SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Download to read offline
Revisjon av Statens
standardavtaler 2014/15
Høringsmøte for offentlige
oppdragsgivere - 12.2.2015
Direktoratet for forvaltning og IKT
v/Bent J. Syversen og Mari Vestre
Agenda
1. Velkommen og bakgrunn
2. Hva ønsker vi å oppnå med revisjonen?
3. Høringen
A. Nye avtaler vs. de gamle
B. Overordnede grep
C. Hva er endret? *Highlights*
12.02.1015 Direktoratet for forvaltning og IKT
Dato Direktoratet for forvaltning og IKT
109
Direktoratet for forvaltning og IKT
IT i praksis
2014
Direktoratet for forvaltning og IKT
1. Bakgrunn
Seks år siden forrige fullstendige revisjon
(Mini-revisjon 2013)
Avtalene er mye brukt, men har fått en del kritikk
Næringsminister Mæland, mars 2014
«se på balansen i avtalen»
12.02.1015
2. Hva vil vi oppnå?
Direktoratet for forvaltning og IKT
Juni 2015
Oppdatere
SSA bidrar til bedre offentlige IKT-
anskaffelser
Forenkle Balansere
Nye veiledere
Oppdaterte bilagsmaler
2015-versjoner av avtalene
Mål
«Pilarer»
Leveranser
12.02.1015
3. Høringen
A. «Ny» vs. gammel avtaleportefølje
B. Overordnede grep
C. Utvalgte enkeltpunkter
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-B/O/S
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
SSA-R
SSA-T
SSA-K
SSA-D
SSA-V
SSA-B/O/S
SSA-R
(r.konsept)
SSA-K
(lille)
SSA-K
SSA-T
SSA-U
SSA-D
SSA-V
SSA-V
(lille)
SSA-B/O
SSA-S
3 A. SSA-2015 - oppsummert
SSA-K (komponenter – programvare og utstyr –
kunden implementerer selv)
SSA-T (løsning inkl. utvikling – leverandøren har
implementeringsansvaret)
SSA-V (rammeverk for kjøp av leverandørenes
standard vedlikeholdstjenester – samt
kompletteringskjøp og videreutvikling i begrenset grad)
SSA-D (rammeverk for kjøp av leverandørenes
standard driftstjenester)
SSA-R (rammeavtale – rammer for tildeling (avrop) av
underliggende avtaler)
SSA-S og SSA-B/O – ingen endringer utover
tverrgående harmonisering
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
3 B. Overordnede grep
Enklere å velge avtale
Forenklet porteføljen og tydeliggjort målbildet for hver avtale
Mer fleksible og robuste avtaler
Gjennomføringsbestemmelser tilpasses den enkelte leveranse, noe
økt bruk av bilag
Mer tilpasset nye og endrede leveransemodeller i markedet
I større grad lagt opp til kjøp av standardiserte varer og tjenester
Unngå forbehold som kan føre til avvisning
Klargjøre partenes ansvar og forpliktelser (eksempel ansvar for
integrasjoner i SSA-T 2.3.2)
Beholdt kapittelstruktur og bilagsstruktur i avtalene
(gjenkjennelseseffekten)
Harmonisering av gjennomgående kontraktsrettslige bestemmelser
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
3 C. «Highlights»
– viktige enkeltpunkter
Milepæler
Delleveranser
Detaljspesifisering
Test og godkjenning
Standard lisensbetingelser
Standardiserte kompensasjoner
Erstatningsbestemmelser
Inntjening av dagbøter
Hevingsoppgjør
Endringer
Direktoratet for forvaltning og IKT
Gjennomføring av
leveransen,
- v/Mari Vestre
«Øvrig»
12.02.1015
Gjennomføring av leveransen
i forslag til ny:
SSA-K
SSA-T
SSA-D
SSA-V
med særlig fokus på:
Delleveranser
Detaljspesifikasjon
Test og godkjenning
Faser og milepæler i eksisterende SSA-K:
Forberedelse til installasjon
og levering
Kundens
Akseptansetest
Godkjennings-
periode Garanti-
periode
Installasjonsdag
Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart garantiperiode
• Dokumentasjon, opplysningsplikt m.v.
• Opplæring
• Innredning
• Ansvar for å forberede installasjon
• Tidsfrist for forberedelse av installasjon, og
leverandørens avsluttende inspeksjon
• Leverandørens godkjennelse
• Installasjon
Faser og milepæler i forslag til ny SSA-K
Garanti-
periode
Eventuell godkjenningsprøve
Leveringsdag – oppstart garantiperiode
Faser og milepæler i forslag til ny SSA-K
Garanti-
periode
Leverandørens plikter:
• Programvare og utstyr skal være levert
innen de frister som fremgår av bilag 4
• Dersom det er nødvendig å oppgradere
Kundens tekniske plattform skal dette
fremgå av bilag 2. Hvis dette ikke er
spesifisert, kan Kunden kreve dekket
eventuelle merkostnader.
• Leverandøren har ikke ansvar for å utføre
installasjon, kundetilpasninger eller
implementering av programvare og utstyr.
Dette kan bestilles som tilleggstjenester
• Leverandøren skal sikre at programvaren
tilbys under lisensbetingelser som er
dekkende for kravene til leveransen og
denne avtalens bestemmelser om
disposisjonsrett
• Garantiytelser: 1 år for programvare, 2 år for
utstyr, regnet fra Leveringsdag.
Prosjekt- og
fremdriftsplan
Prosjekt-
organisering
Prosjekt-
dokumentasjon
Kvalitetssikring
/revisjon
Faser og milepæler i forslag til ny SSA-T
Forberedelser
og
organisering
Utvikling og
Implementering
Detalj-
spesifikasjon
Kundens
Akseptansetest
Godkjennings-
periode Garanti-
periode
Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen
Løsning klar for kundens akseptansetest
Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart garantiperiode
Prosjekt- og
fremdriftsplan
Prosjekt-
organisering
Prosjekt-
dokumentasjon
Kvalitetssikring
/revisjon
Faser og milepæler i forslag til ny SSA-T
Forberedelser
og
organisering
Utvikling og
Implementering
Detalj-
spesifikasjon
Kundens
Akseptansetest
Godkjennings-
periode Garanti-
periode
Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen
Løsning klar for kundens akseptansetest
Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart garantiperiode
Prosjekt- og
fremdriftsplan
Prosjekt-
organisering
Prosjekt-
dokumentasjon
Kvalitetssikring
/revisjon
SSA-T med delleveranser
Forberedelser
og
organisering
2. delleveranse
1. delleveranse
Godkjennings-
periode Garanti-
periode
Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen
Løsning klar for kundens akseptansetest
Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart garantiperiode
siste delleveranse
Delleveranser med detaljspesifisering og
utvikling/implementering
Prosjekt- og
fremdriftsplan
Prosjekt-
organisering
Prosjekt-
dokumentasjon
Kvalitetssikring
/revisjon
SSA-T med delleveranser som settes i drift etterhvert
Forberedelser
og
organisering
2. delleveranse
1. delleveranse
Godkjennings-
periode Garanti-
periode
Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen
Løsning klar for kundens akseptansetest
Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart garantiperiode
siste delleveranse
Delleveranser med detaljspesifisering og
utvikling/implementering
Detaljspesifisering i SSA-T
Kapittel 2.2.1:
Leverandøren skal utarbeide en detaljspesifikasjon med
en overordnet beskrivelse av leveransen
en detaljert beskrivelse av funksjonaliteten i løsningen
spesifikasjon av grensesnitt og eventuelle føringer for teknisk arkitektur
spesifiseringsarbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med Kunden
Spesifiseringsarbeidet skal foregå i nært samarbeid med Kunden
Kunden skal stille med bemyndiget personell som kan ta beslutninger i arbeidsmøter
Leverandøren skal lage møtereferat som beskriver de valg som er tatt med konsekvenser
for detaljspesifikasjon og eventuelt bilag 1 og 2
Kunden må komme med eventuelle innvendinger innen 5 dager
Det skal utstedes endringsordre dersom beslutninger Kunden tar i
spesifikasjonsprosessen fører til endringer i forhold til Kundens krav i bilag 1,
som får konsekvenser for kontraktssummen
Detaljspesifisering i SSA-T
Kapittel 2.2.2
Hvis bare mindre deler av detaljspesifikasjonen underkjennes, kan
Leverandøren starte utviklingen
Hvis Kunden underkjenner eller krever endringer i detaljspesifikasjonen av
andre grunner enn at spesifikasjonen ikke er i henhold til det avtalte, har
Leverandøren krav på endringsordre
Test og godkjenning i forslag til ny SSA-T
Utvikling og
Implementering
Kundens
Akseptansetest
Godkjennings-
periode
Planlegging
Kunden skal i samarbeid med Leverandøren utarbeide og ha
ansvar for testplanen som skal inneholde:
• plan for Kundens akseptansetest med testprosedyrer
• Aktivitets- og gjennomføringsplan for godkjenningsperioden.
Kunden kan forelegge testplanen for Leverandøren til uttalelse.
Leverandøren skal gi skriftlig tilbakemelding på om planen
anses dekkende for å oppnå tilfredsstillende testing av
løsningen
Akseptansetesten skal omfatte dem programvare og det utstyr
som inngår i leveransen.
Detalj-
spesifikasjon
Garanti-
periode
Test og godkjenning i forslag til ny SSA-T
Utvikling og
Implementering
Kundens
Akseptansetest
Godkjennings-
periodeDetalj-
spesifikasjon
Akseptansetest
Hvis det oppdages feil under akseptansetesten som er til hinder
for effektiv gjennomføring av testen skal den berørte delen av
testen stanses til feilen er rettet og deretter gjennomføres på nytt.
Det samme gjelder hvis tidligere rettede feil gjenintroduseres i
løsningen.
Feil som første gang blir meldt til leverandøren i løpet av de siste
5 virkedagene av testen gir ikke grunnlag for å underkjenne
testen. Slike feil anses å være omfattet av omforent retteplan og
skal være rettet senest 10 virkedager etter utløpet av testen
Garanti-
periode
Test og godkjenning i forslag til ny SSA-T
Utvikling og
Implementering
Kundens
Akseptansetest
Godkjennings-
periodeDetalj-
spesifikasjon
Godkjenningsperiode - endelig godkjenning
Kundens undersøkelse skal gjennomføres med utgangspunkt i de
ordinære drifts- og arbeidsoppgavene. Feil skal meldes fortløpende
Hvis leveransen ved utløp av godkjenningsperioden har slike feil og
avvik som ville gitt Kunden rett til å underkjenne, kan Kunden likevel
velge å godkjenne leveransen med forbehold, under henvisning til en
omforent retteplan.
Hvis retteplanen ikke overholdes gjelder sanksjoner som om
godkjenningsperioden ble forlenget (forsinkelse fra utløpet av
opprinnelig godkjenningsperiode)
Feil som første gang blir meldt til leverandøren i løpet av de siste 5
virkedagene av godkjenningsperioden gir ikke grunnlag for å
underkjenne testen. Slike feil anses å være omfattet av omforent
retteplan og skal være rettet senest 10 virkedager etter utløpet av
godkjenningsperioden.
Garanti-
periode
Prosjekt- og
fremdriftsplan
Prosjekt-
organisering
Prosjekt-
dokumentasjon
Kvalitetssikring
/revisjon
SSA-T med delleveranser som settes i drift etterhvert
Forberedelser
og
organisering
2. delleveranse
1. delleveranse
Godkjennings-
periode Garanti-
periode
siste delleveranse
Delleveranser med detaljspesifisering og
utvikling/implementering
Regresjonstest
I akseptansetest og godkjenningsperiode for hver ny delleveranse
skal det gjennomføres regresjonstest for å kontrollere at
delleveranser som allerede er tatt i bruk fortsatt fungerer slik de
tidligere er godkjent, og at de oppfyller kontraktens krav til:
• samvirke mellom de ulike delleveransene
• ytelse
• stabilitet
• skalerbarhet
Etter siste delleveranse skal det gjennomføres tilsvarende
regresjonstest for alle delleveranser
Faser og milepæler i eksisterende SSA-D
Godkjennings-
periode
Ordinær drift etter
godkjenning-
perioden
Akseptansedag
Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart ordinær drift
Etableringsfasen
- Organisering
- Planlegging
- Gjennomføring
Oppstarts-
periode
Avslutning eller
overføring
Kundens
Akseptansetest
Faser og milepæler i forslag til ny SSA-D
Godkjennings-
periode
Ordinær drift etter
godkjenning-
perioden
Godkjenning av test
Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart ordinær drift
Etableringsfasen
- Organisering
- Planlegging
- Gjennomføring
Oppstarts-
periode
Avslutning eller
overføring
SSA-D med delleveranser som settes i drift samtidig
Ordinær drift
Godkjenning av test
Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart ordinær drift
Etablerigsfasen
- Organisering
- Planlegging
- Gjennomføring
Avslutning eller
overføring
SSA-D med delleveranser som settes i drift etterhvert
Ordinær drift
Godkjenning av test
Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode
Leveringsdag – oppstart ordinær drift
Avslutning eller
overføring
Innhold i fasene i SSA-D
Gjennomføring av ordinær driftEtableringsfasen Avslutningsfasen
Leverandøren skal utarbeide:
• Prosjektplan i dialog med Kunden
• Detaljplan - godkjennes av Kunden
• Testplan - legges frem for Kunden
Leverandøren skal utarbeide eller gjøre
tilgjengelig en Samhandlingsplan og en
Driftsspesifikasjon til Godkjennings-
perioden starter
Leverandøren skal bistå Kunden med å ut-
arbeide en Aktivitets- og oppfølgingsplan
for Godkjenningsperioden.
Partene skal gjennomføre de tester som
fremgår av testplanen
Etter test og godkjenning skal det
gjennomføres en oppstartsperiode hvor
driftstjenesten gjøres klar for ordinær bruk
for Kunden
Leverandøren har ansvaret for at driftstjenesten
er i henhold til kravene til tjenestenivå.
Leverandøren er ikke ansvarlig for oppfyllelse av
tjenestenivå hvis dette er forårsaket av feil i
Kundens applikasjoner eller
standardprogramvare lisensiert fra tredjepart… .
Prosedyre for melding om uønskede hendelser
skal fremgå av Samhandlingsplanen
Leverandøren skal holde Kunden orientert om
endringer som kan ha betydning for Kunden.
Kunden kan bestille tilleggstjenester beskrevet i
Leverandørens tjenestekatalog.
Nye versjoner skal følge Leverandørens normale
oppgraderingsløp. Leverandøren kan kreve
dekket merkostnader ved å opprettholde drift av
Kundens eksisterende versjon av programvaren
Varighet:
• 2 år fra Oppstartsdag
• automatisk fornyelse for
1 år av gangen
• 6 mnd oppsigelsesvarsel
Avslutningsperiode:
• Varer inntil 60 dager
etter at tjenesten er
etablert hos ny
Leverandør eller Kunden
• Leverandøren skal
levere like god tjeneste
• Leverandøren skal
hjelpe til med å flytte
tjenesten
• Kunden skal lage
Avslutningsplan
Oppstarts-
periode
Test og godkjenning i SSA-D
Gjennomføring av ordinær driftEtableringsfasen AvslutningsfasenOppstarts-
periode
Kunden skal undersøke om driften fungerer som avtalt
samt at Driftsspesifikasjon og Samhandlingsplan
fungerer.
Konkret angivelse av de undersøkelser som Kunden
som minimum skal gjennomføre, samt
godkjenningskriterier for Godkjenningsperioden, skal
fremgå av Aktivitets- og oppfølgingsplanen.
Godkjenningsperioden skal forlenges dersom det
oppstår feil som er til hinder for Kundens undersøkelser
Kunden kan ikke nekte å godkjenne på grunn av forhold
som er uvesentlige for å ta tjenesten i bruk
Kunden kan underkjenne hvis det de siste 5 virkedager
har inntruffet 3 eller flere alvorlige hendelser
Kunden kan godkjenne med forbehold under henvisning
til omforent retteplan
2 mnd
Leverandør og Kunde
gjennomfører de tester
som fremgår av testplanen
Leverandøren utarbeider
testrapport og gjør den
tilgjengelig for Kunden
Kunden skal gi skriftlig
melding om testen er
godkjent eller underkjent
Kunden kan ikke
underkjenne på grunn av
forhold som er uvesentlige
for å ta tjenesten i bruk
Test i SSA-D med delleveranser som settes i drift samtidig
Ordinær drift
Etablerigsfasen
- Organisering
- Planlegging
- Gjennomføring
Avslutning eller
overføring
Hvis to eller flere delleveranser tas i bruk samlet skal det
gjennomføres felles akseptansetest og godkjenningsperiode for
delleveransene
Test i SSA-D med delleveranser som settes i drift etterhvert
Ordinær drift
Avslutning eller
overføring
Hvis delleveranser driftsettes etter hvert skal det ved akseptansetest og
godkjenningsperioden for hver ny delleveranse kontrolleres at delleveranser som
allerede er i bruk fungerer etter avtalte krav.
I godkjenningsperioden for siste delleveranse skal det i tillegg kontrolleres at
driftstjenestens samlede ytelse, kapasitet og stabilitet er i henhold til avtalte krav
Faser i eksisterende SSA-V
Ordinært vedlikeholdEtablering Avslutning
Forslag til ny SSA-V
Gjennomføring av ordinært vedlikeholdEtableringsfasen Avslutningsfasen
Leverandøren utarbeider plan for
etableringsfasen i samarbeid med
Kunden
Leverandøren lager eller gjør
tilgjengelig en Samhandlingsplan
med:
• prosedyre for feilhåndtering
• prosedyre for endringshåndtering
• eventuelle rutiner og planer for
møter
• samhandling med Kundens andre
leverandører
Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke
de funksjoner og krav som er beskrevet i avtalen
Leverandørens oppgaver:
• korrigere oppdagede feil
• preventivt vedlikehold
• gjøre endringer for å møte endrede krav til
programvaren
• gjøre endringer for å forbedre ytelsen ol
• installere programrettelser og nye versjoner
Ytterligere utvikling
Kompletteringskjøp
Nøkkelpersonell
Varighet:
• 2 år fra Oppstartsdato
• automatisk fornyelse for
1 år av gangen
• 3 mnd oppsigelsesvarsel
Avslutningsperiode:
• Varer inntil 60 dager
etter at tjenesten er
etablert hos ny
Leverandør eller Kunden
• Leverandøren skal
levere like god tjeneste
• Leverandøren skal
hjelpe til med å flytte
tjenesten
• Kunden skal lage
Avslutningsplan
Ordinært vedlikehold
Det er Leverandøren som installerer oppgraderinger, rettelser mm hvis ikke
det fremgår noe annet av bilag 2.
Ytterligere utvikling
Kunden kan bestille videreutvikling, herunder utvikling av tillegg av moderat omfang, av
programvaren som omfattes av vedlikeholdsavtalen innenfor rammene beskrevet i bilag 1
og 2.
Vederlag er timeprisen i prisbilaget (bilag 3)
Partene kan velge å benytte SSA-O for gjennomføring av utviklingen
Kompletteringskjøp
Kunden kan foreta kompletteringskjøp og lisensutvidelser for å opprettholde eller oppnå
det samlede målbildet for leveransen
Utskifting eller supplering av utstyr
Lisensutvidelser
Kunden skal betale Leverandørens listepris på kjøpstidspunktet fratrukket den rabatt som
fremgår av prisbilaget (bilag 3)
Nøkkelpersonell
3 C. «Highlights»
– viktige enkeltpunkter
Milepæler
Delleveranser
Detaljspesifisering
Test og godkjenning
Standard lisensbetingelser
Standardiserte kompensasjoner
Erstatningsbestemmelser
Inntjening av dagbøter
Hevingsoppgjør
Endringer
Direktoratet for forvaltning og IKT
Gjennomføring av
leveransen
«Øvrig»
- v/Bent J. Syversen
12.02.1015
Standard lisensbetingelser
Ikke automatisk forbehold mot kontraktsvilkårene
Disposisjonsretten må være dekkende for kundens
behov
Leverandøren har ansvaret for at leveransen har avtalt
funksjonalitet
Løsningen skal testes og godkjennes i henhold til den
aktuelle SSA
Avgrensninger i leverandørens ansvar for feil i standard
programvare som ikke kan håndteres i form av
workarounds e.l. – ansvar for oppfølging av tredjeparts
feilretting og installasjon av det som er rettet
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
Standardiserte kompensasjoner
Brudd på krav til tjenestenivå (SLA)
tidligere standardiserte prisavslag
endret til standardiserte kompensasjoner som kommer til fradrag i
eventuell erstatning for samme mislighold
Standardiserte kompensasjoner er primær-
sanksjon mot mislighold av krav til tjenestenivå
timebot nå presisert som tilbakefallsregel i SSA-V og begrenset til
oversittelse av frister for retting av A- og B-feil
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
Erstatningsbestemmelser og dagbøter
Tidligere endring fra desember 2013 delvis reversert
Justering av bestemmelsen om direkte tap
Presisering av hva som regnes som indirekte tap
Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte
besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar i
henhold til … [for rettsmangler]
Tap av data
Avgrenset ansvar for etableringsfasen (SSA-D) og
spesifikasjonsfasen (SSA-T)
Ny bestemmelse om inntjening av tidligere påløpte
dagbøter
Særlige bestemmelser om dagbot knyttet til
delleveranser
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
Hevingsoppgjør
Hovedregel om heving med virkninger fremover i
tid
Unntak for leveranser der kunden har liten eller
ingen nytte av det leverte
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
Endringer
Foreløpig vederlag – utbetaling av 50% som
alternativ til sikkerhetsstillelse fra leverandør
Omtvistede endringer
"hoppeplikten" knyttet til utbetaling av 50% av foreløpig
vederlag/estimat
leverandøren kan unngå "hoppeplikten" helt ved å utløse
tvisteløsningsmekanismene, men bærer selv risikoen for evt.
forsinkelse
Avgrensning av adgangen til å pålegge endringer
ved kjøp av standard driftstjenester
Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi

More Related Content

What's hot

Seu purchase requisition management system
Seu purchase requisition management systemSeu purchase requisition management system
Seu purchase requisition management systemSaifur Rahman
 
Migrating SSIS to the cloud
Migrating SSIS to the cloudMigrating SSIS to the cloud
Migrating SSIS to the cloudKoenVerbeeck
 
Case study zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie it
Case study  zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie itCase study  zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie it
Case study zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie itFidea Effect Sp. z o.o.
 
Host 2 host_(push_based)___architecture_diagram
Host 2 host_(push_based)___architecture_diagramHost 2 host_(push_based)___architecture_diagram
Host 2 host_(push_based)___architecture_diagramSantosh Kulkarni
 
Microsoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプション
Microsoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプションMicrosoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプション
Microsoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプションMasa Sawamoto
 
Method statement tank base concrete pouring
Method statement tank base concrete pouringMethod statement tank base concrete pouring
Method statement tank base concrete pouringBharatha Rathnayke
 
Chapter 33 – Liability of Parties
Chapter 33 – Liability of PartiesChapter 33 – Liability of Parties
Chapter 33 – Liability of PartiesUAF_BA330
 
Implement SQL Server on an Azure VM
Implement SQL Server on an Azure VMImplement SQL Server on an Azure VM
Implement SQL Server on an Azure VMJames Serra
 
Deep Dive into Azure Data Factory v2
Deep Dive into Azure Data Factory v2Deep Dive into Azure Data Factory v2
Deep Dive into Azure Data Factory v2Eric Bragas
 
Zero Trust_government_Openfind.pdf
Zero Trust_government_Openfind.pdfZero Trust_government_Openfind.pdf
Zero Trust_government_Openfind.pdfopenfind
 
Information management and data governance in Office 365
Information management and data governance in Office 365Information management and data governance in Office 365
Information management and data governance in Office 365Joanne Klein
 
Catalogue Corrugated Steel Pipe.pdf
Catalogue Corrugated Steel Pipe.pdfCatalogue Corrugated Steel Pipe.pdf
Catalogue Corrugated Steel Pipe.pdfSteel
 

What's hot (14)

Monica tatoiu
Monica tatoiuMonica tatoiu
Monica tatoiu
 
Seu purchase requisition management system
Seu purchase requisition management systemSeu purchase requisition management system
Seu purchase requisition management system
 
Migrating SSIS to the cloud
Migrating SSIS to the cloudMigrating SSIS to the cloud
Migrating SSIS to the cloud
 
Case study zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie it
Case study  zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie itCase study  zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie it
Case study zarządzanie projektem wdrożenia erp w przedsiębiorstwie it
 
Host 2 host_(push_based)___architecture_diagram
Host 2 host_(push_based)___architecture_diagramHost 2 host_(push_based)___architecture_diagram
Host 2 host_(push_based)___architecture_diagram
 
Microsoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプション
Microsoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプションMicrosoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプション
Microsoft 365を使い倒せ!利活用を加速するクラウド時代のユーザーアダプション
 
Method statement tank base concrete pouring
Method statement tank base concrete pouringMethod statement tank base concrete pouring
Method statement tank base concrete pouring
 
Chapter 33 – Liability of Parties
Chapter 33 – Liability of PartiesChapter 33 – Liability of Parties
Chapter 33 – Liability of Parties
 
Implement SQL Server on an Azure VM
Implement SQL Server on an Azure VMImplement SQL Server on an Azure VM
Implement SQL Server on an Azure VM
 
Deep Dive into Azure Data Factory v2
Deep Dive into Azure Data Factory v2Deep Dive into Azure Data Factory v2
Deep Dive into Azure Data Factory v2
 
Zero Trust_government_Openfind.pdf
Zero Trust_government_Openfind.pdfZero Trust_government_Openfind.pdf
Zero Trust_government_Openfind.pdf
 
Information management and data governance in Office 365
Information management and data governance in Office 365Information management and data governance in Office 365
Information management and data governance in Office 365
 
Catalogue Corrugated Steel Pipe.pdf
Catalogue Corrugated Steel Pipe.pdfCatalogue Corrugated Steel Pipe.pdf
Catalogue Corrugated Steel Pipe.pdf
 
Itp civil
Itp civilItp civil
Itp civil
 

Similar to SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi

Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Bent J. Syversen
 
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Bent J. Syversen
 
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Bent J. Syversen
 
Strøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekter
Strøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekterStrøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekter
Strøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekterProsjekt 2013
 
E&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs OsloskolenE&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs OsloskolenSimon Malkenes
 
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederAnne-Lise Monsen
 
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Bent J. Syversen
 
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...Geir Amsjø
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Devoteam daVinci
 
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015Simon Malkenes
 
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012Simon Malkenes
 
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgsKontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgsSimon Malkenes
 
Ssa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsenSsa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsenAnne-Lise Monsen
 
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009Simon Malkenes
 
Sla Veileder Ppt
Sla Veileder PptSla Veileder Ppt
Sla Veileder Pptheikonolen
 
Rammeavtale medietrening bm 2011
Rammeavtale medietrening bm 2011Rammeavtale medietrening bm 2011
Rammeavtale medietrening bm 2011Simon Malkenes
 
Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...
Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...
Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...Prosjekt 2013
 
Når kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utviklingNår kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utviklingSmidigkonferansen
 
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i navPetter Hafskjold
 

Similar to SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi (20)

Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
 
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
 
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
 
Strøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekter
Strøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekterStrøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekter
Strøm 2 - Herman Valen - Kontrakten som styringsverktøy for IT-prosjekter
 
E&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs OsloskolenE&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
E&Y Ståstedsanalyse vgs Osloskolen
 
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
 
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
 
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...
Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-me...
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
 
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
Rammeavtale corporate communications medietrening rektorer 2015
 
SSA-S
SSA-SSSA-S
SSA-S
 
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
Avtale ude bi skolelderutdanning 2012
 
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgsKontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
Kontrakt ståstedsanalyse bjørnholt vgs
 
Ssa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsenSsa porteføljen av anne lise monsen
Ssa porteføljen av anne lise monsen
 
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
Avtale ude bi skolelederutdanning 2009
 
Sla Veileder Ppt
Sla Veileder PptSla Veileder Ppt
Sla Veileder Ppt
 
Rammeavtale medietrening bm 2011
Rammeavtale medietrening bm 2011Rammeavtale medietrening bm 2011
Rammeavtale medietrening bm 2011
 
Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...
Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...
Strøm 1 - Kai Haakon Kristensen - Prestasjonsmålinger i prosjektering av bygg...
 
Når kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utviklingNår kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utvikling
 
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
 

SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi

 • 1. Revisjon av Statens standardavtaler 2014/15 Høringsmøte for offentlige oppdragsgivere - 12.2.2015 Direktoratet for forvaltning og IKT v/Bent J. Syversen og Mari Vestre
 • 2. Agenda 1. Velkommen og bakgrunn 2. Hva ønsker vi å oppnå med revisjonen? 3. Høringen A. Nye avtaler vs. de gamle B. Overordnede grep C. Hva er endret? *Highlights* 12.02.1015 Direktoratet for forvaltning og IKT
 • 3. Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 109
 • 4. Direktoratet for forvaltning og IKT IT i praksis 2014
 • 5. Direktoratet for forvaltning og IKT 1. Bakgrunn Seks år siden forrige fullstendige revisjon (Mini-revisjon 2013) Avtalene er mye brukt, men har fått en del kritikk Næringsminister Mæland, mars 2014 «se på balansen i avtalen» 12.02.1015
 • 6.
 • 7. 2. Hva vil vi oppnå? Direktoratet for forvaltning og IKT Juni 2015 Oppdatere SSA bidrar til bedre offentlige IKT- anskaffelser Forenkle Balansere Nye veiledere Oppdaterte bilagsmaler 2015-versjoner av avtalene Mål «Pilarer» Leveranser 12.02.1015
 • 8. 3. Høringen A. «Ny» vs. gammel avtaleportefølje B. Overordnede grep C. Utvalgte enkeltpunkter Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
 • 11. 3 A. SSA-2015 - oppsummert SSA-K (komponenter – programvare og utstyr – kunden implementerer selv) SSA-T (løsning inkl. utvikling – leverandøren har implementeringsansvaret) SSA-V (rammeverk for kjøp av leverandørenes standard vedlikeholdstjenester – samt kompletteringskjøp og videreutvikling i begrenset grad) SSA-D (rammeverk for kjøp av leverandørenes standard driftstjenester) SSA-R (rammeavtale – rammer for tildeling (avrop) av underliggende avtaler) SSA-S og SSA-B/O – ingen endringer utover tverrgående harmonisering Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
 • 12. 3 B. Overordnede grep Enklere å velge avtale Forenklet porteføljen og tydeliggjort målbildet for hver avtale Mer fleksible og robuste avtaler Gjennomføringsbestemmelser tilpasses den enkelte leveranse, noe økt bruk av bilag Mer tilpasset nye og endrede leveransemodeller i markedet I større grad lagt opp til kjøp av standardiserte varer og tjenester Unngå forbehold som kan føre til avvisning Klargjøre partenes ansvar og forpliktelser (eksempel ansvar for integrasjoner i SSA-T 2.3.2) Beholdt kapittelstruktur og bilagsstruktur i avtalene (gjenkjennelseseffekten) Harmonisering av gjennomgående kontraktsrettslige bestemmelser Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
 • 13. 3 C. «Highlights» – viktige enkeltpunkter Milepæler Delleveranser Detaljspesifisering Test og godkjenning Standard lisensbetingelser Standardiserte kompensasjoner Erstatningsbestemmelser Inntjening av dagbøter Hevingsoppgjør Endringer Direktoratet for forvaltning og IKT Gjennomføring av leveransen, - v/Mari Vestre «Øvrig» 12.02.1015
 • 14. Gjennomføring av leveransen i forslag til ny: SSA-K SSA-T SSA-D SSA-V med særlig fokus på: Delleveranser Detaljspesifikasjon Test og godkjenning
 • 15. Faser og milepæler i eksisterende SSA-K: Forberedelse til installasjon og levering Kundens Akseptansetest Godkjennings- periode Garanti- periode Installasjonsdag Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart garantiperiode • Dokumentasjon, opplysningsplikt m.v. • Opplæring • Innredning • Ansvar for å forberede installasjon • Tidsfrist for forberedelse av installasjon, og leverandørens avsluttende inspeksjon • Leverandørens godkjennelse • Installasjon
 • 16. Faser og milepæler i forslag til ny SSA-K Garanti- periode Eventuell godkjenningsprøve Leveringsdag – oppstart garantiperiode
 • 17. Faser og milepæler i forslag til ny SSA-K Garanti- periode Leverandørens plikter: • Programvare og utstyr skal være levert innen de frister som fremgår av bilag 4 • Dersom det er nødvendig å oppgradere Kundens tekniske plattform skal dette fremgå av bilag 2. Hvis dette ikke er spesifisert, kan Kunden kreve dekket eventuelle merkostnader. • Leverandøren har ikke ansvar for å utføre installasjon, kundetilpasninger eller implementering av programvare og utstyr. Dette kan bestilles som tilleggstjenester • Leverandøren skal sikre at programvaren tilbys under lisensbetingelser som er dekkende for kravene til leveransen og denne avtalens bestemmelser om disposisjonsrett • Garantiytelser: 1 år for programvare, 2 år for utstyr, regnet fra Leveringsdag.
 • 18. Prosjekt- og fremdriftsplan Prosjekt- organisering Prosjekt- dokumentasjon Kvalitetssikring /revisjon Faser og milepæler i forslag til ny SSA-T Forberedelser og organisering Utvikling og Implementering Detalj- spesifikasjon Kundens Akseptansetest Godkjennings- periode Garanti- periode Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen Løsning klar for kundens akseptansetest Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart garantiperiode
 • 19. Prosjekt- og fremdriftsplan Prosjekt- organisering Prosjekt- dokumentasjon Kvalitetssikring /revisjon Faser og milepæler i forslag til ny SSA-T Forberedelser og organisering Utvikling og Implementering Detalj- spesifikasjon Kundens Akseptansetest Godkjennings- periode Garanti- periode Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen Løsning klar for kundens akseptansetest Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart garantiperiode
 • 20. Prosjekt- og fremdriftsplan Prosjekt- organisering Prosjekt- dokumentasjon Kvalitetssikring /revisjon SSA-T med delleveranser Forberedelser og organisering 2. delleveranse 1. delleveranse Godkjennings- periode Garanti- periode Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen Løsning klar for kundens akseptansetest Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart garantiperiode siste delleveranse Delleveranser med detaljspesifisering og utvikling/implementering
 • 21. Prosjekt- og fremdriftsplan Prosjekt- organisering Prosjekt- dokumentasjon Kvalitetssikring /revisjon SSA-T med delleveranser som settes i drift etterhvert Forberedelser og organisering 2. delleveranse 1. delleveranse Godkjennings- periode Garanti- periode Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen Løsning klar for kundens akseptansetest Idriftsetting - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart garantiperiode siste delleveranse Delleveranser med detaljspesifisering og utvikling/implementering
 • 22. Detaljspesifisering i SSA-T Kapittel 2.2.1: Leverandøren skal utarbeide en detaljspesifikasjon med en overordnet beskrivelse av leveransen en detaljert beskrivelse av funksjonaliteten i løsningen spesifikasjon av grensesnitt og eventuelle føringer for teknisk arkitektur spesifiseringsarbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med Kunden Spesifiseringsarbeidet skal foregå i nært samarbeid med Kunden Kunden skal stille med bemyndiget personell som kan ta beslutninger i arbeidsmøter Leverandøren skal lage møtereferat som beskriver de valg som er tatt med konsekvenser for detaljspesifikasjon og eventuelt bilag 1 og 2 Kunden må komme med eventuelle innvendinger innen 5 dager Det skal utstedes endringsordre dersom beslutninger Kunden tar i spesifikasjonsprosessen fører til endringer i forhold til Kundens krav i bilag 1, som får konsekvenser for kontraktssummen
 • 23. Detaljspesifisering i SSA-T Kapittel 2.2.2 Hvis bare mindre deler av detaljspesifikasjonen underkjennes, kan Leverandøren starte utviklingen Hvis Kunden underkjenner eller krever endringer i detaljspesifikasjonen av andre grunner enn at spesifikasjonen ikke er i henhold til det avtalte, har Leverandøren krav på endringsordre
 • 24. Test og godkjenning i forslag til ny SSA-T Utvikling og Implementering Kundens Akseptansetest Godkjennings- periode Planlegging Kunden skal i samarbeid med Leverandøren utarbeide og ha ansvar for testplanen som skal inneholde: • plan for Kundens akseptansetest med testprosedyrer • Aktivitets- og gjennomføringsplan for godkjenningsperioden. Kunden kan forelegge testplanen for Leverandøren til uttalelse. Leverandøren skal gi skriftlig tilbakemelding på om planen anses dekkende for å oppnå tilfredsstillende testing av løsningen Akseptansetesten skal omfatte dem programvare og det utstyr som inngår i leveransen. Detalj- spesifikasjon Garanti- periode
 • 25. Test og godkjenning i forslag til ny SSA-T Utvikling og Implementering Kundens Akseptansetest Godkjennings- periodeDetalj- spesifikasjon Akseptansetest Hvis det oppdages feil under akseptansetesten som er til hinder for effektiv gjennomføring av testen skal den berørte delen av testen stanses til feilen er rettet og deretter gjennomføres på nytt. Det samme gjelder hvis tidligere rettede feil gjenintroduseres i løsningen. Feil som første gang blir meldt til leverandøren i løpet av de siste 5 virkedagene av testen gir ikke grunnlag for å underkjenne testen. Slike feil anses å være omfattet av omforent retteplan og skal være rettet senest 10 virkedager etter utløpet av testen Garanti- periode
 • 26. Test og godkjenning i forslag til ny SSA-T Utvikling og Implementering Kundens Akseptansetest Godkjennings- periodeDetalj- spesifikasjon Godkjenningsperiode - endelig godkjenning Kundens undersøkelse skal gjennomføres med utgangspunkt i de ordinære drifts- og arbeidsoppgavene. Feil skal meldes fortløpende Hvis leveransen ved utløp av godkjenningsperioden har slike feil og avvik som ville gitt Kunden rett til å underkjenne, kan Kunden likevel velge å godkjenne leveransen med forbehold, under henvisning til en omforent retteplan. Hvis retteplanen ikke overholdes gjelder sanksjoner som om godkjenningsperioden ble forlenget (forsinkelse fra utløpet av opprinnelig godkjenningsperiode) Feil som første gang blir meldt til leverandøren i løpet av de siste 5 virkedagene av godkjenningsperioden gir ikke grunnlag for å underkjenne testen. Slike feil anses å være omfattet av omforent retteplan og skal være rettet senest 10 virkedager etter utløpet av godkjenningsperioden. Garanti- periode
 • 27. Prosjekt- og fremdriftsplan Prosjekt- organisering Prosjekt- dokumentasjon Kvalitetssikring /revisjon SSA-T med delleveranser som settes i drift etterhvert Forberedelser og organisering 2. delleveranse 1. delleveranse Godkjennings- periode Garanti- periode siste delleveranse Delleveranser med detaljspesifisering og utvikling/implementering Regresjonstest I akseptansetest og godkjenningsperiode for hver ny delleveranse skal det gjennomføres regresjonstest for å kontrollere at delleveranser som allerede er tatt i bruk fortsatt fungerer slik de tidligere er godkjent, og at de oppfyller kontraktens krav til: • samvirke mellom de ulike delleveransene • ytelse • stabilitet • skalerbarhet Etter siste delleveranse skal det gjennomføres tilsvarende regresjonstest for alle delleveranser
 • 28. Faser og milepæler i eksisterende SSA-D Godkjennings- periode Ordinær drift etter godkjenning- perioden Akseptansedag Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart ordinær drift Etableringsfasen - Organisering - Planlegging - Gjennomføring Oppstarts- periode Avslutning eller overføring Kundens Akseptansetest
 • 29. Faser og milepæler i forslag til ny SSA-D Godkjennings- periode Ordinær drift etter godkjenning- perioden Godkjenning av test Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart ordinær drift Etableringsfasen - Organisering - Planlegging - Gjennomføring Oppstarts- periode Avslutning eller overføring
 • 30. SSA-D med delleveranser som settes i drift samtidig Ordinær drift Godkjenning av test Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart ordinær drift Etablerigsfasen - Organisering - Planlegging - Gjennomføring Avslutning eller overføring
 • 31. SSA-D med delleveranser som settes i drift etterhvert Ordinær drift Godkjenning av test Oppstartsdag - oppstart godkjenningsperiode Leveringsdag – oppstart ordinær drift Avslutning eller overføring
 • 32. Innhold i fasene i SSA-D Gjennomføring av ordinær driftEtableringsfasen Avslutningsfasen Leverandøren skal utarbeide: • Prosjektplan i dialog med Kunden • Detaljplan - godkjennes av Kunden • Testplan - legges frem for Kunden Leverandøren skal utarbeide eller gjøre tilgjengelig en Samhandlingsplan og en Driftsspesifikasjon til Godkjennings- perioden starter Leverandøren skal bistå Kunden med å ut- arbeide en Aktivitets- og oppfølgingsplan for Godkjenningsperioden. Partene skal gjennomføre de tester som fremgår av testplanen Etter test og godkjenning skal det gjennomføres en oppstartsperiode hvor driftstjenesten gjøres klar for ordinær bruk for Kunden Leverandøren har ansvaret for at driftstjenesten er i henhold til kravene til tjenestenivå. Leverandøren er ikke ansvarlig for oppfyllelse av tjenestenivå hvis dette er forårsaket av feil i Kundens applikasjoner eller standardprogramvare lisensiert fra tredjepart… . Prosedyre for melding om uønskede hendelser skal fremgå av Samhandlingsplanen Leverandøren skal holde Kunden orientert om endringer som kan ha betydning for Kunden. Kunden kan bestille tilleggstjenester beskrevet i Leverandørens tjenestekatalog. Nye versjoner skal følge Leverandørens normale oppgraderingsløp. Leverandøren kan kreve dekket merkostnader ved å opprettholde drift av Kundens eksisterende versjon av programvaren Varighet: • 2 år fra Oppstartsdag • automatisk fornyelse for 1 år av gangen • 6 mnd oppsigelsesvarsel Avslutningsperiode: • Varer inntil 60 dager etter at tjenesten er etablert hos ny Leverandør eller Kunden • Leverandøren skal levere like god tjeneste • Leverandøren skal hjelpe til med å flytte tjenesten • Kunden skal lage Avslutningsplan Oppstarts- periode
 • 33. Test og godkjenning i SSA-D Gjennomføring av ordinær driftEtableringsfasen AvslutningsfasenOppstarts- periode Kunden skal undersøke om driften fungerer som avtalt samt at Driftsspesifikasjon og Samhandlingsplan fungerer. Konkret angivelse av de undersøkelser som Kunden som minimum skal gjennomføre, samt godkjenningskriterier for Godkjenningsperioden, skal fremgå av Aktivitets- og oppfølgingsplanen. Godkjenningsperioden skal forlenges dersom det oppstår feil som er til hinder for Kundens undersøkelser Kunden kan ikke nekte å godkjenne på grunn av forhold som er uvesentlige for å ta tjenesten i bruk Kunden kan underkjenne hvis det de siste 5 virkedager har inntruffet 3 eller flere alvorlige hendelser Kunden kan godkjenne med forbehold under henvisning til omforent retteplan 2 mnd Leverandør og Kunde gjennomfører de tester som fremgår av testplanen Leverandøren utarbeider testrapport og gjør den tilgjengelig for Kunden Kunden skal gi skriftlig melding om testen er godkjent eller underkjent Kunden kan ikke underkjenne på grunn av forhold som er uvesentlige for å ta tjenesten i bruk
 • 34. Test i SSA-D med delleveranser som settes i drift samtidig Ordinær drift Etablerigsfasen - Organisering - Planlegging - Gjennomføring Avslutning eller overføring Hvis to eller flere delleveranser tas i bruk samlet skal det gjennomføres felles akseptansetest og godkjenningsperiode for delleveransene
 • 35. Test i SSA-D med delleveranser som settes i drift etterhvert Ordinær drift Avslutning eller overføring Hvis delleveranser driftsettes etter hvert skal det ved akseptansetest og godkjenningsperioden for hver ny delleveranse kontrolleres at delleveranser som allerede er i bruk fungerer etter avtalte krav. I godkjenningsperioden for siste delleveranse skal det i tillegg kontrolleres at driftstjenestens samlede ytelse, kapasitet og stabilitet er i henhold til avtalte krav
 • 36. Faser i eksisterende SSA-V Ordinært vedlikeholdEtablering Avslutning
 • 37. Forslag til ny SSA-V Gjennomføring av ordinært vedlikeholdEtableringsfasen Avslutningsfasen Leverandøren utarbeider plan for etableringsfasen i samarbeid med Kunden Leverandøren lager eller gjør tilgjengelig en Samhandlingsplan med: • prosedyre for feilhåndtering • prosedyre for endringshåndtering • eventuelle rutiner og planer for møter • samhandling med Kundens andre leverandører Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de funksjoner og krav som er beskrevet i avtalen Leverandørens oppgaver: • korrigere oppdagede feil • preventivt vedlikehold • gjøre endringer for å møte endrede krav til programvaren • gjøre endringer for å forbedre ytelsen ol • installere programrettelser og nye versjoner Ytterligere utvikling Kompletteringskjøp Nøkkelpersonell Varighet: • 2 år fra Oppstartsdato • automatisk fornyelse for 1 år av gangen • 3 mnd oppsigelsesvarsel Avslutningsperiode: • Varer inntil 60 dager etter at tjenesten er etablert hos ny Leverandør eller Kunden • Leverandøren skal levere like god tjeneste • Leverandøren skal hjelpe til med å flytte tjenesten • Kunden skal lage Avslutningsplan
 • 38. Ordinært vedlikehold Det er Leverandøren som installerer oppgraderinger, rettelser mm hvis ikke det fremgår noe annet av bilag 2. Ytterligere utvikling Kunden kan bestille videreutvikling, herunder utvikling av tillegg av moderat omfang, av programvaren som omfattes av vedlikeholdsavtalen innenfor rammene beskrevet i bilag 1 og 2. Vederlag er timeprisen i prisbilaget (bilag 3) Partene kan velge å benytte SSA-O for gjennomføring av utviklingen Kompletteringskjøp Kunden kan foreta kompletteringskjøp og lisensutvidelser for å opprettholde eller oppnå det samlede målbildet for leveransen Utskifting eller supplering av utstyr Lisensutvidelser Kunden skal betale Leverandørens listepris på kjøpstidspunktet fratrukket den rabatt som fremgår av prisbilaget (bilag 3) Nøkkelpersonell
 • 39. 3 C. «Highlights» – viktige enkeltpunkter Milepæler Delleveranser Detaljspesifisering Test og godkjenning Standard lisensbetingelser Standardiserte kompensasjoner Erstatningsbestemmelser Inntjening av dagbøter Hevingsoppgjør Endringer Direktoratet for forvaltning og IKT Gjennomføring av leveransen «Øvrig» - v/Bent J. Syversen 12.02.1015
 • 40. Standard lisensbetingelser Ikke automatisk forbehold mot kontraktsvilkårene Disposisjonsretten må være dekkende for kundens behov Leverandøren har ansvaret for at leveransen har avtalt funksjonalitet Løsningen skal testes og godkjennes i henhold til den aktuelle SSA Avgrensninger i leverandørens ansvar for feil i standard programvare som ikke kan håndteres i form av workarounds e.l. – ansvar for oppfølging av tredjeparts feilretting og installasjon av det som er rettet Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
 • 41. Standardiserte kompensasjoner Brudd på krav til tjenestenivå (SLA) tidligere standardiserte prisavslag endret til standardiserte kompensasjoner som kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme mislighold Standardiserte kompensasjoner er primær- sanksjon mot mislighold av krav til tjenestenivå timebot nå presisert som tilbakefallsregel i SSA-V og begrenset til oversittelse av frister for retting av A- og B-feil Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
 • 42. Erstatningsbestemmelser og dagbøter Tidligere endring fra desember 2013 delvis reversert Justering av bestemmelsen om direkte tap Presisering av hva som regnes som indirekte tap Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar i henhold til … [for rettsmangler] Tap av data Avgrenset ansvar for etableringsfasen (SSA-D) og spesifikasjonsfasen (SSA-T) Ny bestemmelse om inntjening av tidligere påløpte dagbøter Særlige bestemmelser om dagbot knyttet til delleveranser Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
 • 43. Hevingsoppgjør Hovedregel om heving med virkninger fremover i tid Unntak for leveranser der kunden har liten eller ingen nytte av det leverte Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015
 • 44. Endringer Foreløpig vederlag – utbetaling av 50% som alternativ til sikkerhetsstillelse fra leverandør Omtvistede endringer "hoppeplikten" knyttet til utbetaling av 50% av foreløpig vederlag/estimat leverandøren kan unngå "hoppeplikten" helt ved å utløse tvisteløsningsmekanismene, men bærer selv risikoen for evt. forsinkelse Avgrensning av adgangen til å pålegge endringer ved kjøp av standard driftstjenester Direktoratet for forvaltning og IKT12.02.1015