Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 16

1,010 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auxiliars Ajuntament Girona - Tema 16

 1. 1. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 16
 2. 2. Tema 16L’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà(OIAC): estructura i contingut.Registre d’entrada i sortida de documents.El registre d’entitats.Les reclamacions i queixes.
 3. 3. Objectius de l’OIACProporcionar a la ciutadania la màximainformació possible i facilitar-li la tramitació delsassumptes administratius d’àmbit municipal id’altres administracions concertades.Oferir els diferents serveis sota un estrictecriteri de qualitat en l’atenció a les persones. Objectius operatius.
 4. 4. Canals de l’OIACInformació telefònica.Informació presencial.Informació per Internet.Informació al mòbil.Caixers electrònics d’informació ciutadana.Informació en paper.
 5. 5. Serveis oferts per l’OI ACServeis d’informació.Publicacions posades a l’abast de la ciutadaniaDistribució periòdica d’informacióGestions i tràmits realitzables directament al’OIACGestió del tauler d’anuncis municipalsGestió de la bústia davisos, suggeriments isol·licituds.
 6. 6. Carta de la ciutadaniaRecull els serveis de l’OIAC i els compromisosassumits en la seva prestació, i regula els dretsi els deures dels ciutadans usuaris d’aquestsserveis.És una carta de serveis de l’OIAC: Drets i deures reconeguts. Indicadors d’acompliment.
 7. 7. Registre entrada i sor tidaEls registres administratius han de permetrel’anotació fidedigna de la presentació delsdocuments adreçats a les administracionspúbliques, així com dels que aquestes adrecen aaltres administracions o particulars.Principi d’unitat registral.Principi d’intercomunicabilitat dels registres.Principi d’autoorganització registral.
 8. 8. Registre entrada i sor tidaRD 2568/1986, de 28 de novembre, pel quals’aprova el Reglament d’Organització,Funcionament i Règim Jurídic de les EntitatsLocals (ROFEL). Títol VI, Capítol I, Secció 2a.LLibre de registre.Com s’han de registrar els documents?Rebut de registre.Què ha d’incloure un assentament registral?
 9. 9. Registre entitatsROM Girona. Articles 109 - 113.Qui s’hi inscriu?Quines dades hi consten?Per a què? Subvencions. Convocatòries. Informació.
 10. 10. Reclamacions i queixe sROM Girona. Capítol VI: Les reclamacions i queixes que qualsevol ciutadà pugui tenir sobre l’actuació de l’Ajuntament o de qualsevol òrgan vinculat a aquest es dirigeixen al Defensor de la ciutadania.
 11. 11. Reclamacions i queixe sEl defensor de la ciutadania és una institució queté per missió vetllar pels drets dels ciutadans enrelació amb lactuació de: l’Administració municipal els organismes administratius que en depenen les empreses de serveis públics amb capital municipal els concessionaris dels serveis públics
 12. 12. Reclamacions i queixe sQuan pot intervenir?Quan no pot intervenir?Com actua?Com es tramita una queixa?
 13. 13. AuxiliarsAjuntament de Girona Bernat Costas, Tema 16

×