SRPEN 2013
Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì
ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
strana 2 SRPEN 2013
SRPEN 2013 strana 3
Etapovácyklotour„Nakoledìtem“sezastavilaiveVolyni
„Na kole dìtem“ je sportovní projekt na podporu onko...
SRPEN 2013
SK SLAVOJ VOLYNÌ
K mezinárodní odvetì pøijede Kováèová (SK)
O volyòské pouti (9. - 11. srpna) pøijedou v rámci ...
SRPEN 2013 strana 5
zumná domluva mezi kluby, jinak to mùže hráèi ublížit. O naše hráèe
z mladších žákù je zájem z Prachat...
SRPEN 2013strana 6
SDH VOLYNÌ
15.èervna - se konalo Krajské kolo mládeže hry Plamen ve Zlivy.
Náš sbor zde zastupovalo dru...
SRPEN 2013 strana 7
pøedprodej vstupenek do kina a na kulturní akce
tel.: 380 123 525
email: infocentrum@kultura-volyne.cz...
SRPEN 2013strana 8
Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Ná...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Srpen2013

451 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Srpen2013

  1. 1. SRPEN 2013 Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU
  2. 2. strana 2 SRPEN 2013
  3. 3. SRPEN 2013 strana 3 Etapovácyklotour„Nakoledìtem“sezastavilaiveVolyni „Na kole dìtem“ je sportovní projekt na podporu onkologicky ne- mocných dìtí. Peloton etapové cyklotour se v letošním roce vydal na cestu 6. èervna 2013 z Aše a po ujetí 1 505 km, které byly rozdì- leny do deseti etap, dojel 15.èervna 2013 na Velehrad. Cyklisté v èele s Josefem Zimovèákem, jedoucím na vysokém kole, dorazili do Volynì v nedìli veèer 9. èervna 2013, kde konèila 4. etapa – Zbraslav-Volynì (150 km). Tento mezinárodní sportovní projekt podpoøilo finanènì Mìsto Volynì èástkou 7 000,- Kè, která bude použita na rekondièní pobyty dìtí po nároèné onkologické léèbì. Starosta mìsta ing. Václav Valhoda pøevzal z rukou Josefa Zimovèáka certifikát pro mìsto Volyni jako partnera projektu. Ilona Myslivcová MìÚ Volynì Kateøina Faflová Matyáš Jùzek Petr Kejšar Sabina Vojíøová Maxmilián Chvosta Jiøí Koloušek Eliška Maunová Jana Chalupná Adéla Turková Kristián Nárovec Narození obèánci mìsta Volynì v 1. pololetí 2013 Své životní jubileum v srpnu 2013 oslaví: Dìtem pøejeme š astné dìtství a rodièùm hodnì úspìchù pøi jejich výchovì. Pancerová Eva Miklasová Marie Doležalová Ludmila Pikolonová Marie Srba František Hodinová Marie Lencová Marie Procházka Jiøí Hubáèková Vlasta Prokop Karel OBÙRKOVÁ: Kam za pøíšerným i strašidly a jejich ohavnými rejdišti / GABALDOVÁ: Bubny podzimu / HACKFELD-TAPUKAI: Nebe nad Maralal / ZEMANOVÁ: Co na srdci, to na jazyku. Èeská pøísloví, pøirovnání a rèení / HOLUB: Jak léèit dìti homeopatií / KOPECKE: Zázraky se dìjí / DE JONG: Dalila / KALLENTOFT: Jarní mrtví / DVOØÁK: Ïábel na øetìzu. Historický román z 11. století / GARWOOD: Nemùžeš mì milovat / HARPER: Zahrada plná jedu / KANON: Istanbul – køižovatka cest / BALDWIN: Paøíž má zhouba a láska / GLOCKNER: Dvì. Když vás pronásleduje minulost jménem Mengele / MANDŽUKOVÁ: Co nejíst, když…CUSSLER: Království Angliètina. …nejen pro zaèáteèníky / DEFOE: Robinson Crusoe. Bilingvní text – anglicky a èesky / Nejvìtší kniha nápadù pro dìti od 0 do 3 let / HEJMA: Americký blues / CRONIN: Co je šeptem / UHLÍØ, SVÌRÁK: Zpìvník / KING: Závan klíèovou dírkou / MÜLLEROVÁ: Nevìrná / RYWIKOVÁ: Dùm èíslo 6 / VOKÁÈ: Trhák aneb 21 kapitol o vašem mozku / Èeské kuriozity / GALABERT: Bolesti hlavy / NEDLEY: Život bez deprese / PICK: Daleká cesta / LEMAN: Do pátku bude váš život jiný / Jak pøekonat vyhoøení. Nauète se rozpoznávat, chápat a zvládat stres / LEMAN: Jak vychovat dìti a nepøijít o rozum. Principy, jež uèí sám život / KAŠPAR: Nespì- chejte do rakve. Pozor, informace obsažené v této knížce vám mohou zachránit život / TOMBAK: Cesta ke zdraví / ØEHÁK: Jak hrát na kytaru doprovody k písním / VONDRUŠKA: Msta písecké panny. Høíšní lidé království èeského / PAØÍZKOVÁ: Angliètina. Velká cvièebnice slovní zásoby nejen pro maturanty / HAVRANOVÁ: Vdané / MONDŠTAJNOVÁ: Slepá mapa / KÜBLER-ROSS: Lekce života. O tajemstvích lidského bytí / WOODMAN I to se veterináøce mùže stát / MOSLEY: Dieta jinak. Jídlo, pùst a dlouhovìkost / HOLZER: Zahrada k nakousnutí. Permakultura / LUKEŠ: Stavby a architekti pohledem Zdeòka Lukeše / Stavební zákon a vyhlášky 2013 / DOWNEY: Znaèka: Šílená se závazky / FEHRINGER: Nejvìtší smolaøi století. Z jejich nápadù zbohatli jiní / WERNER: Lexikon numerologie a mystiky èísel / YORKE: Èasnì zrána Prázdninová pùjèovní doba oddìlení pro dospìlé ètenáøe PONDÌLÍ A ÈTVRTEK 8:00-12:00, 13:00 -17:00 STØEDA 8:00-12:00, odpoledne zavøeno dìtské oddìlení STØEDA 12,30-16:00 www.knihovna.volyne.info tel. 380 120 335 knihovna@mu.volyne.cz NOVINKY ÈERVEN 2013 Super hry a roš árny pro kluky a holky / Hraní s pøírodou /Hraní s básnièkami / Hraní s písnièkami / PEZ: Zombíkovy narozky / ŠVABÍKOVÁ: Cesty dìtí do staletí aneb Jak Bìla a Kuba poznávali naši historii / POZNANSKI: Erebos / COLLINS: Deník úúúplnì obyèejného upíra / TETOUROVÁ: Malované ètení / MRÁZKOVÁ: Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtinì a jiné vylomeniny s vyjmenovanými slov / FRYNTHAM: Bláznivá bludištì / Bezpeèné dìtství. Úkoly ze svìta kolem dìtí / KHOURY: Poèátek / SWIFT: Gulliverovy cesty / SAGE: Pøíbìhy Septimuse Heapa , 2.-7. díl / LECRAUX: Pøíruèka pro kluky dobrodruhy / ROBOŠOVÁ: Klára miluje matikáøe / Kniha otázek a odpovìdí. Více než 2000 otázek a odpovìdí na procvièení mozkových závitù / CAHOUR: Boty plné vody / ŠMEJKAL: Èím budu
  4. 4. SRPEN 2013 SK SLAVOJ VOLYNÌ K mezinárodní odvetì pøijede Kováèová (SK) O volyòské pouti (9. - 11. srpna) pøijedou v rámci mezinárodní spolu- práce mìst Volynì (ÈR) a Kováèové (SK) zástupci slovenské obce do Èech. V loòském roce byli na pøelomu èervence a srpna Volyòáci ve slovenské obci poblíž Zvolenu, nyní pøijedou zástupci mìsta i fotba- listé Kováèové naopak do Volynì. Svìøence trenéra Volynì Libora Žáka tak èeká o pouti velmi nároèný víkend - nejprve v sobotu pøivítají Hradištì (tým ze špièky I. A tøídy) a hned následující den absolvují mezinárodní pøátelský duel proti Kováèové, což je úèastník ètvrté nejvyšší slovenské soutìže. Loòské utkání skonèilo výhrou Slovákù v pomìru 7:1. Pou ový turnaj pøípravek se uskuteèní 10. 8. Volyòská pou bude v letošním roce na Slavoji skuteènì nabytá. Kromì dvou zápasù A – mužstva (v sobotu proti Hradišti a v nedìli proti slovenské Kováèové) se uskuteèní v sobotu od rána také také tradièní Pou ový turnaj pøípravek. V letošním roce budou moci na- stupovat hráèi roèníku 2002 a mladší, tedy prvním rokem mladší žáci a pøípravkáøi. Termín: Sobota, 10. srpna 2013, 8.30 hodin. Pøihlášená mužstva: SK Slavoj Volynì, FK Tatran Prachatice, TJ Vitìjovice, TJ Èestice, TJ Šumavan Vimperk, SK Lažištì. Dva naši odchovanci už nastupují za Dynamo ÈB Pøestože byla druhá pøíèka v Dudák okresním pøeboru mužù pro pøed- sedu Slavoje Volynì Josefa Hodonického zklamáním, na neúspìchu našel i pozitiva. „Mužstvo se stmelilo a pøíchodem bratrù Žákových i vhodnì posílilo. Sehráli jsme nìkolik utkání, ve kterých se nám nedaøilo. Ale velmi pozitivní je, že jsme je nakonec výsledkovì zvládli,“ uvedl Hodonický, který mùže být spokojen také s dlouhodobì vynikající prací mládežnických trenérù. „Mládež nám dìlá velkou radost. Pøípravky atakují první místa okresních pøeborù a posilují se o další mladé fotbalisty.“ Výkladní skøíní každého oddílu je dospìlé A mužstvo. Volynì skonèila potøetí v øadì na druhé pøíèce okresního pøeboru. Vaším cílem byl od zaèátku roèníku postup do krajské soutìže, bylo tedy koneèné druhé místo zklamáním? Již tøetí rok se snažíme o postup do I. B tøídy a opìt to nevyšlo. Ten- tokrát mì to docela vzalo, protože nám úspìch utekl o jedinou branku. Mìli jsme velkého soupeøe v Oseku A, který na jaøe zásoboval rezervu pìti až sedmi hráèi. Pøesto je tøeba najít nìco pozitivního, aby nás to nabudilo do dalšího období. Na jaøe jsme byli suverénnì nejlepší. Nejen, že jsme dotáhli šestibodovou ztrátu na Osek, ale v pøímé kon- frontaci jsme soupeøe jednoznaènì pøehráli. Dalším plusem je fakt, že se mužstvo stmelilo a pøíchodem bratrù Žákových i vhodnì posílilo. Sehráli jsme nìkolik utkání, ve kterých se nám nedaøilo. Ale velmi pozitivní je, že jsme je nakonec výsledkovì zvládli. Dalším pozitivem je, že jsme na jaøe ani jednou neprohráli. Život jde dál, my se teï plnì soustøedíme na další sezonu. U dospìlého týmu se vystøídali dva trenéøi - na podzim vedl tým Martin Èervinka a na jaøe Libor Žák. Jste s odstupem spokojen s angažováním tìchto trenérù? Oba mìli pozitivní vliv na dìní v mužstvu. Pro Martina Èervinku šlo o první angažmá u mužù. Zvládl to dobøe, ale bojoval o autoritu u muž- stva a my jsme nemìli èas, protože jsme hráli o postup. Patøí mu obdiv za odvahu, že vzal tak obtížný úkol. Do budoucnosti je to jistì perspek- tivní trenér. Pro jarní èást jsem angažoval zkušeného trenéra Libora Žáka. Vìdìl jsem, že je to kvalitní trenér, což jednoznaènì potvrdil. Pro Volyni je ideálním kouèem. Pøedevším jarní tažení pod vedením Libora Žáka bylo fascinující. Pomohl týmu jen impuls v podobì nového trenéra, nebo co se vlastnì s mužstvem pøes zimu stalo? Libor dal høe systém, ale hlavnì disciplínu. To je celé kouzlo jarní èásti pøeboru. A samozøejmì jsme mìli velmi kvalitní kádr, což je hlavní podmínkou, pokud chcete uspìt. V závìru okresního pøeboru došlo k mediální pøestøelce mezi nìkolika stranami v rámci okresních soutìží, do které jste se zapojili i vy s tre- nérem Žákem. Chtìl byste se k této aféøe ještì s odstupem vyjádøit? Já jen zareagoval ve chvíli, kdy psal pan Hoch velmi urážlivì o volyò- ském klubu. Nenechám si od nìkoho, kdo nic nedokázal, šlapat po své práci. Jinak bych chtìl všechny požádat, aby volyòskému fotbalu dali šanci a zaèali ho brát pozitivnì. Dovolím si øíct, že všechny problémy jsou odstranìny. Nyní fungujeme stejnì jako každé jiné mužstvo v okresu. Libor Žák bude nakonec pokraèovat u mužstva i v pøíštím roèníku, jak se vám ho podaøilo ve Volyni udržet? Jsem rád, že jsem Libora pøemluvil. Øekl jsem mu, aby vzal dìní v tomto roèníku jako výzvu, abychom dokázali, že lze udìlat postup i na høišti a ne v zákulisí. Zabralo to, Libor na to slyšel. Myslím si, že by byla velká chyba odejít od tak perspektivního mužstva, pro které nemusí být ani I. B tøída poslední štací. Vy sám jste kromì pøedsedy klubu také vedoucím A mužstva. Plánujete v tomto smìru posílení realizaèního týmu nebo ve funkci zùstanete i nadále? U A mužstva jsem, protože jsme po odstoupení Pavla Pubala nenašli náhradu. Vždy mì zamrzí, když vidím u jiných mužstev velké množství bývalých fotbalistù, kteøí v dalších funkcích klubu nadále pomáhají. Ve Volyni je Raba, Hodánek a oba Pikolonové. Ti se snaží pomoci. Ale poté je tu skupina lidí, která intrikuje, pomlouvá a vytváøí rùzné umìlé aféry, èímž se nám snaží uškodit. I to je dùkazem nezdravé èásti historie klubu. Ale my se musíme dívat dopøedu a vytváøet novou – pozitivní – historii Slavoje. O vedoucím A mužstva se rozhodne v prùbìhu letní pøípravy. Nyní k zázemí klubu. V posledních letech došlo k nìkolika inovacím v okolí areálu. Mohl byste shrnout, co všechno jste spoleènými silami vybudovali a co máte v plánu pro pøíští roèník? V minulých letech jsme dùstojnì oslavili 100 let fotbalu ve Volyni a z nepotøebné garáže jsme udìlali krásnou klubovnu. Letos jsme nainstalovali umìlé osvìtlení na tréninkovou plochu a zavedlo se pod- zemní zavlažování trávníku. Kompletnì jsme vybavili mládežnická mužstva novými dresy a tréninkovými pomùckami. V pøíští sezónì chceme udìlat nové støídaèky a sítì za obì branky. Dále musíme vy- øešit odvoz trávy. Investice do podzemního zavlažování byla v øádech statisícù. Jaká je v souèasné dobì finanèní situace ve vašem klubu? Zavlažování nám dalo finanènì zabrat, protože mìsto nám nejprve slíbilo dotaci ve výši 250 tisíc korun, ale následnì ji po instalaci zmìnilo na pùjèku. Budeme se muset uskromnit, ale mou prioritou je vždy vyrovnaný rozpoèet. Toho se budeme držet i nadále. Úspìšný rok zaznamenala také vìtšina mládežnických mužstev. Jak hodnotíte vystoupení jednotlivých celkù? Mládež nám dìlá velkou radost. Pøípravky atakují první místa okres- ních pøeborù a posilují se o další mladé fotbalisty. Žáci hrají na špièce I. A tøídy, taktéž trenérka Irena Šitnerová pøivedla nìkolik nových hráèù. Relativnì nejslabším èlánkem jsou dorostenci, kteøí uhráli osmé místo v I. A tøídì. U tìchto klukù je ještì znát špatná práce s mládeží z minulosti. Výkonost mladších kategorií nám ale dává naopak velkou perspektivu. Dostali jsme se mezi nejvìtší mládežnická centra v okrese a urèitì budeme svou pozici ještì posilovat. Jsou v mládežnických kategoriích nìkteøí talentovaní fotbalisté, kteøí by mohli v následujících letech pozdvihnout Slavoj do vyšších pater fotbalové mapy? V mládežnických kategorií máme øadu talentovaných fotbalistù, což potvrzujeme umístìním v jednotlivých kategorii. Dva naši odchovanci už nastupují za Dynamo Èeské Budìjovice, další dva hrají II. ligu v Písku a jeden krajský pøebor ve Strakonicích. Myslím si, že to svìdèí o dobré práci s mládeží. Dalším pozitivem je, že se po jejich odchodem objevují další talenti. Podìkování patøí celému trenérskému týmu za výbornou práci s mládeží. Nìkolik hráèù pùsobí ve vìtších centrech na støídavé starty a nevedou si špatnì. Napøíklad dorostenec Patrik Gašpar se kromì zaèlenìní do základní sestavy A týmu Volynì prosadil i v mladším dorostu FC Písek, který se o nìj údajnì zajímá už na trvalý pøestup. Jak se obecnì ke støídavým startùm stavíte? Pokud dojde k dobré domluvì mezi kluby, mají støídavé starty pozitivní vliv na rùst hráèe. Pak se jim nebráním. Podtrhuji ale, že musí být ro-
  5. 5. SRPEN 2013 strana 5 zumná domluva mezi kluby, jinak to mùže hráèi ublížit. O naše hráèe z mladších žákù je zájem z Prachatic. Jednání budou probíhat. Nyní preferujeme právì støídavé starty. Nepøedpokládám, že nìkdo odejde v tomto roèníku na pøestup. S jakými cíly pùjde oddíl SK Slavoj Volynì do sezony 2013 – 2014? Pro roèník 2013 – 2014 jsou naše cíle jasnì dané. A – mužstvo má za cíl postup do I. B tøídy. V mládežnických kategoriích chceme ještì více posílit naše pozice a dále rozšiøovat mládežnickou základnu. S tím samozøejmì souvisí i získávání dalších kvalitních trenérù. Jsou to nároèné cíle, ale vzhledem k dobré atmosféøe v klubu i reálné. Pøípravné zápasy A týmu: 20.7. Èkynì - Volynì 3:2 (1:2) 28.7. Sousedovice A - Volynì 3.8. Štìkeò A - Volynì 10.8. Volynì - Hradištì A 11.8. Volynì - Kováèová Žákovský turnaj ve stolním tenise V úterý 25. 6. 2013 na závìr konèící sezóny 2012/2013 uspoøádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volynì žákovský turnaj pro dìtské èleny klubu. Zúèastnilo se jej 6 žákù a 1 žákynì ve vìku 10 až 15 let. Hrálo se systémem každý s každým na 2 vítìzné sady. Bez porážky zvítìzil Lukáš Boška pøed Josefem Boškou, který utrpìl jedinou po- rážku právì od svého jmenovce. Další místa obsadili Petr Hájek, Ondøej Holín, Michal Lukeš, Vojtìch Punèocháø a Veronika Bošková. Pìkné ceny pro všechny úèastníky vìnovala firma Elsa-Elektro Písek, za což jí patøí dík. Po prázdninové pøestávce se s našimi žáky opìt vrátíme za zelené stoly a budeme pracovat na dalším zlepšování jejich výkonnosti. MUDr. Radek Chalupa pøedseda oddílu stolního tenisu T.J. Sokol Volynì Pavel Pubal Touto cestou bychom chtìli moc podìkovat pøíslušníkovi policie Èeské republiky, který mìl službu v sobotu 6. 7. 2013 ve Volyni. Jednal s námi velice laskavì a ochotnì nám pomohl vyøešit situaci, v jaké jsme se nalezli. Pøesvìdèili jsme se, že opravdu pomáhá a chrání. Moc dìkujeme za pomoc. Turisti z Milevska PODÌKOVÁNÍ
  6. 6. SRPEN 2013strana 6 SDH VOLYNÌ 15.èervna - se konalo Krajské kolo mládeže hry Plamen ve Zlivy. Náš sbor zde zastupovalo družstvo starších žákù. Letošní roèník se našemu družstvu nevydaøil a skonèil až na 7. místì. 18 èervna - byla povolána jednotka na požár internátu ve Volyni v Mládežnické ulici. Jednotka po pøíjezdu na místo, provedla útoèný proudu vysokotlakem pomocí nastavovacího žebøíku do prvního patra. Mezitím èast družstva provedla evakuaci obyvatel internátu. Tento- kráte se naštìstí nejednalo o skuteèný požár, ale o námìtové cvièení které bylo dohodnuté s vedením školy. 22.èervna - družstva mladých hasièù se úèastnila pohárové soutìže ve Støelských Hošticích. Za sluneèného poèasí se družstvo pøípravky umístnilo na 1.místì, družstvo mladších žákù skonèilo na 4.místì. Družstvo starších "B" se umístnilo na 5. místì a družstvo starších "A" se umístnilo na 1. místì a domù si kromì medailí pøivezlo i putovní pohár. 22.èervna - 9 èlenù sboru úèastnilo soutìže "Železný hasiè" v obci Brandýsek. Soutìžili 4 muži a 3 ženy. V kategorii do 30-ti let se David Šimek umístnil na 9. místì. V kategorii nad 30 let se Petr Šimák umístnil na 3. místì a Oldøich Pecka skonèil na 1. místì. V kategorii žen byla pouze jedna vìková kategorie. Nikola Pechlátová skonèila na 7. místì, Jana Škopková skonèila na 5. místì a Lenka Šimáková skonèila na 4. místì. 13. èervnece - byl sbor požádán o pomoc pøi doplòování vody do Parní lokomotivy, která projíždìla Volyní ke 120. výroèí zahájení provozu na železnièní trati Strakonice - Vimperk . Lokomotiva byla doplòována celkem 2x a to v 10.00 hod a v 17.15 hod. 13.èervence - se konala Pohárová soutìž ve Vacovicích. Náš sbor zde byl zastoupen družstvem mužù a družstvem žen. Muži skonèili na 6. místì z 17.startujících. Ženy skonèily na 5.místì ze 7.startujících. Další informace a fotografie získáte na www.hasicivolyne.estranky.cz Tenisový klub – Pozvánka na turnaj Tenisový klub Volynì zve všechny pøíznivce tenisu na turnaj ve ètyø- hrách mužù k výroèí 104 let tenisu ve Volyni, který se uskuteèní v sobotu 10.8.2013 o Volyòské pouti. Turnaj bude uskuteènìn pod záštitou starosty mìsta pana Ing. Václava Valhody. Akce je realizo- vána s finanèní podporou Mìsta Volynì. Jiøí Neumitka Výstava Kvìty – Volynì 2013 Den otevøených dveøí ve Školní jídelnì, Volynì, Školní 716 Zamìstnanci Školní jídelny, Volynì, Školní 716 si dovolují pozvat budoucí i stávající strávníky, rodièe a širokou veøejnost na prohlídku prostor ŠJ spojenou s ochutnávkou oblíbených jídel pøipravovaných dìtem ve ŠJ, malým rautem a prezentací dodavatelských firem za jednotnou symbolickou cenu 30,- Kè. Vítáni jsou všichni dne 29. 8. 2013 od 16.00 do 18.00 hodin, kteøí se chtìjí pøesvìdèit o kvalitì pøipravovaného jídla pro dìti, vstøícnosti personálu a kultuøe stravování. Pøi této pøíležitosti mohou rodièe zaplatit stravu na záøí v kanceláøi ŠJ. Den Modrotisku Na svátek Mistra Jana Husa se vypravila skupina muzejníku a príznivcu netradicních výletu do hornorakouského mestecka Bad Leonfelden. Pozvání prišlo od rodiny Wagner, která dosud udržuje v Rakousku tradici starobylé techniky modrotisku. Obe generace modrotiskaru této rodiny navštívily v lonském roce volynské muzeum a byly nadšeny tehdy probíhající výstavou venovanou barvírství a modrotisku v našem regionu. V jejich domovském lázenském meste letos usporádali mezinárodní akci s názvem "Den modrotisku". Cílem bylo predstavit návštevníkum taje modrotisku v širokém záberu za úcasti barvíru a modrotiskaru z Rakouska, Nemecka, Madarska, Ceské republiky, Slovenska, Itálie, ale i dalších odborníku z oblasti historie. Vyvrcholením byla konference s celoevropskou úcastí, kterou zahájili zástupci hornorakouského snemu a obce. Poté následovalo nekolik prednášek, napr. Catherine Legrand, expertka na indigo z Paríže zde predstavila svou knihu venovanou použití modré barvy indigo napríc kontinenty, rakouští chemici z univerzity v Linci seznámili prítomné s laboratorním výzkumem o využití indiga v nových technologiích, napr. fotovoltaice. Volynské muzeum zde prezentovalo dílcí výsledky dlouhodobejšího terénního i archivního výzkumu modrotisku na Volynsku. Úcastníky zaujaly nejen nedávné akvizice našeho muzea v podobe autentických modrotiskových látek nalezených na pude bývalé volynské barvírny pocházejících zhruba z roku 1875, ale nadchl též vzorník matric cítající více než tri sta nejrozlicnejších vzoru, které má volynské muzeum ve svých sbírkách. Jedná se o unikátní soubor matric používaných v minulosti v místních dílnách, který svedcí o neobvyklé zrucnosti mistru tohoto v jižních Cechách bohužel dávno zaniklého remesla. -jc- Božena Ouøedníková Srdeènì vás zveme na výstavu kvìtin, soch a obrazù, která se koná v sobotu a v nedìli ve dnech 10. a 11. srpna 2013 v Pošumavské tržnici na námìstí ve Volyni v dobì místní pouti. Poøadatelem jsou èlenové Specializo- vané základní organizace pìstitelù lilií Èes- kého zahrádkáøského svazu MARTAGON Praha ve spolupráci s Volyòskou kulturou – výstava kvìtin bude doplnìna obrazy malíøù a sochami Jitky Køivancové, která pøedstaví svá nová díla z kamene, døeva a keramiky. Poèítáno je s vystavením pozdnì kvetoucích lilií, dále meèíkù, jiøin, fuchsií, rùzných letnièek a letošní novinkou bude vystavení rozsáhlého sortimentu populárních muškátù – pelargónií, které vystaví èlenka MARTAGONU Jana Øíhová. Návštìvníci se mohou také tìšit na bonsaje, kaktusy, sukulenty, orchideje a další rostliny. Otevøeno bude v sobotu od 10 do 19 hodin a v nedìli od 9 do 17 hodin. Pøipravíme tradièní anketu návštìvníkù o nejhezèí vystavenou kvìtinu. Unikátnì vybarvené kvìty s pìknými barevnými kombinacemi jistì potìší nejen všechny milovníky kvìtin, ale i pøíznivce výtvarného umìní. Jiøí Kováø, Volynì Akce srpen: Nový školní rok 2013/2014 – kurz malování pro dìti Pro dìti od 4 let, rozvíjení dìtské tvoøivosti a malování, technické zruènosti pod odborným vedením. Výrobky mùžete vidìt vystavené ve výloze OÁZA VERONA nebo na web.stránkách. Kdy: Pravidelnì každý týden od 15:00 hodin v budovì, nyní probíhají prázdniny. Pozvání na pou ovou prodejní výstavu Jaroslavy Kupkové v galerii 10.8. - 11.8.2013 ,,Motýlí cesty“, otevøeno 10:00 - 17:00 hodin. Malování pro dospìlé Kdy: 17.8.2013 a 31.8.2013, v budovì od 14:30 - 16:00h, (cena 60,-Kè) náhrdelníkù, náušnic z peøí, brože a jiné více na www.eft-oazaverona-kouc.cz OÁZA VERONA
  7. 7. SRPEN 2013 strana 7 pøedprodej vstupenek do kina a na kulturní akce tel.: 380 123 525 email: infocentrum@kultura-volyne.cz Sláva volyòské poutì pøed sto lety Volyòská pou držená v nedìli po svátku Promìnìní Pánì, který pøi- padá na 6. srpna, vždy zavdávala pøíležitost k rodinným setkáním, setkáním s živými i mrtvými. Mìsto lesknoucí se, uklizené po žòových pracech a tìšící se na první letní jablka rozproudily a slavnostní náladu pøiživily zástupy lidí z venkova i navrátilcù z Volynì vystìhovalých. Stejnì tomu bylo i v roce 1907. První kroky poutníkù po ranní mši vedou k malsièskému høbitovu oblopeném mladièkým modøínovým lesíkem. Prostranství pøed høbi- tovní branou je tradiènì plnì obsazené perníkáøi a dalšími stánkaøi. Dav je tak velký, že se jen tìžko prodíráte dál. Neprostupné øady osob se kupí, hovoøí, smìjí se, a hluk je tak veliký, že sotva slyšíte vlastního slova. Nejvìtší èást tu tvoøí venkovská dìvèata v bílých šatech, èerven- olicí, rozehøátá prudkým sluneèním žárem. Mezi nimi proplétají se venkovští jinoši a navonìné a vyfintìné mìstské dcerky, provázené svými unavenými seladony. I na høbitovì samotném panuje hluk, skupiny osob hovoøící nebo modlící se u hrobù svých blízkých vy- plòují kde jakou cestu mezi hroby. Pak den rozpùlí nábožný a dokonalosti se dotýkající zvuk høbitovního zvonu oznamující, že pou je dokonána. Po chvíli zaènou znít z opaè- ného konce mìsta fanfáry zvoucí na zábavu do hostince pana Lence. Tam se hrne venkovská mládež, aby co nejvíce užila tance a rùzného koketování, než nastane veèer a bude nutné pomýšlet na odchod domù z Volynì. Mìstské obyvatelstvo volyòské s poledními kostelními zvony zas usedá k obìdu za širokou sváteèní tabuli, kterou hospodynì jaksepatøí vyšper- kovaly. Podává se jídlo masité, u Krásù možná právì "kašírovaný zajíc", jehož recept si paní Krásová poznamenala kolem r. 1880 do svého zápis- níèku: "To maso z nìj se všechno z tìch kostí sundá a seseká feinovì, pak jednu libru telecího masa, též jednu libru vepøového, pak dva roh- líèky se strouhají a dají se na kastrol se špekem, pak kousek cibule feinovì sesekané, tøi pazourky èesneku, to se dá dohromady trochu vosmažit a potom všechno dohromady zamíchá drobet, pak høebíèek, trochu citronové kùry a dvì celé vejce a dìlá se z toho jako zajíc - vyšpekuje jak zajíc, dá se to péct až dyž to bude mít bejt peèené, tak se vezme citron a trochu se to zakape a drobátko hovìzí polívky se pod to dá." Kolem druhé hodiny odpolední se v sadech nad mìstským pivovarem schází øady sokolù a sokolek a pochodují troubíce a bubnujíce kolem dobytèího tržištì pøes námìstí a øeku do Lencovy hospodské zahrady, kde se pøipojí k probíhající zábavì. Živnostníci této pou ové sešlosti využili k výbìru pøíspìvkù ve prospìch podpùrné mistrovské pokladny. Hudba hrála na vysoké úrovni, o její dobrou kvalitu se staral sbor 28. pluku z Èeských Budìjovic. A veèer se konal vìneèek takové návštìvy, že jí prý nebylo pamìtníka. Zdenìk Polanský út. 6. 8. 20 hodin VIOLET A DAISY USA, 2011, krimi komedie, 88 min., vstupné 90,-Kè Film je divokou jízdou dvou nevyzpytatelných mladých vražedkyò. út. 13. 8. 20 hodin RED 2 USA, 2013, komedie, vstupné 100,-Kè hrají: Bruce Willis, John Malkovich, Anthony Hopkins... út. 20. 8. 20 hodin ORANŽOVÁ LÁSKA UKRAJINA, romantický, drama, 84 min.,vstupné 90,-Kè ne. 25. 8. 15 hodin ŠMOULOVÉ 2 USA, 2013, animovaný, èeský dabing, 105 min.,vstupné 100,-Kè út. 27.8.20 hodin PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI USA, 2013, sci-fi, 131 min.Vstupné 90,-Kè Pøipravujeme v záøí: ne. 8. záøí15 hodin LETADLA USA, 2013, ANIMOVANÝ, èeský dabing. vstupné 100,-Kè út. 10. záøí 20 hodin LÍBÁNKY Èesko, 2013, drama, 98 min.vstupné 120,-Kè Režie: Jan Høebejk, Petr Jarchovský Andìlská pou nedìle 1. záøí po poledni mše, hudba, nìco z divadla, obèerstvení, rukodìlné výrobky, výhledy.... Podrobný program s èasovými údaji na plakátech. 725 032 715 ÚT 13:00 - 16:30 ST 13:00 - 16:30 ÈT 13:00 - 16:30 P? 13:00 - 16:30 SO 13:00 - 17:00 NE A PO ZAVØENO infocentrum@kultura-volyne.cz tel: 380 123 525
  8. 8. SRPEN 2013strana 8 Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420. PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ SRPEN 2013

×