Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klub Gaja

1,803 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klub Gaja

 1. 1. Prezentuje
 2. 2. • Klub Gaja jest jedną z najstarszych niezale żnych pozarządowych organizacji zajmuj ących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce. Został założony w 1988 roku. Od 2005 roku posiada status organizacji po żytku publicznego. • Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej dla nas i przysz łych pokoleń.
 3. 3. 1989 Pierwsza akcja Klubu Gaja w obronie przyrody. Jest wiosna, marzec, rośnie opór podziemnej „Solidarności”. Stajemy w obronie drzew skazanych na wycięcie w centrum Bielska-Białej. Tak zapisuje się historia. Pod drzewami opozycja, SB-ecy, dziennikarze i przechodnie. Pierwsze działanie Klubu Gaja odnotowano wzmiank ą w podziemnej „Solidarności Podbeskidzia” oraz w „Trybunie Robotniczej”. Udało się uratować dwie topole.
 4. 4. Jak działamy Chronimy przyrodę Ratujemy zwierzęta Edukujemy Inspirujemy Współpracujemy
 5. 5. Chronimy Przyrodę Od początku swojej działalności Klub Gaja zajmuje się ochroną środowiska naturalnego. Prowadzimy przede wszystkim ogólnopolskie kampanie i programy na rzecz ochrony rzek i dolin rzecznych. Zwracamy uwag ę opinii publicznej na zagrożenia i problemy ekologiczne związane z działalnością człowieka oraz na naszą wspólną odpowiedzialność za stan środowiska. Co roku odbieramy kilkaset interwencji od osób, organizacji, a także instytucji, które nie mogą same sobie poradzić z dewastacją środowiska, w którym żyją. Doradzamy im i pomagamy.
 6. 6. Teraz Wisła 1994 Rozpoczynamy Ogólnopolską Kampanię „Teraz Wisła”, której celem jest zachowanie ostatniej dużej rzeki Europy w stanie zbliżonym do naturalnej, ochrona jej biologicznej różnorodności i wartości kulturowych oraz informowanie o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, jakie niesie budowa Kaskady Dolnej Wis ły – 7 stopni wodnych w dolnym biegu Wisły
 7. 7. Dobre praktyki W maju 2005 roku, dzięki m.in. naszej pracy, Ministerstwo Środowiska zaakceptowało i zaleciło do użytku opracowanie „Zasady dobrych praktyk na rzekach górskich”. Dzięki temu mogą zostać zastosowane przyjazne dla środowiska rozwiązania hydrotechniczne, tak aby zachować lub przywrócić zrównoważony stan potoków i strumieni górskich.
 8. 8. Ratujemy zwierzęta Bardzo wielu z nas kocha zwierz ęta. Nawiązując kontakt ze zwierzęciem, rozwijamy w sobie wrażliwość na innych, poczucie więzi z przyrodą oraz współodczuwanie. Przemysłowe fermy hodowlane, transporty zwierz ąt i ubojnie to miejsca, gdzie często łąmane są prawa przysługujące zwierzętom. Bezwzględność tego zjawiska sprawiła, że obrona naszych braci mniejszych stała się jednym z celów Klubu Gaja.
 9. 9. Gracja To już 20 koń uratowany przez Klub Gaja przed wywozem do rzeźni. Znalazła dom w ośrodku rehabilitacyjnym Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi. Będzie pracowała jako terapeutką osób cierpiących na shizofremię.
 10. 10. Uratowane przed śmiercią Razem ze Studentami dla Wolnego Tybetu wykupiliśmy przeznaczone do zabicia zwierzęta. Knurka Rudego, loszkę Dzidkę, owce rasy mięsnej Nimę i Dałę oraz kozę Zuzę i gąskę Karpo. Dożyją one spokojnej starości w ośrodku Chrześcijańskiej Grupy Wsparcia w Leszczynach Dużych. Wspólnota pomaga alkoholikom i bezdomnym.
 11. 11. Edukujemy Prowadząc działania zrozumieliśmy, że bez zmiany naszych postaw, trudno nam będzie zachować środowisko naturalne. Jak żyć w harmonii z przyrodą? Jak nauczyć się szacunku dla zwierząt? Zaproponowaliśmy dzieciom, młodzieży i dorosłym edukację poprzez działanie. Nic tak nie uczy, jak bezpośrednie doświadczenie. Nabywanie kompetencji najlepiej udaje się w grupie. Kiedy razem posadzimy drzewo, posprz ątamy brzeg rzeki, pomożemy uratować zwierzę, poczujemy wagę naszego działania.
 12. 12. Święto Drzewa To ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października i towarzyszący jej program edukacji ekologicznej, obejmujący takie działania, jak: zakładanie ogrodów przyszkolnych, parków, oznaczanie drzew pomnikowych i zgłaszanie ich do ochrony, zbieranie nasion, zdobywanie wiedzy na temat sadzenia i ochrony drzew, konkursy plastyczne i fotograficzne, nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi. W 2005 roku w całym kraju posadzono kilkanaście tysięcy drzew, na inaugurację obchodów zapraszano rodziców, społeczności lokalne, wójtów, prezydentów, znane osobistości.
 13. 13. Obrońcy drzew Tradycyjnie już, 10 października spotkaliśmy się, aby wspólnie sadzić drzewa. Inauguracja IV edycji Święta Drzewa odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w parku gminnym w Wilkowicach oraz firmie Troton w Ząbrowie gdzie wydarzeniom towarzyszy ło otwarcie ekspozycji w ra­mach projektu Tree Hugger (Obroń­cy drzew), autorstwa dwójki artystów ze Stanów Zjednoczonych Agnieszki Gradzik i Wiktora Szostalo.
 14. 14. W IV edycji Święta Drzewa 2006 w całej Polsce posadzono kilkadziesi ąt tysięcy drzew. W obchodach uczestniczyło ponad sto tysięcy osób.
 15. 15. Drzewa dla pokoju Program Święto Drzewa rozpowszechniamy poza granicami kraju. Nasze przesłanie Zasadźmy drzewo dla pokoju dotarło w 2005 roku do 35 krajów świata. Drzewa posadzono m.in. w Szkocji, Anglii, Kolumbii, Niemczech, Holandii, Indiach i na Litwie. Na wzgórzach Medelin w Kolumbii posadzono 500 drzew w intencji pokoju
 16. 16. Zaadoptuj rzekę Celem programu jest zainspirowanie placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji do podejmowania działań proekologicznych dotyczących ochrony rzek, strumieni, potoków i jezior.
 17. 17. Odkryj swój park To program edukacji ekologicznej, kt órego celem jest zainspirowanie m łodzieży do działań na rzecz swojego lokalnego środowiska poprzez rozbudzenie w śród nich ciekawości i zainteresowania swoj ą miejscowością i środowiskiem przyrodniczym oraz odkrycie cennego przyrodniczo miejsca. W ramach programu m łodzież z gminy Wilkowice wykonała rzeźby wiklinowych ptaków, które zostały zainstalowane w parku gminnym. Młodzież wzięła także udział w warsztatach „Jak działać na rzecz lokalnego środowiska?” i po zapoznaniu się ze sposobami ochrony prawnej środowiska samodzielnie dokonała pomiarów drzew w parku i zgłosiła 4 obiekty do ochrony pomnikowej. Partnerzy programu: Gmina Wilkowice Program finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 18. 18. Inspirujemy W naszej pracy korzystamy z form widowiska, happeningu i działań parateatralnych. W zajęciach edukacyjnych czerpiemy z malarstwa, graffiti i sztuk wizualnych. Tworzymy wystawy, filmy i wydarzenia medialne. Poprzez takie środki wyrazu przedstawiamy nasze idee szerszemu odbiorcy. Odwołując się do symboli, inspirujemy do refleksji i działania.

×