Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ภารกิจระดับครูมือใหม่

331 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ภารกิจระดับครูมือใหม่

 1. 1. การออกแบบการสอน เป็นกระบวนการการออกแบบการสอนเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยการนำาทฤษฎี การเรียนรู้และการสอนมาใช้เพื่อประกันเกี่ยวกับคุณภาพด้านการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ ทั้งหมดของการวิเคราะห์ความต้องการของการเรียน เป้าหมายของการเรียนรู้ และการพัฒนา ระบบการถ่ายทอดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการดังกล่าว การออกแบบการสอนจะรวมไปถึง การพัฒนาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน การนำาไปใช้และการประเมินผลทั้งด้านการสอนและเกี่ยวกับผูเรียนด้วย ้ กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง วิธีคด วิธีปฏิบัติ วิธีให้ ิคุณค่า ซึ่งตังอยู่บนฐานการมองโลกความจริง การปรับกระบวน ้ทัศน์ จึงเป็นการปรับเปลี่ยนวิธการมอง วิธีคด วิธปฏิบัตเสียใหม่ ี ิ ี ิเป็นการแหวกวงล้อมหรือกรอบการทำางาน ไปสู่ความเป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปลียนแปลงบทบาทของครู จากผู้ ่ถ่ายทอดมาเป็นผูจัดการเรียนรู้และกระตุนให้เกิดการเรียนรู้สามารถ ้ ้เชื่อมโยงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นเนือเดียวกันกับการประกัน ้คุณภาพการศึกษา กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอน คือ การปรับเปลี่ยน
 2. 2. สิ่งใดเป็นพื้นฐานทีสำาคัญในการเปลียนกระบวนทัศน์ คือ ทางด้าน ่ ่ทฤษฎีการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านทฤษฎีการเรียนรู้ ได้แก่ - การออกแบบการสอนแบบกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม - การออกแบบการสอนแบบกลุ่มทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม - การออกแบบการสอนแบบกลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
 3. 3. - พื้นฐานด้านเทคโนโลยีคือ นวัตกรรมสื่อการสอน(และเทคโนโลยีการศึกษา) เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยี โทรคมนาคม ทำาให้นกการศึกษาพยายามนำา ัศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านีมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการ ้สอนใหม่ๆ จำานวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อทีใช้เพื่อสนับสนุนการฝึก ่อบรม ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-AssistedInstruction) - มัลติมีเดีย (Multimedia) - การประชุมทางไกล (Tele Conference) - วีดทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Media/Video) ี - บทเรียนสำาเร็จรูป (Programed Instruction) - เครื่องช่วยสอน(Teaching Machine) - วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By Radio and TV)
 4. 4. พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำาคัญในการออกแบบ ได้แก่ การออกแบบการสอนแบบกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งทีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ่หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตจากภายนอกได้และเน้นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กำาหนดพฤติกรรมในแนวคิดของกลุ่มนีจะเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดจากการเชื่อมโยง ้ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมนิยมและถ้าหากได้รับการเสริมแรงจะทำาให้มีการแสดงพฤติกรรมนัน ถี่มากขึ้น ้ การออกแบบการสอนแบบกลุ่มทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมนักจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญานิยม เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มากกว่าผลของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าการตอบสนอง โดยให้ความสนใจในกระบวนการภายในที่เรียกว่า ความรู้ความเข้าใจ หรือการรู้คิดของมนุษย์การเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผูเรียนทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ้คือ นอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งทีเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัด ่
 5. 5. การออกแบบการสอนแบบกลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีรากฐานความเชื่อมาจากการพัฒนาการทางด้านพุทธิปัญญา ที่ว่าความรู้เกิดจากประสบการณ์ และกระบวนการในการสร้างความรู้ หรือเกิดจากการกระทำา โดยทีผู้่เรียนสร้างเสริมความรู้ผานกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ครู ่ผูสอนไม่สามารถปรับเปลียนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ ้ ่แต่สามารถช่วยให้ผเรียนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา โดยการ ู้จัดสภาพการณ์ที่ทำาให้เกิดภาวะ เสียสมดุล หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้น ซึ่งก็คอสภาวะที่โครงสร้างทางปัญญาเดิมใช้ไม่ ืได้ตองมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องประสบการณ์มากขึ้นหรือเกิด ้โครงสร้างทางปัญญาใหม่นนเอง ั่
 6. 6. พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญา คอนสทรัคติ นิยม วิสต์ การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่เกิด ของความรูที่ถูก ้ อย่างมีความมาย ขึน้ เก็บไว้ในหน่วย เกี่ยวกับรู้ที่สร้าง ความจำากระบวนการเรียน Antecedent การใส่ใจ การเข้า การร่วมมือกันแก้ รู้คือ รหัส ปัญหา Behavior การเลือกกลับ Consequence ของสารสนเทศ ในหน่วยความจำา บทบาทของผู้ บริหารจัดการสิง ่ นำาเสนอ แนะนำาและให้รูป สอนคือ เร้าที่จะให้ผู้ สารสนเทศ แบบ นักเรียน บทบาทของผู้ รับสิงเร้าที่ครูจด ่ ั รอรับสารสนเทศ สร้างความรูอย่าง ้ เรียน ให้ ตื่นตัว
 7. 7. กลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ่จุดเด่น คือ ครูบริหารจัดการสิ่งเร้าให้ผเรียน ครูมีการเสริมแรง ู้เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กบผูเรียน ั ้จุดด้อย คือผูเรียนเป็นผูรอรับอย่างเดียว ไม่มีการค้นคว้าความรู้ ้ ้ด้วยตนเอง ไม่มีการสร้างองค์ความรู้ดวยตนเอง ้กลุมทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม ่จุดเด่น คือผูเรียนสามารถจดจำาความรู้ใหม่ไว้ได้ในระยะยาว ผู้ ้สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผเรียนสามารถเก็บไว้ในหน่วย ู้ความจำาในปริมาณมากๆ ผูเรียนสามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่ ้เรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นระเบียบ และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมได้จุดด้อย คือ การรับข้อมูลในปริมาณทีมาก อาจทำาให้ ไม่สามารถ ่จำาได้หมดในระยะเวลาที่จำากัดกลุมทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ่จุดเด่น คือ ผูเรียนเป็นผูสร้างองค์ความรู้ ทดลอง สำารวจ ค้น ้ ้ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผูชี้แนะ และจัดสิ่ง ้แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองจุดด้อย คือ ทฤษฎีนมาจากแนวคิดทีว่ามนุษย์มีเชาว์ปัญญาจึงจะ ี้ ่
 8. 8. เป็นแนวการเรียนการสอนจากการยึดครูเป็นหลัก มาเป็นจัดประสบการณ์ให้ผเรียนเรียนเอง และเปลี่ยนจากการใช้สื่อเพื่อ ู้ช่วยครูสอน มาเป็นใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยผูเรียนเรียนยึดทฤษฎี ้กระบวนการกลุมมาใช้ในการจัดระบบการผลิตสื่อในรูปของ ชุด ่การสอน ซึ่งจะจำาแนกตามทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เพราะนักเรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 9. 9. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอน ทีใช้่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำาเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผูเรียน สามารถ เรียนได้ด้วยตนเอง ตาม ้ลำาดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์(Interactive) ระหว่างผูเรียนกับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียนจะได้รับ ้ข้อมูลย้อนกลับทันที ซึ่งจะจำาแนกตามทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เพราะนักเรียนได้มีการเรียนรู้ดวยตนเอง ้
 10. 10. เป็นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผเรียนลงมือกระทำาในการสร้าง ู้ความรู้ หรือเรียกว่า Actively construct มิใช่ Passive receive ที่เป็นการรับข้อมูล หรือสารสนเทศ และพยายามจดจำาเท่านัน เน้น ้ให้ผเรียนได้เรียนรู้ ทำาความเข้าใจและสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตัว ู้เอง ในบริบทของแต่ละคน ภายใต้การออกแบบ การจัดกระทำาและการสนับสนุน ช่วยเหลือของครูผสอน ทั้งยัง เน้นให้มีการเรียน ู้รู้แบบร่วมมือ คือ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นกลุม ซึ่งจะทำาให้เกิดการช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนมุมมองที่ ่หลากหลายและฝึกการแสดงความเห็นและการยอมรับความคิดเห็นจากผูอื่นด้วย จะจำาแนกตามทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสต์ ้ ่
 11. 11. การจัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผเรียนู้ประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามเนือหา ซึ่งจัดไว้เป็นขั้น ้ตอนเล็ก ๆ ผูเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วย ้การดูจากผลสะท้อนกลับอยู่เสมอ และบางครั้งก็อาจจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเนือหาที่นกเรียนยังมีความรู้ไม่ดพอ ผูเรียนจะเลือกเรียน ้ ั ี ้ได้ตาม ความสนใจ และก้าวไปตามความสามารถของแต่ละคนจะจำาแนกตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนโต้ตอบกันเอง โดยไม่มีครูมาเกียวข้อง ่
 12. 12. การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนทีได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและ ่ทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจจัดเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนำามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึงของกระบวนการทั้งหมดและช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการ ่เรียนการสอนทางด้านสถานทีและเวลาอีกด้วย จะจำาแนกตาม ่ทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสต์ เพราะผูเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ่ ้ตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ที่มีเครือข่าย
 13. 13. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับผูเรียนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ้หรือโดยการแบ่งผูเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้ผเรียนทำา ้ ู้กิจกรรมร่วมกัน โดยในกลุมประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ ่แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ทังในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ ้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ ่กำาหนด ซึ่งตรงข้ามกับการเรียนที่เน้นการแข่งขันและการเรียนตามลำาพัง เป็นการเรียนที่จะจำาแนกตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม

×