Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 18

974 views

Published on

Published in: Education
 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 18

 1. 1. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 18
 2. 2. Tema 18La redacció de documents i la sevahomogeneïtzació.El decret.La notificació.La nota interna.L’informe.
 3. 3. Redacció de documen tsDocument: “escrit en què consta un fet o unacte jurídic del qual en constitueix prova”.A l’AP: suport material dels actesadministratius.
 4. 4. Redacció de documen tsCriteris generals de redacció de documents (I): Redacció clara, rigorosa i concisa. L’estil del text ha de ser prou entenedor perquè el receptor pugui comprendre el missatge sense problemes. Triar els recursos lingüístics que facilitin la precisió i la simplificació de la redacció. Utilitzat un to respectuós i correcte. Estructuració del text lògica: paràgrafs o blocs d’informació breus i separats.
 5. 5. Redacció de documen tsCriteris generals de redacció de documents (i II): Mantenir l’ordre lògic de la frase (subjecte–verb– complements) i fer frases curtes. Utilitzar un to formal adaptat a la situació comunicativa i els temps verbals, i tractaments adaptats a cada tipus de document. Prioritzar l’ús de les formes verbals en activa sobre les formes en passiva i evitar utilitzar formes recargolades o massa allunyades del lèxic comú. Llenguatge igualitari pel que fa als sexes.
 6. 6. Redacció de documen tsDocuments que el ciutadà dirigeix a l’AP: 1. Identificació del particular. 2. Exposició dels fets. 3. Sol·licitud. 4. Lloc i data. 5. Signatura. 6. Òrgan o organisme destinatari.
 7. 7. Redacció de documen tsDocuments que l’AP dirigeix al ciutadà: 1. Òrgan emissor (capçalera preimpresa). 2. Identificació de destinatari/s. 3. Nucli o cos del document. 4. Signatura de l’emissor (identificat amb nom i càrrec). 5. Lloc i data.
 8. 8. Redacció de documen tsDocuments intra o inter administratius: 1. Òrgan emissor (capçalera preimpresa). 2. Nucli o cos del document. 3. Signatura (nom i càrrec). 4. Lloc i data. 5. Òrgan destinatari.
 9. 9. El decretÉs el suport documental de les decisions del president de l’administraciólocal.Art. 13 ROM Girona: 1. Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de lalcalde hauran désser expressades formalment a través de decrets, que sexpediran amb les signatures de lalcalde o, en el seu cas, dels regidors delegats i del secretari general de la corporació i que seran comunicats a tots aquells que tinguin un interès directe en la decisió. 2. El secretari foliarà i conservarà els decrets integrant un llibre que tindrà el caràcter de públic, expedirà les certificacions que li demanin els regidors o qualsevol ciutadà amb interès directe, i lliurarà les notificacions que afectin els qui apareguin com a interessats. Mensualment es remetran els decrets a loficina dInformació Ciutadana per a consulta pública.
 10. 10. La notificacióDocument emès per una AP per comunicar unaresolució dictada per un òrgan d’aquesta.Llei 30/1992 RJAPPAC: Art. 58. La notificació. Art. 59. Pràctica de la notificació. Art. 60. Publicació. Art. 61. Identificació de notificacions i publicacions.
 11. 11. La nota internaDocument administratiu d’expressió curta en laque es comunica alguna informació que afectaa qüestions internes d’un òrgan o unitat, otemes relaconats amb el personal d’aquest.
 12. 12. L’informeDocument mitjançant el qual s’exposen deforma ordenada tots els elements tècnics ijurídics relatius a un assumpte que cal tenir encompte per resoldre de manera encertada unprocediment.Llei 30/1992 RJAPPAC: Article 82: Petició Article 83: Evacuació
 13. 13. Altres documentsDocument mitjançant el qual s’exposen deforma ordenada tots els elements tècnics ijurídics relatius a un assumpte que cal tenir encompte per resoldre de manera encertada unprocediment.Llei 30/1992 RJAPPAC: Article 82: Petició Article 83: Evacuació
 14. 14. Altres documents de l ’ APDocuments que el ciutadà dirigeix a l’AP: Carta. Declaració. Denúncia. Sol·licitud. Recurs.
 15. 15. Altres documents de l ’ APDocuments que l’AP dirigeix al ciutadà: Notificació. Edicte. Citació. Inivitació. Carta. Ofici extern. Avís i anunci. Certificat. Rebut.
 16. 16. Altres documents de l ’ APDocuments interns de l’AP: Convocatòria de reunió. Acta. Resolució. Diligència. Carta. Ofici intern. Comunicat intern. Informe. Saluda.
 17. 17. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 18

×