Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wios1

994 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wios1

 1. 1. <ul><li>DZIAŁALNOŚC I UPRAWNIENIA </li></ul><ul><li>INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>mgr Hanna Kończal </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. <ul><li>1. Identyfikacja jednostki </li></ul><ul><li>2. Zadania IOŚ </li></ul><ul><li>3. Uprawnienia IOŚ </li></ul><ul><li>4. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony </li></ul><ul><li>Środowiska w Poznaniu </li></ul>
 3. 3. 1. Identyfikacja jednostki <ul><li>Inspekcja Ochrony Środowiska jest instytucją: </li></ul><ul><li>rządową, </li></ul><ul><li>budżetową, </li></ul><ul><li>wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. </li></ul>
 4. 4. 1. Identyfikacja jednostki <ul><li>Inspekcję Ochrony Środowiska tworzą: </li></ul><ul><li>Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, </li></ul><ul><li>wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. </li></ul><ul><li>Inspekcja Ochrony Środowiska została powołana do kontroli </li></ul><ul><li>przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania </li></ul><ul><li>stanu środowiska. </li></ul>
 5. 5. 2. Zadania IOŚ <ul><li>Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m. in.: </li></ul><ul><li>kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody </li></ul><ul><li>kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska </li></ul><ul><li>udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji szczególnego rodzaju, tj. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko </li></ul><ul><li>kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem </li></ul>
 6. 6. 2. Zadania IOŚ <ul><li>kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych </li></ul><ul><li>nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi (zubażającymi warstwę ozonową) </li></ul><ul><li>kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji </li></ul><ul><li>kontrola przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym </li></ul><ul><li>wykonywanie zadań określonych w ustawie o międzynarodowym obrocie odpadami </li></ul>.
 7. 7. 2. Zadania IOŚ <ul><li>kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności (tzw. kontrola rynku) </li></ul><ul><li>weryfikacja rocznych raportów z zakresu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych </li></ul><ul><li>podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań ochrony środowiska </li></ul><ul><li>współdziałanie z innymi organami kontrolnymi, administracją rządową i samorządową, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości </li></ul>
 8. 8. 2. Zadania IOŚ <ul><li>organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań, obserwacji i ocen stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian </li></ul><ul><li>opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych </li></ul><ul><li>inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego. </li></ul>
 9. 9. 3. Uprawnienia IOŚ <ul><li>Uprawnienia przy wykonywaniu kontroli: </li></ul><ul><ul><li>wstęp na teren zakładu, </li></ul></ul><ul><ul><li>pobieranie próbek, przeprowadzanie badań i pomiarów, </li></ul></ul><ul><ul><li>żądanie okazania dokumentów i udostępnienia danych związanych z problematyką kontroli, </li></ul></ul><ul><ul><li>ocena stosowanych technologii oraz sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń, </li></ul></ul>
 10. 10. 3. Uprawnienia IOŚ <ul><ul><li>wymierzenie mandatu, </li></ul></ul><ul><ul><li>sporządzenie protokołu z czynności kontrolnych, </li></ul></ul><ul><ul><li>skorzystanie z pomocy Policji, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. </li></ul></ul>
 11. 11. 3. Uprawnienia IOŚ <ul><li>Uprawnienia w postępowaniu pokontrolnym: </li></ul><ul><ul><li>wydawanie zarządzeń pokontrolnych </li></ul></ul><ul><ul><li>wydawanie decyzji administracyjnych: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>o wymierzeniu kary pieniężnej, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o kosztach pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o wstrzymaniu oddania do użytku instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 3. Uprawnienia IOŚ <ul><ul><ul><li>o wstrzymaniu działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o wstrzymaniu użytkowania instalacji eksploatowanej bez lub z naruszeniem warunków pozwolenia na korzystanie ze środowiska, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o wyrażeniu zgody na podjęcie działalności wstrzymanej wcześniej, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o opłacie sankcyjnej za składowanie 100% masy odpadów biodegradowalnych, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o wycofaniu z obrotu wyrobów niespełniających wymagań </li></ul></ul></ul>
 13. 13. 3. Uprawnienia IOŚ <ul><ul><li>wszczynanie egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z mocy prawa oraz z decyzji wydanych przez wioś, </li></ul></ul><ul><ul><li>żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego przeciwko osobom winnym dopuszczenia do zaniedbań, </li></ul></ul><ul><ul><li>zawiadamianie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku, </li></ul></ul><ul><ul><li>występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku </li></ul></ul>
 14. 14. 3. Uprawnienia IOŚ <ul><ul><li>Inne uprawnienia: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gromadzenie informacji o zakresie korzystania ze środowiska przez zakłady i inne jednostki, o instalacjach i urządzeniach chroniących środowisko, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>przedkładanie informacji o stanie środowiska w Polsce i w poszczególnych województwach, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ocena jakości powietrza w strefach, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uzgadnianie ze starostą decyzji o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego, </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 3. Uprawnienia IOŚ <ul><ul><ul><li>opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska lub że prowadzona działalność spełnia minimalne standardy ochrony środowiska, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 4. Struktura organizacyjna WIOŚ w Poznaniu
 17. 18. <ul><li>Dziękuję za uwagę. </li></ul>

×