Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Městský zpravodaj - leden 2014

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Městský zpravodaj - leden 2014

  1. 1. LEDEN 2014 Rada mesta c. 42. ze dne 20. listopadu 2013 • RM bere na vìdomí žádost o ukonèení nájmu nebytových prostor è. 310, v domì èp. 36, námìstí Svobody ve Volyni, podanou MUDr. Olgou Kubíèkovou, Volynì, a to k datu 31.01.2014. • RM schvaluje spoleènost LEGRO CONSULT s. r. o., Èeské Budìjovice, na zpracování žádosti o podporu v rámci 52. výzvy Ministerstva životního prostøedí na nákup užitkového vozidla pro svoz komunálního a bio odpadu za èástku 35.000,- Kè bez DPH, tj. 42.350,- Kè vè. DPH. • RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace SD/KHEJ/996/2013-UZ 14022 ve výši 99 500,- Kè pro SDH Volynì na úhradu mimoøádných finanèních prostøedkù pro jednotky sboru dobrovolných hasièù obcí nasazených v prùbìhu povodnì v èervnu 2013. Bruslení na “Hradèaòáku” (20. leta 20. století) ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì • RM schvaluje instalaci elektrického topného kabelu pro ochranu okapových žlabù v Nemocnici Volynì a firmu Elektroinstalace – Elektomontáže - Elektroopravy Radek Jon, Volynì, za 20.870,- Kè jako cenu koneènou. Jedná se o odstranìní problémù se zatékáním do objektu LDN pøi zamrzlé vodì v okapech. Rada mesta c. 43. ze dne 27. listopadu 2013 • RM bere na vìdomí zpracování projektu pro ØSD na odstranìní Rada mesta c. 39 ze dne 6. listopadu 2013 • RM schvaluje firmu UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Strakonice, /zmírnìní/ následkù staré hlukové zátìže ze silnice I/4 ve mìstì Volynì, k zajištìní stavebních prací na akci „Volynì – Ul. Nádražní, U Svaté pøi které budou vymìnìna stará okna za nová na budovách mìsta è. p. 595 (21 oken), è. p. 44 (7 oken), è. p. 142 (3 okna), è.p. 42 (16 oken), è. p. 41 Anny – veøejné osvìtlení" v èástce 198.716,- Kè bez DPH, (11 oken), è. p. 40 (3 okna), è. p. 39 (5 oken), è. p. 34 (5 oken). tj. 240.446,- Kè vè. DPH. V ulici U Svaté Anny se kromì pokládky vodovodní a kanalizaèního Jedná se o výmìnu stávajících oken za nová protihluková v obytných øadu, pøeložky venkovního vedení NN do podzemního kabelu NN èástech domù podél silnice I/4 ve Volyni. Výmìna oken má probìhnout provedla i pokládka nových rozvodù veøejného osvìtlení. Osvìtlovací dle sdìlení zástupce ØSD v roce 2014. stožáry se svítidly budou osazeny na jaøe roku 2014. • RM schvaluje smlouvu o poskytnutí pøíspìvku Obèanskému sdružení • RM schvaluje darovací smlouvu na vánoèní svìtelný LED øetìz PREVENT, Strakonice na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové od dárce E.ON Èeská republika, s. r. o., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, politiky ve výši 18.060,- Kè. 370 49 Èeské Budìjovice pro obdarovaného Mìsto Volynì, sídlem námìstí Svobody 41, 387 01 Volynì, v celkové hodnotì 33.155,-Kè vèetnì DPH. Komentáøe k jednotlivým usnesením rady zpracoval Ing. Václav Valhoda, starosta mìsta. Rada mesta c. 40 ze dne 13. listopadu 2013 • RM schvaluje firmu Roman Guichen, Loèenice v celkové výši 849.900,- Kè bez DPH, na akci „Kompostárna Volynì – poøízení drtièe a pøekopávaèe". Jedná se o dodávku technologického vybavení nové kompostárny, která bude umístìna v prostoru bývalé skládky pøi státní komunikaci na Vimperk. Uvedena do provozu bude v roce 2014. • RM ukládá starostovi mìsta Ing. Valhodovi podepsat darovací smlouvu na pøijetí finanèního daru ve výši 150.000,- Kè na vyhotovení betlému s tématikou Volynì a okolí do novì realizovaného objektu „Malá galerie" od firmy PRIMA, akciová spoleènost, Strakonice. • RM schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 2000,- Kè na zajištìní provozu Záchranné stanice živoèichù Makov v roce 2013. infocentrum@kultura-volyne.cz PO–ÚT, ÈT–PÁ 10:00–15:00 ST 10:00–17:00 tel: 380 123 525
  2. 2. leden 2014 strana 2 NOVOROÈNÍ PØÁNÍ STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, milí sousedé, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám všem co nejsrdeènìji popøál do nového roku 2014 jen to nejlepší, pøedevším hodnì zdraví, osobní i rodinné pohody. Zaèíná rok, ve kterém nás opìt èeká celá øada dùležitých životních rozhodnutí, øada úspìchù i radostí, ale i zklamání a proher. Dùležité je se nikdy nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu èelit i ménì pøíjemným záležitostem v našem životì. Nastalo období, kdy je vhodné provést bilanci úspìchù a neúspìchù právì skonèeného roku. Rok 2013 byl další v celé øadì rokù, ve kterých Èeská republika procházela hospodáøskou krizí a recesí. Pøesto se nám jako v letech minulých podaøilo získat investièní prostøedky z dotaèních a grantových programù Ministerstva životního prostøedí, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemìdìlství i Jihoèeského kraje. Dokonèila se pøestavba sklepù bývalého panského pivovaru, kdy se jejich zbývající èást pøestavìla na Malou galerii. Jihoèeský kraj opravil povrch komunikace na Prachatice procházející Husovou ulicí. Provedla se oprava a prodloužení chodníkù na Vimperské ulici. Vystavìly se dva nové bezpeèné pøechody na státní komunikaci I/4. Opravila se rovnìž støecha na objektu bývalé sýpky. V oblasti životního prostøedí se revitalizoval park u léèebny a alej ke høbitovu. Ve spolupráci s obcí Pøechovice se prodloužil vodovodní a kanalizaèní øad do ulice U Svaté Anny a k novì stavìným rodinným domkùm na katastru obce Pøechovice. V neposlední øadì se provedla výmìna èásti oken na objektu léèebny dlouhodobì nemocných. Intenzivnì se nyní pracuje na pøípravì projektù a žádostí o granty na roky 2014 a 2015 a to v souladu s finanèními možnostmi mìsta a s ohledem na vypisované dotaèní výzvy. V letošním roce, roce 2014 se dokonèí rekonstrukce úpravny vody v Nišovicích a výstavba kompostárny v prostoru bývalé skládky na Vimperské. Provede se také rekonstrukce ulice Pod Malsièkou vèetnì chodníkù a parkovacích ploch, na kterou jsme v prosinci 2013 získali dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. V prosinci 2013 byly rovnìž podány žádosti do grantových programù na vybavení dílen základní školy a na zateplení hlavní budovy základní školy. Byla také podána žádost o dotaci na revitalizaci parku v Bezruèových sadech. Výše zmiòované zakázky se budou realizovat pouze za pøedpokladu získání pøíslušných dotací. V roce 2013 byla zahájena ve spolupráci s Povodím Vltavy pøíprava projektu „Protipovodòová opatøení mìsta Volynì“. Projektová dokumentace pro územní øízení bude dokonèena v letošním roce, tak aby mohla být podána žádost o dotaci na pøíslušné ministerstvo již koncem roku 2014 popøípadì zaèátkem roku 2015. Budoucí protipovodòové stavby a zaøízení by mìly ochránit mìsto pøed stoletou vodou. V loòském roce byl dokonèen a Zastupitelstvem mìsta Volynì dne 30. øíjna 2013 schválen „Územní plán mìsta Volynì“. Je to nejdùležitìjší dokument pro rozvoj mìsta pro budoucí léta. Byl zpracováván od roku 2007. Jsem velmi rád, že se nám tento tak významný dokument podaøilo dodìlat a odsouhlasit. Chodím po ulicích i okolí našeho mìsta, po osadách spadajících pod mìsto a dùkladnì se rozhlížím. Vidìl jsem na každém kroku kvalitní práci nás všech, obyvatel Volynì, Zechovic, Starova, Raèí i Èernìtic, kterou na zvelebování a zkrášlování našeho domova vìnujeme. Chtìl bych Vás, vážení spoluobèané, všechny poprosit. Dívejte se dobøe kolem sebe. Všímejte si více mìsta i svého okolí. A o svých pocitech, dojmech i nápadech mnì dávejte vìdìt. Èasto se totiž stává, že o vìcech, které je možné zlepšit, radnice neví – nemá jednoduše oèi všude. Aktivní a zodpovìdné obèanské chování pomáhá nejen k rozvoji mìsta, ale i k jeho správì, k jeho èistotì, k jeho bezpeènosti, k jeho životu. Dovolím si využít této pøíležitosti a vyjádøit podìkování všem obèanùm za spolupráci v uplynulém roce, pøedevším za jejich trpìlivost pøi øešení mnoha záležitostí. Stejnì tak bych rád vyzdvihl a ocenil neskuteènou práci dobrovolníkù z øad hasièù, sportovcù, seniorù, myslivcù, zahrádkáøù, chovatelù, divadelníkù, ale i všech ostatních. V loòském roce se uskuteènila celá øada jimi poøádaných, velmi hezkých kulturních, sportovních a volnoèasových akcí. Vìtšina tìchto akcí pøinesla do života našich obèanù nejen zpestøení, rozzáøené oblièeje, ale i obrovskou nadìji. Nadìji, že zde stále žijí lidé, kterým na našem mìstì velmi záleží a jsou pøipraveni pro nìj obìtovat svùj volný èas. Všem Vám ze srdce dìkuji. Ing. Václav V A L H O D A, starosta mìsta Jihoèeši tøídí odpady – soutìž obcí Jihoèeského kraje. 725 032 715 V soutìži „Jihoèeši tøídí odpady“ se letos umístilo mìsto Volynì v kategorii obcí s 2 000 – 7 000 obyvateli na pìkném tøetím místì /750 bodù/, se znaèným odstupem za vítìznou Planou n.L. /1010 bodù/ a druhou Blatnou/880 bodù/. Na dalších místech následuje øada obcí s minimálními odstupy, mìsto Volynì tedy vede skupinu obcí, které pomìrnì slušnì hospodaøí s odpady. S uvedeným tøetím místem je spojena odmìna 6 000 Kè, která bude použita na vybavení obce sbìrnými nádobami. Technické služby Volynì dìkují všem obèanùm, kteøí se svým odpovìdným pøístupem k hospodaøení s odpady podílejí na zlepšování životního prostøedí v našem mìstì a vìøí, že i v roce 2014 se podaøí pøíznivý vývoj udržet. Kontejnery na vánoèní stromky budou umístìny na sídlišti v prvním týdnu roku 2014.
  3. 3. leden 2014 strana 3 KRABICE OD BOT – Vánoce 2013 Jedno velké DÌKUJEME O sbírce Tøíkrálovou sbírku poøádá každoroènì Charita Èeská republika. Skupinky koledníkù, doprovodné akce i distribuci pokladnièek pak organizuje v našem regionu Oblastní charita Strakonice ve spolupráci s farnostmi, školami èi rùznými mládežnickými organizacemi. Tøíkrálová sbírka je tak nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky vìrným koordinátorùm, koledníkùm i dárcùm ji v roce 2014 mùžeme uspoøádat už poètrnácté. Termín Tøíkrálové sbírky: od 1. do 14. 1. 2014 Komu sbírka pomùže? Výtìžek sbírky je urèen na pomoc osobám se zdravotním èi chronickým onemocnìním, seniorùm, dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí a to zejména v regionu, kde sbírka probíhá. Nejménì desetina výnosu sbírky je každoroènì urèena také na humanitární pomoc do zahranièí. Více: www.trikralovasbirka.cz Na zaèátku všeho byla prosba o pomoc s ošacením cca patnácti dìtí, kteøí to mají ve svých životech docela perný. A tak proè nezkusit zabalit vánoèní dárky pro tyhle konkrétní dìti. Ukázalo se, že ochotných dárcù by se našlo víc. Tak seznam nakynul. I tak se dárcù hlásilo víc. Ve výsledku jsem rozdala sedmdesát osm jmen s vìkem a také struèným osudem, kouskem nehezkých chvil, které dìti a nìkdy i jejich dospìláci zakouší. KRABIC OD BOT, ve kterých byl vánoèní dárek se u nás nahromadilo ale mnohem víc, než tìch „jmenovitých“ 78. Kromì více jak šedesátky!! jednotlivých dárcù se také pøidaly dìti ze šesté tøídy volyòské základky, studentky designu z volyòské prùmyslovky, mnoho studentù strakonického gymnázia, žáci druhé a tøetí tøídy ZŠ Èelakovského ze Strakonic, tøídy oboru sociální èinnost volyòské støední školy a rodièe dìtí mateøské školky U parku ze Strakonic. Vedle vánoènì zabalených dárkù vyrostla ještì velká hromada zimního obleèení, školních potøeb, hraèek a trvanlivých potravin. Stejnì tak i menší finanèní sbírka na zaplacení obìdù. Všechny vìci putovaly do rukou dìtí, které mi pomohlo vytipovat nìkolik sociálních pracovnic, které pracují s tzv. „dìtmi z terénu“, stejnì tak i dìtská lékaøka a uèitelky. Ty dìti žijí v našem bezprostøedním okolí – mohu prozradit jen to, že jsou z okolí Volynì, Husince, Prachatic, Èkynì a Strakonic. Dìti, kterým se nežije jednoduše, lehce. Mnohdy Tøíkrálový koncert žijí v nedobrých podmínkách, v tìch extrémních pøípadech chudì až V pátek 3. 1. 2014 od 19 hodin v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích. nuznì, jsou sociálnì vylouèené, nìkterým bývá zima a mají hlad. Vystoupí sbory pod vedením Marcely Mikové. Povìtšinou asi vinou svých rodièù, ale nìkdy i pøes snahu rodièù pracovat a „zaøadit se“ - sociální systém tohoto státu je totiž nìjak podivnì pokroucený. Chtìli jsme udìlat radost, potìšit a snad i trochu pomoct – a díky vám se to urèitì podaøilo. Dìkuji Eva Tkadleèková Èeskobratrský evangelický sbor ve Volyni Ratejna o.s. Fotky a více informací najdete zde: http://volyne.evangnet.cz/krabiceodbot2013.html Takto to vypadá, když se do projetku pøidala šestá tøída volyòské základky
  4. 4. leden 2014 ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na LEDEN 2014 27. 1. 2014 pondìlí – školní kolo soutìže ZUŠ v koncertním sálku ZUŠ – ve 13.00 hra na housle a kytaru a ve 14.30 hra na klavír 27. 1. 2014 pondìlí v Pošumavské tržnici v 18.00 hodin, Pololetní koncert CENTRUM GAJA VE VOLYNI Vám nabízí tyto služby a terapie Automatická kresba Energetické masáže a léèení Diagnostika zdravotního stavu Rozvíjení intuice-semináøe Su-Jok Škola léèivých energií Poznávání energie krajiny Baòkování Semináøe Shambally, Reiky Anna Ulmová mistr Reiky – Shambally Tel.: 721621045 e-mail: gaiagaia@seznam.cz www.gaiagaia.wz.cz inzerce
  5. 5. leden 2014 strana 5 JAVOØICKÁ: Dvojí polibek, 1. a 2. díl / Vánoèní tajemství / JANSA: Hra bez pravidel / PAWLOWSKÁ: Zeptej se mámy / PAWLOWSKÁ: Strašná nádhera / ØEHÁÈKOVÁ: Pacientky / Støídavé štìstí / JAVOØICKÁ: Matka a dcera / JAVOØICKÁ: Èekání na jarní den NOVÉ KNIHY – LISTOPAD 2013 Dìtské oddìlení knihovny ARDAGH: Rytíøi a hrady / ARDAGH: Dinosauøi / FUÈÍKOVÁ: Ludmila, Václav a Boleslav / NOVOTNÁ: Kdo jinému jámu kopá… Lehko i vážný slovník pøirovnání, poøekadel a pøísloví / O dracích / Pohádky o zvíøátkách BUSQUETS: Dobrodružství s myškami / ŽÁÈEK: Alí Baba a 40 loupežníkù / LINDGRENOVÁ: Detektiv Kale má podezøení / Prvòáèek / BERGER: Dotek chladu / LANGE: Dvojí tváø / SCHEFLER: Detektiv Klubko / SVÌRÁK: Radovanovy radovánky / GORDON: Poslední cesta do Podzemí / BREZINA: Pøípad pro Tebe a Klub Tygrù. Žraloèí pevnost / BREZINA: Kouzelný hrad. Èervený drak / HINES: Pokusy a roš árny. Super zábava pro kluky a holky / MART: Gigantické stroje Oddìlení pro dospìlé MARTAN: Pamì Èkyòska. Krajem pod Šumavou v dobách dvou totalitních režimù 1938 - 1968 / 100 zajímavostí ze staré Šumavy, díl 3., 4. / NIEDL: Èas vlkù / NIEDL: S vlèí hlavou v erbu / FORMÁNEK: Syn vìtru a Prsatý muž / VANDENBERG: Kejklíøova dcera / HAYDEN: Spratek / CHASE: Eva / BENZONI: Zlatá chiméra / MAC PHEE: Manželské lži / WALLNER: Duben v Paøíži / HILDEBRAND: Naboso / CAWTHORNE: Sklízeli bouøi. 2. svìtová válka z nìmeckého a japonského pohledu / Š OVÍÈEK: Spermie ze zmije / PRÙCHA: Moderní pedagogika / MORAVCOVÁ: Letí, letí andìlíèek / LAMB: Medvídek s falešným srdcem / HELUS: Dítì v osobnostním pojetí / POKORNÁ: Vývojové poruchy uèení v dìtství a v dospìlosti / TREVOR: Pøíbìh Lucy Gaultové / FAROOKI: Zakázaná láska / PETERS: Píseò sluneèné zemì / BACARR: Gejša se smaragdovýma oèima / HEATH: Pøíkladná anglická žena / FRÜHLINGOVÁ: Pøíbìhy ze showbyznysu / WELDON: Deník macechy / MAWER: Pád / SIMMONS: Flashback / FLIDAR: Veliké zvíøe samoty / COYLE: Dìti boží / KOŠ ÁLOVÁ: Hlášky a bonmoty slavných i neslavnì proslulých / PINCH: Magie ve starém Egyptì / Pøehled psychologie / Sborník k 400. výroèí Blatné / JUNEK: Tøinácté komnaty našich prezidentù / KUBÁTOVÁ: Obìtovaná / STOUT: Rozbitá váza / BACUS: Dítì pláèe – co sdìlat. Jak zjistit, proè dítì pláèe, a jak ho uklidnit / BOŠTÍKOVÁ: Vysokohorská turistika / JAVOØICKÁ: Macecha / CHALUPOVÁ: Utopená / PEKÁRKOVÁ: Levhartice / KHEGAY: Pletené èepièky pro malé èlovíèky. / 20 pletených dìtských doplòkù na motivy zvíøátek / IRONSIDE: Zraju jako víno / NÌMEC: Dìjiny svìtla. Román o fotografovi Františku Drtikolovi / BANKS: Pád / SHAEFER: Amadeus / Svìtové krimipovídky / BENKOVÁ: Sleèna nebezpeèná / JANOUCHOVÁ: Sesterstvo / WHITEHURST: Magie pro š astný domov. Jednoduchá kouzla a praktické rady k vytvoøení harmonického domova / PALMER: Poslední chirurg / ROLLINS: Krvavé evangelium / ASHER: Láska v Provenci / DEAVER: Pokoj smrti / HUMBERT: Koøeny zla / POLEDÒÁKOVÁ: S kým mì bavil svìt / MAHER: Pole / RUDGE: V èase ubývajícího svìtla / WERBER: Dva prstýnky / MANDŽUKOVÁ: Superpotraviny / WHITTON: Tøetí peèe / DELACOURT: Seznam mých pøání / BERRY: Královský klam / MURAKAMI: 1Q84. Kniha 3 / CLEMENTS: Muèedník / ÈESAL: Tajemná místa Èech / LUNNY: Vùnì života. Aromaterapie pro tìhotenství a zdravý životní styl / SKILLING: Matka a dcera. Charlotta a Alice Masarykovy / FRÝDLOVÁ: Všechny naše vèerejšky. Pamì žen / JONÁŠ: Akné. Pøírodní léèení / HOSSEINI: A hory odpovìdìly / ITURBE: Osvìtimská knihovnice / DICHER: Pravda o pøípadu Harryho Queberta / SLÁMA: Povolání režisér. Rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem / BROOKS: Stvoøitelé a spasitelé / KAFKA: Zámek. Komiks / JILÍK: Žítkovské èarování / JAROLÍMEK: Projektový management / BEÈVÁØOVÁ: Prezentaèní a komunikaèní dovednosti / JÍRA: Time-management / Než (až) pùjdete k lékaøi. Dùležité rady a informace pro každého / CALMAN: Deník nemožné matky / ŽÁÈEK: Zbìsilá bezmoc / CROSS: Rozdìleni èasem / HEMINGWAY: Staøec a moøe / MAC CULLOUGH: První muž Øíma / PICK: Luftwaffe vítìzí. Odbornì historická fikce / NESBØ: Švábi / Uvìznìná duše / út. 7. 1. 20 hodin ÈTYØI DOHODY Èesko, pouze v lednu 2014 vstupné 80,-Kè Dovolujeme si Vám nabídnout speciální novoroèní program - záznam úspìšného divadelního pøedstavení Jaroslava Duška a jeho pøátel podle bestselleru Ètyøi dohody. Duškova hra inspirovaná nadèasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize. Režie se ujali Olga Špátová a Miroslav Janek. èt. 9. 1. 20 hodin NA SEVER OD SLUNCE PROJEKT JEDEN SVÌT Inge Wegge, Jorn Nyseth Ranum / Norsko / 2012 / 46 min. Vstup volný Fantastické zabìry pøírody, dobrodružného surfováni za polárni noci i „bìžného“ pobývání na pláži spojuje èirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zaroveò musí zajistit základní podmínky k pøežití… út. 14. 1. 20 hodin CYRIL A METODÌJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANÙ ÈR, SK, CY, IT, 2013, dobrodružný, 85 min.vstupné 90,-Kè Pøíbìh z 9. století ve strhujících obrazech líèí poèátky šíøení køes anství na Velké Moravì a v našich zemích. Hlavními postavami filmu jsou vìrozvìsti Konstantin (pozdìji známý jako Cyril) a jeho bratr Metodìj, kteøí byli prohlášeni za svaté a jsou oznaèováni jako Apoštolové Slovanù. èt. 16. 1. 20 hodin VELKÁ NÁDHERA Itálie/Francie, 2013, komedie, 141 min. Titulky. Vstupné 70,- a 90,-Kè ne 19. 1. 15 hodin MRÒOUSKOVÉ – údolí ztracených mravencù Francie, 2013, animovaný, rodinný, 80 min.Vstupné 100,-Kè Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, pøátelství a fantazie, do svìta tìch nejdrobnìjších Mròouskù. út. 21. 1. 20 hodin 47 RONINÙ USA, 2013, akèní, fantasy, dabováno, 2013, vstupné 100,-Kè èt. 23.1.20 hodin VŠICHNI SPOLU PROJEKT JEDEN SVÌT Hella Wenders / Nemecko / 2011 / 87 min. Vstup volný út. 28.1.17 a 20 hodin NÌŽNÉ VLNY Èesko, 2013, komedie, 103 min.Vstupné 110,-Kè Režie: Jiøí Vejdìlek Sympatický Vojta je nesmìlý a jeho rodina praštìná. Cholerický tatínek, který kdysi nepøeplaval kanál La Manche, z nìj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvìzda dìtské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - pøedevším rusovlasou spolužaèku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysnìné Paøíže. Jestli Vojta rychle nepodnikne nìco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989 èt. 30.1.20 hodin KOMORNÍK USA, 2013, drama, životopisný, 132 min.Vstupné 70,- a 90,-Kè Pøíbìh Cecila Gainese (Forest Whitaker), který pracoval jako komorník v Bílém domì a obsluhoval sedm prezidentù mezi roky 1952 až 1986.
  6. 6. strana 6 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ leden 2014 LEDEN 2014 støeda 8. 1. 19,30 hodin, KINO DIVADLA SE PØEDSTAVUJÍ, DI(V)OCH – Divadlo (v)Ochotných Chemikù Praha ZLOÈIN A TREST Zdramatizováno polským režisérem Adrzejem Wajdou) - Klasické dílo ruského spisovatele F.M.Dostojevského, dostává ve Wajdovì úpravì a našem zpracováni pøimoèarost, a proto je možno toto veledílo svìtové beletrie sehrát ve dvou hodinách Vstupné 50,-Kè Pøedprodej vstupenek v Infocentru – stará Radnice sobota 11. 1. 19,30 hodin, KINO DIVADLO PODZIM ŽIVOTA JE KRÁSNÝ Repríza divadeln komedie Miloslava Pikolona v podání DS PIKI Volynì Vstupné 50,-Kè. Pøedprodej vstupenek Infocentu - stará Radnice støeda 15. 1. 19 hodin, KINO PØEDNÁŠKA POŠUMAVÍ III. V tøetím a zároveò závìreèném dílu, vìnovanému šumavskému Podlesí, nás Josef Pecka zavede do Èkynì, Lèovic, Zálezel, Zechovic, Volynì, Nišovic èi Pøedslavic. Projekce fotografií s prùvodním slovem Objevte místa, která možná ve svém okolí neznáte. pátek 17. 1. 20 hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES PS4AVOŠ A SPŠ sobota 18. 1. 20 hodin, sál Na Nové KOÒSKÝ BÁL Tradièní country bál s programen - hraje :WC Pauza úterý 21. 1. 14 hodin, Pošumavská tržnice KAVÁRNIÈKA PRO SENIORY Pøátelské posezení a popovídání u kávy èi èaje v prostorách Pošumavské tržnice. støeda 22. 1. 18 hodin, KINO PØEDNÁŠKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Pøednáší Mgr. Vít Chaloupka bývalý èeský kulturista a státní trenér èeské reprezentace fitness, nyní dietolog, fitness konsultant, autor knih o zdravé výživì a nekompromisní propagátor dìlené stravy. Vstupné 50,-Kè pátek 24. 1. 20 hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES DI4 VOŠ a SPŠ ètvrtek 9. ledna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY – PO UMRLÝM Z NAKAŽENÍ UMØEL Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: Morová epidemie ve Volyni v roce 1680 a rùzné další pøíbìhy toho roku. ... až do 12. ledna od 17 hodin, VÝSTAVA – TVRZ MARIÁNSKÁ PÍSNIÈKA Vánoèní pøíbìh Kristùv v lidovém a pololidovém umìní. Nìkdejší lidová zbožnost v Pošumaví. Obrazy, plastiky, lidová grafika, betlémové figurky, kramáøské písnì... ètvrtek 16. ledna od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ MARKÉTA A DÌTI Výtvarné práce volyòských dìtí pod vedením Markéty Bláhové. Výstava potrvá až do 8. února 2014. po celý leden, VÝSTAVA – TVRZ JÁCHYM MINIBERGER A ØEMESLO KOŽELUŽSKÉ Mistr koželužský a zakladatel továrny na usnì Jáchym Miniberger (1813–1881) a Volynì jeho èasù. Tehdejší volyòský cech koželuhù a zlatá doba jednotlivých místních koželužských dílen. Výstava potrvá až do 30. bøezna 2014. po celý leden, VÝSTAVA – TVRZ PODPISOWATEL MENA Jakub Bursa a další zedniètí mistøi doby tzv. selského baroka (1780–1880). Jihoèeská lidová architektura onìch èasù a její tvùrci kolem Volynì a Vlachova Bøezí, mezi nimiž je vyzdvižen jubilující Jakub Bursa (1813–1884). Stavby, lidé, pøíbìhy. Výstava potrvá až do 30. bøezna 2014. po celý leden, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU JAROMÍR NOVOTNÝ #11 Jaromír Novotný (1974) nepojímá desítky ètvereèních metrù plochy jako kteroukoliv bílou zeï. Stìny galerie chápe jako vnitøní slupku architektury, postavenou s urèitým zámìrem a úèelem. Pøi realizaci vychází z konkrétních parametrù stavby. Rozmìry a pozice jejích prvkù se pak odráží v rozmìrech a rozmístìní barevných polí. Výstava potrvá až do 31. bøezna 2014. Zmìna programu vyhrazena. sobota 25. 1. 20 hodin, sál Na Nové HASIÈSKÝ BÁL pondìlí 27. 1. 18 hodin, Pošumavská tržnice POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ pátek 31. 1. 17 hodin, sál Na Nové DÌTSKÝ DISCOPLES FIT STUDIA ATLANTIC Zveme všechny malé,velké,mladé,staré do Volynì Na Novou!! Od 17,00 do 22,00 hod. se bude hrát jen pro dìti. Pøedstaví se všechny kroužky Fit Studia Atlantic pod vedením Petry Hovorkové a Street Dance pod vedením Anežky Villnerové a Anetky Nepeøené!! Bìhem veèera se bude tanèit,hrát,losovat o menší i vìtší ceny. Vstup ve spoleèenském obleèení - rádi bychom na plese mìli samé princezny a prince ...Vstupné 50,-Kè Své životní jubileum v lednu 2014 oslaví: Reichertová Jarmila Baèová Marie Kopáèková Marie Vozandychová Marie Šimerová Eva Vojíková Mária Hanzal Vladimír Bláha Václav Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE17420. Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì.

×