Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

แก้วศรี
โคชา
เจริ ญสาริ ก...
MINIMUM

ลงชื่อ
( นางเพชรประกาย พันตาวงษ์ )
ครูประจาชั้น
ลงชื่อ
( นางกัสมาพร บัวภิบาล )
ผู้อานวยการสถานศึกษา

90

87

88

...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

แก่นสี
แสงโค
จันทร์กระ...
MAXIMUM

MINIMUM

ลงชื่อ
ลงชื่อ
( นางกัสมาพร บัวภิบาล )

78.86

71.83

2742 12.42 9.63

2704 10.07 9.81

2741 5.55 9.13

7...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

เด็กชายภานุกร
เด็กช...
เฉลี่ย

SD.

CV.

คะแนนรวม

MINIMUM

ลงชื่อ

100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
100

2742 12.42 16.43 75.66

2704 10....
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภคพล
เด็กชายวรทัต
เด็กชายภูวดล
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธัญธนิต
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายเอกภพ
...
MAXIMUM

MINIMUM

ลงชื่อ
ลงชื่อ
( นางกัสมาพร บัวภิบาล )

( นางณัฐกานต์ จันทรา )
ครูประจาชั้น
ผู้อานวยการสถานศึกษา

77.34

...
ภาค 1

75
79
62
76
76
65
90
88
62
78
72
66
80
65
81
73
67
81
70
84
83
84
80
77
69
85
89
75
90
86
91
84
71
71
81
61

ภาค 1
...
MAXIMUM

MINIMUM

ลงชื่อ
ลงชื่อ
( นางกัสมาพร บัวภิบาล )

( นางอัญชลี มุมวงษ์ )
ครูประจาชั้น
ผู้อานวยการสถานศึกษา

78.19

7...
ภาษาไทย
1.5
คณิ ตศาสตร์
1.5
วิทยาศาสตร์
1.5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
ศิลปะ
1
การงานอาชี พและเทคโน...
ภาษาไทย
1.5
คณิ ตศาสตร์
1.5
วิทยาศาสตร์
1.5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
ศิลปะ
1
การงานอาชี พและเทคโน...
ภาษาไทย
1.5
คณิ ตศาสตร์
1.5
วิทยาศาสตร์
1.5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
ศิลปะ
1
การงานอาชี พและเทคโน...
ภาษาไทย
1.5
คณิ ตศาสตร์
1.5
วิทยาศาสตร์
1.5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
ศิลปะ
1
การงานอาชี พและเทคโน...
ภาษาไทย
1.5
คณิ ตศาสตร์
1.5
วิทยาศาสตร์
1.5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
ศิลปะ
1
การงานอาชี พและเทคโน...
รายงานร้อยละภาค 1 ปี56 ป.2
รายงานร้อยละภาค 1 ปี56 ป.2
รายงานร้อยละภาค 1 ปี56 ป.2
รายงานร้อยละภาค 1 ปี56 ป.2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานร้อยละภาค 1 ปี56 ป.2

367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานร้อยละภาค 1 ปี56 ป.2

 1. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 แก้วศรี โคชา เจริ ญสาริ กิจ เทียมเกิด กันภัย บุญวาส แย้มแจ่ม ชะเอม จิ๋วมา ม่วงสิ งห์ รัตนสาลี เฉยคล้าย พิบลย์ ู วิปัศย์ วงษ์ธญญะ ั พัสสุข ภู่มาลี เอียงเป้ สังข์ประเสริ ฐ รักษาสระ ทองช้าง เม่นสุ วรรณ์ บุญธรรม สิ นชัย ชัยมา กรัดกระยาง แซ่คู บุญรัตน์ หมู่แก้ว ทองปุ กสิ วตร์ ั น้อยสะอาด สังข์ทอง ทับเส็ง พัฒนกิจ 73 69 62 82 57 60 54 86 87 80 71 70 59 82 80 80 58 64 87 91 80 75 71 80 63 65 89 84 85 80 77 82 60 54 81 65 68 80 93 56 68 53 82 85 72 70 72 62 64 77 75 51 66 90 92 75 73 70 66 60 66 81 82 85 73 76 84 64 60 80 66 72 73 87 58 59 63 82 89 72 81 72 62 83 76 70 66 74 90 91 75 76 74 75 67 64 81 85 85 78 81 81 64 62 81 62 62 56 67 55 53 56 77 84 60 74 58 55 70 62 64 56 63 80 86 82 70 69 69 66 61 75 84 72 78 60 76 53 62 75 72 58 63 76 56 55 50 79 82 63 63 64 52 70 66 63 52 59 87 90 74 64 71 70 66 72 76 87 86 76 62 80 53 62 79 62 74 62 68 60 64 57 87 86 73 73 68 60 79 77 74 59 67 87 85 82 80 74 77 68 71 83 85 83 76 74 81 60 69 85 69 72 71 72 62 66 66 80 83 71 73 75 68 75 73 74 62 74 88 88 74 74 79 74 70 72 80 79 82 73 75 78 68 76 76 ภาค 1 69 66 68 77 60 50 50 78 83 66 80 59 51 67 76 71 69 70 90 91 77 64 66 77 73 81 83 88 75 70 68 80 61 73 84 ภาค 1 63 83 55 88 53 74 59 79 79 81 83 82 52 53 83 75 57 78 94 80 54 80 78 82 59 54 85 77 78 72 65 78 58 67 83 จีน ภาค 1 64 73 64 72 61 66 59 82 79 71 72 71 63 74 75 71 65 75 81 84 78 78 73 68 69 70 76 78 76 68 71 80 61 71 77 ผลการเรี ยน ภาค 1 อังกฤษ ผลการเรี ยน ภาค 1 การงาน ผลการเรี ยน สุขศึกษา ประวัติ ภาค 1 ศิลปะ ผลการเรี ยน ภาค 1 ผลการเรี ยน ภาค 1 สังคม ผลการเรี ยน ภาค 1 วิทย์ ผลการเรี ยน ภาค 1 เด็กชายไชยวัฒน์ เด็กชายณัฐวุฒิ เด็กชายณภัสพล เด็กชายทิวากร เด็กชายธี รภัทร เด็กชายนพณัฐ เด็กชายปัณณวัฒน์ เด็กชายพชรพล เด็กชายพรนภัส เด็กชายภัคพล เด็กชายภานุพงศ์ เด็กชายภูวดล เด็กชายมนัญชัย เด็กชายวิทวัส เด็กชายวรพรต เด็กชายอภิรักษ์ เด็กชายกิตติพงศ์ เด็กหญิงกัลยกร เด็กหญิงกัญญาณัฐ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เด็กหญิงจันทกานต์ เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เด็กหญิงญาณัจฉรา เด็กหญิงนิชาภัทร เด็กหญิงนริ นทิพย์ เด็กหญิงนิรชา เด็กหญิงนวพรรษ เด็กหญิงปารามีณ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เด็กหญิงพนิดา อพรพรรณ เด็กหญิงภานุมาส เด็กหญิงอชิรญาณ์ เด็กหญิงวรัญญา เด็กหญิงกฤติมา คณิ ต ผลการเรี ยน ไทย ผลการเรี ยน ชื่อ สกุล ผลการเรี ยน เลขที่ ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2/1 ปี การศึกษา 2556 คอมพิวเตอร์ รวม ร้อยละ ภาค 1 77 79 76 86 76 79 79 86 83 82 86 78 75 85 81 87 81 78 87 92 82 87 78 77 81 79 81 86 78 82 74 85 77 76 84 742 776 730 868 654 694 646 898 920 791 826 769 659 802 826 804 676 768 961 970 833 821 803 815 742 755 890 915 885 826 783 885 679 732 885 67.45 70.55 66.36 78.91 59.45 63.09 58.73 81.64 83.64 71.91 75.09 69.91 59.91 72.91 75.09 73.09 61.45 69.82 87.36 88.18 75.73 74.64 73.00 74.09 67.45 68.64 80.91 83.18 80.45 75.09 71.18 80.45 61.73 66.55 80.45
 2. 2. MINIMUM ลงชื่อ ( นางเพชรประกาย พันตาวงษ์ ) ครูประจาชั้น ลงชื่อ ( นางกัสมาพร บัวภิบาล ) ผู้อานวยการสถานศึกษา 90 87 88 50 57 62 94 ลงชื่อ ( นางณัฐกานต์ จันทรา ) 92 59 970 88 74 84 52 91 86 53 50 91 58 646 59 คะแนนรวม 2548 10.87 7.91 72.80 28029 10.87 87.04 800.83 100 2840 5.33 4.33 81.14 100 2516 7.77 6.37 82.09 100 2521 14.85 12.19 82.09 100 2511 12.83 10.53 82.09 100 2592 8.18 6.06 74.06 100 2570 12.5 9.19 73.43 100 2398 16.1 11.04 68.51 100 2352 14.54 9.77 67.20 100 2615 12.31 9.20 74.71 100 2536 14.74 10.68 72.46 100 2578 15.00 11.05 73.66 100 CV. 93 91 SD. 51 MAXIMUM 54 เฉลี่ย 100 ฝ่ายวัดผลสายชั้น ป.2
 3. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 แก่นสี แสงโค จันทร์กระจ่าง คุมศรี ้ พัวพลเทพ จันทร์งาม ศรี พนอนันภ์ ู อ่อนจันทร์ อุดมศรี อึ่งบุญ ศรี แพ่ง บุญชื่ น รัตนวงศ์ เด็กหญิงลลิภทร ั กล้อยกลิ้ง เปี่ ยมมอญ จุยกระยาง ้ จุยกระยาง ้ บุญสุ วรรณ เกตุศรี เทพรัตน์ นามรมย์ สุ วรรณ สุ ขพ่วง โรมจาปา เปี่ ยมแก้ว ใจแสวง คาพิจารณ์ แก้วมานพ อรุ ณเมือง นาคบารุ ง สุ ระพาล โพธิ์รุณ อินทะกูล สุ ขโข บางเขน เดชโนนสังข์ ภาค 1 ภาค 1 จีน ภาค 1 ผลการเรี ยน ภาค 1 อังกฤษ ผลการเรี ยน ภาค 1 การงาน ผลการเรี ยน สุขศึกษา ประวัติ ภาค 1 ศิลปะ ผลการเรี ยน ภาค 1 ผลการเรี ยน ภาค 1 สังคม ผลการเรี ยน ภาค 1 วิทย์ ผลการเรี ยน ภาค 1 เด็กชายพงศกร เด็กชายปฏิภาณ เด็กชายพัสกร เด็กชายนรานันทน์ เด็กชายมหานคร เด็กชายปุณยวีร์ เด็กชายประวีร์ เด็กชายธนาคาร เด็กชายนพวิชญ์ เด็กชายถิรวุษิ เด็กชายธนภัทร เด็กชายวรกฤต เด็กชายโกสม เด็กชายสิ ปปกร เด็กชายปุญญพัฒน์ เด็กชายนันทิพฒน์ ั เด็กชายจิรันธนิน เด็กหญิงกานต์ศิริ เด็กหญิงชวัลรัตน์ เด็กหญิงฐิ ติชาญา เด็กหญิงฐิ ตารี ย ์ เด็กหญิงสกุลรักษ์ เด็กหญิงธนาภา เด็กหญิงสุ พิชชา เด็กหญิงณิ ชา เด็กหญิงกมลวรรณ เด็กหญิงนัฐนันท์ เด็กหญิงสุ พิชฌาย์ เด็กหญิงวาสนา เด็กหญิงธิ ดาวรรณ์ เด็กหญิงธัญวรัตน์ เด็กหญิงนิรชา เด็กหญิงกมลพัชร เด็กหญิงวัลลภา เด็กหญิงณัฐพร คณิ ต ผลการเรี ยน ไทย ผลการเรี ยน เลขที่ ชื่อ สกุล ผลการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2/2 ปี การศึกษา 2556 คอมพิวเตอร์ รวม ร้อยละ ภาค 1 75 76 76 77 87 85 75 75 80 75 66 70 76 87 83 90 86 81 83 62 82 89 77 93 69 83 75 77 79 67 78 74 86 83 81 77 63 80 74 63 87 84 76 69 75 64 62 80 76 86 79 86 62 70 75 62 66 93 62 89 60 79 65 62 71 60 69 68 83 78 62 67 75 83 79 75 95 84 65 87 87 75 62 78 93 76 95 94 81 88 83 62 70 92 73 76 64 68 70 76 85 67 68 79 85 92 78 69 66 70 65 79 89 79 79 68 72 70 59 74 68 78 84 82 62 73 70 57 65 89 64 88 64 84 67 66 70 61 66 64 71 88 63 66 59 73 75 78 85 81 74 66 63 64 52 66 68 74 83 83 61 64 75 50 68 90 62 90 51 85 65 63 68 55 71 69 75 87 72 71 75 81 76 76 84 85 81 70 77 72 69 78 78 84 84 84 73 83 83 64 72 89 78 86 78 83 78 75 84 67 74 79 81 83 73 71 72 75 73 73 82 78 75 75 72 69 68 75 76 78 80 80 70 81 83 68 71 85 71 78 73 76 75 71 77 69 76 74 81 83 72 71 70 67 66 81 88 80 77 64 64 71 53 64 76 81 89 90 80 87 87 72 75 92 76 88 75 86 84 72 77 70 73 77 75 91 71 64 65 82 80 58 74 74 73 64 79 66 78 85 83 75 81 86 66 81 79 57 65 86 56 79 60 84 71 77 76 50 76 69 77 83 64 50 42 46 33 46 47 44 47 45 44 43 43 46 29 44 48 48 46 50 48 45 44 50 50 44 46 50 45 43 44 38 41 49 44 48 41 46 81 81 77 72 84 72 73 74 84 72 72 75 73 83 84 80 77 81 75 76 73 87 75 80 76 82 78 77 74 74 74 81 84 85 77 78 743 814 774 778 902 846 795 757 797 741 684 791 796 846 890 903 764 839 841 675 751 942 744 891 716 860 773 759 805 678 766 783 842 901 754 730 67.55 74.00 70.36 70.73 82.00 76.91 72.27 68.82 72.45 67.36 62.18 71.91 72.36 76.91 80.91 82.09 69.45 76.27 76.45 61.36 68.27 85.64 67.64 81.00 65.09 78.18 70.27 69.00 73.18 61.64 69.64 71.18 76.55 81.91 68.55 66.36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 4. 4. MAXIMUM MINIMUM ลงชื่อ ลงชื่อ ( นางกัสมาพร บัวภิบาล ) 78.86 71.83 2742 12.42 9.63 2704 10.07 9.81 2741 5.55 9.13 78.20 2788 6.422 10.84 70.43 72.57 2644 15.28 7.05 76.83 73.11 44.60 77.80 2653 9.07 4.58 ( นางสาวณัฐกฤตา สุพบุตร ) ครูประจาชั้น ผู้อานวยการสถานศึกษา 2677 9.35 9.25 2693 11.47 9.59 50 100 3021 16.92 4.43 ลงชื่อ ( นางณัฐกานต์ จันทรา ) 3063 4.24 4.47 6.13 72.57 697 983 30659 7.59 67.38 798.31 80 95 52 92 63 89 54 83 75.29 2933 6.878 5.86 65 94 70 89 70 87 51 89 คะแนนรวม 51 89 CV. 78.80 SD. 51 95 เฉลี่ย 7.59 2787 89 63 ฝ่ายวัดผลสายชั้น ป.2
 5. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 เด็กชายภานุกร เด็กชายปริญญา เด็กชายธิติวฒิ ุ เด็กชายวรัญญู เด็กชายพีรวิชญ์ เด็กชายชัยเจริญ เด็กชายกิตติศักดิ์ เด็กชายสุธรวัฒน์ ี เด็กชายอิทธิเทพ เด็กชายนพณัฐ เด็กชายธนวินท์ เด็กชายภูวนัย เด็กชายนันทิพัฒน์ เด็กชายพัตพล เด็กชายอธิเบศ เด็กชายพีรณัฐ เด็กชายธนบดี เด็กชายปัณณวัฒน์ เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิเ์ พ็ง ช้างน้อย เต็งน้อย นิติสาพร เนินทอง เกษมสิน ช้างเงิน ปิ่นบัว มีปั้น สาสะ ขาน้อย รอดอยู่ จาดพุ่ม บัวเพชร กลั่นคา เถินมงคล เรืองทัพ ศรีแช่ม มิ่งขวัญ เด็กชายนิธศ ิ ไทยวี เด็กหญิงโยษิตา เด็กหญิงลักษมี เด็กหญิงญาณิศา เด็กหญิงชนิกานต์ เด็กหญิงภัควดี เด็กหญิงสโรชา เด็กหญิงภัทรจาริน เด็กหญิงณัฐมน เด็กหญิงภัทรธิดา เด็กหญิงภัทรสรณ์ เด็กหญิงพิมพกานต์ เด็กหญิงเปรมมิกา เด็กหญิงพรรณวลัย เด็กหญิงสุภวิตา เด็กหญิงชนิกานต์ เด็กหญิงนันทนัช เด็กหญิงรวิพร ชินเชาว์ไว มาแจ้ง แสนสุด สงวนพงษ์ เรืองเมือง ่ ธรรมโยธิน จันทร์เจริญ เส่งสุ่น ชื่นกลิ่น พันธุมิตร ภูผล คล้ายหลิม แก้วเทศ แสงทอง กลิ่นทับทิม สอนฤทธิ์ เกศเปรม 77 85 53 91 0 93 85 81 89 82 76 72 78 79 78 75 56 76 74 72 81 87 80 85 86 79 80 79 90 91 84 88 89 65 70 96 82 74 81 55 85 0 84 84 82 82 83 73 72 78 79 72 81 56 78 75 80 85 84 87 82 81 74 80 80 87 91 88 92 92 80 80 91 78 82 79 50 85 0 82 84 81 78 80 70 74 79 83 72 76 67 75 81 84 87 74 83 93 82 75 76 81 87 90 76 88 90 79 78 86 81 66 65 52 75 0 70 76 72 70 65 63 61 67 65 70 71 56 69 70 83 74 79 66 78 70 65 71 63 83 84 73 89 82 74 75 80 77 70 67 54 79 0 78 73 71 71 66 63 65 61 70 72 76 60 80 62 86 79 85 62 78 74 71 81 74 83 86 81 90 90 77 69 85 86 75 77 64 79 0 82 78 73 73 75 77 76 76 78 70 77 61 77 73 79 78 82 74 82 82 79 79 75 83 87 80 83 85 82 79 86 84 69 71 69 69 0 77 75 71 70 70 74 68 68 69 64 66 65 76 68 72 76 72 71 80 72 67 76 70 82 78 76 82 84 74 71 76 75 ภาค 1 80 70 65 72 0 70 71 70 74 67 77 72 69 70 61 77 58 79 68 71 68 82 68 80 81 71 84 64 91 92 88 84 83 73 83 72 85 ภาค 1 68 55 50 75 0 79 69 85 59 69 66 65 65 50 50 62 64 67 54 64 68 76 79 83 70 77 77 76 88 75 74 76 77 58 69 82 54 จีน ภาค 1 72 83 86 92 0 92 83 98 78 85 74 93 91 90 90 93 64 86 77 86 84 92 95 100 90 80 94 81 100 79 98 95 99 88 90 97 92 ผลการเรี ยน ภาค 1 อังกฤษ ผลการเรี ยน ภาค 1 การงาน ผลการเรี ยน สุขศึกษา ประวัติ ภาค 1 ศิลปะ ผลการเรี ยน ภาค 1 ผลการเรี ยน ภาค 1 สังคม ผลการเรี ยน ภาค 1 วิทย์ ผลการเรี ยน ภาค 1 คณิ ต ผลการเรี ยน ไทย ผลการเรี ยน เลขที่ ชื่อ สกุล ผลการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2/3 ปี การศึกษา 2556 คอมพิวเตอร์ รวม ร้อยละ ภาค 1 74 80 72 78 0 82 80 77 78 78 80 76 74 83 73 76 71 71 71 87 78 81 75 89 80 82 81 72 82 87 75 84 88 77 82 86 86 807 813 670 880 0 889 858 861 822 820 793 794 806 816 772 830 678 834 773 864 858 894 840 930 868 820 879 815 956 940 893 951 959 827 846 937 880 73.36 73.91 60.91 80.00 0.00 80.82 78.00 78.27 74.73 74.55 72.09 72.18 73.27 74.18 70.18 75.45 61.64 75.82 70.27 78.55 78.00 81.27 76.36 84.55 78.91 74.55 79.91 74.09 86.91 85.45 81.18 86.45 87.18 75.18 76.91 85.18 80.00
 6. 6. เฉลี่ย SD. CV. คะแนนรวม MINIMUM ลงชื่อ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2742 12.42 16.43 75.66 2704 10.07 16.53 75.86 2741 5.55 14.63 66.72 2788 6.422 15.58 69.34 ลงชื่อ ( นางกัสมาพร บัวภิบาล ) 2933 6.878 14.99 73.59 2653 9.07 13.91 68.86 ( นางอรัญญา นาคตรง ) ครูประจาชั้น ผู้อานวยการสถานศึกษา 2677 9.35 15.25 70.00 2693 11.47 16.37 65.86 50 100 3021 16.92 18.19 83.76 ลงชื่อ ( นางณัฐกานต์ จันทรา ) 3063 4.24 15.19 75.21 697 983 30659 7.59 165.70 801.38 15.06 72.85 80 95 52 92 63 89 54 83 65 94 70 89 70 87 51 89 51 89 100 2644 15.28 17.15 76.52 MAXIMUM 51 95 100 7.59 2787 89 63 ฝ่ายวัดผลสายชั้น ป.2
 7. 7. เด็กชายภัคพล เด็กชายภคพล เด็กชายวรทัต เด็กชายภูวดล เด็กชายญาณพัฒน์ เด็กชายทิวากร เด็กชายธัญธนิต เด็กชายสรวิศ เด็กชายเอกภพ เด็กชายธนพัฒน์ เด็กชายเจษฎาพร เด็กชายภูมิพัฒน์ เด็กชายณภัทร เด็กชายวิชชากร เด็กชายพีรภัทร เด็กชายปุญญพัฒน์ เด็กชายภัสกร เด็กชายธนภัทร เด็กชายภานุวฒน์ ั เด็กชายณัฐปพน เด็กหญิงธนัญญา เด็กหญิงอังคณา เด็กหญิงวิชญาพร เด็กหญิงปัทมา เด็กหญิงอนัญญา เด็กหญิงณัฐนรี เด็กหญิงวลัยพร เด็กหญิงสรัลรัตน์ เด็กหญิงธัญชนก เด็กหญิงปณิกกา เด็กหญิงชญิกา เด็กหญิงวธูศิริ เด็กหญิงณัฐธิดา เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เด็กหญิงพัชรภร เด็กหญิงอรษา เด็กหญิงพิมลพัชร เทศธรรม ยิ้มแจ้ง ธัญญเจริญ อินต๊ะยศ วงษ์สุวรรณ ชังเมือง ทิพย์มาตร์ จิตรปรีดา บุญโจม ปานเอม เหลี่ยมสมบุญ แหยมทอง ประชาพันธ์ ช้างจันทร์ นาทิศานนท์ สอนทรัพย์ เทศธรรม โบสถ์ทอง อยู่เกิด อินช่วย เนียมขันธ์ อ่อนบุรี พัดสอน อชะเมตรา ขาต่าย ประสพเนตร โตทิม กรัดกระยาง หรังบุรี ่ ใจงามดี รักงาม สายบุญมา สีวาฤทธิ์ ทาเอื้อ จันทร์ประเสริฐ พงษ์เขียว โคกมะณี 69 69 62 70 62 56 83 76 86 59 70 75 63 56 76 65 70 60 60 87 83 81 87 78 84 74 71 84 89 87 74 96 80 84 81 76 89 100 ภาค 1 ภาค 1 จีน ภาค 1 ผลการเรี ยน ภาค 1 อังกฤษ ผลการเรี ยน ภาค 1 การงาน ผลการเรี ยน สุขศึกษา ประวัติ ภาค 1 ศิลปะ ผลการเรี ยน ภาค 1 ผลการเรี ยน ภาค 1 สังคม ผลการเรี ยน ภาค 1 วิทย์ ผลการเรี ยน ภาค 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 คณิ ต ผลการเรี ยน ไทย ผลการเรี ยน ชื่อ สกุล ผลการเรี ยน เลขที่ ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2/4 ปี การศึกษา 2556 คอมพิวเตอร์ รวม ร้อยละ ภาค 1 71 71 63 72 72 66 82 82 81 66 76 75 70 63 78 71 76 70 62 85 90 82 84 82 88 76 72 81 92 88 80 98 81 80 81 76 84 64 67 60 62 60 58 78 85 82 71 82 74 69 61 74 64 81 62 60 83 86 85 90 85 85 77 68 82 91 80 70 93 78 86 86 74 84 63 61 55 71 67 62 69 74 75 61 75 62 60 58 68 63 75 57 53 65 80 72 78 69 74 67 67 89 89 79 76 88 81 79 86 65 89 56 54 60 58 55 55 60 72 67 53 73 52 51 53 58 58 78 60 50 70 80 74 86 76 67 72 52 89 93 72 73 92 72 81 92 65 80 65 68 59 69 58 58 72 80 80 62 82 69 58 60 75 62 82 64 63 65 81 77 83 79 78 79 59 82 89 83 81 84 77 87 85 65 82 74 67 62 67 62 63 77 73 72 70 81 65 69 73 72 73 81 62 62 73 81 79 82 78 76 77 67 84 86 81 81 87 80 81 81 75 82 64 61 50 71 50 50 74 75 76 65 80 63 59 53 59 50 74 53 52 66 85 74 82 72 73 75 52 89 88 86 75 89 78 81 81 65 88 77 83 75 74 64 80 76 90 81 85 93 68 92 75 86 74 78 78 59 92 95 83 89 80 94 88 63 92 84 86 92 95 92 91 85 82 93 98 54 71 68 86 66 98 75 90 78 94 63 72 69 82 69 80 78 57 78 92 98 96 98 98 92 92 94 94 92 96 96 93 91 85 80 88 78 779 70.82 79 734 66.73 72 689 62.64 69 751 68.27 67 703 63.91 74 688 62.55 75 844 76.73 80 862 78.36 78 868 78.91 81 751 68.27 90 896 81.45 74 740 67.27 70 733 66.64 72 693 63.00 77 805 73.18 73 722 65.64 85 860 78.18 70 714 64.91 71 649 59.00 77 841 76.45 79 932 84.73 77 882 80.18 89 946 86.00 87 884 80.36 80 897 81.55 76 853 77.55 71 734 66.73 91 957 87.00 88 983 89.36 80 914 83.09 84 882 80.18 91 1009 91.73 76 888 80.73 83 924 84.00 86 929 84.45 75 798 72.55 89 948 86.18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 8. 8. MAXIMUM MINIMUM ลงชื่อ ลงชื่อ ( นางกัสมาพร บัวภิบาล ) ( นางณัฐกานต์ จันทรา ) ครูประจาชั้น ผู้อานวยการสถานศึกษา 77.34 70.51 74.26 73.00 2693 9.53 82.69 76.94 2677 9.35 12.73 69.29 2653 9.07 7.46 2933 6.878 9.95 2788 6.422 13.19 67.54 2741 5.55 9.79 2704 10.07 10.56 75.40 2742 12.42 8.60 ลงชื่อ ( นางณัฐกานต์ จันทรา ) 3063 6.77 78.49 87.51 697 983 30659 7.59 66.51 875.97 80 95 50 100 3021 12.79 83.29 86.31 52 92 63 89 54 83 65 94 70 89 70 87 คะแนนรวม 51 89 CV. 2644 15.28 10.62 74.49 SD. 51 89 51 95 เฉลี่ย 79.63 6.05 7.59 2787 89 63 ฝ่ายวัดผลสายชั้น ป.2
 9. 9. ภาค 1 75 79 62 76 76 65 90 88 62 78 72 66 80 65 81 73 67 81 70 84 83 84 80 77 69 85 89 75 90 86 91 84 71 71 81 61 ภาค 1 76 76 80 76 75 65 86 87 64 71 78 72 80 70 85 76 68 82 76 83 87 78 71 72 77 79 86 83 86 88 86 82 86 69 85 74 ภาค 1 79 79 77 75 75 72 83 83 71 67 78 73 80 70 82 77 73 77 77 83 86 84 84 81 82 86 85 77 85 76 84 80 84 78 85 68 ภาค 1 72 77 55 71 68 51 92 86 57 53 80 73 76 50 83 77 66 78 63 82 82 74 80 84 73 83 80 78 89 75 82 84 77 68 89 63 ภาค 1 80 84 76 77 68 61 85 88 73 61 88 82 65 71 62 69 61 78 81 78 90 88 79 62 74 88 73 56 85 86 89 89 81 61 94 76 จีน ภาค 1 90 90 90 92 95 74 98 90 84 74 89 80 80 82 96 78 80 94 82 99 100 100 92 90 86 100 98 84 98 84 85 96 90 90 98 54 ผลการเรี ยน 75 78 79 75 76 50 94 88 53 69 79 64 71 63 80 78 72 79 57 83 84 77 76 72 72 74 80 63 86 74 79 74 75 58 84 57 อังกฤษ ผลการเรี ยน ภาค 1 การงาน ผลการเรี ยน 80 77 74 74 73 72 85 84 70 75 83 79 81 73 85 80 72 82 77 85 84 85 81 76 80 83 81 78 85 82 83 83 80 76 83 72 ศิลปะ ผลการเรี ยน ภาค 1 ผลการเรี ยน 81 80 77 82 77 78 90 91 72 75 87 82 77 72 84 78 73 84 78 87 87 89 85 83 84 86 85 82 91 84 87 85 83 81 89 73 สุขศึกษา ภาค 1 ผลการเรี ยน 84 76 77 82 77 76 92 91 65 73 87 81 73 73 91 81 73 81 80 88 90 91 84 80 88 91 87 84 92 86 88 85 87 83 90 78 สังคม ประวัติ ภาค 1 วิทย์ ผลการเรี ยน ดอกกลอย เม่นสาคร คล้ ายจันทร์ แบบกัน หว้ ามุข คุยจาด ่ ไศลบาท เหรียญทอง มีไผ่ขอ แตงนนท์ ทิพวัจนา แสงทอง แสงเย็น อวิสุ อยูโต ่ คาลือ เปี่ ยมท่า นามเณร อินอิ่ม ทองอ่อน บัวคลี่ นบนอบ ชาวระหาญ เซ่งเซียน บัวแก้ ว ฤทธิ์เจริญ เสร็ จกิจ บัวคลี่ ศรีไทย วารนุช ไชยลังกา เชิดชู อุปเทศ กานต์ไกรศรี พึงพา ่ ปกคุณานนต์ คณิ ต ผลการเรี ยน เด็กชายธัชนนท์ เด็กชายลัทธพล เด็กชายธิติวฒิ ุ เด็กชายพัสกร เด็กชายวิภาวัส เด็กชายนภัสรพี เด็กชายสุวศิษฐ์ ิ เด็กชายอนุศิษฏ์ เด็กชายวีรภาพ เด็กชายโสภณวิชญ์ เด็กชายทิวากร เด็กายพิสิษฐ์ เด็กชายพีรณัฐ เด็กชายคณาธิป เด็กชายนันทิพฒน์ ั เด็กชายธีรภัทร เด็กชายปรัชญา เด็กชายญาณพัฒน์ เด็กชายภาณุพงษ์ เด็กชายศุภกร เด็กหญิงวาสนา เด็กหญิงนันทิชา เด็กหญิงเปมิกา เด็กหญิงชรินรัตน์ เด็กหญิงพรพรรษา เด็กหญิงอัยยาวีร์ เด็กหญิงจันทิมา เด็กหญิงภูนภา เด็กหญิงตรีรัตน์ เด็กหญิงพรญาณี เด็กหญิงศรัญพร เด็กหญิงสิรามน เด็กหญิงสุกญญา ั เด็กหญิงใบเตย เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เด็กชายชยพล ไทย ผลการเรี ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ชื่อ สกุล ผลการเรี ยน เลขที่ ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2/5 ปี การศึกษา 2556 คอมพิวเตอร์ รวม ร้อยละ ภาค 1 90 82 76 73 78 80 89 83 71 77 80 85 81 70 80 77 76 87 75 81 81 81 87 75 84 84 92 75 91 84 89 85 77 91 77 77 882 878 823 853 838 744 984 959 742 773 901 837 844 759 909 844 781 903 816 933 954 931 899 852 869 939 936 835 978 905 943 927 891 826 955 753 80.18 79.82 74.82 77.55 76.18 67.64 89.45 87.18 67.45 70.27 81.91 76.09 76.73 69.00 82.64 76.73 71.00 82.09 74.18 84.82 86.73 84.64 81.73 77.45 79.00 85.36 85.09 75.91 88.91 82.27 85.73 84.27 81.00 75.09 86.82 68.45
 10. 10. MAXIMUM MINIMUM ลงชื่อ ลงชื่อ ( นางกัสมาพร บัวภิบาล ) ( นางอัญชลี มุมวงษ์ ) ครูประจาชั้น ผู้อานวยการสถานศึกษา 78.19 78.78 2933 6.878 6.75 2653 9.07 5.27 100 2693 11.47 10.47 76.64 ลงชื่อ ( นางณัฐกานต์ จันทรา ) 79.28 100 100 6.27 697 983 30659 7.59 68.94 872.11 100 80 95 81.14 2677 9.35 11.00 74.19 3063 4.24 5.86 100 88.39 100 50 100 3021 16.92 9.55 52 92 63 89 76.86 2788 6.422 8.70 100 54 83 73.56 2741 5.55 9.97 100 65 94 79.25 2704 10.07 4.58 100 70 89 82.19 2742 12.42 5.41 100 70 87 คะแนนรวม 100 51 89 CV. 82.92 SD. 2644 15.28 6.77 เฉลี่ย 51 89 51 95 100 100 7.59 2787 89 63 ฝ่ายวัดผลสายชั้น ป.2
 11. 11. ภาษาไทย 1.5 คณิ ตศาสตร์ 1.5 วิทยาศาสตร์ 1.5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ศิลปะ 1 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 1 ภาษาต่างประเทศ 1.5 ภาษาไทยเสริ ม 0.5 คณิ ตศาสตร์เสริ ม 1 ภาษาอังกฤษเสริ ม 0.5 งานเลือก 0.5
 12. 12. ภาษาไทย 1.5 คณิ ตศาสตร์ 1.5 วิทยาศาสตร์ 1.5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ศิลปะ 1 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 1 ภาษาต่างประเทศ 1.5 ภาษาไทยเสริ ม 0.5 คณิ ตศาสตร์เสริ ม 1 ภาษาอังกฤษเสริ ม 0.5 งานเลือก 0.5
 13. 13. ภาษาไทย 1.5 คณิ ตศาสตร์ 1.5 วิทยาศาสตร์ 1.5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ศิลปะ 1 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 1 ภาษาต่างประเทศ 1.5 ภาษาไทยเสริ ม 0.5 คณิ ตศาสตร์เสริ ม 1 ภาษาอังกฤษเสริ ม 0.5 งานเลือก 0.5
 14. 14. ภาษาไทย 1.5 คณิ ตศาสตร์ 1.5 วิทยาศาสตร์ 1.5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ศิลปะ 1 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 1 ภาษาต่างประเทศ 1.5 ภาษาไทยเสริ ม 0.5 คณิ ตศาสตร์เสริ ม 1 ภาษาอังกฤษเสริ ม 0.5 งานเลือก 0.5
 15. 15. ภาษาไทย 1.5 คณิ ตศาสตร์ 1.5 วิทยาศาสตร์ 1.5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ศิลปะ 1 การงานอาชี พและเทคโนโลยี 1 ภาษาต่างประเทศ 1.5 ภาษาไทยเสริ ม 0.5 คณิ ตศาสตร์เสริ ม 1 ภาษาอังกฤษเสริ ม 0.5 งานเลือก 0.5

×