Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Volyňský zpravodaj na březen

614 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Volyňský zpravodaj na březen

  1. 1. BØEZEN 2014 festival cestovatelských filmù – VOLYÒSKÝ ROZCESTNÍK, 27. 3. - 29. 3., KINO Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva mìsta Volynì, 11. prosince 2013 Usnesení è. 279/2013/ZM-19 Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje - zámìr prodeje bytové jednotky è. 594/20 v domì èp. 594, vè. podílu 588/15910 na spoleèných èástech domu èp. 594 a id. podílu 588/15910 stavebního pozemku parc.è. 2444 v k.ú. Volynì, která je zapsána u Katastrálního úøadu pro Jihoèeský kraj, Katastrální pracovištì Strakonice, v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Volynì, na listu vlastnictví è. 1917 a è. 1918. Výchozí cena je stanovena ve výši 550.000,-Kè. Pøed sto lety byla dokonèována stavba mìš anské školy ve Volyni ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì 1. jednání Rady mìsta Volynì, 8. ledna 2014 Usnesení è. 10/1/14: RM schvaluje „Vnitøní smìrnici mìsta Volynì è. 1/2014, kterou se stanoví zásady pro odchyt, pøevzetí a umístìní toulavých a opuštìných psù na území mìsta Volynì a jeho místních èástí“. 2. jednání Rady mìsta Volynì, 15. ledna 2014 Usnesení è. 34/1/14: RM schvaluje zálohový list na dodávku tepelné energie pro rok 2014 zaslaný firmou ÈEZ Energo s. r. o., Karolínská 661, 186 00 Praha 8 – Karlín. Usnesení è. 35/1/14: RM bere na vìdomí zprávu o bezpeènostní situaci na teritoriu Obvodního oddìlení PÈR Volynì za rok 2013. Usnesení è. 280/2013/ZM-19 Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje - cenu vodného ve výši 37,57 Kè/m3 vè. DPH a cenu stoèného ve výši 25,07 Kè/m3 vè. DPH pro období 01/2014 – 12/2014. Usnesení è. 283/2013/ZM-19 Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje 1) realizaci projektu z dotace OPŽP „Poøízení užitkového vozidla pro svoz komunálního odpadu“, jeho kofinancování a jeho pøedfinancování formou bankovního úvìru; 2) celkové výdaje projektu ve výši 2.500.000,- Kè vè. DPH; 3) dotace OPŽP ve výši 90 % z celkových výdajù projektu 2.250.000,- Kè vè. DPH; 4) kofinancování projektu Mìstem Volynì ve výši 10 % z celkových výdajù projektu 250.000,- Kè vè. DPH; 5) pøedfinancování projektu Mìstem Volynì pomocí bankovního úvìru. Usnesení è. 284/2013/ZM-19 Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje 1) realizaci projektu z dotace OPŽP, Program zeleò do mìst a jejich okolí, s názvem akce „Mìstský park Volynì – Bezruèovy sady“, jeho spolufinancování a jeho pøípadné pøedfinancování z rozpoètu mìsta Volynì 2014 2) celkové výdaje projektu ve výši 1.324.635,- Kè vè. DPH 3. jednání Rady mìsta Volynì, 22. ledna 2014 3) dotace OPŽP ve výši max. 80 % z celkových výdajù projektu Usnesení è. 39/1/14: 1.059.708,- Kè vè. DPH RM provádí rozpoètové opatøení è. 11, obsahující zmìny è. 46.-47. 4) spolufinancování projektu Mìstem Volynì ve výši minimálnì 20 % dle pøílohy, kterými dojde ke zvýšení pøíjmu o 2.180.838,- Kè z celkových výdajù projektu 264.927,- Kè vè. DPH a zvýšení výdajù o 151.026,- Kè. O rozdíl mezi pøíjmy a výdaji ve výši 5) pøedfinancování projektu Mìstem Volynì z rozpoètu mìsta Volynì 2014 2.029.812,- Kè bude sníženo financování z prostøedkù minulých let. 6) financování neuznatelných nákladù z rozpoètu mìsta Volynì 2014. Schválené rozpoètové opatøení je pøílohou usnesení. Usnesení è. 286/2013/ZM-19 Usnesení è. 41/1/14: RM bere na vìdomí zprávu øeditele Základní školy Volynì o kontrole Zastupitelstva mìsta Volynì schvaluje - rozpoèet na rok 2014 na základì ekonomické èinnosti pøíspìvkové organizace Základní škola Volynì rozpoètového výhledu v èlenìní podle odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby tzn. na rozpoètové oddíly, pododdíly a paragrafy. Celkové dle vyhl. 416/2004 v platném znìní. pøíjmy jsou 54.060.000,00 Kè, celkové výdaje jsou 56.080.000,00 Kè Usnesení è. 42/1/14: RM schvaluje Vnitøní pøedpis è. 2/2014 na výbìrová øízení pro veøejné a financování je ve výši 2.020.000,00 Kè (pøíjem pùjèky od Jihoèeského vodárenského svazu ve výši 3.954.000,- Kè a splátky úvìrù a pùjèek zakázky malého rozsahu s úèinností od 29. 1. 2014. ve výši 1.934.000,- Kè). Rozpoèet je schválen jako schodkový. Návrh 4. jednání Rady mìsta Volynì, 29. ledna 2014 rozpoètu obsahuje rovnìž èlenìní podle tøíd rozpoètové skladby. Usnesení è. 53/1/14: RM bere na vìdomí zápis z hodnotící komise k veøejné zakázce OZNÁMENÍ „Výstavba kompostárny ve Volyni“ s doporuèením akceptovat nabídku uchazeèe STRABAG a. s., Praha 5 – Smíchov a schvaluje Mìstský úøad Volynì oznamuje, že dne 5. 3. a 26. 3. 2014 od 8.00 - 17.00 hodin budou v budovì Mìstského úøadu Volynì v 1.patøe, výbìr nejvhodnìjší nabídky v poøadí : 1. STRABAG a.s., Praha 5 – Smíchov – cena 1.998.650,50 Kè bez DPH kanceláøi è. 6 pøítomni pracovníci Finanèního úøadu Strakonice. 2. PRIMA akciová spoleènost, Strakonice – cena 2.194.522,- Kè bez DPH V této dobì je možné podat pøiznání k dani z pøíjmù fyzických 3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice - cena 2.354.005,- Kè bez DPH i právnických osob.
  2. 2. strana 2 bøezen 2014 TECHNICKÉ SLUŽBY VOLYNÌ KAM S VAŠÍM ODPADEM? Co kam patøí a nepatøí ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na bøezen 2014 725 032 715 3. 3. 2014 pondìlí, v koncertním sálku v 18.00, tøídní koncert G. Lesné a F. Zacha 10. 3. 2014 pondìlí, v Pošumavské tržnici v 18.00, tøídní koncert E. Vokáèové a L. Nestøebové 17.3. 2014 pondìlí, v Pošumavské tržnici v 18.00, tøídní koncert V. Veselé 24.3. 2014 pondìlí, Na Nové v 18.30, Jarní koncert ZUŠ, ve 14.00 generálka Tøíkrálová sbírka 2014 Své životní jubileum v únoru 2014 oslaví: Pavlík Josef Harantová Vìra Kubešová Marie Kavlíková Marie Jarjabka Juraj Dne 14. ledna byl ukonèen ètrnáctý roèník Tøíkrálové sbírky 2014 v Oblastní charitì Strakonice. Celkový výsledek sbírky, kterou organizovala Oblastní charita Strakonice je 215 607 Kè. Podrobnosti o výtìžku sbírky a Tøíkrálovém koncertu naleznete na: http://charita-strakonice.cz/. Výtìžek sbírky je urèen na pomoc osobám se zdravotním èi chronickým onemocnìním, seniorùm, dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí. I díky této sbírce mùže Oblastní charita Strakonice nadále poskytovat a rozvíjet služby na území mìsta Volynì. Je to odborné sociální poradenství s pùjèovnou kompenzaèních pomùcek, osobní asistence a peèovatelská služba. Velmi dìkujeme každému, kdo do sbírky finanènì pøispìl. Velký dík patøí všem lidem, kteøí se na sbírce podíleli, zejména dobrovolníkùm – koledníkùm a místním koordinátorùm.
  3. 3. bøezen 2014 strana 3 VOLYNÌ V ÈÍSLECH EVIDENCE OBYVATEL K 31.12.2013 Obec èást obce obèané ÈR s platným TP Èernìtice 74 Raèí 24 Starov 43 Volynì 2 746 Zechovice 78 ================== CELKEM 2 965 Vìková skladba obyvatel k 31. 12. 2013 do 15 let 435 obyvatel 16-20 let 125 obyvatel 21-30 let 408 obyvatel 31-40 let 425 obyvatel 41-50 let 345 obyvatel 51-60 let 505 obyvatel 61-70 let 374 obyvatel 71-80 let 226 obyvatel 81-90 let 111 obyvatel 91 let a více 11 obyvatel Král jelenù: foto Petr Koutenský CELKEM 2965 obyvatel ( z toho: 1466 mužù a 1499 žen, nejstarší obèan 94 let, nejstarší obèanka 93 let) V roce 2013: Poèet narození: 31 ( 13 chlapeèkù a 18 dìvèátek) Poèet sòatkù: 19 ( 5x Mìstský úøad Volynì, 6x tvrz Mìstského muzea ve Volyni, 1x kostel Všech svatých ve Volyni, 3x Èeskobratrská církev evangelická ve Volyni, 2x park NaOstrovci ve Volyni, 1x Malenice, 1x Litochovice) Poèet úmrtí: 36 ( 20 mužù a 16 žen) Poèet pøistìhovaných obyvatel do Volynì: 79 Poèet odstìhovaných obyvatel z Volynì: 70 Stìhování obèanù v rámci obce Volynì: 95 V roce 2013 se uskuteènilo 4x vítání dìtí do života a 4x spoleèné setkání seniorù-jubilantù, kteøí v roce 2013 oslavili významné životní jubileum. Ilona Myslivcová, MìÚ Volynì infocentrum@kultura-volyne.cz PO–ÚT, ÈT–PÁ 10:00–15:00 ST 10:00–17:00 tel: 380 123 525 UPOZORNÌNÍ ! Dne 1.11.2013 nabyl úèinnosti zákon è. 305/2013 Sb., kterým se mìní zákon è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (tiskový zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Tímto zákonem došlo k úpravì vydávání Zpravodaje mìsta Volynì. Novì platí možnost uplatnìní požadavku na uveøejnìní informací ze strany všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu mìsta. Od 1.11.2013 je tedy redakce Zpravodaje mìsta Volynì nucena takové pøíspìvky pøijímat. Zdroj: Ministerstvo kultury Èeské republiky
  4. 4. bøezen 2014 T.J. Sokol Volynì ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOLYNÌ Župní pøebory v plavání Župní pøebory v plavání probìhly 25. 1. a organizaènì je zajistila T.J. Sokol Strakonice. V plaveckém areálu se sešlo více než 120 závodníkù a závodnic a spolu s nimi trenéøi, rodièe a rozhodèí. Všichni, kteøí se pøeborù zúèastnili, byli spokojení, že se opìt po roce sešli. Nakonec si dìti zaøádily pøi volném plavání a pøi jízdì na tobogánu. Naše výprava byla letos velmi poèetná a jméno naší jednoty pøi vyhlašování výsledkù zaznìlo hned 5x. Jako každý rok jsme se pøihlásili do štafet plavaných mimo závod. Výsledky? Žactvo I (Novotná, Šimáková, Balík J., Zelinka) 2. místo, Žactvo II (Pøibová, Turèák, Balík K., Švehla) 2. místo, Žactvo III (Bošková, Chocholová, Kùsová A., Kùsová K.) 1. místo, Žactvo IV (Strnadová, Zelinková, Balík O., Škoda) 3. místo. Žákynì I Viktorie Novotná – 2. místo Adéla Šimáková – 12. místo Žákynì II Miroslava Pibová – 12. místo ø Žákynì III Adéla Kùsová – 7. místo Anna Strnadová – 8. místo Eliška Chocholová – 10. místo Klára Kùsová – 11. místo Veronika Bošková – 13.-14. místo Žáci I Marek Turèák – 2. místo Jaroslav Zelinka – 9. místo Jakub Balík – 11. místo Žáci II Miroslav Šimák – 1. místo Kryštof Balík – 2. místo Jaroslav Švehla – 4. místo Žáci III Jan Škoda – 3. místo Ondøej Balík – 4. místo Žákynì VI Sára Zelinková – 6. místo K stému výroè? postaven? budovy z?kladn? ðkoly bylo toto pøipomenuto vydáním almanachu, který je ke koupi v kanceláøi škol (90,- Kè). F. Jáchim – reditel školy
  5. 5. bøezen 2014 strana 5
  6. 6. strana 6 NOVÉ KNIHY – LEDEN 2013 Dìtské oddìlení knihovny ŠRUT: Lichožrouti navždy / BROŽ: Alík a jezevec / PASTIS: Timmy Nazdárek / BURCHETT: Past na tygra. Záchranáøi v akci / PAULEY: Poøád mi pijou krev / KOPL: Návrat do údolí stínù. Komiks inspirovaný skuteènou událostí / ROBERTSON: Život s koèkou / BEŠ ÁKOVÁ: Èíslicové pohádky / BRADLEY: Koláè s kapkou jedu / FALCONER: Olivie / HAWKINS: Bitva o Hex Hall / HAWKINS: Démon z Hex Hall / Maguire: Krásní mrtví. Phoenix / PTÁÈKOVÁ: Hrajeme si se slovíèky / KOPECKÁ: Zanícení národní obrození Dìsné èeské dìjiny / KREJÈÍ: Odporné dìtství a pøíšerní rodièe. Dìsné èeské dìjiny / KREJÈÍ: Strašná škola a hrozní uèitelé. Dìsné èeské dìjiny Oddìlení pro dospìlé Šumavský kalendáø 2014 / WALLACE: Nebezpeèná hra / PAULÍK: 77 výletù s dìtmi po Èechách / JINDRA: Backpacker. Cestovatelské triky a pøíbìhy / BREWER: Turecko / SHICHOR: New York / CHEVRON: Florida / SINGER: Nestaòte se uštvaným obchodníkem. V prodeji mùžete dosáhnout úspìchu a nemusíte se pøitom chovat jako útoèný pes / ŠVIHÁLEK: Tajemství budoucnosti / Svìtla a stíny minulosti. Literární zamyšlení jihoèeských a východobavorských spisovatelù / SWANN: Smaragdový høích / Ekonomické dopady domácího násilí v ÈR PERNES: Habsburkové bez trùnu / KLEVISOVÁ: Èekání na kocoura. Pøíbìhy o koèkách a jejich lidech / ASIMOV: Nadace (komplet) / PAYNE: Brenda Veliká / SPALDING. Lásko, kde jsi? / WHITE: Dar nebes / HIGGINS CLARK: V náruèi nepøítele / HIGGINS CLARK: Tvrdohlavá sestra / HIGGINS CLARK: Pravdu znát nemusíš / HIGGINS CLARK: Za bílého dne / WOOD: Vyvolená / WOOD: Hvìzda Babylonu / ROBERTS: Sedmé znamení / ROBERTS: Propojeni osudem / ROBERTS: Pohanský kámen / ROBERTS: Ohnivý soumrak / ROBERTS: Sen v bílém / ROBERTS: Zákon pøitažlivosti / ROBERTS´: Na rùžích ustláno ROBERTS: Nebezpeèné útoèištì / ROBERTS: Zahráváš si s osudem / ROBERTS: Krajina svìtla / ROBERTS: Únik / WHITTON: Žárlivá císaøovna. Alžbìta Pomoøanská a Karel IV. / WHITTON: Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky / WHITTON: Zimní princezna. Dvì lásky v jednom srdci / WHITTON: Eliška Pøemyslovna. Právo milovat, povinnost vládnout / WHITTON: Královna Dagmar. Èeská princezna, milovaná panovnice / WHITTON: Krásná Anna. Neèekaná láska Karla IV. / WHITTON: Levandulová princezna. První láska Karla IV. / FRÖHLING: Ukradený život. Léta týrání a ponižování v náboženské sektì / BASHIR: Slzy pouštì. Lékaøkou v pekle na Zemi / KALEMI: Mami, vra se! Ponížená až na samé dno / CUBECA: Poselství v dlani / CUBECA: Pravá tváø andìla / CUBECA: Písky èasu / SMITH: Vymítaè lži / MORRELL: Na hranì temnoty / AVYOTTE: Obì . Zpovìï o dvaceti letech násilí a zneužívání / NAZER: Slzy ticha. Pokraèování pravdivého pøíbìhu Byla jsem otrokyní / EL NASIF: Mami, slituj se / SHARMA: Peklo v chrámu božím. Pøežila jsem brutální zneužívání / KOUDELKOVÁ: Na rozcestí. Kolotoè nástrah se opìt roztáèí (pokraè. Útìk z afrického pekla) / OKPARA: Cena mého života / MCDONALD: Škola marketingu. Ilustrovaný prùvodce pro manažery / Genderovou optikou: zamìøeno na èeský vzdìlávací systém / SOKAÈOVÁ: Malé obce za rovné pøíležitosti žen a mužù / ÈÁKIOVÁ: Informaèní centra pro mládež v EU. Informaèní a poradenské služby / MATOUŠEK: Sociální práce v praxi. Specifika rùzných cílových skupin a práce s nimi / ŠMÍD: Obrázky z Burgundska / RAKOVÁ: Zpíváme a nasloucháme hudbì s nejmenšími / GRUVER: Miluj mì, nebo støelím / STRAYED: Divoèina. Skuteèný pøíbìh o nezlomnosti a hledání sebe sama / DYK: Krysaø / MITCHELL: Atlas bøezen 2014 mrakù / GIORDANO: Tìlo. Válka v Afghánistánu / POLÁCH: A zemøe král / SERRAN: Deset žen / BORMANN: Motýlí ostrov / BOO: Krásné zítøky. Život, smrt a nadìje v indickém slumu / EGGHARDT: Sisi a její dìti. Život ve stínu excentrické matky / JAROŠ: Hory shora. Pøíbìhy ze sedmi osmitisícovek /PRAGER: Štika v rybníce aneb Jak ukrást èeskou miliardu / FIALA: Safari po afrických a asijských mìstech / RANKIN: Mysl je mocný lékaø. Vìdecký dùkaz o tom, že se mùžete uzdravit sami / BOWEN: Kocour Bob. Pøíbìh o pøátelství a nadìji / ŽÁK: Víme, co jíme: Vìdomé vaøení: jak v kuchyni maximálnì využít obiloviny a šetøit tak èas, pøírodu i peníze aneb Cesta k sobìstaènost / MENZEL: Rozmarná léta. "Ten svìt je k zešílení krásnej! Ne, že by byl. Ale já ho tak vidím." Strýc Pepin / FESSLER: Rychlá relaxace. Minutová cvièení proti každodennímu stresu BØEZEN – MÌSÍC ÈTENÁØÙ ve volyòské knihovnì Volyòská knihovna je po celý rok, prázdniny nevyjímaje, pøipravena poskytovat vám své služby. Bøezen však je tradiènì ze všech mìsícù roku nejètenáøštìjší, nejknížkovatìjší, nejknihovnovatìjší. V posledních desetiletích zaznamenal mnohá pøízviska – nejprve byl od roku 1955 mìsícem KNIHY, ty pak byly vystøídány INTERNETEM. Projekt Bøezen – mìsíc internetu dovršil v roce 2008 po 11 úspìšných roènících svoji historickou úlohu., a tak se Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù, organizátor tìchto akcí, vrátil zpìt - nikoli však ke knihám, nýbrž ke ÈTENÁØÙM. Nebo co jsou knihy a knihovny bez nich, bez náruživých hltaèù pøíbìhù, údajù, návodù, úvah, básní, analýz, obrazù, rad…. jen pro nì spisovatelé spisují, ilustrátoøi ilustrují, pøekladatelé pøekládají, nakladatelé vydávají, tiskárny tisknou, distributoøi distribuují, knihkupci prodávají, jen pro nì, pro ÈTENÁØE, existují knihovny. Volyòská knihovna v bøeznu tradiènì pøivítá návštìvy všech tøíd mateøské a základní školy, dìtí z dìtského domova. A tématem všech setkání budou samozøejmì zase knihy. I letos probìhne pasování prvòáèkù na ètenáøe, tentokrát za výraznìjší úèasti zdejší školy. Více se o nìm doètete v pøíštím vydání Zpravodaje. Také v oddìlení pro dospìlé ètenáøe bude pøipraveno nìkolik bøeznových nabídek: - v anketì „Knížka pro radost“ se budete moci podìlit s ostatními o svùj ètenáøský zážitek – která kniha vám v nedávné dobì udìlala radost. - pøivedete-li do knihovny nìkoho ze své rodiny èi pøátel, aby se také on stal ètenáøem, prodloužíme vám zdarma vaši registraci o pùl roku. Ne každý totiž ví, že být uživatelem volyòské knihovny je jednoduché, pøíjemné, ne každý si dovede pøedstavit, že v našem knihovním fondu jsou knihy všech žánrù, ze všech vìdních oborù, knihy cizojazyèné, èasopisy, o nichž tøeba nemá ani tušení, že není dne, kdy nepøibude nová kniha.. - i letos nabízíme jedno- až dvouhodinový kurz internetu pro seniory. Je samozøejmì zdarma. Záleží jen na vás, na jakém termínu se s námi dohodnete. - po celý rok instalujeme v obou oddìleních knižní výstavy. V bøeznu to kromì jiných bude doprovodná výstava k cestovatelskému festivalu Volyòský rozcestník. Øada knihoven v Èesku vyhlašuje svého „nejlepšího ètenáøe“. Kritériem je poèet vypùjèených knih v pøedchozím roce. Naše knihovna se však v této kampani nepøidává – být dobrým, nejlepším ètenáøem totiž podle nás neznamená kvantitu, ale kvalitu. A podle tohoto mìøítka jsou pro nás, volyòské knihovnice, všichni ètenáøi volyòské knihovny TI NEJLEPŠÍ! Na závìr nìkolik dùležitých údajù: roèní registrace v oddìlení pro dospìlé ètenáøe je 100,- Kè; studenti, dùchodci, nezamìstnaní, rodièe na rodièovské dovolené platí 60,- Kè. V dìtském oddìlení je roèní poplatek 40,- Kè.
  7. 7. bøezen 2014 strana 7 Na webových stránkách www.knihovna.kultura-volyne.cz najdete všechny další informace, vèetnì on-line katalogu (knihy si zde mùžete sami rezervovat). Dìtská knihovna má své vlastní stránky: http://www.sovicka.freepage.cz i mailovou adresu: knihovnaV olyne@seznam.cz. Veøejný internet a kopírka jsou neodmyslitelnou souèástí služeb knihovny. S knihovnou mùžete komunikovat také telefonicky – 380 120 335, nebo mailem – knihovna@mu.volyne.cz. Vítìzkou literární soutìže „Volyòský šuplík“ se stala Klára B a è o v á (11) Její pohádka Jantarové srdce se líbila nejvíce jak porotì, tak i dìtským ètenáøùm. Mùžete si ji pøeèíst na webových stránkách knihovny. Krátký rozhovor s mladou pohádkáøkou pøineseme v pøíštím èísle Zpravodaje. RATEJNA O.S. – Adopce na blízko KRABICE OD BOT pokraèuje Pøed Vánocemi 2013 jsem díky vám mohli udìlat radost více jak osmdesáti dìtem od novorozeòat po 17leté, pøípadnì jejich rodièùm. K vánoèním dárkùm jsme mohli pøidávat obleèení, školní potøeby, hraèky nebo potraviny. Obdarovaní netušili, že pro nì nìco chystáme. Radost byla opravdu velká – více info o našem poèínání a fotky najdete zde: http://volyne.evangnet.cz/krabiceodbot2013.html Tím to ale zdaleka nekonèí. ADOPCE NA BLÍZKO Víme a pracujeme s konkrétními dìtmi a jejich rodinami, kterým se nežije jednoduše, lehce. Mnohdy žijí v nedobrých podmínkách, v tìch extrémních pøípadech chudì až nuznì, jsou sociálnì vylouèené. Povìtšinou asi vinou svých rodièù. Jindy to jsou neúplné rodiny. Jindy zase osamìle žijící lidé na hranici mezi azylem a ulicí. Máme seznam potøebných vìcí, kterých mají tyto osoby nedostatek – noèníky, botky pro zaèínající chodce, stolní hry pro kolektivní trávení èasu nebo knihy, ložní povleèení, trvanlivé potraviny, drogerie a hygienické potøeby, školní potøeby, výtvarný materiál, holinky/gumovky, obleèení apod. Nìkteré vìci plánujeme pøedat rovnou, jiné pouze pøi aktuálnì nastalé nouzi, jiné jen pùjèovat. Vìøíme, že ani tentokrát nezklameme vaši dùvìru. Pokud nám i tentokrát chcete pomoc, budeme vám vdìèní – rádi vám pøedáme seznam potøeb a vy sami si mùžete vybrat, co ze svého (již nepotøebného) darujete èi zakoupíte. Kontaktní osoba: Eva Tkadleèková, 605 474 588, eva.tkadleckova@evangnet.cz Èeskobratrský evangelický sbor ve Volyni – www.volyne.evangnet.cz Ratejna o.s. - www.webnode.ratejnaos.cz út. 4. 3. 17 hodin, 20 hodin st. 5. 3. 17 hodin, 20 hodin BABOVØESKY 2 Èesko, 2014, komedie, 114 minvstupné 120,-Kè režie: Zdenìk Troška Letní komedie Zdeòka Trošky je úsmìvným obrázkem ze života v souèasné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumìní a souhry náhod, které poøádnì zamotají hlavu její obyvatelùm. Ve støedu 5. bøezna bude na projekci pøítomen režisér Zdenìk Troška èt. 6. 3. 20 hodin NYMFOMANKA – I.èást Dánsko, Nìmecko, 2013, erotický, povídkový, 112 min.vstupné 80,-Kè Otevøená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. út. 11. 3. 20 hodin ANGELIKA Francie, Belgie, 2013, romantický, 113 min. dabingvstupné 100,-Kè Sedmnáctiletá Angelika je proti své vùli provdána za bohatého toulouského hrabìte Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má také povìst èarodìje. Svým šarmem a inteligencí si brzy získá Angelièino srdce a zdá se, že jejich š astný život nemùže nic ohrozit. Jednoho dne je ale Peyrac uvržen do Bastily a upálen na hranici za údajné èarodìjnictví. Angelika se uchýlí s dìtmi na Dvùr zázrakù a s pomocí banditù plánuje pomstu všem, kteøí zmìnili její pohádku ve zlý sen èt. 13. 3. 20 hodin CAMILLE CLUDELL 1915 Francie , 2013, životopisný, 97 min.vstupné 90,-Kè Ke konci své kariéry trpìla sochaøka Camille Claudel zdánlivou duševní poruchou. Pøestávala vìøit ve své umìlecké schopnosti a svého bývalého milence, Augusta Rodina, vinila z toho, že jí uèinil ze života peklo. Aèkoliv ji její rodina pro její bezpeèí a dobro umístila do blázince na pøedmìstí Avignonu, Camille se snažila pøesvìdèit doktora, že je duševnì naprosto zdravá. V zoufalé touze po svobodì a setkání se svým milovaným bratrem ubíhá její život za zdmi léèebny ne. 16. 3. 15 hodin VELKÁ OØÍŠKOVÁ LOUPEŽ Kanada, USA, 2014, animovanývstupné 90,-Kè Veverèák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají nìco za lubem. Zima se nezadržitelnì blíží a oni pøemýšlí, kde ve mìstì nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé èiny, a proto se spoleènì se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oøíšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo út. 18. 3.20 hodin KANDIDÁT Slovensko, Èesko, 2013, komedie, 106 min.vstupné 100,-Kè Kandidát je politickou fraškou, smutným a pøitom smìšným zobrazením toho, co se v této malé zemi stalo, dìje a velmi lehce mùže stát.... èt. 20. 3. 20 hodin NYMFOMANKA – II. Èást Dánsko, Nìmecko, 2013, erotický, povídkový, 123 min.vstupné 80,-Kè Otevøená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. út. 25. 3. 20 hodin VAMPÍRSKÁ AKADEMIE USA, 2014, Fantasyvstupné 90,-Kè Rose Hathawayová je dhampýrka, napùl èlovìk a napùl vampýr. Dhampýøi jsou zároveò strážci Morojù, což jsou klidní a smrtelní vampýøi, kteøí žijí diskrétnì v našem svìtì. Posláním dhampýrù je chránit Moroje pøed krvežíznivými vampýry - Strigoji. Dhampýrka Rose se svojí kamarádkou, morojskou princeznou Lissou, prožívají rùzná dobrodružství. Zkoušejí sílu jejich pøátelství, trpí a ztrácí milované lidi. Tenhle film vypráví jejich pøíbìh...
  8. 8. strana 8 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ bøezen 2014 BØEZEN 2014 so. 1. 3. 20 hodin, sál Na Nové BABSKÝ BÁL k tanci a poslechu hraje FATIMA, doprovodný program, soutìž o ceny pá. 7. 3. 20 hodin, sál Na Nové GRUNGE NIGHT – hrají: GOOS, NOESCAPE, ÈUTACÍ MERUNA po. 10. 3. 18 hodin, Pošumavská tržnice ètvrtek 6. bøezna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ KONCERT ZUŠ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY tøídní koncert E. Vokáèové a L. Nestøebové – ŠTEMPL VE VANDRBUCHU út. 11. 3.14,30 hodin, Pošumavská tržnice KAVÁRNIÈKA PRO SENIORY – Posezení s rozpravou u èaje èi kávy Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: O tovaryšských st. 12. 3. 17 hodin, KINO vandrech pøed rokem 1859. Soukeník Braun, perníkáø Libenauer, POOTAVÍ II øemenáø Mrázek... STØEDNÍ POOTAVÍ – OD SUŠICE DO STRAKONIC Josef PECKA Vás provede pomocí projekce zajímavými místy støedního pootaví. Navštívíte zajímavámísta a památky které možná ani pátek 14. bøezna od 19 hodin, KONCERT – TVRZ KALTENECKER'S 1705 neznáte.Vstupné 40,-Kè Maïarský klávesový kouzelník od Dunaje Zsolt Kaltenecker opìt èt. 13. 3.14 hodin, KINO ve Volyni, ale s promìnìnou sestavou: Béla Piri – baskytara PROJEKCE PRO SENIORY a András Dés – perkuse. Žádné mainstreamové obehrávání standardù, pá. 14. 3.19,30 hodin, KINO ale moderní jazz od podlahy s pøesahy ledaskam. DIVADLA SE PØESTAVUJÍ Vizte: www.myspace.com/1705music MONSIEUR AMÉDÉE Alain Reynaud - Fourton nedìle 23. bøezna od 9 hodin, VÝLET – TVRZ divadelní komedie v podání DS TYL HARTMANICE Až do jednoho veèera žije profesor Amédée poklidným a nudným MÍSTA V KRAJI – NUZÍN životem na pøedmìstí Paøíže. Pak se ale všechno do základu zmìní : Muzejní ráno, tj. výstava jednoho rána a krátké povídání, s následným pìším výletem. Nuzín zevrubnì, pak pøi potoku do Prkošína a z Poèátek objeví se pasáci, prostitutky a gangsteøi, dokonce i mrtvoly. až do konce. Komentáøe historické i jiné. Pìší trasa zhruba 13 km. vstupné 50,-Kè pøedprodej vstupenek v Infocentru na Radnici Sraz na nádvoøí tvrze v 9 hodin. so 15. 3. 20 hodin, sál Na Nové JARNÍ PLES ... až do 30. bøezna, VÝSTAVA – TVRZ Tradièní ples Fit Studia Atlantic, JÁCHYM MINIBERGER A ØEMESLO KOŽELUŽSKÉ K tanci hraje oblíbená skupina Melodion Bohatá tombola -hlavní cena: zájezd na sportovní soustøedìní Mistr koželužský a zakladatel továrny na usnì Jáchym Miniberger s Fit Studiem Atlantic na ostrov Pag , Pøedtanèení - taneèní skupiny (1813–1881) a Volynì jeho èasù. Tehdejší volyòský cech koželuhù a zlatá doba jednotlivých místních koželužských dílen. "fitka" - Street Dance,Hvìzdièky, Crazy Dance. Vstupné 120,-Kè po. 17. 3. 18 hodin ... až do 30. bøezna, VÝSTAVA – TVRZ KONCERT ZUŠPošumavská tržnice PODPISOWATEL MENA tøídní koncert V.Veselé Jakub Bursa a další zedniètí mistøi doby tzv. selského baroka st. 19. 3.19 hodin, KINO (1780–1880). Jihoèeská lidová architektura onìch èasù a její tvùrci CESTA DO AMAZONIE kolem Volynì a Vlachova Bøezí, mezi nimiž je vyzdvižen jubilující "Amazonský deštný prales je nejvìtší souvislý ekosystém svého druhu na naší planetì. Pojïte se s námi podívat na nìkterá jeho Jakub Bursa (1813–1884). Stavby, lidé, pøíbìhy. tajemství...."O své cestì do Amazonských pralesù budou vyprávìt manželé, Alena a Ladislav Burianovi. Doplnìno projekcí fotografií. ... až do 31. bøezna, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU JAROMÍR NOVOTNÝ #11 po. 24. 3. 18,30 hodin, sál Na Nové Jaromír Novotný (1974) nepojímá desítky ètvereèních metrù plochy JARNÍ KONCERT ZUŠ jako kteroukoliv bílou zeï. Stìny galerie chápe jako vnitøní slupku út. 25. 3.14,30 hodin, Pošumavská tržnice architektury, postavenou s urèitým zámìrem a úèelem. Pøi realizaci KAVÁRNIÈKA PRO SENIORY vychází z konkrétních parametrù stavby. Rozmìry a pozice jejích Posezení s rozpravou u èaje èi kávy prvkù se pak odráží v rozmìrech a rozmístìní barevných polí. st. 26. 3.19,30 hodin, sál Na Nové VZTAHY NA ÚROVNI divadelní spoleènost HÁTA PRAHA uvádí anglickou komedii po celý bøezen, VÝSTAVA – TVRZ KAREL ŠPILLAR – ŽENY Edwarda Taylora v režii Antonína Procházky. Hrají: Lukáš Vaculík, Monika Absolonová Kateøina Hrachovcová, Zcela nahé i spoøe odìné. Koupající se i ledabyle odpoèívající. Zasnìné, melancholické a osudové. Oslava ženského tìla na malbách Martin Zounar, Mahulena Boèanová, Adéla Gondíková, a kresbách významného Karla Špillara (1871–1939). Pøedprodej vstupenek v Infocentru na Staré Radnici Výstava potrvá až do 12. dubna 2014. vstupné v pøedprodeji 250,-Kè na místì 300,-Kè èt. 27.3. - 29. 3., KINO VOLYÒSKÝ ROZCESTNÍK so 29.3. od 20 hodin, KINO KONCERT – NEZMAØI VÝSTAVA VE VSTUPU MÚ MADEIRA – ostov s pøívlastkem - foto Blanka MOJDLOVÁ Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420. Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì. Do všech domácností zdarma.

×