Cos administratiu GenCat - Bloc 3 Tema 16

872 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cos administratiu GenCat - Bloc 3 Tema 16

 1. 1. Tema 16. Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional Resum
 2. 2. 1.Oferta d’ocupació pública
 3. 3. 1.Oferta d’ocupació públicaQuè és?
 4. 4. 1.Oferta d’ocupació públicaQuè és? Instrument de planificació de recursos humans.
 5. 5. 1.Oferta d’ocupació públicaQuè és? Instrument de planificació de recursos humans. Compren les necessitats de personal.
 6. 6. 1.Oferta d’ocupació públicaQuè és? Instrument de planificació de recursos humans. Compren les necessitats de personal.Característiques principals:
 7. 7. 1.Oferta d’ocupació públicaQuè és? Instrument de planificació de recursos humans. Compren les necessitats de personal.Característiques principals: Només places amb dotació pressupostària.
 8. 8. 1.Oferta d’ocupació públicaQuè és? Instrument de planificació de recursos humans. Compren les necessitats de personal.Característiques principals: Només places amb dotació pressupostària. Obligació de convocar els processos corresponts (màx. 110%) en 3 anys.
 9. 9. 1.Oferta d’ocupació públicaQuè és? Instrument de planificació de recursos humans. Compren les necessitats de personal.Característiques principals: Només places amb dotació pressupostària. Obligació de convocar els processos corresponts (màx. 110%) en 3 anys. Cal reservar un nombre no inferior al 5% de places per a ser cobertes per persones amb discapacitat (objectiu: arribar al 2% total)
 10. 10. 1.Oferta d’ocupació pública
 11. 11. 1.Oferta d’ocupació públicaCom s’elabora?
 12. 12. 1.Oferta d’ocupació públicaCom s’elabora? En el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor dels pressupostos, els Departaments comuniquen les places dotades a la DGFP.
 13. 13. 1.Oferta d’ocupació públicaCom s’elabora? En el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor dels pressupostos, els Departaments comuniquen les places dotades a la DGFP. Elaboració per la DGFP, informe de la Comissió Tècnica de la FP, aprovació pel Govern i publicació al DOGC.
 14. 14. 1.Oferta d’ocupació públicaCom s’elabora? En el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor dels pressupostos, els Departaments comuniquen les places dotades a la DGFP. Elaboració per la DGFP, informe de la Comissió Tècnica de la FP, aprovació pel Govern i publicació al DOGC.Què ha d’incloure?
 15. 15. 1.Oferta d’ocupació públicaCom s’elabora? En el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor dels pressupostos, els Departaments comuniquen les places dotades a la DGFP. Elaboració per la DGFP, informe de la Comissió Tècnica de la FP, aprovació pel Govern i publicació al DOGC.Què ha d’incloure? Les places vacants dotades de funcionaris i laborals, i les previsions de jubilacions durant l’exercici.
 16. 16. 1.Oferta d’ocupació públicaCom s’elabora? En el termini d’1 mes des de l’entrada en vigor dels pressupostos, els Departaments comuniquen les places dotades a la DGFP. Elaboració per la DGFP, informe de la Comissió Tècnica de la FP, aprovació pel Govern i publicació al DOGC.Què ha d’incloure? Les places vacants dotades de funcionaris i laborals, i les previsions de jubilacions durant l’exercici. Quines places a cada any?
 17. 17. 2.Selecció del personal
 18. 18. 2.Selecció del personalSistemes comparats:
 19. 19. 2.Selecció del personalSistemes comparats: “Spoil system”
 20. 20. 2.Selecció del personalSistemes comparats: “Spoil system” Sistemes de valoració d’aptituds i coneixements:
 21. 21. 2.Selecció del personalSistemes comparats: “Spoil system” Sistemes de valoració d’aptituds i coneixements: Metòde anglès (“projection test”)
 22. 22. 2.Selecció del personalSistemes comparats: “Spoil system” Sistemes de valoració d’aptituds i coneixements: Metòde anglès (“projection test”) Mètode continental
 23. 23. 2.Selecció del personalSistemes comparats: “Spoil system” Sistemes de valoració d’aptituds i coneixements: Metòde anglès (“projection test”) Mètode continental Promoció interna
 24. 24. 2.Selecció del personal
 25. 25. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3
 26. 26. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
 27. 27. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitatArt. 55 EBEP:
 28. 28. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitatArt. 55 EBEP: Publicitat de les convocatòries i de les seves bases.
 29. 29. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitatArt. 55 EBEP: Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. Transparència.
 30. 30. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitatArt. 55 EBEP: Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. Transparència. Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.
 31. 31. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitatArt. 55 EBEP: Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. Transparència. Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció.
 32. 32. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitatArt. 55 EBEP: Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. Transparència. Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció. Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques per desenvolupar.
 33. 33. 2.Selecció del personalPrincipis constitucionals: art. 23.2 i 103.3 Igualtat, mèrit, capacitat i publicitatArt. 55 EBEP: Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. Transparència. Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció. Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques per desenvolupar. Agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.
 34. 34. 2.Selecció del personal
 35. 35. 2.Selecció del personalDL 1/1997:
 36. 36. 2.Selecció del personalDL 1/1997: Acreditació del coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.
 37. 37. 2.Selecció del personalDL 1/1997: Acreditació del coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita. Adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball.
 38. 38. 2.Selecció del personalDL 1/1997: Acreditació del coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita. Adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball. Es poden incloure valoracions sobre les experiències assolides i els coneixements teòrics, proves mèdiques o físiques, tests psicotècnics o professionals, entrevistes, proves pràctiques i, en general, altres instruments que ajudin a determinar d’una manera objectiva els mèrits, la capacitat i la idoneïtat dels aspirants amb relació al contingut dels llocs de treball que hagin d’ocupar.
 39. 39. 2.Selecció del personal
 40. 40. 2.Selecció del personalRequisits generals (art. 56 EBEP):
 41. 41. 2.Selecció del personalRequisits generals (art. 56 EBEP): Tenir la nacionalitat espanyola, o... (art. 57 EBEP).
 42. 42. 2.Selecció del personalRequisits generals (art. 56 EBEP): Tenir la nacionalitat espanyola, o... (art. 57 EBEP). Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 43. 43. 2.Selecció del personalRequisits generals (art. 56 EBEP): Tenir la nacionalitat espanyola, o... (art. 57 EBEP). Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. Haver complert 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 44. 44. 2.Selecció del personalRequisits generals (art. 56 EBEP): Tenir la nacionalitat espanyola, o... (art. 57 EBEP). Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. Haver complert 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que s’acomplien en el cas del personal laboral, en què s’hagués estat separat o inhabilitat.
 45. 45. 2.Selecció del personalRequisits generals (art. 56 EBEP): Tenir la nacionalitat espanyola, o... (art. 57 EBEP). Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. Haver complert 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que s’acomplien en el cas del personal laboral, en què s’hagués estat separat o inhabilitat. Posseir la titulació exigida.
 46. 46. 2.Selecció del personal
 47. 47. 2.Selecció del personalProcediments:
 48. 48. 2.Selecció del personalProcediments: Concurs.
 49. 49. 2.Selecció del personalProcediments: Concurs. Oposició.
 50. 50. 2.Selecció del personalProcediments: Concurs. Oposició. Concurs oposició.
 51. 51. 2.Selecció del personal
 52. 52. 2.Selecció del personalQuin sistema per a quin persona?
 53. 53. 2.Selecció del personalQuin sistema per a quin persona? Funcionaris: concurs oposició (altres sistemes en supòsits taxats).
 54. 54. 2.Selecció del personalQuin sistema per a quin persona? Funcionaris: concurs oposició (altres sistemes en supòsits taxats). Eventuals: Nomenament lliure.
 55. 55. 2.Selecció del personalQuin sistema per a quin persona? Funcionaris: concurs oposició (altres sistemes en supòsits taxats). Eventuals: Nomenament lliure. Laborals fixos: concurs oposició (se n’admeten d’altres).
 56. 56. 2.Selecció del personalQuin sistema per a quin persona? Funcionaris: concurs oposició (altres sistemes en supòsits taxats). Eventuals: Nomenament lliure. Laborals fixos: concurs oposició (se n’admeten d’altres). Laborals temporals o funcionaris interis: convocatòria pública o sense en cas d’urgència.
 57. 57. 2.Selecció del personal
 58. 58. 2.Selecció del personalTribunals
 59. 59. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres.
 60. 60. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.
 61. 61. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor.
 62. 62. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció.
 63. 63. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors.
 64. 64. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors. Nombre senar de membres, no inferior a cinc (igual per suplents).
 65. 65. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors. Nombre senar de membres, no inferior a cinc (igual per suplents). Com a mínim, la meitat més un dels membres del tribunal han de posseir la titulació o pertànyer a un cos corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida per a l’ingrés, i la totalitat d’aquests membres han de tenir igual o superior nivell acadèmic.
 66. 66. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors. Nombre senar de membres, no inferior a cinc (igual per suplents). Com a mínim, la meitat més un dels membres del tribunal han de posseir la titulació o pertànyer a un cos corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida per a l’ingrés, i la totalitat d’aquests membres han de tenir igual o superior nivell acadèmic. En cap cas els òrgans de selecció no poden ser formats majoritàriament per funcionaris en actiu pertanyents al mateix cos o escala que s’ha de seleccionar.
 67. 67. 2.Selecció del personal
 68. 68. 2.Selecció del personalTribunals
 69. 69. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres.
 70. 70. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.
 71. 71. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor.
 72. 72. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció.
 73. 73. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors.
 74. 74. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors. Nombre senar de membres, no inferior a cinc (igual per suplents).
 75. 75. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors. Nombre senar de membres, no inferior a cinc (igual per suplents). Com a mínim, la meitat més un dels membres del tribunal han de posseir la titulació o pertànyer a un cos corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida per a l’ingrés, i la totalitat d’aquests membres han de tenir igual o superior nivell acadèmic.
 76. 76. 2.Selecció del personalTribunals Ha de garantir la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres. El personal d’elecció de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d’haver un membre en representació de l’Escola d’Administració Pública i un representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d’assessor. Es poden crear òrgans permanents de selecció. El tribunals, si ho preveuen les bases, poden tenir assessors. Nombre senar de membres, no inferior a cinc (igual per suplents). Com a mínim, la meitat més un dels membres del tribunal han de posseir la titulació o pertànyer a un cos corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida per a l’ingrés, i la totalitat d’aquests membres han de tenir igual o superior nivell acadèmic. En cap cas els òrgans de selecció no poden ser formats majoritàriament per funcionaris en actiu pertanyents al mateix cos o escala que s’ha de seleccionar.
 77. 77. 2.Selecció del personal
 78. 78. 2.Selecció del personalConvocatòries
 79. 79. 2.Selecció del personalConvocatòries Bases generals.
 80. 80. 2.Selecció del personalConvocatòries Bases generals. Continguts mínims.
 81. 81. 2.Selecció del personalConvocatòries Bases generals. Continguts mínims. Ordre d’actuació dels aspirants.
 82. 82. 2.Selecció del personalConvocatòries Bases generals. Continguts mínims. Ordre d’actuació dels aspirants. Sol·licituds: 20 dies des de la publicació de la convocatòria. Declaració responsable.
 83. 83. 2.Selecció del personalConvocatòries Bases generals. Continguts mínims. Ordre d’actuació dels aspirants. Sol·licituds: 20 dies des de la publicació de la convocatòria. Declaració responsable. Llista d’admesos i exclosos.
 84. 84. 2.Selecció del personalConvocatòries Bases generals. Continguts mínims. Ordre d’actuació dels aspirants. Sol·licituds: 20 dies des de la publicació de la convocatòria. Declaració responsable. Llista d’admesos i exclosos. Anuncis de celebració de les proves.
 85. 85. 2.Selecció del personalConvocatòries Bases generals. Continguts mínims. Ordre d’actuació dels aspirants. Sol·licituds: 20 dies des de la publicació de la convocatòria. Declaració responsable. Llista d’admesos i exclosos. Anuncis de celebració de les proves. Relació d’aprovats > aportació de documentació > període de pràctiques // curs selectiu > nomenaments > jurament o promesa > presa de possessió.
 86. 86. 3.Carreraprofessional
 87. 87. 3.Carrera professionalConjunt d’oportunitats d’ascens i canvivoluntari de destinació del personalfuncionari: dret a participar en lesconvocatòries de provisió de llocs detreball, dret a l’obtenció d’un grauprofessional i dret a la promocióinterna.
 88. 88. 3.Carrera professionalConjunt d’oportunitats d’ascens i canvivoluntari de destinació del personalfuncionari: dret a participar en lesconvocatòries de provisió de llocs detreball, dret a l’obtenció d’un grauprofessional i dret a la promocióinterna.Sistema actual (grau personal i carreravertical per canvi de lloc) i sistemaEBEP (pendent de desplegament):
 89. 89. 3.Carreraprofessional
 90. 90. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal:
 91. 91. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal: Progressió en grau, categoria, esglaó o concepte anàleg, sense canviar de lloc de treball mitjançant la valoració de la trajectòria, actuació professional, qualitat dels treballs, coneixements assolits i avaluació del rendiment.
 92. 92. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal: Progressió en grau, categoria, esglaó o concepte anàleg, sense canviar de lloc de treball mitjançant la valoració de la trajectòria, actuació professional, qualitat dels treballs, coneixements assolits i avaluació del rendiment.Carrera vertical:
 93. 93. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal: Progressió en grau, categoria, esglaó o concepte anàleg, sense canviar de lloc de treball mitjançant la valoració de la trajectòria, actuació professional, qualitat dels treballs, coneixements assolits i avaluació del rendiment.Carrera vertical: Consistent en l’ascens en l’estructura de llocs pel procediment de provisió de llocs de treball.
 94. 94. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal: Progressió en grau, categoria, esglaó o concepte anàleg, sense canviar de lloc de treball mitjançant la valoració de la trajectòria, actuació professional, qualitat dels treballs, coneixements assolits i avaluació del rendiment.Carrera vertical: Consistent en l’ascens en l’estructura de llocs pel procediment de provisió de llocs de treball.Promoció interna vertical:
 95. 95. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal: Progressió en grau, categoria, esglaó o concepte anàleg, sense canviar de lloc de treball mitjançant la valoració de la trajectòria, actuació professional, qualitat dels treballs, coneixements assolits i avaluació del rendiment.Carrera vertical: Consistent en l’ascens en l’estructura de llocs pel procediment de provisió de llocs de treball.Promoció interna vertical: Consistent en l’ascens des d’un cos o escala d’un subgrup o grup de classificació a un altre de superior.
 96. 96. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal: Progressió en grau, categoria, esglaó o concepte anàleg, sense canviar de lloc de treball mitjançant la valoració de la trajectòria, actuació professional, qualitat dels treballs, coneixements assolits i avaluació del rendiment.Carrera vertical: Consistent en l’ascens en l’estructura de llocs pel procediment de provisió de llocs de treball.Promoció interna vertical: Consistent en l’ascens des d’un cos o escala d’un subgrup o grup de classificació a un altre de superior.Promoció interna horitzontal:
 97. 97. 3.Carrera professionalCarrera horitzontal: Progressió en grau, categoria, esglaó o concepte anàleg, sense canviar de lloc de treball mitjançant la valoració de la trajectòria, actuació professional, qualitat dels treballs, coneixements assolits i avaluació del rendiment.Carrera vertical: Consistent en l’ascens en l’estructura de llocs pel procediment de provisió de llocs de treball.Promoció interna vertical: Consistent en l’ascens des d’un cos o escala d’un subgrup o grup de classificació a un altre de superior.Promoció interna horitzontal: Consistent en l’ascens a un cos o escala del mateix subgrup o grup de classificació.
 98. 98. 4.Promoció interna
 99. 99. 4.Promoció internaRequisits:
 100. 100. 4.Promoció internaRequisits: Complir els requisits legals de titulació.
 101. 101. 4.Promoció internaRequisits: Complir els requisits legals de titulació. Antiguitat mínima de dos anys en el cos o l’escala a la qual pertanyen.
 102. 102. 4.Promoció internaRequisits: Complir els requisits legals de titulació. Antiguitat mínima de dos anys en el cos o l’escala a la qual pertanyen. Complir la resta de requisits exigits a la convocatòria.
 103. 103. 4.Promoció internaRequisits: Complir els requisits legals de titulació. Antiguitat mínima de dos anys en el cos o l’escala a la qual pertanyen. Complir la resta de requisits exigits a la convocatòria. Superar els processos selectius de promoció interna que siguin determinats.
 104. 104. 4.Promoció internaRequisits: Complir els requisits legals de titulació. Antiguitat mínima de dos anys en el cos o l’escala a la qual pertanyen. Complir la resta de requisits exigits a la convocatòria. Superar els processos selectius de promoció interna que siguin determinats.Especificitats en la provisió:
 105. 105. 4.Promoció internaRequisits: Complir els requisits legals de titulació. Antiguitat mínima de dos anys en el cos o l’escala a la qual pertanyen. Complir la resta de requisits exigits a la convocatòria. Superar els processos selectius de promoció interna que siguin determinats.Especificitats en la provisió: Preferència respecte als de torn lliure a l’hora d’escollir els llocs de treball entre les vacants convocades.
 106. 106. 4.Promoció internaRequisits: Complir els requisits legals de titulació. Antiguitat mínima de dos anys en el cos o l’escala a la qual pertanyen. Complir la resta de requisits exigits a la convocatòria. Superar els processos selectius de promoció interna que siguin determinats.Especificitats en la provisió: Preferència respecte als de torn lliure a l’hora d’escollir els llocs de treball entre les vacants convocades. Els funcionaris que es promouen conserven el grau personal que han consolidat al cos o l’escala de procedència, sempre que es trobi inclòs en l’interval de nivells corresponents al nou cos o la nova escala.
 107. 107. 5.Sistemes de provisió
 108. 108. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals:
 109. 109. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.
 110. 110. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.Sistemes de provisió extraordinaris:
 111. 111. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.Sistemes de provisió extraordinaris: Comissió de serveis.
 112. 112. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.Sistemes de provisió extraordinaris: Comissió de serveis. Encàrrec de funcions.
 113. 113. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.Sistemes de provisió extraordinaris: Comissió de serveis. Encàrrec de funcions. Redistribució d’efectius.
 114. 114. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.Sistemes de provisió extraordinaris: Comissió de serveis. Encàrrec de funcions. Redistribució d’efectius. Trasllat interdepartamental.
 115. 115. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.Sistemes de provisió extraordinaris: Comissió de serveis. Encàrrec de funcions. Redistribució d’efectius. Trasllat interdepartamental. Adscripció provisional.
 116. 116. 5.Sistemes de provisióSistemes de provisió generals: Concurs de mèrits i capacitats.Sistemes de provisió extraordinaris: Comissió de serveis. Encàrrec de funcions. Redistribució d’efectius. Trasllat interdepartamental. Adscripció provisional. Permuta de llocs de treball.
 117. 117. 5.Sistemes de provisió
 118. 118. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats.
 119. 119. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Sistema normal de provisió de llocs de treball.
 120. 120. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Sistema normal de provisió de llocs de treball. Convocatòria pública.
 121. 121. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Sistema normal de provisió de llocs de treball. Convocatòria pública. Té la finalitat de seleccionar el candidat o candidata més adequat per exercir les funcions del lloc de treball que cal proveir, a partir de l’avaluació dels mèrits i de les capacitats dels aspirants.
 122. 122. 5.Sistemes de provisió
 123. 123. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats.
 124. 124. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Concurs general:
 125. 125. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Concurs general: Es convoquen globalment grups de llocs de característiques similars.
 126. 126. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Concurs general: Es convoquen globalment grups de llocs de característiques similars. Concurs específíc:
 127. 127. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Concurs general: Es convoquen globalment grups de llocs de característiques similars. Concurs específíc: Descripció pròpia i individualitzada de cada lloc de treball amb independència del nombre de llocs que es convoquin, i tenint en compte la naturalesa, la finalitat, les funcions i les tasques bàsiques dels llocs objecte de convocatòria.
 128. 128. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Concurs general: Es convoquen globalment grups de llocs de característiques similars. Concurs específíc: Descripció pròpia i individualitzada de cada lloc de treball amb independència del nombre de llocs que es convoquin, i tenint en compte la naturalesa, la finalitat, les funcions i les tasques bàsiques dels llocs objecte de convocatòria. Llocs de cap de negociat, secció, servei i assimilats
 129. 129. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Concurs general: Es convoquen globalment grups de llocs de característiques similars. Concurs específíc: Descripció pròpia i individualitzada de cada lloc de treball amb independència del nombre de llocs que es convoquin, i tenint en compte la naturalesa, la finalitat, les funcions i les tasques bàsiques dels llocs objecte de convocatòria. Llocs de cap de negociat, secció, servei i assimilats Llocs singulars que exigeixin tècniques o responsabilitats especials o amb condicions d’ocupació amb peculiaritats pròpies.
 130. 130. 5.Sistemes de provisió
 131. 131. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats.
 132. 132. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració:
 133. 133. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració: Treball desenvolupat.
 134. 134. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració: Treball desenvolupat. Cursos de formació i de perfeccionament.
 135. 135. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració: Treball desenvolupat. Cursos de formació i de perfeccionament. L’antiguitat.
 136. 136. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració: Treball desenvolupat. Cursos de formació i de perfeccionament. L’antiguitat. Grau personal consolidat.
 137. 137. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració: Treball desenvolupat. Cursos de formació i de perfeccionament. L’antiguitat. Grau personal consolidat. Titulacions acadèmiques rellevants pel lloc.
 138. 138. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració: Treball desenvolupat. Cursos de formació i de perfeccionament. L’antiguitat. Grau personal consolidat. Titulacions acadèmiques rellevants pel lloc. Nivell de coneixement de la llengua catalana.
 139. 139. 5.Sistemes de provisióConcurs de mèrits i capacitats. Mèrits i capacitats objecte de valoració: Treball desenvolupat. Cursos de formació i de perfeccionament. L’antiguitat. Grau personal consolidat. Titulacions acadèmiques rellevants pel lloc. Nivell de coneixement de la llengua catalana. ...acreditats en el moment de la publicació de la convocaòtia al DOGC.
 140. 140. 5.Sistemes de provisió
 141. 141. 5.Sistemes de provisióLliure designació.
 142. 142. 5.Sistemes de provisióLliure designació. Subdirectors generals.
 143. 143. 5.Sistemes de provisióLliure designació. Subdirectors generals. Delegatsterritorials de cada departament.
 144. 144. 5.Sistemes de provisióLliure designació. Subdirectors generals. Delegatsterritorials de cada departament. Secretaris/àries d’alts càrrecs.
 145. 145. 5.Sistemes de provisióLliure designació. Subdirectors generals. Delegatsterritorials de cada departament. Secretaris/àries d’alts càrrecs. Llocs que, pel caràcter directiu o d’especial responsabilitat o per la naturalesa de les seves funcions, així es determinin a la RLT.
 146. 146. 5.Sistemes de provisió
 147. 147. 5.Sistemes de provisióComissió de serveis.
 148. 148. 5.Sistemes de provisióComissió de serveis. Destinació d’un funcionari a un lloc de treball vacant (o reservat) diferent del que ocupava. Implica la reserva del lloc.
 149. 149. 5.Sistemes de provisióComissió de serveis. Destinació d’un funcionari a un lloc de treball vacant (o reservat) diferent del que ocupava. Implica la reserva del lloc. Cal reunir requisits i condicions.
 150. 150. 5.Sistemes de provisióComissió de serveis. Destinació d’un funcionari a un lloc de treball vacant (o reservat) diferent del que ocupava. Implica la reserva del lloc. Cal reunir requisits i condicions. Pot ser disposada pel SG del Dept. per raons d’urgència.
 151. 151. 5.Sistemes de provisióComissió de serveis. Destinació d’un funcionari a un lloc de treball vacant (o reservat) diferent del que ocupava. Implica la reserva del lloc. Cal reunir requisits i condicions. Pot ser disposada pel SG del Dept. per raons d’urgència. En determinats casos pot ser forçosa.
 152. 152. 5.Sistemes de provisióComissió de serveis. Destinació d’un funcionari a un lloc de treball vacant (o reservat) diferent del que ocupava. Implica la reserva del lloc. Cal reunir requisits i condicions. Pot ser disposada pel SG del Dept. per raons d’urgència. En determinats casos pot ser forçosa. Màxim 2 anys.
 153. 153. 5.Sistemes de provisió
 154. 154. 5.Sistemes de provisióEncàrrec de funcions.
 155. 155. 5.Sistemes de provisióEncàrrec de funcions. El titular del Dept pot cobrir un lloc de comandament vacant amb caràcter provisional mitjançant l’encàrrec de les funcions d’aquest lloc a un funcionari o funcionària que s’adeqüi al perfil o a les característiques de l’esmentat lloc de comandament i compleixi els requisits exigits per exercir-lo.
 156. 156. 5.Sistemes de provisióEncàrrec de funcions. El titular del Dept pot cobrir un lloc de comandament vacant amb caràcter provisional mitjançant l’encàrrec de les funcions d’aquest lloc a un funcionari o funcionària que s’adeqüi al perfil o a les característiques de l’esmentat lloc de comandament i compleixi els requisits exigits per exercir-lo. Màxim 6 mesos per convocar el lloc i pròrroga de 6 mesos.
 157. 157. 5.Sistemes de provisióEncàrrec de funcions. El titular del Dept pot cobrir un lloc de comandament vacant amb caràcter provisional mitjançant l’encàrrec de les funcions d’aquest lloc a un funcionari o funcionària que s’adeqüi al perfil o a les característiques de l’esmentat lloc de comandament i compleixi els requisits exigits per exercir-lo. Màxim 6 mesos per convocar el lloc i pròrroga de 6 mesos. Donen dret a percebre les retribucions pròpies del lloc que s’encarrega.
 158. 158. 5.Sistemes de provisióEncàrrec de funcions. El titular del Dept pot cobrir un lloc de comandament vacant amb caràcter provisional mitjançant l’encàrrec de les funcions d’aquest lloc a un funcionari o funcionària que s’adeqüi al perfil o a les característiques de l’esmentat lloc de comandament i compleixi els requisits exigits per exercir-lo. Màxim 6 mesos per convocar el lloc i pròrroga de 6 mesos. Donen dret a percebre les retribucions pròpies del lloc que s’encarrega. Dret a reserva de plaça.
 159. 159. 5.Sistemes de provisióEncàrrec de funcions. El titular del Dept pot cobrir un lloc de comandament vacant amb caràcter provisional mitjançant l’encàrrec de les funcions d’aquest lloc a un funcionari o funcionària que s’adeqüi al perfil o a les característiques de l’esmentat lloc de comandament i compleixi els requisits exigits per exercir-lo. Màxim 6 mesos per convocar el lloc i pròrroga de 6 mesos. Donen dret a percebre les retribucions pròpies del lloc que s’encarrega. Dret a reserva de plaça. Opció de l’acumulació de tasques.
 160. 160. 5.Sistemes de provisió
 161. 161. 5.Sistemes de provisióRedistribució d’efectius.
 162. 162. 5.Sistemes de provisióRedistribució d’efectius. Adscripció d’un/a funcionari/ària a un altre lloc de treball vacant de manera definitiva, sempre que compleixi els requisits i les condicions necessàries per desenvolupar el nou lloc i d’acord amb les normes següents:
 163. 163. 5.Sistemes de provisióRedistribució d’efectius. Adscripció d’un/a funcionari/ària a un altre lloc de treball vacant de manera definitiva, sempre que compleixi els requisits i les condicions necessàries per desenvolupar el nou lloc i d’acord amb les normes següents: Que el nou lloc sigui de la mateixa naturalesa, nivell de complement de destinació i específic que el que desenvolupava amb destinació definitiva.
 164. 164. 5.Sistemes de provisióRedistribució d’efectius. Adscripció d’un/a funcionari/ària a un altre lloc de treball vacant de manera definitiva, sempre que compleixi els requisits i les condicions necessàries per desenvolupar el nou lloc i d’acord amb les normes següents: Que el nou lloc sigui de la mateixa naturalesa, nivell de complement de destinació i específic que el que desenvolupava amb destinació definitiva. Que ambdós llocs de treball tinguin previst en les relacions de llocs de treball el mateix sistema de provisió.
 165. 165. 5.Sistemes de provisióRedistribució d’efectius. Adscripció d’un/a funcionari/ària a un altre lloc de treball vacant de manera definitiva, sempre que compleixi els requisits i les condicions necessàries per desenvolupar el nou lloc i d’acord amb les normes següents: Que el nou lloc sigui de la mateixa naturalesa, nivell de complement de destinació i específic que el que desenvolupava amb destinació definitiva. Que ambdós llocs de treball tinguin previst en les relacions de llocs de treball el mateix sistema de provisió. Que la redistribució d’efectius no impliqui, llevat de casos especialment motivats, canvi de localitat de destinació.
 166. 166. 5.Sistemes de provisió
 167. 167. 5.Sistemes de provisióTrasllat interdepartamental.
 168. 168. 5.Sistemes de provisióTrasllat interdepartamental. El funcionari o funcionària a qui s’imposa una sanció disciplinària de trasllat interdepartamental és cessat del seu lloc de treball, i mentre no es pugui fer efectiva la sanció de trasllat, perquè impliqui canvi de departament d’adscripció, queda a disposició del/de la secretari/ària general del departament corresponent, qui li ha d’atribuir provisionalment un lloc de treball o, si no hi ha lloc de treball vacant, l’exercici de les funcions corresponents al seu cos o escala
 169. 169. 5.Sistemes de provisió
 170. 170. 5.Sistemes de provisióReassignació d’efectius.
 171. 171. 5.Sistemes de provisióReassignació d’efectius. Funcionaris que ocupin llocs suprimits poden ser destinats a altres llocs de treball mitjançant el procés de reassignació d’efectius.
 172. 172. 5.Sistemes de provisióReassignació d’efectius. Funcionaris que ocupin llocs suprimits poden ser destinats a altres llocs de treball mitjançant el procés de reassignació d’efectius. Es fan amb l’aplicació de criteris objectius relacionats amb les capacitats, l’experiència, la formació i l’antiguitat, sempre en relació amb el nou lloc que s’hagi d’ocupar.
 173. 173. 5.Sistemes de provisióReassignació d’efectius. Funcionaris que ocupin llocs suprimits poden ser destinats a altres llocs de treball mitjançant el procés de reassignació d’efectius. Es fan amb l’aplicació de criteris objectius relacionats amb les capacitats, l’experiència, la formació i l’antiguitat, sempre en relació amb el nou lloc que s’hagi d’ocupar. Caràcter definitiu.
 174. 174. 5.Sistemes de provisióReassignació d’efectius. Funcionaris que ocupin llocs suprimits poden ser destinats a altres llocs de treball mitjançant el procés de reassignació d’efectius. Es fan amb l’aplicació de criteris objectius relacionats amb les capacitats, l’experiència, la formació i l’antiguitat, sempre en relació amb el nou lloc que s’hagi d’ocupar. Caràcter definitiu. Reassignació obligatòria (mateixa provincia) o voluntària (canvi de provincia).
 175. 175. 5.Sistemes de provisió
 176. 176. 5.Sistemes de provisióAdscripció provisional.
 177. 177. 5.Sistemes de provisióAdscripció provisional. Els llocs de treball es poden proveir mitjançant l’adscripció provisional.
 178. 178. 5.Sistemes de provisióAdscripció provisional. Els llocs de treball es poden proveir mitjançant l’adscripció provisional. S’han de convocar per a la provisió definitiva en el termini màxim d’un any, i els funcionaris que els ocupen provisionalment hi estan obligats a participar, excepte:
 179. 179. 5.Sistemes de provisióAdscripció provisional. Els llocs de treball es poden proveir mitjançant l’adscripció provisional. S’han de convocar per a la provisió definitiva en el termini màxim d’un any, i els funcionaris que els ocupen provisionalment hi estan obligats a participar, excepte: Que estiguin subjectes a amortització,
 180. 180. 5.Sistemes de provisióAdscripció provisional. Els llocs de treball es poden proveir mitjançant l’adscripció provisional. S’han de convocar per a la provisió definitiva en el termini màxim d’un any, i els funcionaris que els ocupen provisionalment hi estan obligats a participar, excepte: Que estiguin subjectes a amortització, comissió de serveis
 181. 181. 5.Sistemes de provisióAdscripció provisional. Els llocs de treball es poden proveir mitjançant l’adscripció provisional. S’han de convocar per a la provisió definitiva en el termini màxim d’un any, i els funcionaris que els ocupen provisionalment hi estan obligats a participar, excepte: Que estiguin subjectes a amortització, comissió de serveis i encàrrec de funcions
 182. 182. 5.Sistemes de provisió
 183. 183. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball.
 184. 184. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades.
 185. 185. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades. Requisits:
 186. 186. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades. Requisits: Funcionaris amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva.
 187. 187. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades. Requisits: Funcionaris amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva. Que els llocs tinguin la mateixa categoria, nivell de complement de destinació i específic, que els puguin exercir indistintament els funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió.
 188. 188. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades. Requisits: Funcionaris amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva. Que els llocs tinguin la mateixa categoria, nivell de complement de destinació i específic, que els puguin exercir indistintament els funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió. Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la jubilació.
 189. 189. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades. Requisits: Funcionaris amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva. Que els llocs tinguin la mateixa categoria, nivell de complement de destinació i específic, que els puguin exercir indistintament els funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió. Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la jubilació. Que les persones interessades compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de treball per exercir els llocs permutats.
 190. 190. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades. Requisits: Funcionaris amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva. Que els llocs tinguin la mateixa categoria, nivell de complement de destinació i específic, que els puguin exercir indistintament els funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió. Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la jubilació. Que les persones interessades compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de treball per exercir els llocs permutats. Que hi hagi informe favorable dels titulars dels centres directius, unitats o organismes als quals estiguin adscrits els llocs de treball corresponents, sobre la idoneïtat dels funcionaris que volen permutar.
 191. 191. 5.Sistemes de provisióPermuta de llocs de treball. A sol·licitud de les persones interessades. Requisits: Funcionaris amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva. Que els llocs tinguin la mateixa categoria, nivell de complement de destinació i específic, que els puguin exercir indistintament els funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió. Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la jubilació. Que les persones interessades compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de treball per exercir els llocs permutats. Que hi hagi informe favorable dels titulars dels centres directius, unitats o organismes als quals estiguin adscrits els llocs de treball corresponents, sobre la idoneïtat dels funcionaris que volen permutar. Mínim 2 anys.
 192. 192. 6.El grau personal
 193. 193. 6.El grau personalTèoricament...
 194. 194. 6.El grau personal Tèoricament... Cos o Nivell Nivellescala mínim màximGrup A 11 30Grup B 9 26Grup C 8 22Grup D 6 18Grup E 1 14
 195. 195. 6.El grau personal Tèoricament... Realment! Cos o Nivell Nivellescala mínim màximGrup A 11 30Grup B 9 26Grup C 8 22Grup D 6 18Grup E 1 14
 196. 196. 6.El grau personal Tèoricament... Realment! Cos o Nivell Nivell Cos o Nivell Nivellescala mínim màxim escala mínim màximGrup A 11 30 Grup A 20 30Grup B 9 26 Grup B 16 26Grup C 8 22 Grup C 12 22Grup D 6 18 Grup D 10 18Grup E 1 14 Grup E 8 14
 197. 197. 6.El grau personal
 198. 198. 6.El grau personalCom s’adquireix un grau personal?
 199. 199. 6.El grau personalCom s’adquireix un grau personal? Per haver ocupat 2 anys consecutius o 3 anys amb interrupcions un o més llocs de treball del nivell corresponent.
 200. 200. 6.El grau personalCom s’adquireix un grau personal? Per haver ocupat 2 anys consecutius o 3 anys amb interrupcions un o més llocs de treball del nivell corresponent. Superant cursos específics o altres requisits.
 201. 201. 6.El grau personalCom s’adquireix un grau personal? Per haver ocupat 2 anys consecutius o 3 anys amb interrupcions un o més llocs de treball del nivell corresponent. Superant cursos específics o altres requisits. Pot disminuir per sancions disciplinàries.
 202. 202. 6.El grau personalCom s’adquireix un grau personal? Per haver ocupat 2 anys consecutius o 3 anys amb interrupcions un o més llocs de treball del nivell corresponent. Superant cursos específics o altres requisits. Pot disminuir per sancions disciplinàries.Conseqüències de la remoció.
 203. 203. 7.Formació iperfeccionament
 204. 204. 7.Formació i perfeccionamentArt. 14.g EBEP: la formació és un dretindividual dels empleats públics laformació contínua i l’actualitzaciópermanent dels seus coneixements icapacitats professionals, preferentment enhorari laboral.
 205. 205. 7.Formació i perfeccionamentArt. 14.g EBEP: la formació és un dretindividual dels empleats públics laformació contínua i l’actualitzaciópermanent dels seus coneixements icapacitats professionals, preferentment enhorari laboral.Encomana a l’EAPC.
 206. 206. 7.Formació i perfeccionamentArt. 14.g EBEP: la formació és un dretindividual dels empleats públics laformació contínua i l’actualitzaciópermanent dels seus coneixements icapacitats professionals, preferentment enhorari laboral.Encomana a l’EAPC.III Acord general sobre les condicicionsde treball:
 207. 207. 7.Formació i perfeccionamentArt. 14.g EBEP: la formació és un dretindividual dels empleats públics laformació contínua i l’actualitzaciópermanent dels seus coneixements icapacitats professionals, preferentment enhorari laboral.Encomana a l’EAPC.III Acord general sobre les condicicionsde treball: Dret a 40 hores anuals de formació.
 208. 208. Tema 16. Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional Resum

×