bude Vlèkem mimodìk rozebrána a obøadnì pøehrána. pátek 20. záøí od 19 hodin, KONCERT – NÁDVOØÍ TVRZE ADRIANO TRINDADE & LOS QUEMADOS Brazilský kytarista a zpìvák Adriano Trindade pøinese do volyòského vzduchu urèitì kousek samby. Jinak i výbušnou moderní jazzovou smìs se skvìlou doprovodnou kapelou Los Quemados. sobota 21. záøí od 8 hodin, MUZEJNÍ RÁNO & VÝLET – TVRZ MÍSTA V KRAJI – NA HELFENBURK LESEM Výstava jednoho rána a následný pìší výlet na hrad Helfenburk. Trasa pøes 25 km. Cestou komentáøe historické i jiné. Sraz na nádvoøí tvrze v 8 hodin. ... až do 22. záøí, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU DANIELVLÈEK – ZOBRAZENÍ ÈASU DO KONCE SKLADBY Opìt jiný pøístup k funerálnímu prostoru. Zvuk a hudba. Sgrafita a malba v jemném podruèí regionálních témat. ètvrtek 26. záøí od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY – NENÍ ŽELÍZKO JAKO ŽELÍZKO Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: Geolog, archeolog a èlen stolní spoleènosti Jan Vratislav Želízko od Boty. sobota 28. záøí od 15 hodin, GALERIE NA SHLEDANOU JAROMÍR NOVOTNÝ #10 Jaromír Novotný (1974) nepojme desítky ètvereèních metrù plochy jako kteroukoliv bílou zeï. Stìny galerie vnímá jako vnitøní slupku architektury, postavenou s urèitým zámìrem a úèelem. po celé záøí, VÝSTAVA – TVRZ SMÌØOVÁNÍ PO BOK SOVÌTSKÉHO SVAZU Volyòsko 1945–1956. Doba, život a lidé. Zmìny ve státì a spoleènosti. Výstava potrvá až do 12. øíjna 2013. po celé záøí, VÝSTAVA – TVRZ PODPISOWATEL MENA Jakub Bursa a další zedniètí mistøi doby tzv. selského baroka (1780–1880). Zmìna programu vyhrazena. pátek 6. 9. od 18 hod. Pošumavská tržnice NÁVRATY VOLYÒSKÝCH ÈECHÙ -vernisáž výstavy Volyòští Èeši jsou emigranti, kteøí v 2. polovinì 19. století odešli do Volyòské gubernie v tehdejším carském Rusku. Výstava dokumentuje jejich kolonizaèní a posléze hospodáøskou èinnost, potýkání se s bol- ševickým režimem, nejvíce však popisuje návraty zpìt do vlasti. Jed- notlivé panely se vìnují návratùm v rámci Èeskoslovenských legií po 1. svìtové válce, jako pøíslušníkù 1. Ès. armádního sboru po 2. svìtové válce, návraty nucenì nasazených, ve vlakových transportech atd. Fakta doplòují obyèejné lidské pøíbìhy volyòských Èechù, které byly pozna- menány sovìtským bolševickým režimem, obìma svìtovými válkami a nyní se nám mohou zdát až neuvìøitelné. Dodnes jsou Volyòští Èeši velmi specifickou a uvìdomìlou menšinou ve svém vlastním státì. Výstava potrvá do 27. 9. 2013 sobota 7. 9. od 10 hodin Skautská klubovna u Zvìøince SKAUTING VE VOLYNI Skautský den pro veøejnost a setkání bývalých èlenù. støeda 11. 9. – pátek 13. 9. MISTØI LIDOVÉHO STAVITELSTVÍ A ODKAZ JEJICH DÍLA PRO SOUÈASNOST Poøádá Národní památkový ústav a Mìsto Volynì ve spolupráci s Jihoèekým krajem a Spolkem pro obnovu venkova Jihoèeského kraje. Letošní semináø by mìl pøipomenout známé i mnohé dnes již anonymní tvùrce obytných, hospodáøských, technických, sakrálních a jiných ves- nických staveb, kteøí svou prací a nesporným pøirozeným výtvarným smyslem postupnì formovali podobu našeho venkova. Na Nové støeda 11. 9. v 18 hod. PØIMÌØENÌ SEBEVÌDOMÉ JEDNÁNÍ – SÍLA SEBEDÙVÌRY U vìtšiny lidí je povolání hlavní souèástí života. Povolání urèuje jejich životní cíl a standard, rámcové podmínky života a také pohled na sebe sama. Mùže být zároveò hlavní pøíèinou tlaku a vyhoøení a narušuje tak fyzické i mentální zdraví. Pøednášející a dotazy zodpovídá: Mgr. Helena ÈÁLKOVÁ KINO sobota 14. 9. 9–18 hod. ŠPERKAØSKÝ WORKSHOP NEJVÌTŠÍ ŠPERKAØSKÁ AKCE V ÈECHÁCH! VSTUP: ZDARMA 50 ŠPERKAØÙ A VÍCE NEŽ 30 DÍLEN NA VÝROBU ŠPERKÙ!! Pošumavská tržnice støeda 25. 9. 19:30 hod. TØI BRATØI V NESNÁZÍCH Divadelní spoleènost Háta Olgy Želenské Praha režie: Lumír Olšovský Fraška (nìkdy hrána pod názvem A je to v pytli!) plná humorných zámìn i dramatických zvratù s neèekanou pointou. Hrají v alternacích: Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Jana Birgusová, Ivana Andrlová, Martin Zounar, Zbyšek Pantùèek, Marcel Vašinka, Filip Tomsa, Pavel Neèas, Petr Pospíchal, Petr Gelnar, Lumír Olšovský, Lukáš Peèenka, Jan Pøeuèil. Pøedprodej Infocentrum Volynì: cena v pøedprodeji 250,- , na místì 300,-Kè

×