รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต                              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานผลืตบัณฑิตป.ครู

24,937 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานผลืตบัณฑิตป.ครู

 1. 1. รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2/2549 1/2551 21 มกราคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0002 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตร - 2550 2/2551 18 กุมภาพันธ 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0007 และการสอน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู - 2548 3/2551 21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0026 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู - 2550 3/2551 21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0027 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 3/2549 3/2551 21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0028 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - เฉพาะป 3/2551 21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0029 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549 การศึกษา 2549 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตร 3/2549 5/2551 20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0031 ปรับปรุง พ.ศ.2549 8 มหาวิทยาลัยเจาพระยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2550 5/2551 20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0032 ใหม พ.ศ.2550
 2. 2. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - ภาคฤดูรอน 5/2551 20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0033 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550 ปการศึกษา 2550 10 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - พ.ศ.2549 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0048 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) 11 มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2550 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0049 ปรับปรุง พ.ศ.2550) 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2550 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0050 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2549 - 2551 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0051 ปรับปรุง พ.ศ.2549
 3. 3. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - ภาคฤดูรอน 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0052 ปรับปรุง พุทธศักราช 2549 ปการศึกษา 2549 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2550 - 2551 8/2551 26 สิงหาคม 2551 >ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0053 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 >กรณีที่นักศึกษาฝกปฏิบัติการ สอนในศูนยพฒนาเด็กเล็กจะได ั เปนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2549 - 2551 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0054 ปรับปรุง พ.ศ.2549 17 วิทยาลัยราชพฤกษ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2550 - 2551 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0055 ใหม พ.ศ.2550) 18 มหาวิทยาลัยราชธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2/2549 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0056 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2550 19 มหาวิทยาลัยฟารอสเทอรน ี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2551 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0057 ใหม พ.ศ.2551 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2/2550 - 2551 8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0058 หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 21 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2550 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0064 ปรับปรุง พ.ศ.2550
 4. 4. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู - 2/2549 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0065 จํานวน 1 สวนกลาง 8 วิทยาเขต หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2549 5 วิทยาลัยสงฆ ประกอบดวย 1) สวนกลาง 2) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3) วิทยาเขตนครราชสีมา 4) วิทยาเขตเชียงใหม 5) วิทยาเขตขอนแกน 6) วิทยาเขตพะเยา 7) วิทยาเขตแพร 8) วิทยาเขตสุรินทร 9) วิทยาเขตอุบลราชธานี 10) วิทยาสงฆเลย 11) วิทยาสงฆลําพูน 12) วิทยาสงฆนครสวรรค 13) วิทยาสงฆพุทธ ชินราช 14) วิทยาสงฆนครพนม 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2550 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0066 ปรับปรุง พ.ศ.2550 24 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2550 - 2551 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0067 ปรับปรุง พ.ศ.2550)
 5. 5. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2548 - 2551 9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0068 สาขาครุศึกษา (ป 2548) 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับ - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0074 ปรับปรุง พุทธศักราช 2551 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต - มีนาคม 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0075 สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2549 - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0076 สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549) 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2550 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0077 สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2550 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 3/2549 - 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0078 สาขาวิชาชีพครู 2/2550 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0079 ปรับปรุง พ.ศ.2551 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับ - 2550 - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0080 ปรับปรุง พ.ศ.2550
 6. 6. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 33 วิทยาลัยนครราชสีมา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับ - 2550 - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0081 ปรับปรุง) พ.ศ.2550 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2/2550 - 2551 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0082 ใหม พ.ศ.2550 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2550 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0083 สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2/2550 - 3/2550 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0084 ปรับปรุง พุทธศักราช 2549 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2551 - 2553 10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0085 สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2549 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 3/2549 - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0104 ปรับปรุง พ.ศ.2550 39 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ.2550 - 2550 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 >ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0105 >กรณีที่นักศึกษาฝกปฏิบัติการ สอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะได เปนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 3/2550 - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0106 พุทธศักราช 2550(หลักสูตรใหม)
 7. 7. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2550 - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0107 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 42 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2551 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0108 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 43 มหาวิทยาลัยธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 3/2550 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0109 ใหม พ.ศ.2550) 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลสงคราม ู ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2549 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0136 ปรับปรุง พุทธศักราช 2548 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - เฉพาะป 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0137 ปรับปรุง พุทธศักราช 2551 การศึกษา 2551 ใบอนุญาตปฏิบติการสอน ั 46 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - เฉพาะป 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0138 ใหม พ.ศ.2550) การศึกษา 2550 47 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน พ.ศ. - เฉพาะป 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0139 2549 การศึกษา 2550
 8. 8. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 48 วิทยาลัยสันตพล ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2550 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0140 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - เฉพาะป 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0141 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) การศึกษา 2551 50 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2549 - 2550 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0142 ปรับปรุง พุทธศักราช 2549 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2552 - 2553 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0143 ปรับปรุง พ.ศ.2549 52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร - เฉพาะป 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0168 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. การศึกษา 2545) 2551 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 2550 - 2551 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0169 ปรับปรุง พุทธศักราช 2550 54 วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2551 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0170 ใหม พ.ศ.2551) 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - ภาคฤดูรอน 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0171 สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ปการศึกษา 2548 2548 - 2551
 9. 9. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - เฉพาะป 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0172 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. การศึกษา 2549) 2551 57 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2551 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0173 สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 58 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2551 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตปฏิบติการสอน ั 0174 หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 59 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - ภาคฤดูรอนป 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0175 สาขาวิชาชีพครู การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) 2550 - 2551 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - เฉพาะป 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0176 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 การศึกษา 2551 61 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2549 - 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0177 สาขาวิชาชีพครู 1/2550 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) 62 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2551 2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0191 ใหม พ.ศ.2551)
 10. 10. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2/2551 3/2552 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0212 จํานวน 9 ศูนย ประกอบดวย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2551 1) สวนกลาง 2) ศูนยนครนายก 3) ศูนยบุษยมาส 4) ศูนยสุพรรณบุรี 5) ศูนยปราจีนบุรี 6) ศูนยชลบุรี 7) ศูนยหัวหิน 8) ศูนยตรัง 9) ศูนยลําปาง 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับ - 2551 3/2552 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0213 ปรับปรุง พ.ศ.2551) 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2551 3/2552 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0214 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550 66 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - เฉพาะป 3/2552 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0215 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม) การศึกษา พ.ศ.2544 2551 67 วิทยาลัยเชียงราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2551 3/2552 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0216 พุทธศักราช 2551 หลักสูตรใหม
 11. 11. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 68 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู - ภาคฤดูรอน  4/2552 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0228 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ปการศึกษา 2550 - 2551 69 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู - ภาคฤดูรอน 4/2552 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0229 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ปการศึกษา 2550 70 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู - 3/2550 4/2552 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0230 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 71 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2550 4/2552 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0231 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2551 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0257 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 73 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 3/2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0258 สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 74 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2551 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0259 พุทธศักราช 2551 หลักสูตรปรับปรุง
 12. 12. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 75 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2551 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0260 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 76 วิทยาลัยรัชตภาคย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2551 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0261 (หลักสูตรใหม) พ.ศ.2551 77 วิทยาลัยเซนตเทเรซา อินติ Graduate Diploma Program in Teaching - 3/2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0262 Profession (International Program) New Curriculum 2008 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 78 มหาวิทยาศิลปากร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - เฉพาะป 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0263 สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร การศึกษา (หลักสูตรใหม) พ.ศ.2552 1/2551 79 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2551 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0264 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 ใบอนุญาตปฏิบติการสอน ั 80 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2551 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0265 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 81 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 2551 - 2552 8/2552 18 มิถุนายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0276 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
 13. 13. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 82 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2552 - 2556 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0285 พุทธศักราช 2552 หลักสูตรใหม 83 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 3/2551 - 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0286 สาขาวิชาชีพครู 3/2555 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551 84 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2552 - 2555 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0287 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 85 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2552 - 2554 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0288 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) 86 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - เฉพาะป 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0289 วิทยาเขตอีสาน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) การศึกษา 2551 87 สถาบันอาศรมศิลป ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2551 - 2555 11/2552 17 กันยายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0297 ใหม) ปการศึกษา 2551 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 88 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2556 12/2552 15 ตุลาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0298 สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 89 วิทยาลัยตาป ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2/2551-2/2555 12/2552 15 ตุลาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0299 สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
 14. 14. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 90 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2555 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0322 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 91 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2552 - 3/2554 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0323 พุทธศักราช 2550 (หลักสูตรใหม) 92 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2/2554 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0324 สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 93 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 1/2552 - 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0325 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 1/2556 94 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 1/2551 - 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0326 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 1/2555 2551) 95 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 1/2551 - 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0327 หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 1/2555 96 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน - 1/2551 - 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0328 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) 1/2555
 15. 15. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 97 มหาวิทยาลัยการจัดการและ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 1/2551 - 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0329 เทคโนโลยีอีสเทิรน สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 1/2555 (วิทยาลัยโปลีเทคนิค 2551) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 98 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 3/2551 - 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0330 ใหม พ.ศ.2551) 3/2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 99 วิทยาลัยพิษณุโลก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2/2551 - 2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0331 สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) 2/2555 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - เฉพาะภาคฤดู 4/2553 18 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0343 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2552 รอน ปการศึกษา 2552 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2556 4/2553 18 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0344 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 102 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา Graduate Diploma Program in Teaching - 2553 - 2557 4/2553 18 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0345 Profession (International Program) New Curriculum A.D.2009
 16. 16. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ 103 ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2552 - 3/2554 4/2553 18 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0346 ณ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ใหม พ.ศ.2550) จังหวัดสงขลา 104 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 3/2551 - 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0356 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 3/2555 2552) 105 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 1/2552 - 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0357 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) 1/2556 106 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร - 2552 -2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0358 ปรับปรุง พ.ศ.2549) 107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 2552 - 2/2554 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0359 สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 108 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 3/2551 - 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0360 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3/2555 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551) 109 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนทา ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร - 3/2551 - 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0361 ปรับปรุง พุทธศักราช 2552 3/2555
 17. 17. รายชื่อสถาบันที่ไดรบการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ั ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใชตั้งแตป ประชุมลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง การศึกษา ครั้งที่ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน Graduate Diploma of Teaching - เฉพาะป 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 0362 Profession in Teaching Mathematics and การศึกษา Science Education (International 2551 Program) New curriculum Academic Year 2551 110 วิทยาลัยราชพฤกษ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 2552 - 2554 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0363 (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

×