Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

uzemni plan volyne

670 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

uzemni plan volyne

  1. 1. k.ú. N k.ú. Volyn , LEGENDA III/1703 NIHOŠOVICE Územní plán Volyn Z Z SN L PLOCHY S ROZDÍLNÝM VYUŽITÍM ÚZEMÍ SN R 1 PLOCHY STABILIZOVANÉ Z SO SILNICE I. T ÍDY Z HLAVNÍ VÝKRES R SN B R Z Z SN R L SILNICE III. T ÍDY RBC 0 2 OV OV VS L PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ VS PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ ŽELEZNI NÍ TRA L V k.ú. Nihošovice Z PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - skladování a drobná výroba VSs B P PLOCHY T ŽBY NEROST TN SN B L TI R SN L IP J SN XI TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY R R PLOCHY REKREACE VP VP INFORMATIVNÍ ÚDAJE PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ L R Z B P OV 704 ŠÍ TRASA - NÁVRH P P LBK 16 PLOCHY BYDLENÍ P L Z B P VYBRANÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE SN k.ú. Volyn PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SILNICE II. T ÍDY SN SN II I/1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PLOCHY ZM N SO ern tice, Starov, Ra í u Nišovic a Zechovice L A tice B I/17 0 R Z 12 3 Z ÍSELNÉ OZNA ENÍ NAVRŽENÝCH PLOCH L SN Z OZNA ENÍ VYUŽITÍ PLOCH B MOK ADY L PLOCHY LESNÍ V PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ Z PLOCHY ZEM R P SN Z Z R LBK 15 Z SN IP I Z SN DI B SN P P SN Z V SN Z IP G IP I SN TI SN Z Z TI 7 B B P SO TI L L IP L Z Z SN L SN Z SN LBC 14 P V Z SN OV 8 Z Z R 21 OV L Z TI SN Z R 20 Z OV B R VP 16 B Z R B 22 SN B VP B B Z IP N SN SN SN L SN L SN N 016 III/17 SN IP O SN SN SN VP Z Z B 24 Z SN SN SN B SN L SN SN B B IP O B VP VP B SN SN Z Z IP P SN Z V VP SN SN SN SN VP SN SN SN DI SN Z Z DI Z V SN SN VP B B SN LBC 9 ICE RBC 0 B Regionální biocentrum v k.ú. Volyn RBC 797 SN OV RBK 0 Regionální biokoridor v k.ú. Volyn a k.ú. ern tice Regionální biokoridor v k.ú. Starov a k.ú. Zechovice RBK 354 Regionální biokoridor v k.ú. ern tice RBK 356 B 36 Regionální biokoridor v k.ú. SN R k.ú. Nišovice Z 25194771, DI CZ25194771, mobil 605 277 998 MICHAELA KRÁTKÁ 2A I/4 RK PE IM V ÍSLO PARÉ 1 B SN PO IZOVATEL ÍSLO JEDNACÍ Z SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL STSKÝ Ú AD STRAKONICE Odbor rozvoje, odd. územního plánování Ing. Helena Ondrášková Oprávn ná ú ední osoba po izovatele P DATUM VYV ŠENÍ ZASTUPITELSTVO M STA VOLYN starosta - Ing. Václav Valhoda IP R B LBC 5 DATUM VYDÁNÍ SN SN RBK 353 Z IP CH L VS Z VS DATUM NABYTÍ Ú INNOSTI L SN L SN Z SN IP CH SN SN Z Z DI IP R SN SN Z RBK 353 Z ÚNOR 2013 KRESLIL ÍSLO VÝKRESU Z VP SN SN L 1 : 5 000 Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Dan k ZÁZNAM O Ú INNOSTI DI B 39 Z Z ern tice a k.ú. Ra í u Nišovic 76_2007 Husova 4, . Bud jovice, 370 01, tel. 387 311 238 DATUM L Z B u kyn HLAVNÍ VÝKRES B 38 B k.ú. Naho any ÍSLO ZAKÁZKY ÍTKO R SN SO VÝKRES SN SN SN B 40 Z NÁVRH ÚP ÁST OV SN B ÚZEMNÍ PLÁN VOLYN Regionální biocentrum v k.ú. ern tice OV B SN IP H DI P V DI SN SN SN SN B DI SN SN DI VS 35 SN B SN V B VP VP Starov B B B B NAVRŽENÉ PLOCHY PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Z Z L SN Z V SN SN LBK 6 SN SN Z R LBK 4 Z VS SN SN SN VS 49 B Z SN SN Z k.ú. Starov HRANICE VE EJN PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ R VS B OV B ern tice RBK 353 Z Zechovice NE T OLIC E SN SN B Z Z P SN Z SN L LBC 5 B Z L SN Z SN SN DI 06 7 III /1 HO NA L Z SN Y AN IP R SN Z Z SN SN V k.ú. Nišovice SN SN Z L SN Z SN SN Z L k.ú. Zechovice SN Z LBC 7 k.ú. Ra í u Nišovic SN B Z L B SN Z L L SN Z SN SN SN VS SN SN L IP S kyn B V Z LBC 22 RBK 356 Z SN Z TI-K2 OV Z B IP B B SN DI L III/1 B Z SN L Z SN SN L SN SN B 41 B R VP SN V Z Z B B RBK 0 P P RBK 353 Z Í N DI SN Ra í VOLY V P a R A Z II/144 L SN L 441 SN SN Z SN SN Z DI P Z SN SN DI SN Z Z B R k.ú. Litochovice u Volyn Z P B SN SN SN Z SN L L L SN B SN SN Z Z Z SN Z SN Z SN Z TI SN Z k.ú. Naho any u P LBC 34 IP C SN DI B Z V SN B Z V Z V Z LBC 32 Z SN Z L L SN SN k.ú. Nišovice P IP U P SN L Z L SN SN P SN Z Z TI-K1 P P TI 42 V k.ú. Nišovice P DI SN VP SO 43 B IP T RBC 797 Z B DI SN SN P P DI P B B P SN B OV B P V B B SN DI OV Z SN Z VP V L B 44 B L R SN Z Z B L ern tice Z SN P SN SN DI L SN P SN k.ú. Mar ovice SN Z SN SN SN SN OV SN Z L Z SN Z Z SN SN P SN L L SN V VS RBK 356 Z Z RBK 356 Z P L DI L k.ú. kyn Z Z L SN P SN B 45 Z R SN Z VP P L LBC 30 SN Z SN P SN B SN DI R Z Z SN Z RBK 356 Z P P SN SN B V SN Z SN OV P SN Z SN B Ra í B SN B 26 VP Zechovice IP D SN VP B 37 SN B B VP V EC SIN HU DI II/142 Z OV 44 VP SN SN B B DI B B R SN SN Z Z VP Starov VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ IP D L VS B VS Z SN P OV B B V SN LBC 3 R OV DI 32 II /1 SN V Návrh plochy pro p ší trasu - k.ú. Volyn Volyn Z SN B OV SN L V B 31 L Z SN Z B B A Návrh plochy pro p ší trasu - k.ú. Volyn DI 3 Z Návrh plochy pro p eložku stávající silnice I/4 (dle ZÚR úsek D5/3) - k.ú. Volyn DI 2 SN DI 14 VP B VP Z IP Q VP OV B L Z DI 1 k.ú. Neuslužice SN Z DI B Z SN SN VP OV B VP 27 SN L VP B B Z OV B B NAVRŽENÉ VPS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VP SO 30 OV L Z SO 34 Návrh trasy vodovodu - Volyn VS 48 Z VS SO 33 SN IP D Z VSs Návrh trasy vodovodu - Volyn IP D Z B 47 B DI OV B 25 SN VP SO OV B SO OV Z B VP Návrh trasy kanalizace - Volyn TI-V4 k.ú. Volyn L R B 29 B VP SN B B VP SO OV SN k.ú. Nuzín B SO 28 OV B B B Návrh trasy kanalizace - varianta - ern tice TI-K3 SN SN SN B SN DI SO Z EL. KABEL VN 22kV - NÁVRH Návrh plochy pro istírnu odpadních vod - ern tice TI-K2 SN SN SN SO VP B TI-K1 TI-V5 L B DI B SN R DI SO SO B B EL. KABEL VN 22kV - NÁVRH KE ZRUŠENÍ TRASY NAVRŽENÉ VPS TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY L VP OV IP E Z OV VP B SN B SO OV B VP SN L B SO SO VS OV DI SN SO VP VS Z VP SO VP B SN Z DI 2 B VP OV Z OV B L OV OV VP SN SN V V DI 1 Z TI-V5 V B B ENERGETICKÉ EŠENÍ VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY DI 14 VP SO 46 B B VP V B 23 UZÍN VP B Z SN LBK 11 B SN SN Z B L SN IP F HRANICE VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB VS B VOLYN VP OV VP LBK 17 L Z SN P SN B Z LBC 12 B SN TI-V4 R VS Z Z Z L Z B B 19 OV 15 SN B RBK 0 B DI B SN OV OV SN VODOVOD - NÁVRH VP OV VP OV B R HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ L SN B R KANALIZA NÍ VÝTLAK - NÁVRH SN OV 13 R B V EŠIT ÚZEMNÍ STUDIÍ LBC 19 OV 12 DI 3 B 18 Z PLOCHY, KTERÉ JE NUTNO R VP VP B LBK 13 KANALIZACE JEDNOTNÁ - NÁVRH DI VP B ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - NÁVRH HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH SN DI VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ OV OV TI TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V Z L Z OV B VP SN B VS OV R Z INTERAK NÍ PRVEK - NÁVRH Z Z B 11 TI B VP LBK 18 B R VP R Z Z OV VP SN R R Z INTERAK NÍ PRVEK IP M VS B V SN R SN VP SN R SN IP D R AKO N V SN LOKÁLNÍ BIOCENTRUM B B SN Z L LBC 19 HRANICE OKRESU DI 14 S TR DI SN Z B VP B VS SO VS 9 VP SN IP M PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY HRANICE ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ DI 10 OV OV L DI VS P SN DI HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ B L SN LOKÁLNÍ BIOKORIDOR VYMEZUJÍCÍ HRANICE DI SN k.ú. Po átky u Volyn LBK 18 HRANICE EŠENÉHO ÚZEMÍ OV 5 P Z REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM Z DI SN DI k.ú. P echovice V Z RBC 797 TI-K3 SN Z REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR PLOCHY P ÍRODNÍ P DI RBK 0 LSKÉ PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ SN ONICE I/4 S TR AK IP K P ÚSES A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ SN TN Z P LBC 28 DI P Z Z Z LBC 24 Z SN SN P SN Z Z SN Z IP A Z P LBC 26 14 4 HU SI NE C SN Z Z SN Z SN II/ Z Z P k.ú. L ovice L DI Z RBK 356 SN k.ú. Malenice SN A SN Z L Volyn Z SN IP V III/1442 MALEN ICE DI P SN Starov Zechovice k.ú. P edslavice Ra í SN P ern tice B SN SN L k.ú. ern tice ÚZEMNÍ PLÁN VOLYN NÁVRH ÚP ÁST k.ú. Úlehle u P edslavic VÝKRES ÍSLO ZAKÁZKY RBK 354 ÍTKO HLAVNÍ VÝKRES 76_2007 1 : 5 000 Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Dan k Husova 4, . Bud jovice, 370 01, tel. 387 311 238 DATUM ÚNOR 2013 MICHAELA KRÁTKÁ KRESLIL ÍSLO VÝKRESU 25194771, DI CZ25194771, mobil 605 277 998 2B ÍSLO PARÉ 1 ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÍSLO JEDNACÍ LBC 36 DATUM VYV ŠENÍ RBK 354 DATUM VYDÁNÍ DATUM NABYTÍ Ú INNOSTI PO IZOVATEL STSKÝ Ú AD STRAKONICE Odbor rozvoje, odd. územního plánování Ing. Helena Ondrášková Oprávn ná ú ední osoba po izovatele SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL ZASTUPITELSTVO M STA VOLYN starosta - Ing. Václav Valhoda

×