ก ารศึกษาผลการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) ระดับประ...
การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning)ระดับประถมศึก...
คำนำ          “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรอบรู้และมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะนำป...
ต้ น แบบเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย      ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่ ห ...
(1)                   บทคัดย่อ     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการติดตามการดำเนินงาน ...
(2)      2)วิธีการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการปฏิบัติในระดับมาก ได้แก่                       ...
(3)    1.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีการปฏิบัติร่วมกับโรงเรียนในระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วมกิจก...
สารบัญเรื่อง                         หน้าคำนำบทคัดย่อ                       ...
สารบัญ(ต่อ)เรื่อง                        หน้าบทที่ 3 การดำเนินการศึกษา              ...
สารบัญตารางเรื่อง                            หน้าข้อมูลจากผู้บริหารตารางที่1 จำนวนและค่าร้อยละ...
สารบัญตาราง(ต่อ)เรื่อง                           หน้าข้อมูลจากครูผู้สอนตารางที่6 จำนวนและค่าร้อ...
สารบัญตาราง(ต่อ)เรื่อง                            หน้าตารางที่12 จำนวนและค่าร้อยละของอัตราการอ่...
สารบัญตาราง(ต่อ)เรื่อง                           หน้าข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนตารางที่17 จำนวน...
บทที่ 1 บทนำหลักการและเหตุผล     การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับท...
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั...
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการในการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเ...
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการจั ด อั น ดั บ ความสามารถของสถาบัน IMD (International In...
เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการของสมองแต่ ล ะช่ ว งวั ยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดย...
วัตถุประสงค์ของการศึกษา    เพื่อศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง...
คำจำกัดความที่ ใช้ ในการศึกษา    การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-based Learning) หมายถึง การจั...
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย           ...
1.การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช         2551     หลั ก สู ต รแกนกลางการศ...
1.2กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้ เ รี ย นต้ อ งอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายเป...
1.4บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน      มี คุ ณ ภาพตามเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร ทั้ ง ผู้...
2) ทบาทของผู้เรียน         บ      2.1) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู             ...
สาระที่2การเขียน    มาตรฐานท2.1ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน...
สรุ ป ความรู้ ข้ อ คิ ด จากเรื่ อ งที่ อ่ า น ปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง คำอธิ บ ายจากเรื่ อ ง                 ...
3.การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-based          Learning)     3.1ความหมายของการจัดก...
สมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียนการสอนแบบใดและอย่ า งไร ซึ่ ง ทั้ งหมดนี้นำไปสู่การจัดกิจกรรมระหว่ า ...
เรี ย กว่ า ผิ ว สมองหรื อ เปลื อ กสมอง (cerebral cortex) ซึ่ ง การเรี ย นรู้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนสมองนี้สมองใหญ่แต่ละซีกแบ...
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Bbl thai subject
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bbl thai subject

4,439 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bbl thai subject

 1. 1. ก ารศึกษาผลการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2553
 2. 2. การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning)ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดพิมพ์โดยสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิตกรุงเทพฯพิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ.2553จำนวนพิมพ์ 2,000เล่มISBN 978-616-202-211-1พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด 79ถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900 โทร.0-2561-4567โทรสาร0-2579-5101 นายโชคดีออสุวรรณผู้พิมพ์ผู้ โฆษณาพ.ศ.2553
 3. 3. คำนำ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรอบรู้และมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะนำประเทศให้ ก้ า วไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้(Learning Society) ซึ่งเป็นสังคมที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยกระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยความสำคั ญ ของ “การศึ ก ษา” ดั ง กล่ า วทำให้มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นและเป็ น ไป ตามเป้ า หมายในการจั ด การศึ ก ษาของประเทศที่ มุ่ ง ให้ ค วามสำคั ญกับผู้เรียนเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่มีกระบวนการจัดการเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ และคำนึ ง ถึ ง ความแตกต่ า ง ของพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนแต่ละวัยและแต่ละบุคคล สำนักงาน คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ได้ จั ด ทำโครงการพั ฒ นาการจั ดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-basedLearning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งจำนวน 492 โรง โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งปัจจุบันนักเรียนในห้องเรียนทดลองดังกล่าว กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยของนักเรียนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตลอดจนการสร้างนิสัยรักการอ่านและการเขียนให้แก่นักเรียนสำหรับการศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน การจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL :Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
 4. 4. ต้ น แบบเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี ยิ่ ง จาก ศึกษานิเทศน์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ของผู้ เ รี ย น สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขอขอบคุ ณในความร่วมมือมาณโอกาสนี้ (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. 5. (1) บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการติดตามการดำเนินงาน การจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL :Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง จำนวน 492 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้1. การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) 1.1 ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ความเข้ า ใจในระดั บ ปานกลาง โดยได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจ จากการอบรมมากที่สุด 1.2 การบริหารจัดการของโรงเรียนพบว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเอื้อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 1.3การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 1)การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ได้ แ ก่ การศึ ก ษาข้ อ มู ล เป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ วางแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ให้ นั ก เรี ย น มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดตารางเรียนวิชาภาษาไทย ตามตารางเรี ย นที่ ก ำหนดให้ จั ด ทำแผนการสอนโดยกำหนดจุ ด ประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
 6. 6. (2) 2)วิธีการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการปฏิบัติในระดับมาก ได้แก่ ให้ นั ก เรี ย นอ่ า นหนั ง สื อ อย่ า งหลากหลาย ให้ นั ก เรี ย นอ่ า นหนั ง สื อ เองโดยอ่านดังๆ อ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง พร้อมดูตัวหนังสือหรือรูปภาพจากหนังสือที่ครูอ่าน ให้นักเรียนฝึกคัดลายมือเพื่อพัฒนาการเขียน ให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นคู่ ให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นกลุ่มเล็ก 3-4 คน ให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นกลุ่มใหญ่ 5-8 คน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยการคิดและการปฏิบัติจริง ให้ความสำคัญกับผลงานของนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งจัดแสดงเพื่อให้นักเรียนได้ชื่นชมผลงานของตนและให้นักเรียนเขียนอย่างอิสระ 3)สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการปฏิบัติในระดับมากได้แก่ ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดหาหรือผลิตสื่อที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดหาหรือผลิตสื่อสำหรับจัดการเรียนรู้ 4)การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ครูผู้สอน มีการปฏิบัติในระดับมาก ได้แก่ จัดห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัยสะอาด และเป็นระเบียบ จัดบรรยากาศในห้องเรียนและโรงเรียนให้รู้สึกเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีมุมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 5)การวัดและประเมินผล ครูผู้สอนมีการปฏิบัติในระดับมากได้แก่ ใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย การนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอและประเมินโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 6)การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้ครูผู้สอนมีการปฏิบัติในระดับปานกลางทุกรายการ
 7. 7. (3) 1.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีการปฏิบัติร่วมกับโรงเรียนในระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ย น และสนั บ สนุ น วั ส ดุ / อุ ป กรณ์ และสิ่ ง อำนวยความสะดวกต่ า งๆ ในการจั ด การเรี ย นรู้ และมี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ต รหลานในระดั บ มาก ได้ แ ก่การตรวจสมุ ด การบ้ า น ให้ ค ำแนะนำแก่ บุ ต รหลาน และชื่ น ชมผลงาน ของบุตรหลาน2. ผลของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดับดีมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดับปรับปรุงนอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ยังระบุว่าชอบเรียนภาษาไทย3. ปั ญ หา/อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) จากการศึ ก ษาสรุ ป ประเด็ น สำคั ญ ได้ ว่ า หนั ง สื อ BBL ที่ จั ด ส่ ง ให้โรงเรี ย นไม่ เ พี ย งพอกับจำนวนนักเรียน และผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู้ ส อน และผู้ ป กครองนั ก เรี ย นยั ง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจไม่ ม ากนั ก จึ ง ควรจั ดหนังสือให้เพียงพอและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้มากยิ่งขึ้น
 8. 8. สารบัญเรื่อง หน้าคำนำบทคัดย่อ (1)บทที่ 1 บทนำ 1 หลักการและเหตุผล 1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 6 ขอบเขตของการศึกษา 6 คำจำกัดความที่ใช้ ในการศึกษา 7 ประโยชน์ของการศึกษา 7บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 10 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 13 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) 16 หลักสูตรและroadmapการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning)ระดับประถมศึกษา 31 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 41
 9. 9. สารบัญ(ต่อ)เรื่อง หน้าบทที่ 3 การดำเนินการศึกษา 47บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 51บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 75บรรณานุกรม 95ภาคผนวก ก ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล 101ภาคผนวก ข ตัวอย่างภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง 135ภาคผนวก ค รายชื่อโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง 151คณะผู้จัดทำ 185
 10. 10. สารบัญตารางเรื่อง หน้าข้อมูลจากผู้บริหารตารางที่1 จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน 103ตารางที่2 จำนวนและค่าร้อยละของการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 104ตารางที่3 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 105ตารางที่4 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการจัด การเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) 106ตารางที่5 จำนวนและค่าร้อยละของปัญหา/อุปสรรคในการจัด การเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 107
 11. 11. สารบัญตาราง(ต่อ)เรื่อง หน้าข้อมูลจากครูผู้สอนตารางที่6 จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน 108ตารางที่7 จำนวนและค่าร้อยละของการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 109ตารางที่8 จำนวนและค่าร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 110ตารางที่9 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของการบริหารจัดการ ของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) 111ตารางที่10 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 112ตารางที่11 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของการส่งเสริมประสิทธิภาพ ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) 125
 12. 12. สารบัญตาราง(ต่อ)เรื่อง หน้าตารางที่12 จำนวนและค่าร้อยละของอัตราการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) 126ตารางที่13 จำนวนและค่าร้อยละของหนังสือBBL ที่นักเรียนชอบอ่าน 126ตารางที่14 จำนวนและค่าร้อยละของปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 128ข้อมูลจากนักเรียน ตารางที่15 จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน 130ตารางที่16 จำนวนและค่าร้อยละของความชอบและไม่ชอบ เรียนภาษาไทยของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) 130
 13. 13. สารบัญตาราง(ต่อ)เรื่อง หน้าข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนตารางที่17 จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน 132ตารางที่18 จำนวนและค่าร้อยละของการได้รับการชี้แจง จากโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL:Brain-basedLearning) 133ตารางที่19 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) 134ตารางที่20 จำนวนและค่าร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความชอบและไม่ชอบอ่านหนังสือของบุตรหลาน 136
 14. 14. บทที่ 1 บทนำหลักการและเหตุผล การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (กรมวิชาการ, 2546) มีเจตนารมณ์ที่สำคัญ คือเป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ ยึ ด หลั ก ผู้ เ รี ย นสำคั ญ ที่ สุ ด โดยกระบวนการศึ ก ษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 23 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา โดยระบุในข้อ (4) เกี่ยวกับเรื่องความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และกล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา24ว่า(1)จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล(2)ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา (3) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 15. 15. ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ(6) จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกั บ บิ ด ามารดา ผู้ ป กครอง และบุ ค คลในชุ ม ชนทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นา ผู้ เ รี ย นตามศั ก ยภาพ และกล่ า วถึ ง การประเมิ น ผู้ เ รี ย นในมาตรา 26 ว่ าให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตรการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและอุ ป สรรค ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ ห ลั ก สู ต รที่ ผ่ า นมา และเพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษา การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 16. 16. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการในการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพตลอดจนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง สำหรับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีความสำคัญดังนี้“ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้ ส ามารถประกอบกิ จ ธุ ร ะ การงาน และดำรงชี วิ ต ร่ ว มกั น ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข และเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป”(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552ก) อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาคะแนนจากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย น ซึ่ ง เป็ น การสอบโดยใช้แบบทดสอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถในสาขาวิ ช าตามที่ ห ลั ก สู ต รกำหนด ปี 2544-2545ในภาพรวมพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเกินร้อยละ 50 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือ 52.57 และ 51.8 ตามลำดั บ (สำนั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา, 2547ก, 2547ข) นอกจากนี้จากผลการประเมินของ PISA 2006 พบว่า นักเรียนไทยมีความสามารถ การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 17. 17. ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการจั ด อั น ดั บ ความสามารถของสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ที่ระบุว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีทักษะ ในด้านการอ่านมีค่าไม่เกินระดับ 2 โดยมีเพียงร้อยละ 0.5 ที่มีค่าในระดับ 5คือ สามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือหาความรู้ จัดการกับสาระที่ ไม่คุ้นเคยและสามารถอ้ า งอิ ง และเชื่ อ มโยงกั บ จุ ด ประสงค์ ข องตนได้ (สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2549) สำหรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวที โลก พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการศึกษาระดับนานาชาติระหว่างประเทศต่างๆ กับประเทศไทย ได้ผล ซึ่งนำมายังข้อเสนอแนะว่า การจัดการศึกษาของประเทศไทยควรเร่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านที่เป็นพื้นฐานของการเรียน ในสาระวิชาอื่นๆ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552ก) ซึ่งรายงานจากการประเมินและการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้มีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ค วามสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งปรับเป็นหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปัจจุบัน เนื่องจาก การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 18. 18. เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการของสมองแต่ ล ะช่ ว งวั ยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ รั บประสบการณ์ อั น หลากหลายด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ส อนหลายรู ป แบบบนพื้ น ฐานแนวคิดของความแตกต่างระหว่างบุคคล สำหรับการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning)มาใช้ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบ BBL ร่วมกับสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.)ซึ่งปัจจุบัน คือ โครงการจัดการความรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ภายใต้สำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยของนักเรียนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตลอดจนการสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียน โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 492 โรง จากโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบทั้งหมด 943 โรง ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง” ด้ ว ยเหตุ นี้ ส ำนั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา โดยสถาบั นภาษาไทย จึ ง ได้ ด ำเนิ น การศึ ก ษาผลการติ ด ตามการดำเนิ น งานการจั ดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-basedLearning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งขึ้นโดยข้อมูลที่ ได้รับจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 19. 19. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning)ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งขอบเขตของการศึกษา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL : Brain-basedLearning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งโดยมีประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ 1) การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning)ประกอบด้ ว ย ความรู้ ค วามเข้ า ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู้ ส อน การบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย น การจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 2) ผลของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) 3) ปั ญ หา/อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 20. 20. คำจำกัดความที่ ใช้ ในการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-based Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ของสมองแต่ ล ะช่ ว งวัยของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์อันหลากหลาย เพื่อการพัฒนาในทุกด้านของผู้เรียนประโยชน์ของการศึกษา ได้ข้อมูลสภาพการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL :Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้ น แบบเข้ ม แข็ ง สำหรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 21. 21. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ระดั บ ประถมศึ ก ษา ในโรงเรี ย นศู น ย์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบเข้ ม แข็ ง ครั้ ง นี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุทธศักราช2551 2.สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ และคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นกลุ่ ม สาระ การเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 3.การจั ด การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL :Brain-basedLearning) 4.หลักสูตร และ road map การเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่สอดคล้อง กับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning)ระดับประถมศึกษา 5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 22. 22. 1.การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ระบุไว้ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เ ป็ น เป้ า หมายสำคั ญ สำหรั บ พั ฒ นาเด็ กและเยาวชน โดยผู้ ส อนต้ อ งพยายามคั ด สรรกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระ การเรี ย นรู้ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง และสร้ า งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์และพัฒนาทักษะสำคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 1.1หลักการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองและเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 0 (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 23. 23. 1.2กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้ เ รี ย นต้ อ งอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะ นำพาตนเองไปสู่เป้ามายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิ ด กระบวนการทางสัง คม กระบวนการเผชิ ญ สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู ้การเรียนรู้ของตนเองและกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยเป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดี บรรลุเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร ดั ง นั้ น ผู้ ส อนจึ ง จำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาทำความเข้ า ใจกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้สามารถเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ ส อนต้ อ งศึ ก ษาหลั ก สู ต ร สถานศึกษาให้เข้าถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ชี้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แล้ ว จึ ง พิ จ ารณาออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพและบรรลุ ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 24. 24. 1.4บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มี คุ ณ ภาพตามเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร ทั้ ง ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นควรมี บ ทบาท ดังนี้ 1)บทบาทของผู้สอน 1.1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 1.2) กำหนดเป้ า หมายที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะกระบวนการ ที่ เ ป็ น ความคิ ด รวบยอด หลั ก การ และความสัมพันธ์รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.3) ออกแบบการเรี ย นรู้ แ ละจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนอง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและพั ฒ นาการทางสมองเพื่ อ นำผู้ เ รี ย นไปสู ่เป้าหมาย 1.4) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 1.5) จั ด เตรี ย มและเลื อ กใช้ สื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรม นำภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ดการเรียนการสอน 1.6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 1.7) วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ผลมาใช้ ใ นการซ่ อ มเสริ มและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 25. 25. 2) ทบาทของผู้เรียน บ 2.1) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู ้ของตนเอง 2.2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ วิ เ คราะห์สั ง เคราะห์ ข้ อ ความรู้ ตั้ ง คำถาม คิ ด หาคำตอบ หรื อ แนวทางแก้ ปั ญ หา ด้วยวิธีการต่างๆ 2.3) ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และ นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ 2.4) มีปฏิสัมพันธ์ทำงานทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 2.5) ประเมิ น และพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ข องตนเอง อย่างต่อเนื่อง2.สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณ ภาพผู้ เ รี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(2552ก:2-4)ได้กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดังนี้ 2.1สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่1การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านการศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 26. 26. สาระที่2การเขียน มาตรฐานท2.1ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่3การฟังการดูและการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพู ด แสดงความรู้ ความคิ ด และความรู้ สึ ก ในโอกาสต่ า งๆ อย่ า งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สาระที่4หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สาระที่5วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้ า ใจและแสดงความคิ ด เห็ น วิ จ ารณ์วรรณคดี แ ละวรรณกรรมไทยอย่ า งเห็ น คุ ณ ค่ า และนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ในชีวิตจริง 2.2คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่3 า นออกเสี ย งคำ คำคล้ อ งจอง ข้ อ ความ เรื่ อ งสั้ น ๆ และ l อ่ บทร้ อ ยกรองง่ า ยๆ ได้ ถู ก ต้ อ งคล่ อ งแคล่ ว เข้ า ใจความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน ตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 27. 27. สรุ ป ความรู้ ข้ อ คิ ด จากเรื่ อ งที่ อ่ า น ปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง คำอธิ บ ายจากเรื่ อ ง ที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและมีมารยาทในการอ่าน ทั ก ษะในการคั ด ลายมื อ ตั ว บรรจงเต็ ม บรรทั ด เขี ย นบั น ทึ ก l มีประจำวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน ารายละเอียดและบอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม l เล่ รวมทั้ ง พู ด แสดงความคิ ด ความรู้ สึ ก เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ฟั ง และดู พู ด สื่ อ สารเล่ า ประสบการณ์ และพู ด แนะนำหรื อ พู ด เชิ ญ ชวนให้ ผู้ อื่ น ปฏิ บั ติ ต าม และมีมารยาทในการฟังดูและพูด l สะกดคำและเข้าใจความหมายของคำ ความแตกต่างของคำ และพยางค์ หน้าที่ของคำในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำ แต่ ง ประโยคง่ า ยๆ แต่ ง คำคล้ อ งจอง แต่ ง คำขวั ญและเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ าใจและสรุปข้อคิดที่ ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม l เข้เพื่ อ นำใช้ ในชี วิ ต ประจำวั น แสดงความคิ ด เห็ น จากวรรณคดี ที่ อ่ า น รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบท ร้องเล่นของเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 28. 28. 3.การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-based Learning) 3.1ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL:Brain-basedLearning) สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (2550ฉ,2551) กล่ า วถึ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ว่าคือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยมีที่มาจากศาสตร์การเรียนรู้2สาขาคือ 1)ความรู้ทางประสาทวิทยา (Neurosciences) ซึ่งอธิบายที่มาของความคิ ด และจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะในด้ า นที่ เ ชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์กั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ อั น ได้ แ ก่ ความสามารถในการเรี ย นรู้ ความจำ ความเข้าใจ และความชำนาญ โดยผ่านทฤษฎีว่าด้วยการทำงานของสมองเป็นสำคัญ 2)แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories) ต่างๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ และกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นและมีพัฒนาการอย่างไร การบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 2 สาขาเข้าด้วยกันทำให้กระบวนการ จั ด การเรี ย นรู้ ตั้ ง อยู่ บ นฐานของการพิ จ ารณาว่ า ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ จ ะทำให้ การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 29. 29. สมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียนการสอนแบบใดและอย่ า งไร ซึ่ ง ทั้ งหมดนี้นำไปสู่การจัดกิจกรรมระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ และที่ ส ำคั ญ คื อ การออกแบบ และใช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ า งๆ โดยเน้ น ว่ า ต้ อ งทำให้ ผู้ เ รี ย นสนใจ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการจดจำตามมา และนำไปสู่ความสามารถในการใช้เหตุผลเข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในทุกมิติของชีวิต 3.2รู้จักกับสมอง สมองที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมคว่ำมีแกนตรงกลางยื่ น ยาวออกมาจากครึ่งทรงกลมด้ า นล่ า งลงไปถึ ง ท้ า ยทอยเรียกว่า ก้านสมอง (brainstem) ส่วนที่ยื่นต่อลงมาจากท้ายทอยทอดตัวเป็นลำยาวภายในช่องตลอดแนวกระดูกสันหลัง เรียกว่า ไขสันหลัง (spinalcord) สมองส่ วนสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกั บ การเรี ย นรู้ คื อ สมอง ส่วนครึ่งวงกลมที่อยู่ภายในครึ่งบนของกะโหลกศีรษะ มีชื่อเรียกว่า ซีรีบรัม(cerebrum) หรื อ สมองใหญ่ ที่ ด้ า นบนกลางกระหม่ อ ม มี ร่ อ งใหญ่ ม าก แบ่งครึ่งวงกลมเป็น 2 ซีก จากด้านหน้าไปด้านหลังทำให้สมองแยกเป็น2 ซีก (2 hemispheres) ด้านซ้ายและด้านขวายึดโยงกันด้วย เรียกว่าคอร์ปัสแคลโลซัม (corpus callosum) ซึ่งเป็นกลุ่มใยประสาทที่เชื่อมโยง การทำงานของสมองสองซี ก เข้ า ด้ ว ยกั น เมื่ อ มองจากลั ก ษณะภายนอก ของสมองจะเห็นพื้นผิวเป็นหยักลอน พื้นผิวชั้นบนสุดที่ครอบคลุมสมองใหญ่การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง(BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
 30. 30. เรี ย กว่ า ผิ ว สมองหรื อ เปลื อ กสมอง (cerebral cortex) ซึ่ ง การเรี ย นรู้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนสมองนี้สมองใหญ่แต่ละซีกแบ่งเป็น4ส่วนคือ 1)สมองส่วนหน้า (frontal lobe) ทำงานเกี่ยวกับการตัดสินใจเหตุผลวางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหว 2)สมองส่วนหลังกระหม่อม (parietal lobe) ทำงานเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึก สัมผัส และรับรู้ตำแหน่งของร่างกายส่วนต่างๆ รวมทั้งนำการรับรู้ ในส่วนนี้ประสานกับการรับรู้ภาพและเสียง 3)สมองส่วนหลัง(occipitallobe)ทำงานเกี่ยวกับการรับรู้ภาพ 4)สมองส่วนขมับ (temporal lobe) ทำงานเกี่ยวกับการรับรู้เสียงความจำการตีความและภาษา ลึกลงไปใต้ส่วนที่เป็นผิวสมอง(cerebralcortex)มีกลุ่มเซลล์สมองหลายกลุ่ ม ที่ มี ห น้ า ที่ ส ำคั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้ กลุ่ ม เซลล์ เ หล่ า นี้ ท ำงานร่ ว มกั นเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณอารมณ์ มีบทบาทสำคัญต่อการจำ การรับรู้ประสบการณ์ อารมณ์ และควบคุมกลไกของร่างกายเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์เรี ย กระบบสมองส่ ว นนี้ ว่ า ระบบลิ ม บิ ก (limbic system) หรื อ สมอง ส่วนลิมบิกประกอบด้วยสมองส่วนต่างๆเช่น ทาลามั ส (halamus) เป็ น ชุ ม ทางสั ญ ญาณ คั ด กรอง และ ส่งสัญญาณไปยังผิวสมองและส่วนต่างๆของสมอง ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) เป็นเสมือนศูนย์ควบคุมปฏิบัติการรับข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะภายในร่างกาย และทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของระบบในร่างกายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การศึกษาผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 8 (BBL : Brain-based Learning) ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง

×