AuxiliarsAjuntament de  Girona Bernat Costas, Tema 5
Tema 5L’organització municipal.L’Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local.Atribucions de cadascun.Organització de l’Ajun...
Organització municipal
Organització municipa                  lArt. 47 LMRLC: “El govern i l’administraciómunicipals correspone...
Organització municipa                 lGrups municipals:  Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil)  ...
Organització municipa                   lPle:    Format per tots els regidors i presidit per    l...
Organització municipa                  lAlcalde o alcaldessa:  Presidència de la corporació.  Atribuc...
Organització municipa                 lJunta de Govern Local / Comissió de Govern:  Alcalde + màx 1/3 de...
Organització municipa                  lTinències d’Alcaldia:  Designats i revocats per l’Alcalde d’ent...
Organització municipa                 lComissió Especial de Comptes:  Examina, estudia i informa dels co...
Organització municipa                   lÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions ...
Organització municipa                  lÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana:  Òrg...
Organització ROM Girona
Organització ROM Giro                    naQuè és el Reglament Orgànic Municipal? (tema 7)  Art. 4.1 ...
Organització ROM Giro                   naEstructura de l’Ajuntament de Girona:  Òrgans de Govern:  ...
Organització ROM Giro                    naAlcalde:  Definició i competències (=).  Tipus de delegac...
Organització ROM Giro                     naPle:    Definició i competències (=).    Convocatòri...
Organització ROM Giro                     naJunta de Govern Local:   Definició i competències (=). ...
Organització ROM Giro                  naTinents d’alcalde:  Definició i competències (=).Regidors dele...
Organització ROM Giro                  naComissions informatives:  Definició i competències (=).  Pre...
Organització ROM Giro                   naComissió especial de comptes:  Definició i competències (=).G...
Organització ROM Giro                  naÒrgans de participació ciutadana:  Encàrrec constitucional i l...
Règim de sessions
Règim de sessionsClassificació de sessions:  Ordinàries.  Extraordinàries.  Extraordinàries urgents.Documentació.
Règim de sessionsSessions del Ple:  Ordinàries: periodicitat.  Extraordinàries.  Convocatòria.  Constitució.  Co...
Règim de sessionsSessions de la JGL.Sessions de les CI.Sessions de la Comissió Especial de Comptes.Altres òrgans col·legia...
Debat i votació al Ple
Debat i votació al PleEls assumptes han de ser debatuts abans de votar-los?Informes de les comissions.Informes del secreta...
Debat i votació al PleAprovació per assentiment.Votació ordinària o votació nominal?Abtencions? Empats?Regla general: majo...
Actes i certificació acords
Actes i certificació aco                    rdsObligació d’aixecar acta:  Contingut mínim.  Qui l’a...
Impugnació actes i acords
Impugnació actes i ac                  ordsImpugnació directa per afectació competencial: 15dies.Impugnac...
Règim jurídic
Règim jurídic(Tema 8)Executivitat dels actes dels ens locals.Fi de la via administrativa.Recursos.Responsbilitat patrimoni...
AuxiliarsAjuntament de  Girona Bernat Costas, Tema 5
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 5

1,282 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 5

 1. 1. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 5
 2. 2. Tema 5L’organització municipal.L’Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local.Atribucions de cadascun.Organització de l’Ajuntament de Girona segonsel ROM.Funcionament dels òrgans col·legiats locals.Convocatòria i ordre del dia. Votacions. Actes icertificats d’acords.
 3. 3. Organització municipal
 4. 4. Organització municipa lArt. 47 LMRLC: “El govern i l’administraciómunicipals corresponen a l’ajuntament, integrat perl’alcalde o batlle i els regidors”.Òrgans necessaris: alcalde, tinents d’alcalde, ple,junta de govern (>5000hab) i comissió especial decomptes.Òrgans complementaris: comissions d’estudi,informe o consulta, òrgans de participacióciutadana, síndic de greuges, consell assessorurbanístic, junta local de seguretat, etc.
 5. 5. Organització municipa lGrups municipals: Potestatius (-20mil) o obligatoris (+20mil) Cada llista electoral > 1 GM S’ha de constituir abans del primer ple ordinari. Grup mixt. Regidors no adscrits.
 6. 6. Organització municipa lPle: Format per tots els regidors i presidit per l’Alcalde (art. 52 LMRLC) Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL o l’Alcalde. Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007).
 7. 7. Organització municipa lAlcalde o alcaldessa: Presidència de la corporació. Atribucions indelegables. Atribucions delegables en al JGL. Afectacions de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 30/2007).
 8. 8. Organització municipa lJunta de Govern Local / Comissió de Govern: Alcalde + màx 1/3 del nombre legal de regidors del Ple. Funcions d’assistència a l’Alcalde. Atribucions delegades per l’Alcalde o el Ple.
 9. 9. Organització municipa lTinències d’Alcaldia: Designats i revocats per l’Alcalde d’entre els membres de la JGL. Substituteixen l’Alcalde en els casos de vacants, malaltia o asbència. Funcions delegades.
 10. 10. Organització municipa lComissió Especial de Comptes: Examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació. Formada per membres de tots els grups municipals, per representació proporcional o igual amb vot ponderat.
 11. 11. Organització municipa lÒrgans complementaris: Síndic municipal de greuges. Comissions d’estudi, d’informe o de consulta: Obligatòries a tots els municipis de +5mil i capitals de comarca. Estudia i dictamina de forma prèvia els assumptes que s’han de sotmetre a Ple o a JGL. El ple determina quantes i quines comissions hi ha.
 12. 12. Organització municipa lÒrgans complementaris: Sistemes de participació ciutadana: Òrgans territorials de gestió descentralitzada. Òrgans de participació sectorial. Delegació de funcions. Nuclis separats de població.
 13. 13. Organització ROM Girona
 14. 14. Organització ROM Giro naQuè és el Reglament Orgànic Municipal? (tema 7) Art. 4.1 LBRL: “En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización” DF3 LMRLC: “Correspon, no obstant això, a la potestat reglamentària dels ens locals el desplegament dels aspectes relatius a lorganització, el funcionament dels òrgans de govern, lestatut de llurs membres i la participació ciutadana, dacord amb el marc general que estableixen aquesta Llei i les normes bàsiques de lEstat”.
 15. 15. Organització ROM Giro naEstructura de l’Ajuntament de Girona: Òrgans de Govern: Alcalde, ple, junta de govern, tinents d’acalde i regidors-delegats. Òrgans complementaris: Comissions informatives, comissió especial de comptes, grups municipals, protaveus i junta de portaveus. Òrgans de desconcentració i participació.
 16. 16. Organització ROM Giro naAlcalde: Definició i competències (=). Tipus de delegacions d’atribucions (10 ROM): Genèriques en membres de la JGL. Específiques. Especials.
 17. 17. Organització ROM Giro naPle: Definició i competències (=). Convocatòria, lloc i periodicitat de les sessions. Precisions del ROM. Precs, preguntes i mocions. Desenvolupament de les sessions (=). Potestats del president del ple (=). Documentació del ple (=). Moció de censura (=).
 18. 18. Organització ROM Giro naJunta de Govern Local: Definició i competències (=). No són públiques. Quòrum de majoria absoluta, acords per majoria simple. Novetats ROM: Possibilitat d’assistència dels portaveus del GM. Vist-i-plau de les resolucions d’alcaldia. Efectivitat dels acords de la JGL. Periodicitat setmanal. Deliberants o executives.
 19. 19. Organització ROM Giro naTinents d’alcalde: Definició i competències (=).Regidors delegats: Definició i competències (=).
 20. 20. Organització ROM Giro naComissions informatives: Definició i competències (=). Previsió de coincidència amb les àrees de gestió (53 ROM). Autoregulació de la celebració de sessions. Quòrum: 1/3. Convocatòria amb antel·lació de 2 dies i ordre del dia.
 21. 21. Organització ROM Giro naComissió especial de comptes: Definició i competències (=).Grups municipals: Definició i competències (=). Autoregulació (64 ROM). Portaveus dels GM. Junta de portaveus.
 22. 22. Organització ROM Giro naÒrgans de participació ciutadana: Encàrrec constitucional i legal. El ple decidirà...
 23. 23. Règim de sessions
 24. 24. Règim de sessionsClassificació de sessions: Ordinàries. Extraordinàries. Extraordinàries urgents.Documentació.
 25. 25. Règim de sessionsSessions del Ple: Ordinàries: periodicitat. Extraordinàries. Convocatòria. Constitució. Control als òrgans de govern.
 26. 26. Règim de sessionsSessions de la JGL.Sessions de les CI.Sessions de la Comissió Especial de Comptes.Altres òrgans col·legiats.
 27. 27. Debat i votació al Ple
 28. 28. Debat i votació al PleEls assumptes han de ser debatuts abans de votar-los?Informes de les comissions.Informes del secretari i l’interventor.Control dels òrgans de govern.Propostes de resolució.
 29. 29. Debat i votació al PleAprovació per assentiment.Votació ordinària o votació nominal?Abtencions? Empats?Regla general: majoria simple.Acords de majoria de 2/3.Acords de majoria absoluta.Explicacions de vot.
 30. 30. Actes i certificació acords
 31. 31. Actes i certificació aco rdsObligació d’aixecar acta: Contingut mínim. Qui l’aixeca? Quan s’aprova?Llibre d’actes.Certificació dels acords adoptats.
 32. 32. Impugnació actes i acords
 33. 33. Impugnació actes i ac ordsImpugnació directa per afectació competencial: 15dies.Impugnació per infringir l’ordenament jurídic: 2mesos.Requiriment previ: 15 dies + 1 mes.Suspensió de l’acte o acord?Ampliació d’informació: 20 dies.
 34. 34. Règim jurídic
 35. 35. Règim jurídic(Tema 8)Executivitat dels actes dels ens locals.Fi de la via administrativa.Recursos.Responsbilitat patrimonial.Defensa de drets i béns.Conflictes d’atribucions.
 36. 36. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 5

×