Karen Frederiksen: Mentorstøttet efteruddannelse i informationskompetence

1,806 views

Published on

Karen Frederiksen fra Knowledge Communication Lab ved Århus Universitet fortæller om mentorstøttet efteruddannelse af fysio- og ergoterapeuter i informationskompetence ved VidenDanmark og DEFF seminar om Informationskompetence 22.4.2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karen Frederiksen: Mentorstøttet efteruddannelse i informationskompetence

 1. 1. Mentorstøttet efteruddannelse for ergoterapeuter og fysioterapeuter i praksis Efterår 2008 – Forår 2009
 2. 2. Vidensøgning og informationshåndtering <ul><li>Kvalificer og optimér </li></ul><ul><li>dine faglige vidensøgninger ! </li></ul>
 3. 3. Formål og mål <ul><li>Projektets formål: </li></ul><ul><ul><li>At udvikle og afprøve et praksisnært og mentorstøttet efteruddannelsesforløb for ergoterapeuter og fysioterapeuter </li></ul></ul><ul><li>Mål: </li></ul><ul><ul><li>At udvikle de fagprofessionelle kompetencer i vidensøgning og informationshåndtering </li></ul></ul><ul><ul><li>At styrke grundlaget for evidensbaseret praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>At fremme implementering af informationskompetence på arbejdspladser </li></ul></ul><ul><ul><li>At fremme kommunikation af viden blandt kolleger og på tværs af professioner </li></ul></ul>
 4. 4. Udfordring: et nyt læringsrum Læring: Kursusdeltagere Undervisere Viden: Bibliotekar Undervisere Mødet mellem læring og viden: Kursusdeltagere, undervisere og bibliotekar
 5. 5. Samarbejdspartnere <ul><li>Praksis – 8 arbejdspladser </li></ul><ul><li>Ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne i VIA University College, Campus Holstebro </li></ul><ul><li>Uddannelsernes Biblioteksfunktion </li></ul><ul><li>Udviklingsdivisionen i VIA, Campus Holstebro </li></ul><ul><li>Knowledge Communication Lab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet </li></ul><ul><li>Danmarks Biblioteksskole </li></ul><ul><li>DEFF – Nye Institutioner </li></ul>
 6. 6. Aktuelle kursusdeltagere <ul><li>Aktivitets- og udviklingscentret, Holstebro </li></ul><ul><li>Hospitalsenheden Vest: </li></ul><ul><li>Herning, Holstebro og Lemvig </li></ul><ul><li>Neurofysioterapien, privat praksis i Holstebro </li></ul><ul><li>Regionshospitalet i Skive </li></ul><ul><li>Regionshospitalet i Viborg </li></ul><ul><li>Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune </li></ul>
 7. 7. Forskning <ul><li>Der forskes i lærings- og videnprocesser: </li></ul><ul><ul><li>Projektets videnskabsteoretiske grundlag: Aktionsforskning </li></ul></ul><ul><ul><li>Design: Case studie </li></ul></ul><ul><li>Forskningstilknytning: </li></ul><ul><ul><li>Knowledge Communication Lab, Handelshøjskolen, Aaarhus Universitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Danmarks Biblioteksskole </li></ul></ul>
 8. 8. Projektets grundtanke <ul><li>Det er en fordel, at efteruddannelsen finder sted ved, at underviser og bibliotekar (mentorer) kommer ud på arbejdspladserne, så uddannelsen kan foregå i vante omgivelser, tilpasset den lokale kontekst. </li></ul><ul><li>Underviser og bibliotekar skal både støtte og sparre med deltagerne samt sikre, at hele arbejdspladsen får udbytte af uddannelsen ved at understøtte videndelingen med kollegaerne. </li></ul><ul><li>Den praksisnære læring fremmer synligheden af vidensøgninger i det daglige arbejde </li></ul>
 9. 9. Undersøgelsesspørgsmål <ul><li>Individniveau </li></ul><ul><ul><li>Deltagertilfredshed </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsmål </li></ul></ul><ul><ul><li>Fremmende og hæmmende faktorer for læring </li></ul></ul>
 10. 10. Undersøgelsesspørgsmål <ul><li>Organisationsniveau </li></ul><ul><ul><li>Efteruddannelsens indflydelse på arbejdspladsernes måde at arbejde med viden på? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forandringer i arbejdspladsernes måde at arbejde med viden på </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Videndeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementering af den fagprofessionelle informationskompetence </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styrkelse af grundlaget for evidensbaseret praksis </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Projektperiode og kursusforløb <ul><li>Projektperiode for uddannelsesforløbet: </li></ul><ul><li>18. august - 27. marts 2009 (28 uger) </li></ul><ul><li>Perioden er delt op i 4 kursusforløb à 7 uger </li></ul><ul><li>30 timer per kursusdeltager </li></ul>
 12. 12. Vejen til at arbejde evidensbaseret <ul><li>Har jeg et informationsbehov? </li></ul><ul><li>Kan jeg formulere et klart spørgsmål ud fra det problem, jeg har? </li></ul><ul><li>Hvilken type forskning/viden egner sig bedst til at besvare spørgsmålet? </li></ul><ul><li>Hvor og hvordan kan jeg søge for at finde frem til den viden/forskning, som bedst kan belyse mit spørgsmål? </li></ul><ul><li>Hvordan kan jeg vurdere kildernes/studiernes troværdighed? </li></ul><ul><li>Hvad fortæller resultaterne? </li></ul><ul><li>Bør resultaterne have betydning for min praksis? </li></ul>
 13. 13. Indhold <ul><li>Opnå indsigt i de videnskabsteoretiske perspektiver i forbindelse med søgning og vurdering af kildemateriale </li></ul><ul><li>Kritisk vurdere fagbegreber i relation til den valgte problemstilling </li></ul><ul><li>Tilrettelægge en søgeproces </li></ul><ul><li>Kritisk vurdere og udvælge fagspecifikke kilder </li></ul><ul><li>Lagre og genfinde information til personligt brug </li></ul><ul><li>Fremstille og formidle et skriftligt produkt inden for et selvvalgt problemstilling, der beskriver og reflekterer ovenstående </li></ul>
 14. 14. Projektets opbygning <ul><li>En fælles undervisningsdag (teori) </li></ul><ul><li>En praktisk del på arbejdspladsen med mentor </li></ul><ul><li>En netbaseret del med virtuel vejledning </li></ul><ul><li>En fælles workshop (1 dag) med mulighed for fordybelse og mentorvejledning </li></ul><ul><li>En afsluttende ½ undervisningsdag med evaluering af egen søgeproces </li></ul>
 15. 15. IT-Redskaber <ul><li>En netbaseret ordbog: http://www.asb.dk/article.aspx?pid=563 </li></ul><ul><li>Koblet sammen med en virtuel platform, Sharepoint: </li></ul><ul><li>- Dialogforum </li></ul><ul><li>- Opgaveudveksling </li></ul><ul><li>- Vejledning </li></ul>
 16. 16. Resultater på individ niveau <ul><li>Dataindsamlingsmetoder: Spørgeskema, interviews og skriftlige redegørelser </li></ul><ul><ul><li>Stor deltagertilfredshed </li></ul></ul><ul><ul><li>Udvikling af den fagprofessionelle informationskompetence </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificering af hæmmende og fremmende faktorer: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hæmmende: Tid og teknik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fremmende: Motivation, praksisnærhed, social og politisk opbakning på arbejdspladsen, mentorer, virtuel vejledning </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Resultater på organisationsniveau <ul><li>Dataindsamlingsmetode: Interviews med ledelser på arbejdspladserne </li></ul><ul><ul><li>Forandringer i arbejdspladsernes måde at arbejde med viden </li></ul></ul><ul><ul><li>på: Tiltag </li></ul></ul><ul><ul><li>Videndeling: Spredning - etablering af ’videnklynger’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementering af informationskompetence: Initieret </li></ul></ul><ul><ul><li>Styrkelse af grundlaget for evidensbaseret praksis </li></ul></ul>
 18. 18. Citater <ul><li>’ Ideen om virkelighedstro læring på arbejdspladsen er unik’ </li></ul><ul><li>’ Hvis vidensøgninger skal være en kerneydelse i praksis, så skal den foregå i praksis’ </li></ul><ul><li>’ Vi er blevet mere målrettede i vores vidensøgninger efter kurset, og vi er blevet bedre til at sortere i og vurdere den store mængde viden, der findes i databaserne’ </li></ul><ul><li>’ Et kick til faglig udvikling’ </li></ul>
 19. 19. Citat <ul><li>Særlig vigtigt har det været, at både fagperson (ergo/fys) og bibliotekar netop er fagpersoner med viden om fagbegreber og viden om fagdatabaser. Fra tidligere erfaring ved jeg, at hvis det blot er en bibliotekar fra et andet fagligt felt, så er der ikke søgebase kendskab og fagbegrebskendskab, der matcher de faglige behov, jeg sidder med som den lærende i søgeprocessen. Kombinationen af fagbibliotekar og faglig vejleder har været en optimal kombination. </li></ul>
 20. 20. Finansiering <ul><li>Undervisning, mentorfunktion og IT-redskaber: </li></ul><ul><li>Uddannelserne, biblioteksfunktionen (DEFF) og udviklingsdivisionen i VIA, Campus Holstebro samt Knowledge Communication Lab </li></ul><ul><li>Timer ved deltagelse (30 timer per deltager): </li></ul><ul><li>Praksis </li></ul><ul><li>Forskning: </li></ul><ul><li>Knowledge Communication Lab, Danmarks Biblioteksskole og DEFF: Nye Institutioner </li></ul>
 21. 21. Links <ul><li>Hjemmeside med omtale af projektet: </li></ul><ul><li>http://www.asb.dk/article.aspx?pid=17180 </li></ul><ul><li>  Tidligere projekter: </li></ul><ul><li>http://www.cvuvita.dk/forskning/underside_frame.asp?ID=1263 </li></ul><ul><li>Artikel om projektet Tværprofessionelle videnfællesskaber : </li></ul><ul><li>http://www.bf.dk/files/dk/PDF/FagetogBibliotekaren/Nye_trends_p%C3%A5_fag-og_forskningsbiblioteker/Biblioteket_som_igangs%C3%A6tter_af_et_videnf%C3%A6llesskab.pdf </li></ul>

×