SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
                        Byttekost
         – Hvordan håndteres
        byttekostnad best mulig i
        konkurransegrunnlaget?

              IKT-rettskurset Sandefjord 2011
                  Bent J. Syversen
UGRADERT
Forfatter                   Prosjektittel Økt  operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012
                                                       17.09.2012  1
                                                              1
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  2
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       Målsetting
 Dere skal:
 • bli i stand til å formulere byttekost inn i
  konkurransegrunnlag, samt
 • kjenne til hovedtrekkene i jussen på området
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  3
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                         I. Tema
 • Hvordan håndteres byttekostnad best mulig i
  konkurransegrunnlaget?
 1.    Ved utlysning av eksisterende løsninger ved ny konkurranse etter
      avtaleperiodens slutt                       Produkt!
 2.    vil overgang til en ny leverandør i de fleste tilfeller medføre en
      endringskostnad som kan være vesentlig.
 3.    Foredraget ser nærmere på muligheter for å legge denne kostnaden inn
      som en del av forutsetningene i konkurransegrunnlaget.
 4.    Virkningen på konkurransesituasjonen og
 5.    praktisk gjennomføring gjennomgås.UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  4
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon       Oppsummering forutsetninger
 • Offentlig oppdragsgiver, LOA/FOA
 • Du har en eksisterende løsning fra en (eller
  flere) gitt leverandør/rettighetshaver
 • Representerer store verdier!
 • Kunngjøringsplikt, ingen av unntaks-
  bestemmelsene kommer til anvendelseUGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  5
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
      II. Hva er byttekost (egentlig..)?
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  6
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       Eksempler
 •    Kartlegging av grensesnitt
 •    Utvikling/pakking
 •    Test
 •    Utrulling
 •    Sikkerhet
 •    Opplæring
 •    Utarbeidelse av ny dokumentasjon/rutiner
 •    Etc. etc.
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  7
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
       III. Muligheter for å legge
      byttekostnader inn som del av
        konkurransegrunnlaget?UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  8
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  9
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       Alternativer
  A. Evaluere på det
      – Pris(!)
      – Leveringstid/tilgjengelighet
      – Kvalitet/ytelse(?)
  B. Ikke evaluere på det
      – Legge kostnadene inn som risiko/prisdrivende
       element i selve kontrakten
      – Vil spise av tilbyders forventede gevinst


UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  10
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       Eksempel A

 «Dersom tilbyder ønsker å tilby annen programvare enn
 eksisterende må det gjennomføres et kartleggingsarbeid med
 sikte på å klarlegge alle grensesnitt og tilpasninger. Kostnaden
 ved dette vil pålegges tilbyder etter signering av kontrakten»
UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  11
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       Eksempel B
 4.2.2.3 Integrasjoner
 Viktige integrasjoner og avhengigheter som tilbudt løsning må kunne ivareta:
   • Dagens kontorstøtteløsning er integrert med kommunens sak- og arkivsystem
   Doculive fra Software Innovation as. Dette gjelder spesielt MS Word, Internet
   Explorer og Outlook.
   • Løsningen for papirløs forvaltning, som brukes av byråd, bystyre og enkelte
   administrative enheter, er utviklet på grunnlag av, og med tilhørende
   integrasjoner mellom Doculive, MS Onenote og Sharepoint.
   • Kommunens økonomisystem Agresso er integrert med Internet Explorer og tildels
   MS Excel.
 I den grad tilbudt programvare utfordrer ovennevnte eksisterende løsninger og
 integrasjoner, ønskes en beskrivelse av nødvendig utviklingsarbeid og andre tiltak, og
 tilbyders evne til å utvikle og tilby tilsvarende funksjonalitet med tilbudt løsning. Det
 må leveres forpliktende tids- og kostnadsoverslag for et slikt utviklingsprosjekt.
 Kostnadene skal innføres i prisskjemaet.UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  12
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                        Eksempel C
      – Kompatibilitet med eksisterende DGI infrastruktur (område 1, 3, 4, 6, 7 og 8)
 •    Her evalueres tilbyders tilbudt utstyr/programvare i forhold til tid og kostnader
      knyttet til innfasing og drift og feilretting. Dette inkluderer bl.a. kostnader til
      kompetanseoppbygging, tilpasninger av management-system, eventuelt behov for
      ny managementløsning, behov for å utvikle nye prosedyrer/løsninger for utrulling
      av tjenester til kunder, behov for parallelle serviceavtaler/ekstra reservedelslager.
 •    Det gis score etter følgende tabell:
 •    Tilbudt utstyr er 100% kompatibelt, ingen behov for opplæring av personell,
      tilpasning av management-system og tilbudt utstyr/programvare kan fungere som
      reservedel for eksisterende utstyr/programvare uten tilpasning:
                                          Score 10
 •    Tilbudt utstyr/programvare er kompatibelt/kan-fullt-ut-erstatte med eksisterende
      utstyr/programvare, men krever opplæring av personell og/eller bytte av
      managementløsning:
                                          Score 5
 •    Tilbudt utstyr/programvare er ikke kompatibelt og kan heller ikke fullt ut erstatte
      eksisterende utstyr/programvare:
                                          Score 0


UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  13
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
                IV. Virkninger for
               konkurransesituasjonen?
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  14
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       LOA/LOA

 • LOA § 5:
 «En anskaffelse skal så langt det er mulig være
  basert på konkurranse»
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  15
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       LOA/FOA forts.

 NB! Lovens formålsbestemmelse:
 • «skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet»

      – Fundament for tolkning og anvendelse av
       anskaffelsesregelverketUGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  16
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       LOA/FOA forts.
 • FOA §§ 13-2/22-2
      – Kan kun benytte kriterier som har tilknytning til
       kontraktsgjenstanden;
      – Pris, driftsomkostninger, rentabilitet
 • FOA § 14-4 f) – Tilleggsanskaffelser
      – Gir et visst handlingsrom, MEN: tidsbegrenset.UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  17
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
               Tekniske spesifikasjoner
 • LOA § 5 femte ledd
  Oppdragsgiver skal ikke:
  «bruke standarder og tekniske spesifikasjoner
  som et virkemiddel for å hindre konkurranse»
 • Gjentas i FOA §§ 8-3 og 17-3
UGRADERT                   Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  18
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
                       Hva sier KOFA?
UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  19
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                             KOFA
 •    2003/152          – Bø kommune (lokk til avfallsbeholdere)
 •    2005/157          – Stokke kommune (Citect, premiss 22)
 •    2005/249          – Tandberg Videokonferanse (premiss 13)
 •    2006/65          – Helse Midt-Norge (kne- og hofteproteser,
                    premiss 45)
 •    2006/71          – Linpro (premiss 31)
 •    2008/219          – Vegvesenet (innmat til Filofax)
 •    2009/66          – Førde kommune (avtrekksanlegg)
 •    2009/124          – Oslo kommune (e-post klient-programvare,
                    premiss 37)


UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  20
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       KOFA 2009/124
 • Oslo kommune klient-programvare e-post
  Premiss 37:

      ”Klagenemnda har i tidligere saker akseptert
      krav om kompatibilitet, selv om dette kan
      medføre redusert konkurranse […]”

      ”Eksisterende programvare av betydelig
      omfang kan ikke forventes skiftet ut ved behov
      for utskiftning av deler av e-postsystem”

UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  21
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                       KOFA 2005/249
 • Rikstrygdeverket, Tandberg Videokonferanse
  Premiss 13:

      «eksisterende utstyrsbeholdning av betydelig
      omfang, som man ikke kan forvente utskiftet»
UGRADERT                    Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  22
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon                        KOFA 2006/65
 • Helse Midt-Norge kjøp av proteser - Premiss 45:
      ”Å legge omstillingskostnader til nye leverandørers
      tilbudspriser vil objektivt sett medføre et konkurransefortrinn
      for eksisterende leverandør. Spørsmålet er derfor om
      forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet.

      Det kan tenkes tilfeller hvor omstillingskostnader er så avledet
      eller så store i forhold til anskaffelsens verdi, at det vil være i
      strid med kravet til likebehandling å ta hensyn til
      omstillingskostnadene i tilbudsevalueringen. Hvor denne
      grensen går, har klagenemnda imidlertid ikke funnet grunnlag
      for å ta stilling til i denne saken.”


UGRADERT                     Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  23
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
                       V. Oppsummering

 1. Ikke fast begrep, varierer
 2. I visse tilfeller konkurransevridende
 3. Lovlig hvis saklig grunn, men hvor går
   grensen?UGRADERT                     Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  24
FORSVARET
      Forsvarets logistikkorganisasjon
  Takk for oppmerksomheten!

                       Bent J. Syversen
                       besyversen@mil.no
                         97 52 39 38UGRADERT                     Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk  17.09.2012  25

More Related Content

Similar to Håndtering av byttekost i konkurransegrunnlag

PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederAnne-Lise Monsen
 
Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002
Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002
Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002Ole Kristian Gravrok
 
Leverandørenes plass i fremtidens digitale skole
Leverandørenes plass i fremtidens digitale skoleLeverandørenes plass i fremtidens digitale skole
Leverandørenes plass i fremtidens digitale skolejab
 
Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud
Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbudProsjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud
Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbudKirti Mahajan Thomassen
 

Similar to Håndtering av byttekost i konkurransegrunnlag (6)

PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
 
Systemutviklingsprosesser
SystemutviklingsprosesserSystemutviklingsprosesser
Systemutviklingsprosesser
 
SSA-S
SSA-SSSA-S
SSA-S
 
Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002
Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002
Artikkel i Kommunalteknikk fra 2002
 
Leverandørenes plass i fremtidens digitale skole
Leverandørenes plass i fremtidens digitale skoleLeverandørenes plass i fremtidens digitale skole
Leverandørenes plass i fremtidens digitale skole
 
Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud
Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbudProsjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud
Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud
 

More from Bent J. Syversen

Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Bent J. Syversen
 
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Bent J. Syversen
 
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Bent J. Syversen
 
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Bent J. Syversen
 
Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen
Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen
Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen Bent J. Syversen
 
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Bent J. Syversen
 
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen
 

More from Bent J. Syversen (7)

Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
Nytt om nye SSA (2015), Dataforeningen IT-kontraktsdagen 080915
 
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915 Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
Presentasjon av nye SSA (2015), Difi-seminar 020915
 
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringsko...
 
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
Valg av standardavtaler innen IKT - oversikt over avtalene og hvilke passer t...
 
Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen
Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen
Innføring i Statens standardavtaler (SSA) Bent J. Syversen
 
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
Ikt standardkontraktene bent j. syversen 131015
 
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
Bent J. Syversen Hovedinnlegg om SSA-S på SSA-konferansen 2012
 

Håndtering av byttekost i konkurransegrunnlag

 • 1. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Byttekost – Hvordan håndteres byttekostnad best mulig i konkurransegrunnlaget? IKT-rettskurset Sandefjord 2011 Bent J. Syversen UGRADERT Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 17.09.2012 1 1
 • 2. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 2
 • 3. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Målsetting Dere skal: • bli i stand til å formulere byttekost inn i konkurransegrunnlag, samt • kjenne til hovedtrekkene i jussen på området UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 3
 • 4. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon I. Tema • Hvordan håndteres byttekostnad best mulig i konkurransegrunnlaget? 1. Ved utlysning av eksisterende løsninger ved ny konkurranse etter avtaleperiodens slutt Produkt! 2. vil overgang til en ny leverandør i de fleste tilfeller medføre en endringskostnad som kan være vesentlig. 3. Foredraget ser nærmere på muligheter for å legge denne kostnaden inn som en del av forutsetningene i konkurransegrunnlaget. 4. Virkningen på konkurransesituasjonen og 5. praktisk gjennomføring gjennomgås. UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 4
 • 5. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Oppsummering forutsetninger • Offentlig oppdragsgiver, LOA/FOA • Du har en eksisterende løsning fra en (eller flere) gitt leverandør/rettighetshaver • Representerer store verdier! • Kunngjøringsplikt, ingen av unntaks- bestemmelsene kommer til anvendelse UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 5
 • 6. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon II. Hva er byttekost (egentlig..)? UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 6
 • 7. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Eksempler • Kartlegging av grensesnitt • Utvikling/pakking • Test • Utrulling • Sikkerhet • Opplæring • Utarbeidelse av ny dokumentasjon/rutiner • Etc. etc. UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 7
 • 8. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon III. Muligheter for å legge byttekostnader inn som del av konkurransegrunnlaget? UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 8
 • 9. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 9
 • 10. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Alternativer A. Evaluere på det – Pris(!) – Leveringstid/tilgjengelighet – Kvalitet/ytelse(?) B. Ikke evaluere på det – Legge kostnadene inn som risiko/prisdrivende element i selve kontrakten – Vil spise av tilbyders forventede gevinst UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 10
 • 11. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Eksempel A «Dersom tilbyder ønsker å tilby annen programvare enn eksisterende må det gjennomføres et kartleggingsarbeid med sikte på å klarlegge alle grensesnitt og tilpasninger. Kostnaden ved dette vil pålegges tilbyder etter signering av kontrakten» UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 11
 • 12. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Eksempel B 4.2.2.3 Integrasjoner Viktige integrasjoner og avhengigheter som tilbudt løsning må kunne ivareta: • Dagens kontorstøtteløsning er integrert med kommunens sak- og arkivsystem Doculive fra Software Innovation as. Dette gjelder spesielt MS Word, Internet Explorer og Outlook. • Løsningen for papirløs forvaltning, som brukes av byråd, bystyre og enkelte administrative enheter, er utviklet på grunnlag av, og med tilhørende integrasjoner mellom Doculive, MS Onenote og Sharepoint. • Kommunens økonomisystem Agresso er integrert med Internet Explorer og tildels MS Excel. I den grad tilbudt programvare utfordrer ovennevnte eksisterende løsninger og integrasjoner, ønskes en beskrivelse av nødvendig utviklingsarbeid og andre tiltak, og tilbyders evne til å utvikle og tilby tilsvarende funksjonalitet med tilbudt løsning. Det må leveres forpliktende tids- og kostnadsoverslag for et slikt utviklingsprosjekt. Kostnadene skal innføres i prisskjemaet. UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 12
 • 13. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Eksempel C – Kompatibilitet med eksisterende DGI infrastruktur (område 1, 3, 4, 6, 7 og 8) • Her evalueres tilbyders tilbudt utstyr/programvare i forhold til tid og kostnader knyttet til innfasing og drift og feilretting. Dette inkluderer bl.a. kostnader til kompetanseoppbygging, tilpasninger av management-system, eventuelt behov for ny managementløsning, behov for å utvikle nye prosedyrer/løsninger for utrulling av tjenester til kunder, behov for parallelle serviceavtaler/ekstra reservedelslager. • Det gis score etter følgende tabell: • Tilbudt utstyr er 100% kompatibelt, ingen behov for opplæring av personell, tilpasning av management-system og tilbudt utstyr/programvare kan fungere som reservedel for eksisterende utstyr/programvare uten tilpasning: Score 10 • Tilbudt utstyr/programvare er kompatibelt/kan-fullt-ut-erstatte med eksisterende utstyr/programvare, men krever opplæring av personell og/eller bytte av managementløsning: Score 5 • Tilbudt utstyr/programvare er ikke kompatibelt og kan heller ikke fullt ut erstatte eksisterende utstyr/programvare: Score 0 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 13
 • 14. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon IV. Virkninger for konkurransesituasjonen? UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 14
 • 15. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOA/LOA • LOA § 5: «En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse» UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 15
 • 16. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOA/FOA forts. NB! Lovens formålsbestemmelse: • «skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet» – Fundament for tolkning og anvendelse av anskaffelsesregelverket UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 16
 • 17. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOA/FOA forts. • FOA §§ 13-2/22-2 – Kan kun benytte kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden; – Pris, driftsomkostninger, rentabilitet • FOA § 14-4 f) – Tilleggsanskaffelser – Gir et visst handlingsrom, MEN: tidsbegrenset. UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 17
 • 18. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Tekniske spesifikasjoner • LOA § 5 femte ledd Oppdragsgiver skal ikke: «bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse» • Gjentas i FOA §§ 8-3 og 17-3 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 18
 • 19. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Hva sier KOFA? UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 19
 • 20. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon KOFA • 2003/152 – Bø kommune (lokk til avfallsbeholdere) • 2005/157 – Stokke kommune (Citect, premiss 22) • 2005/249 – Tandberg Videokonferanse (premiss 13) • 2006/65 – Helse Midt-Norge (kne- og hofteproteser, premiss 45) • 2006/71 – Linpro (premiss 31) • 2008/219 – Vegvesenet (innmat til Filofax) • 2009/66 – Førde kommune (avtrekksanlegg) • 2009/124 – Oslo kommune (e-post klient-programvare, premiss 37) UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 20
 • 21. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon KOFA 2009/124 • Oslo kommune klient-programvare e-post Premiss 37: ”Klagenemnda har i tidligere saker akseptert krav om kompatibilitet, selv om dette kan medføre redusert konkurranse […]” ”Eksisterende programvare av betydelig omfang kan ikke forventes skiftet ut ved behov for utskiftning av deler av e-postsystem” UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 21
 • 22. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon KOFA 2005/249 • Rikstrygdeverket, Tandberg Videokonferanse Premiss 13: «eksisterende utstyrsbeholdning av betydelig omfang, som man ikke kan forvente utskiftet» UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 22
 • 23. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon KOFA 2006/65 • Helse Midt-Norge kjøp av proteser - Premiss 45: ”Å legge omstillingskostnader til nye leverandørers tilbudspriser vil objektivt sett medføre et konkurransefortrinn for eksisterende leverandør. Spørsmålet er derfor om forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet. Det kan tenkes tilfeller hvor omstillingskostnader er så avledet eller så store i forhold til anskaffelsens verdi, at det vil være i strid med kravet til likebehandling å ta hensyn til omstillingskostnadene i tilbudsevalueringen. Hvor denne grensen går, har klagenemnda imidlertid ikke funnet grunnlag for å ta stilling til i denne saken.” UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 23
 • 24. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon V. Oppsummering 1. Ikke fast begrep, varierer 2. I visse tilfeller konkurransevridende 3. Lovlig hvis saklig grunn, men hvor går grensen? UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 24
 • 25. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Takk for oppmerksomheten! Bent J. Syversen besyversen@mil.no 97 52 39 38 UGRADERT Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 17.09.2012 25