Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació propostes grup treball joves immigrants

946 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació propostes grup treball joves immigrants

 1. 1. Presentació document de propostes grup de treball Joves Immigrants Xarxa TET Maresme Mataró, 30 de juny de 2010
 2. 2. Xarxa TET Maresme <ul><li>Projecte impulsat pel Servei Comarcal de Joventut – Consell Comarcal del Maresme. </li></ul><ul><li>Objectiu : Contribuir a garantir que els ajuntaments i altres agents de la comarca donin resposta activa a les necessitats dels i les joves en risc d’abandonament prematur dels estudis. </li></ul><ul><li>Tasca : Articulació d’una xarxa d’agents i recursos de la TET al territori que, des de la perspectiva de l’acompanyament al jove, permeti incrementar i millorar les oportunitats formatives i sociolaborals dels i les joves – principalment d’entre 15 a 20 anys – que abandonen prematurament la seva trajectòria formativa. </li></ul>
 3. 3. Xarxa TET Maresme <ul><li>Millora de les oportunitats formatives i sociolaborals d’aquests joves treballant a partir de: </li></ul><ul><li>Des de la prevenció abans que abandonin els estudis. </li></ul><ul><li>Establint mecanismes que facilitin i potenciïn la seva reinserció al circuit educatiu un cop l’han abandonat. </li></ul><ul><li>Incidint en la millora de la qualificació formativa i l’increment del nivell d’ocupabilitat dels i les joves per a una inserció laboral de major qualitat. </li></ul>
 4. 4. Xarxa TET i Grup Treball Joves Immigrants <ul><li>Diagnòstic inicial 2008: es ressalta l’existència de desigualtats educatives entre joves, manca d’oportunitats educatives en certs col·lectius joves i dificultats entre alguns joves estrangers a l’accés a la formació i al mercat de treball. </li></ul><ul><li>S’inicia el projecte: es creu necessari obrir un grup de treball amb professionals de la comarca amb la temàtica de “joves immigrants”. </li></ul><ul><li>Objectiu : aportar propostes per millorar la igualtat d’oportunitats dels diversos col·lectius de joves immigrants en referència a 2 temes TET: </li></ul><ul><ul><li>Accés a la formació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitació per accedir al mercat laboral. </li></ul></ul>
 5. 5. Grup de treball Joves Immigrants <ul><li>Format per diversos professionals (tècnics/es diverses àrees ajuntaments; tècnics/es entitats; tècnics/es Generalitat Catalunya i Consell Comarcal Maresme i sindicats). 12 trobades durant el 2009 – 2010. </li></ul><ul><li>1- Detecció de necessitats que afecten els i les joves “immigrants” en transició escola treball. </li></ul><ul><li>2- Definició de varis perfils de joves immigrants - molt diferenciats - per tal de conèixer diversos itineraris possibles. </li></ul><ul><li>3 - Elaboració conjunt de propostes que encaixin amb les necessitats expressades, els perfils i itineraris definits i la realitat del territori. </li></ul>
 6. 6. Grup de treball Perfils <ul><li>Joves que han arribat via reagrupament familiar </li></ul><ul><li>2 variables: </li></ul><ul><ul><li>Coneixement de l’idioma </li></ul></ul><ul><ul><li>Menors de 16 anys: entren en el circuit de formació </li></ul></ul><ul><ul><li>reglada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Majors de 16 anys: no formació reglada. Poc accés a </li></ul></ul><ul><ul><li>recursos lingüístics i llargues esperes per accedir-hi. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Reforç formatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Menors de 16 anys: en el context escolar s’endeguen </li></ul></ul><ul><ul><li>programes de reforç. </li></ul></ul><ul><ul><li>Franja 16 a 18 anys: molt poc resolta, poc accés </li></ul></ul><ul><ul><li>a recursos de reforç i formació. A partir dels 18 anys </li></ul></ul><ul><ul><li>possibilitat accés escoles adults. </li></ul></ul>
 7. 7. Grup de treball Perfils <ul><li>Joves no reagrupats que es troben sense NIE </li></ul><ul><li>On es distingeix entre aquells que viuen amb familiars propers </li></ul><ul><li>dels que tenen projecte migratori propi. Situació: </li></ul><ul><li>No permís de residència. </li></ul><ul><li>Poden accedir al padró. </li></ul><ul><li>Poden iniciar sol·licitud d’arrelament als 3 anys de residència continuada al territori. </li></ul><ul><li>Xoc important entre expectatives de trobar feina i poques possibilitats d’accés al treball. </li></ul><ul><li>Certa reticència a acostar-se als recursos de l’administració. </li></ul><ul><li>Coneixement d’accés a serveis a través del “boca-orella”. </li></ul><ul><li>Sovint, necessitat de treballar en l’economia submergida. </li></ul>
 8. 8. Grup de treball Perfils <ul><li>Joves nascuts aquí fills i filles de </li></ul><ul><li>pares i mares immigrants </li></ul><ul><li>Sovint, existència d’un contrast entre el que representa el sistema educatiu pels pares i mares i el que representa l’educació a Catalunya. </li></ul><ul><li>Diversitats de situacions familiars i culturals que – en alguns casos - pot afectar l’acompanyament escolar i formatiu d’aquests joves. </li></ul>
 9. 9. Propostes realitzades <ul><li>Propostes joves reagrupats i coneixement de </li></ul><ul><li>l’idioma + suport formatiu 16-18 anys: </li></ul><ul><li>Establir cursos de català de nivells més avançats que el 1er de manera gratuïta. </li></ul><ul><li>Centralitzar les demandes de grups d’idiomes per crear grups per cursos de català independentment de l’època de l’any. </li></ul><ul><li>Cercar convenis per a que estudiants universitaris de carreres o CFGS del món educatiu realitzin pràctiques en reforç escolar i competències bàsiques amb joves reagrupats de 16 a 18 anys escoles d’adults o d’altres iniciatives a nivell municipal. </li></ul>
 10. 10. Propostes realitzades <ul><li>Proposta joves reagrupats 16 –18 anys i el seu acolliment. </li></ul><ul><li>Propostes de formació, circuit de reforç escolar i coneixement de l’entorn. Poder establir aquest circuit entre diversos municipis petits, realitzant un pla d’acollida comú. </li></ul><ul><li>Iniciar un circuit d’acollida des del moment en que es demana una petició de reagrupament, treballar amb les famílies dels i les joves de 16 a 18 anys realitzant una tasca de previsió, prevenció, suport i informació. </li></ul><ul><li>Aquest circuit d’acollida pot funcionar d’acció marc, de </li></ul><ul><li>paraigües de moltes accions que tenen a veure amb altres </li></ul><ul><li>col·lectius de joves immigrants. </li></ul>
 11. 11. Propostes realitzades <ul><li>Proposta per a joves nascuts aquí fills i filles </li></ul><ul><li>de pares i mares immigrants. </li></ul><ul><li>Treball amb les famílies per al suport acadèmic als joves i evitar la desvinculació en la formació dels seus fills i filles. </li></ul><ul><li>Acompanyament a les famílies a recursos d’interès per al suport acadèmic ( xerrades als centres educatius, treball amb les expectatives de les famílies sobre el futur formatiu i laboral dels seus fills/es, etc.). </li></ul>
 12. 12. Propostes realitzades <ul><li>Proposta amb joves no reagrupats que es troben sense NIE </li></ul><ul><li>Que, durant els 3 anys d’espera per la sol·licitud d’arrelament,puguin </li></ul><ul><li>accedir a recursos que siguin profitosos per a la seva preparació i no </li></ul><ul><li>no començar de zero passat els 3 anys. </li></ul><ul><li>Accés a processos d’acollida ( coneixement entorn, assessorament jurídic, salut). </li></ul><ul><li>Accés a cursos d’idioma i coneixement TIC. </li></ul><ul><li>Formació preparatòria per a millorar la futura inserció al món laboral. </li></ul><ul><li>Donar resposta a necessitats i dubtes bàsics per familiaritzar-se amb l’entorn. </li></ul><ul><li>Donar a conèixer entitats d’immigrants i entitats juvenils de la zona. </li></ul><ul><li>Suport a petites consultes: navegar i buscar informació a internet, homologacions i convalidacions, accés a carnets de biblioteca i connexió d’internet gratuïta. </li></ul>
 13. 13. Propostes realitzades <ul><li>Proposta per a joves no reagrupats sense NIE </li></ul><ul><li>- detecció i derivació - </li></ul><ul><li>Promoure educadors/es de carrer per accedir amb més facilitat a la xarxa de joves que es troben al carrer. Captar joves amb dificultats i situació jurídica irregular i acostar-los als serveis d’acollida o orientació que es poden oferir. </li></ul><ul><li>Educadors/es de carrer treballant en xarxa amb d’altres professionals relacionats amb l’atenció d’aquests joves al municipi. </li></ul><ul><li>Captació dels i les joves a partir del padró per tal d’iniciar un procés d’orientació i coneixement de l’entorn. </li></ul>
 14. 14. Propostes realitzades <ul><li>Proposta de recollida de dades i creació d’indicadors: </li></ul><ul><li>Obtenir dades que concretes que fonamentin les mancances que detectem, per encaminar la nostra feina i definir objectius de millora de la nostra acció amb aquests joves. </li></ul><ul><li>Dades d’importància en els cursos de PQPI, de GES a escoles d’adults i de CFGM a cada municipi: quanta demanda hi ha d’aquests cursos, quantes places s’ofereixen. </li></ul><ul><li>Nombre de pre-inscrits, nombre de matriculats, nombre d’avaluats. </li></ul><ul><li>Què passa amb els i les joves que queden fora d’aquests circuits formatius? Quants són? Què hi podem fer? </li></ul><ul><li>Exemple: el nombre molt elevat de joves amb únicament passaport que queden fora dels PQPIs. </li></ul>
 15. 15. Propostes realitzades <ul><li>Proposta de formació dels i les professionals en matèria </li></ul><ul><li>d’estrangeria aplicada als joves. </li></ul><ul><li>Realitzar sessions formatives adreçades a professionals per poder conèixer les possibilitats reals d’accés a la formació i inserció d’aquests per poder orientar i planificar d’acord amb la realitat de la legislació vigent. </li></ul>
 16. 16. Propostes realitzades (circuit d’acollida) <ul><li>Esquelet del circuit d’acollida: </li></ul><ul><li>1- Detecció del/la jove: cal comptar amb les dades d’empadronament i les instàncies de reagrupament familiar entre d’altres. </li></ul><ul><li>2- Entrevista inicial : activar un punt centralizat on hi hagi una figura o més que determini la situació real del / de la jove, detectar necessitats específiques. No totes els joves han de passar per les mateixes accions. </li></ul><ul><li>3- Derivació : s’inicia la derivació al servei més adequat a les seves circumstàncies. També es pot derivar a la inversa des d’un servei al punt centralitzat. </li></ul><ul><li>4- Seguiment : de les derivacions per conèixer l’evolució del jove en el procés. </li></ul><ul><li>5- Tancament : del seguiment, acordant entre les figures de seguiment i la resta de persones que han tingut contacte amb el / la jove. Facilita el coneixement de la situació del jove en tot moment fins que ja no es necessita. </li></ul>
 17. 17. Propostes realitzades (circuit d’acollida) <ul><li>Línies d’acció/ àmbits del circuit: </li></ul><ul><li>1- Assessorament jurídic : oferta àmplia però saturada, cal garantir un seguiment de l’usuari/usuària en el seu accés a l’assessorament. Portar sessions informatives al territori on es treballa. </li></ul><ul><li>2- Coneixement de l’entorn :adaptar les sessions al contingut jove en l’àmbit de participació, formació, accés al mercat del treball i salut. </li></ul><ul><li>3- Formació instrumental i lingüística : detecció de nivell coneixement d’idioma abans de derivar joves a recursos genèrics. Necessitats de formació bàsica i instrumental més enllà de les competències lingüístiques. </li></ul><ul><li>4- Orientació al món laboral : formació sobre el funcionament bàsic del món del treball. Formació contínua i contacte amb les borses de treball. </li></ul>
 18. 18. Conclusions de les propostes <ul><li>• No es tracta de crear molts recursos nous sinó potenciar els recursos ja existents al territori. </li></ul><ul><li>• Cal detectar les figures professionals que en cada àmbit tenen un paper destacat o generador de sinergies. </li></ul><ul><li>• Es tracta de potenciar la coordinació per arribar, amb els recursos que ja es tinguin, molt més enllà. </li></ul><ul><li>• Cal tenir en compte les noves iniciatives que van sorgint: l’inici de creació de dispositius o circuits d’acompanyament a la transició escola treball per part de municipis com Mataró, Premià de Dalt, Canet de Mar i Pineda de Mar. </li></ul><ul><li>• Aquest grup de treball i document de propostes és un punt i seguit . Si hi ha iniciatives d’endegar municipalment alguna proposta relacionada amb la temàtica de la feina presentada, es vol treballar per aportar suport i coneixements en la concreció del territori. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Moltes gràcies per la vostra atenció! </li></ul><ul><li>Participants grup de treball Joves Immigrants </li></ul>

×